Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

8 класУсього – 70 годин - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1

Сторінка7/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 години.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

Зміст навчального матеріалу

1. Вступ (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури у світовому історико-літературному процесі (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • розрізняє поняття «культура» і «література»;

 • розуміє поняття «літературний процес»;

 • називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;

 • характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);

 • дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє на прикладах із прочитаних творів

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. Початкові поняття про літературний напрям, літературну течію.

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних літератур.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.

(МЗ) Українська література

2. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури (7 годин)

Учень/учениця

 Ключові компетентності

 • обґрунтовує взаємозв’язок людини з природою (НЛ-1);

 • розуміє спільні для різних народів морально-етичні принципи, розрізняє поняття добра і зла (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;

 • розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;

 • називає основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;

 • переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;

 • характеризує міфологічні образи, символи, наявні в сюжетах священних книг;

 • виявляє гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства;

 • пояснює окремі вислови зі священних книг;

 • порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;

 • називає 1–2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;

 • розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1–2 твори за вибором);

 • називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, виявляє у них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт (Євангеліє 23 розділи за вибором учителя). Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

(УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном.

(ЕК) Схожість і відмінність між
Біблією і Кораном як пам’ятками культури.


(МЗ) Історія, географія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво.

3. Античність (11 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює війну як катастрофу, розуміє необхідність гармонійного співіснування людини і природи (НЛ-1);

 • наводить приклади героїзму та самопожертви заради захисту рідної землі, шанує сімейні традиції, усвідомлює взаємозвязок між ухваленим рішенням та його наслідками (НЛ-2);

 • висловлює судження про цінність життя, гармонійну красу людини (НЛ-3);

 • усвідомлює підступність стратегії завойовників (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає загальні особливості розвитку античної літератури;

 • називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;

 • розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;

 • називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;

 • переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;

 • характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;

 • розповідає про основні факти життя і творчості митців;

 • розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;

 • знає визначення понять «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;

 • знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;

 • аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;

 • знає загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;

 • розкриває художні конфлікти в прочитаних творах;

 • характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія);

 • установлює схожість міфологічних образів і відмінності з
  їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);

 • розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);

 • називає імена відомих українських перекладачів творів античності, висловлює судження про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь
(23 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Сапфо (VIIVI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія.

Есхіл (бл. 525бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до
н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.

(ТЛ) Героїчний епос, елегія, ода, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія.

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). Античні образи й мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

(УС) Українські переклади творів античних митців.

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів). Зевс і Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла. Елегії Тіртея та Овідія.

(МЗ) Історія, образотворче мистецтво

4. Середньовіччя (8 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • цінує красу природи, сприймає людину як частку навколишнього світу (НЛ-1);

 • усвідомлює вплив історичних подій на долю людини, висловлює судження щодо активної громадянської позиції (НЛ-2);

 • розуміє вплив позитивного мислення на відновлення душевної рівноваги (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;

 • називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, визначає їхній внесок у розвиток світової культури;

 • характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур; розповідає про основні віхи життя й творчості письменників (твори яких передбачені для текстуального вивчення), про їхню роль у розвитку національних літератур;

 • демонструє вплив релігії, філософії на художню літературу на прикладі прочитаних текстів;

 • знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;

 • дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах;

 • виявляє основні теми й мотиви в ліриці митців;

 • визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;

 • характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;

 • знає історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;

 • переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;

 • характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);

 • висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;

 • порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд — Ганелон, Карл — Ганелон);

 • виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);

 • зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);

 • виявляє актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;

 • знає українських перекладачів середньовічних творів;

 • виявляє особливості художньої мови творів митців (в українських перекладах)
Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.

Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

Ду Фу (712770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

(ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний). Рубаї, сонет.

(ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході й Заході. Ключові поняття китайської міфології, філософії (конфуціанство, даосизм), які знайшли відбиток у літературі. Християнство. Іслам.

(УС) Українські перекладачі середньовічних творів.

(ЕК) Порівняння образів ліричних героїв Лі Бо, Ду Фу, Омара Хайяма. Порівняння персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд — Ганелон, Карл — Ганелон).

(МЗ) Історія, географія

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної І старшої школи вивчення систематичного...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство
Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства мон україни (протокол №6 від 19. 05. 2008)

Навчальна програма :Інформатика «Програма для загальноосвітніх навчальних...
Автор: Литвин Олена Василівна вчитель інформатики Ярешківського нвк баришівського району Київської області

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям...
Програма з української літератури для профільних 10-12 класів із української філології побудована на таких наукових засадах

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт