Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/4
  1   2   3   4_____________________ (назва підприємства)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України _______________ № ________

Форма № 1-ТН (МС)

Спеціалізована товарна накладна
на перевезення молочної сировини серія ______ № ______"___"___________ 20 __ р.
до товарно-транспортної накладної за формою № 1-ТН серія ______ № ______"___"___________ 20 __ р.
до подорожнього листа № ______ від "___"_______________ 20___ р.

Відомості про вантажНайменування молочної сировини

Маса, кг

Вміст жиру,

%

Вміст білка, %

Кислот-ність, °Г

Темпера-тура,

°С

Сухі речо-вини,

%

Ступінь чистоти,

Загальне бактеріальне обсіменіння, тис./см³

Густина, °А

Кількість соматичних клітин, тис./м³

Термостій-кість

Гатунок

натур.

жирності

базисної жирності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Відправлено
Усього:
Прийнято
Усього:
Якісні показники молока оцінюються згідно з вимогами ДСТУ 3662-97.
Відпуск молочної сировини дозволив _______________________________________ Молочну сировину здав ________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис) (посада, П.І.Б., підпис)

Аналіз зробив __________________________________________________________ Молочну сировину прийняв _____________________________________

(посада, П.І.Б., підпис) (назва заводу, посада, П.І.Б., підпис)

Молочну сировину здав __________________________________________________ Аналіз зробив _________________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис) (посада, П.І.Б., підпис)

Матеріальні цінності отримав _____________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис)
За довіреністю___________ № _________________від "_____"_______________ 20 ___ р.                                             М.П.
(серія)

виданою платником _____________________________________
(найменування підприємства)                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України _______________ № ________

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення та застосування Форми № 1-ТН (СМ) Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини  1. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням положень, викладених в наказі Міністерства інфраструктури України від 05 грудня 2013 року № 983 “Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 грудня 201 року за № 2197/24729.

Ця Інструкція встановлює порядок заповнення та застосування
спеціалізованої форми товарної накладної, яка є невід'ємною частиною товарно-транспортної накладної, за типовою Формою № 1-ТН.

Пунктом 11.7 глави 11 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованих у Міністерсті юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568, визначено, що у випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості перерахувати всі найменування вантажу, підготовленого до перевезення, до такої накладної додається документ довільної форми з обов’язковим зазначенням відомостей про вантаж.
2

У цьому випадку в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається документ, без якого товарно-транспортна накладна вважається не дійсною і не може використовуватись для розрахунків.

Товарно-транспортна накладна за Формою № 1-ТН разом з товарною накладною за Формою № 1-ТН (МС) (далі - накладна) – є єдиними первинними документами, які є підставою для списання молочної сировини господарством або молокоприймальним пунктом, що здійснили відпуск цієї сировини, а також оприходування її молокоприймальним пунктом або молокопереробним підприємством-одержувачем, для оперативного і бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у межах України.

Указана накладна оформлюється на кожну відвантажену партію
сировини і для кожного вантажоодержувача окремо.
1.2. Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, установ, організацій - юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власності, які здійснюють перевезення молочної сировини власним або залученим (орендованим) автомобільним транспортом.
1.3. Перевезення молочної сировини автомобільним транспортом здійснюється тільки за наявності оформленої належним чином накладної.


1.4. Нумерація примірників накладної здійснюється платником.

Документальне забезпечення записів у накладній проводиться відповідно Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704.
1.5. Терміни, що використовуються у цій Інструкції, вживаються в такому значенні:

вантажовідправник - юридична або фізична особа, яка готує молочну сировину до перевезення автомобільним транспортом;3

вантажоодержувач - юридична або фізична особа, яка здійснює прийняття молочної сировини, доставленої автомобільним ранспортом;

відповідальна особа - працівник, що відповідно до своїх обов'язків виконує оформлення первинної транспортної документації згідно з вимогами цієї Інструкції (диспетчер, бухгалтер), або інший працівник, якому доручається ця робота за наказом підприємства або письмовим розпорядженням керівника.
II. Заповнення форм первинної транспортної документації
2.1. Спеціалізована товарна накладна на перевезення молочної
сировини складається з двох частин, заповнюється в чотирьох примірниках і оформлюється на кожну партію вантажу.

У залежності від власника автотранспортних засобів перевезення молочної сировини може здійснюватися автотранспортом:

господарств, підприємств, які відвантажують молочну сировину,
вантажовідправника;

молокопереробних підприємств вантажоодержувача;

автотранспортних підприємств за замовленням.
Відомості про вантаж

Назва, номер графи

Зміст запису в графі

Найменування молочної сировини, графи 1

Відправлено

Назва сировини (молоко, вершки), яка

перевозиться з господарства,молокоприймального пункту

Маса, кг, графи 2,3

При перевезенні молока вказується його кількість натуральної жирності (гр. 2) та в перерахунку на базисну жирність (гр. 3)

Вміст жиру, вміст білка, кислотність, температура, графа 4-7, ступінь чистоти,

графа 9, густина, графа 11

Фактичний вміст жиру, білка, кислотність, температура, ступінь чистоти, густина молока вказуються за даними лабораторії вантажовідправника

4

Прийнято, графа 1

Найменування молочної сировини, яка прийнята молокоприймальним пунктом, молокопереробним підприємством

Маса з натуральним вмістом жиру в перерахунку на базисну жирність, графи 2,3,

вміст жиру, вміст білка, кислотність, температура, ступінь чистоти, густина, термостійкість,

графи 4,5,6,7,8,9,11,13

Ці показники визначаються при приймані молока на молокоприймальних пунктах, молоко пере-робних підприємствах згідно з вимогами ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі»

Показники.

графи 8, 10, 12,14

Періодичність визначення цих показників установлюється з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97
Відомості про відповідальних осіб, реквізити та підписи осіб, які приймають участь у процесі перевезення молочної сировини

У лівій частині накладної вказується посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальних осіб:

особи, яка дозволяє відпуск молочної сировини з господарства або молокоприймального пункту;

особи, яка зробила аналіз;

вантажовідправника, який здав молочну сировину;

вантажоодержувача, який отримав матеріальні цінності на підставі довіреності (серія, №, дата видачі), яка видана платником із зазначенням найменування підприємства.

Ці дані завіряються печаткою юридичної особи - вантажовідправника.

У правій частині накладної вказується посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис відповідальних осіб:

особи, яка здала молочну сировину на молокоприймальний пункт або молокопереробне підприємство;

5

особи, яка прийняла молочну сировину із зазначенням назви молочного заводу;

особи, яка зробила аналіз на цьому заводі по графах, указаних у частині другій.

Ці дані завіряються печаткою молокоприймального пункту або підприємства, яким прийнята молочна сировина.
III. Відповідальні за повноту заповнення спеціалізованої первинної транспортної документації

Особи, які здійснюють оформлення первинної транспортної документації, відповідальні за достовірність вказаних у цих документах даних.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт