Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Аналітичний звіт - Сторінка 8

Аналітичний звіт

Сторінка8/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Належна реалізація цих п‘яти ключових заходів надасть можливість змінити суспільне сприйняття результативності діяльності органів влади щодо дерегуляції та подолати тенденцію негативної оцінки діяльності Уряду в цьому напрямку.

Інформація про стан виконання Плану з дерегуляції наведена у додатках 27-29.

Одночасно, з метою спрощення умов ведення бізнесу у складний для країни період Службою забезпечено також координацію дій щодо перегляду державними органами нормативно-правових актів та скасування неактуальних або внесення змін до законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та регулювання підприємницької діяльності. Зокрема, підготовлено та направлено до заінтересованих державних органів методичні рекомендації з проведення перегляду наявної нормативно-правової бази у сфері державного нагляду та регулювання підприємництва і утворення з цією метою робочих груп.

Перегляд був проведений за участю утворених з цією метою робочих груп із залученням до їх складу не менше 50 відсотків представників бізнесу.

Відповідно до узагальненої ДРС інформації, робочими групами переглянуто майже 1200 нормативно-правових актів. Внесення змін або скасування потребують майже 400 актів, з яких на розгляд ДРС вже подано 133 акти, щодо яких ДРС проведено аналіз та експертизу їх регуляторного впливу.

За результатами опрацювання, погоджені рішення про скасування або внесення змін до 107 нормативно-правових актів. Зокрема, більшість з яких (53 відсотки) належить до спрощення процедур у сфері митного та податкового регулювання господарської діяльності, направлених на спрощення ведення звітності та удосконалення та спрощення процедур митного контролю; щодо спрощення дозвільних процедур регулювання господарської діяльності, у тому числі удосконалення та спрощення процедур пожежного нагляду (24 відсотків); щодо спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі (8 відсотків); щодо спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі (6 відсотків).

Скасування (перегляд) регуляторних актів разом із впровадженням Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, спрямовані на те, щоб у найкоротші строки позитивно позначитись на діяльності господарюючих суб‘єктів, адже як показали результати цієї роботи, зайвий регуляторний тиск може бути зменшений швидко і в законний спосіб.

4. Ліцензування та дозвільна система

4.1. Реалізація Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності»

28.06.2015 набрав чинності Закон України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222).

Законом № 222 спрощено порядок отримання ліцензій, зменшено кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема:

- скорочено кількість ліцензованих видів з 57 до 30;

- запроваджено необов’язковість оформлення ліцензії, як документа у паперовому вигляді - тобто, набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР);

- встановлено безстроковість дії ліцензії;

- розмір плати за видачу ліцензії збережено на тому самому рівні і становитиме еквівалент однієї мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 1218 грн.).

Запровадження єдиної інформаційної бази (ЄДР), до якої буде вноситись інформація про ліцензування, передбачає припинення діяльності Єдиного ліцензійного реєстру (ЄЛР).

При цьому ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності Законом № 222 є чинними, продовжують діяти.

Крім того, Закон передбачає, що ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

Водночас, Законом № 222 внесено зміни до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині збільшення штрафів за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), накладатимуть штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом суттєво розширено повноваження Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (ЕАР), яка є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

Позапланові перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, визначених Законом № 222, здійснюється лише за наявності погодження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування.

Сьогодні здійснюються заходи щодо реалізації положень Закону № 222, норми якого спрямовані на системне вдосконалення та спрощення усіх процедур ліцензування певних видів господарської діяльності.

На виконання вимог Закону № 222 затверджено 3 спільні накази Мінекономрозвитку та ДРС, які зареєстровано в Мін’юсті:

- від 14.07.2015 № 781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії» (зареєстровано Мін'юстом 15.07.2015 за № 848/27293);

- від 14.07.2015 № 782/39 «Про затвердження форми ліцензійного звіту» (зареєстровано Мін'юстом 15.07.2015 за № 849/27294);

- від 14.07.2015 № 783/40 «Про затвердження Регламенту Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування» (зареєстровано Мін'юстом 15.07.2015 за № 847/27292).

4.2. Інформація щодо затвердження Ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності станом на 28.12.2015.

Відповідно до статті 1 Закону № 222 ліцензійні умови – це нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Варто зазначити, що Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування та погоджуються ДРС.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 було визначено органи ліцензування, які уповноважено на виконання функцій з ліцензування видів господарської діяльності.

В той же час, цією постановою органами ліцензування було визначено органи влади, які не розпочали свою роботу, що унеможливило здійснення процесу ліцензування, зокрема, з таких видів діяльності, як виробництво та обіг лікарських та наркотичних засобів, ветеринарна практика, перевезення пасажирів та вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським транспортом.

В зв’язку з цим, Державною регуляторною службою було ініційовано та проведено низку нарад, за результатами яких розроблено проект змін до Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609.

Кабінетом Міністрів України постановою від 07.10.2015 № 829 надано повноваження з виконання функцій ліцензування органам виконавчої влади, що знаходяться у процесі реорганізації (відповідно до постанови Уряду від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»), що відновило та забезпечило безперервність процесу ліцензування.

З набранням ним чинності Закону № 222 відповідними органами виконавчої влади не було забезпечено розробку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів ліцензійних умов.

В зв’язку з цим ДРС було ініційовано розгляд цього питання на засіданнях Уряду, за результатами яких розпочався процес розробки, оприлюднення та погодження відповідних проектів актів.

При розгляді Державною регуляторною службою України проектів ліцензійних умов особлива увага приділяється дотриманню розробниками принципів державної політики у сфері ліцензування, зокрема, визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов.

Крім того, значна увага Службою приділяється дотриманню такого принципу державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, як прозорість та врахування громадської думки.

Крім розміщення відповідних проектів Ліцензійних умов на офіційному сайті Державної регуляторної служби України, Службою проводяться узгоджувальні наради з представниками бізнесу з обговорення таких проектів.

Так, Службою проведено 29 нарад та робочих зустрічей, під час яких здебільшого враховувалась позиція бізнес-спільноти та з тексту проектів ліцензійних умов виключались норми, що не узгоджувались з актами вищої юридичної сили.

Станом на 29.12.2015 до ДРС надійшло на погодження32 проекти Ліцензійних умов (у тому числі 2 проекти, які містять переліки робіт/послуг, що підлягають ліцензуванню), 1 проект який повторно надано на погодження, після надання рішення ДРС про погодження, а також 1 окремий проект переліку робіт/послуг, що підлягають ліцензуванню.

З них:

погоджено ДРС – 19 та 1 окремий проект переліку робіт/послуг, що підлягають ліцензуванню;

відмовлено у погодженні12;

на розгляді2 (у тому числі 1, який повторно надано на погодження та 1 проект, який повторно надано на погодження, після надання рішення ДРС про погодження).

Станом на 29.12.2015 Кабінетом Міністрів України затверджено - 7 Ліцензійних умов:

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (постанова від 04.11.2015 № 896);

- Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності (постанова від 11.11.2015 № 991);

- Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності (постанова від 18.11.2015 № 960);

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (постанова від 02.12.2015 № 1001);

- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (постанова від  02.12.2015 № 1000);

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (постанова від 16.12.2015 № 1060).

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом (постанова від 09.12.2015 № 1168).

Станом на 29.12.2015 до ДРС не надійшли на погодження проекти Ліцензійних умов від 2 органів ліцензування:

Мінфін (випуск та проведення лотерей);

Довідково:

проект Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей не був розглянутий по суті, оскільки розробником вказаний проект було надіслано для висловлення позиції щодо окремих його норм та не дотримано вимог статті 21 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме: відсутні АРВ до вказаного проекту та повідомлення про оприлюднення. ДРС було надано роз'яснення, що запитувались.

НКРЕКП (транспортування та розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами).

Також, у 2015 році не реалізовано норму Закону № 222 щодо набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Реєстр).

Забезпечення передачі та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами ліцензування відомостей щодо ліцензування передбачає крім затвердження відповідного нормативно-правового акту ще й розробки та упровадження відповідного програмного забезпечення щодо функціонування Реєстру, підключення до нього органів ліцензування.

Проте, на сьогодні відсутнє відповідне програмне забезпечення Реєстру, не підключені до Реєстру органи ліцензування (фінансування на такі заходи в Державному бюджеті на 2015 рік були відсутні).

Для врегулювання питання пропонувалося внести зміни до Закону № 222 щодо незастосування положень Закону щодо внесення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії, відомостей про переоформлення ліцензії та про анулювання ліцензії, передбачивши, при цьому, що набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня прийняття рішення органом ліцензування про видачу, переоформлення ліцензії та розміщення відповідної інформації на сайті органу ліцензування.

(відповідні пропозиції до законопроекту № 2086а були надані ДРС в робочому порядку народному депутату України, голові Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва В.Галасюку).
Детальна інформація про стан погодження ліцензійних умов наведена у додатку 30.

4.3. Діяльність Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за період з 23.07.2015 по 22.12.2015.

І. Важливою функцією Державної регуляторної служби України є забезпечення функціонування Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, до складу якої на даний час входять 28 фахівців у сфері ліцензування (17 представників громадських організацій та 11 державних службовців, що складає 61% та 39% відповідно).

З часу створення Експертно-апеляційної ради при ДРС (липень 2015 року) проведено 6 засідань, де розглянуто 41 скаргу суб'єктів господарювання на дії органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування (безпідставні анулювання, відмови у переоформленні строкових ліцензій на безстрокові та видачі ліцензій).

Винесено 31 результативне рішення.

Задоволено 23 скарги, що складає 74 % від винесених результативних рішень, та, як наслідок, ДРС видано розпорядження про усунення органам ліцензування порушень ліцензійного законодавства (скасування безпідставних наказів).

Найбільша кількість скарг суб’єктів господарювання надійшла на дії Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Переважно скарги виявилися обґрунтованими: із 12 скарг – 11 скарг задоволено.

Натомість, анулювання ліцензій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Експертно-апеляційною радою здебільшого було визнано правомірним. Лише 1 скаргу ліцензіатів із 8 було задоволено.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти м. Жовті Води у 2013-2014 н р можна переглянути тут…

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Аналітичний звіт щодо діяльності соціального педагога Жовтянської...
А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя

Аналітичний звіт психологічної служби Гребінківського району за 2011-2012 навчальний рік
...

Аналітичний звіт про діяльність практичного психолога загальноосвітньої...
На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій,створено папку соціального захисту учнів, оформлено...

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт