Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

6. Висновки6.1. Щодо дотримання органами виконавчої влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності

Аналітичний звіт

Сторінка10/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. Висновки

6.1. Щодо дотримання органами виконавчої влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності.

Висновок. Підхід до планування регуляторної діяльності на 2015 рік носив безсистемний, формальний характер.

До чого це призводить. Недотримання регуляторними органами принципу передбачуваності регуляторної діяльності не дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування своєї роботи і практично нівелює їх законне право щодо участі у регуляторній діяльності органів влади.

6.2. Щодо рівня відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної політики (доцільність, адекватність, ефективність, прозорість, урахування громадської думки).

Висновок. ЦОВВ підвищили якість підготовки проектів в частині дотримання принципів державної регуляторної політики, у той час як на рівні МОВВ зберігся минулорічний рівень якості підготовки проектів.

Це може призвести до масового прийняття некомпетентними службовими особами неефективних або шкідливих управлінських рішень при передачі ряду владних повноважень на місцевий рівень.

6.3. Щодо моніторингу прийняття регуляторних актів з дотриманням вимоги щодо обов’язковості погодження проектів актів з спеціально уповноваженим органом.

Висновок. Ігнорування з боку окремих ЦОВВ вимоги про погодження проектів регуляторних актів з ДРС, особливо тих, хто найбільше задіяний у процесах реформування економічної та соціальної сфер, може свідчити і про невпевненість розробника у якості підготовленого документу, і про наявність прихованих корупційних схем у проектах, або ж пояснюються значним збільшенням нормотворчого завантаження розробника при жорстких термінах виконання завдань. Кожна з цих причин не є підставою для порушення норм Закону.

Це призводить до погіршення якості регуляторного акта. Вирішити проблему можливо через унесення відповідних законодавчих змін, якими посилити статус ДРС з одного боку, а з іншого – установити відповідальність посадових осіб регуляторних органів за недотримання регуляторного законодавства.

6.4. Щодо здійснення регуляторними органами відстеження результативності дії регуляторних актів.

Висновок. Заходи щодо відстеження результативності прийнятого акту потребують системної організаційної та аналітичної колективної роботи. Саме вони є основою для здійснення дерегуляції на усіх рівнях. Ця діяльність має здійснюватися спільно з суб’єктами господарювання і відповідно підготовленими фахівцями. Слід припустити, що в органах виконавчої влади або замало відповідних спеціалістів, або відсутнє бажання ряду посадових осіб стосовно організації виконання цієї норми Закону.

Це може призвести до того, що значна кількість прийнятих рішень, ефективність яких низька або відсутня, продовжуватимуть діяти на шкоду і господарюючим суб’єктам, і державній політиці.

6.5. Щодо якості підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ).

Ситуацію поліпшить навчання фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування регуляторного законодавства та SMI-test, у тому числі з залученням ресурсів міжнародних організацій.

6.6. Щодо дерегуляції у сфері господарської діяльності.

Висновки. Суть дерегуляції – зняття адміністративних бар’єрів та максимальне спрощення умов ведення господарської діяльності. Виходячи з цього дерегуляція є процесом безперервним і таким, що охоплює усі унормовані сфери господарства, що обумовлює максимально широке коло учасників цього процесу.

Ситуацію можна поліпшити, якщо уникати епізодичних і несистемних дій. Планування і професійна реалізація цього процесу мають збільшити ефект. Водночас важливим є широке інформування суспільства про стан та результати дерегуляції з одночасним залученням зацікавлених бізнес груп до цієї роботи.

6.7. Щодо аналізу Ліцензійних умов впровадження видів господарської діяльності

Висновки. Система ліцензування за останні роки зазнала суттєвих змін. Радикально скорочено кількість ліцензованих видів діяльності (з 81 у
2009 році до 30 у 2015).
Проведено значну роботу із спрощення ліцензійних процедур. Найближчі завдання - завершення розробки проектів Ліцензійних умов. Перспективні напрями у сфері ліцензування та дозвільної системи – подальше скорочення кількості цих документів, перехід на декларативний принцип та електронні взаємовідносини.

Ситуацію у системі ліцензування та дозволів можна поліпшити, якщо усунути внутрішні колізії та неузгодженості в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Є необхідність у проведенні навчальних заходів для працівників органів ліцензування. Перспективним є переведення частини документів дозвільного характеру на декларативний принцип і забезпечення функціонування оновленого Реєстру документів дозвільного характеру (об’єднаного з Єдиним ліцензійним реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

6.8. Щодо реформування системи державного нагляду і контролю в Україні.

ДРС наполягає на продовженні реформування системи державного нагляду і контролю в Україні.

Висновок. Стратегія реформування системи державного контролю відома і схвалена суспільством та експертами. Однак процес відбувається вкрай складно, адже ця система, одна з найбільш корумпованих і розгалужених, багаточисельна і багатовекторна, практично саботує здійснення реформ. Вирішення ряду базових питань залежатиме від політичної волі вищих щаблів влади. ДРС має стати координатором реформування контролюючих органів.
7. Пріоритети на 2016 рік

7.1. Щодо державної регуляторної політики

1. Визначення на законодавчому рівні відповідальності посадових осіб за порушення регуляторного законодавства; посилення ролі ДРС.

2. Прийняття та забезпечення неухильного дотримання оновленої Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта вимог Закону України, зокрема, в частині обов’язковості здійснення регуляторними органами «cost-benefit analysis» (оцінки витрат та економічних вигод) при запровадженні державного регулювання господарської діяльності (SMI-test).

3. Продовження навчання фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування регуляторного законодавства та SMI-test із залученням ресурсів міжнародних організацій.

4. Розробка проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині:

- вдосконалення термінологічних визначень, процедур підготовки регуляторних актів, а також механізмів виконання та оскарження рішень уповноваженого органу щодо реалізації державної регуляторної політики;

- мінімізації виключень щодо здійснення регуляторної діяльності поза межами правил та принципів визначених Законом, а також посилення ролі АРВ як основоположного документу при здійсненні регуляторної діяльності;

- посилення інституціональної спроможності уповноваженого органу в частині реалізації регуляторної політики та дерегуляції.

7.2. Щодо дерегуляції

1. Активізація роботи щодо інформування підприємницької громадськості про стан дерегуляції та активне залучення бізнес-спільноти до цієї роботи.

2. Підготовка пропозицій щодо актуалізації плану дерегуляції на 2016 рік.

3. Забезпечення координації та моніторингу виконання органами виконавчої влади плану дерегуляції.

7.3. Щодо ліцензування та дозвільної системи

1. Усунення внутрішніх колізій та неузгодженостей в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

2. Проведення навчальних заходів для працівників органів ліцензування щодо практичного застосування норм законодавства.

3. Визначення порядку застосування принципу «мовчазної згоди» для запобігання порушенням посадовими особами дозвільних органів установлених законом строків надання документів дозвільного характеру (унесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4. Переведення частини документів дозвільного характеру на декларативний принцип.

5. Мінімізація процедурних дій для отримання документів дозвільного характеру та ліцензій через забезпечення функціонування оновленого Реєстру документів дозвільного характеру, об’єднаного з ліцензійним реєстром і реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

7.4. Щодо державного нагляду (контролю)

1. Ужиття заходів для продовження мораторію на перевірки з метою обмеження діяльності нереформованих контролюючих органів.

2. Супроводження до прийняття та здійснення заходів з упровадження законопроектів, у розробці яких брала участь ДРС і які дозволять:

- максимально поширити дію Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на всі відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду;

- створити Інтегровану автоматизовану систему державного нагляду з інформацією про всі контрольні заходи;

- конкретизувати обсяг повноважень органів державного нагляду у сфері господарської діяльності з одночасним підвищенням їх відповідальності за перевищення повноважень чи зловживання ними;

- установити єдиний порядок стягнення адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються органами державного нагляду, за фактами встановлених порушень;

- розширити положення щодо консультативної підтримки суб’єктів господарювання органами державного нагляду.

_______________________________________________________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти м. Жовті Води у 2013-2014 н р можна переглянути тут…

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Аналітичний звіт щодо діяльності соціального педагога Жовтянської...
А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя

Аналітичний звіт психологічної служби Гребінківського району за 2011-2012 навчальний рік
...

Аналітичний звіт про діяльність практичного психолога загальноосвітньої...
На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій,створено папку соціального захисту учнів, оформлено...

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт