Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 (далі — Інструкція), вста­новлює загальні вимоги до документування управлінської інфор­мації та організації роботи з документами у дошкільних навчальних закладах незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься у документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

Для дошкільних навчальних закладів визначено перелік обов'язкових документів, за формування та зберігання яких відпо­відають керівник та інші працівники закладу. Такий перелік наведе­но у додатку 1 до Інструкції. Зокрема, згідно з пунктом 1.4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу. Також у цьому пункті зазначено, що за відсутності комп'ютера Книгу наказів з основної діяльності ведуть у рукописному вигляді.

Отже, накази можуть бути створені як за допомогою друкувальних засобів, так і від руки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Книга наказів з основної діяльності та Книга реєстрації наказів повинні бути поаркушно пронумеровані, про­шнуровані, завізовані підписом керівника дошкільного навчаль­ного закладу і скріплені печаткою.
Для друкування текстів службових документів, зокрема й на­казів з основної діяльності, необхідно використовувати гарнітуру Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів.

Накази з основної діяльності можна оформлювати на блан­ках, виготовлених відповідно до вимог Інструкції.

Залежно від характеру діяльності дошкільного навчального закладу за рішенням його керівника бланки можуть виготовляти за допомогою комп'ютерної техніки.


І
Для виготовлення бланків використовують аркуші паперу фор­мату А4 (210x297 мм) та А5 (210x148 мм). Дозволено використову­вати бланки формату АЗ (297x420 мм] — для оформлення докумен­тів у вигляді таблиць.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Бланки документів повинні мати такі поля (міліметрів): ЗО — ліве; 10 — праве; 20 — верхнє та нижнє.

Якщо у дошкільному навчальному закладі накази з основної дія­льності створюють за допомогою друкувальних засобів, то їх обо­в’язково фіксують у Книзі реєстрації наказів (див. Додаток), де за­значають такі реквізити:

порядковий номер реєстрації наказу;

реєстраційний індекс (номер) наказу;

дата наказу;

заголовок наказу.

Відповідно й Книга реєстрації наказів матиме колонки з такими назвами. Також у Книзі реєстрації наказів може бути колонка «При­мітка».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Після закінчення календарного року всі нака­зи з основної діяльності, створені за допомогою друкувальних за­собів, мають бути прошиті та зберігатися відповідно до вимог законодавства.
Порядковий номер реєстрації наказів з основної діяльності за­значають у колонці «№ з/п» Книги реєстрації наказів. Нумерацію по­чинають із першого зареєстрованого наказу цифрою «1» і закінчу­ють по порядку на останньому записі Книги реєстрації наказів.
Реєстраційний індекс (номер) наказу зазначають у відповідній колонці Книги реєстрації наказів. Реєстраційний індекс (номер) на­казу складається з порядкового номера у межах групи наказів, зокрема наказів з основної діяльності. Реєстраційний індекс (номер) наказу може бути доповнений індексами, що застосовують у до­шкільному навчальному закладі.

Приклад оформлення реквізиту «Реєстраційний індекс (номер) наказу»

Реєстраційний індекс (номер) наказу може бути складений лише з порядкового номера, наприклад:

45

Також реєстраційний індекс (номер) наказу може бути складений з порядкового номера та індексу, що застосовують у дошкільно­му навчальному закладі, наприклад:

45/01-10,

де 45 — порядковий номер, 01-10 — індекс справи за номенкла­турою.

Дату наказу зазначають у колонці «Дата наказу» Книги реєстра­ції наказів. Датою наказу є, відповідно, дата його підписання або за­твердження.

Оформлюючи наказ з основної діяль­ності, дату зазначають арабськими циф­рами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дату можна оформлю­вати як цифровим, так і словесно-цифровим способом. Якщо дату оформлю­ють цифровим способом, то число і місяць проставляють двома парами цифр, розді­лених крапкою; рік — чотирма цифрами. Крапку у кінці не ставлять.
Приклад оформлення реквізиту «Дата наказу»
26.09.2012 26 вересня 2012 року

Також дозволено вживати слово «рік» у скороченому варіанті «р.», наприклад: 03 червня 2012 р.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! При оформленні реквізиту «Дата наказу» від­ступ від межі лівого поля не роблять.

Якщо наказ складено не на бланку, дату наказу зазначають нижче підпису ліворуч. Дату наказу проставляє посадова особа, яка його підписує або затверджує.

Слід звернути увагу на те, що заголовок наказу має містити ко­роткий виклад змісту наказу і бути максимально стислою.

Максимальна довжина рядка багаторядкового заголовка нака­зу — 73 мм (28 друкованих знаків).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо довжина заголовка наказу понад 150 знаків (більше 5-ти рядків), то його можна продовжувати до межі правого поля.

Крапку у кінці заголовка наказу не ставлять.
Заголовок наказу записують у відповідній колонці Книги реє­страції наказів.

Оформлюючи наказ з основної діяльності, під час друкуван­ня заголовків дозволено використовувати напівжирний шрифт

[прямий або курсив).

Для реквізиту «Заголовок наказу» відступ від межі лівого поля не роблять.
Дія наказу поширюється на невизначений період, якщо інше не зазначене у наказі. Накази, які не втратили своєї чинності, щорічно не дублюють
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Реквізити наказу (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкують через 1 міжрядковий інтервал.
Оформлення наказів, створених від руки

За відсутності комп’ютера Книгу наказів з основної діяльності ведуть у рукописному вигляді.

Якщо накази записують у Книзі наказів з основної діяльності, то такі реквізити, як найменування організації вищого рівня, найме­нування закладу, не зазначають.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відповідальним за організацію діловодства у дошкільному навчальному закладі є керівник. Він визначає кількість наказів і періодичність їх видання з урахуванням типу дошкільного навчального закладу та відповідно до потреб.

Додаток

Приклад оформлення Книги реєстрації наказів з основної діяльності

з/п

Реєстраційний індекс (номер) наказу

Дата наказу

Заголовок наказу

Примітка

1

2

3

4

5

1

1

03.01.2013

Про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за 2012 рік
Книга реєстрації наказів з основної діяльності

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Інструкція з розробки наказів з основної діяльності Державної фінансової інспекції України
Ця Інструкція встановлює вимоги щодо підготовки наказів з основної діяльності Державної фінансової інспекції України (далі Держфінінспекція...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

7. Книга наказів з основної діяльності
Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується тільки приватних загальноосвітніх...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального...
Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду та оформлення документів,...

Зразок ведення журналу обліку наказів з основної діяльності
Обговорити результати апробації навчальних підручників на засіданні методичної ради

Книга наказів з кадрових питань
Питання, що стосуються трудових відносин між директором школи (роботодавцем) І вчителями та технічним персоналом навчального закладу...

Самоаналіз освітньої діяльності комунального дошкільного навчального закладу
Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька»
Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька» на 2011-2017 р р

Відділ освіти самарської районної у місті дніпропетровську ради
Просимо провести чергову державну атестацію Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №386 компенсуючого...

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт