Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Левова частка скарг - Аналітичний звіт

Аналітичний звіт

Сторінка9/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Левова частка скарг, що надійшли на розгляд Експертно-апеляційної ради, порушувала питання не приведення ліцензійного законодавства у відповідність до Закону  222, що створювало багато перешкод для суб’єктів господарювання та спричиняло різне трактування норм закону ліцензіатами та органами ліцензування. Експертно-апеляційною радою у кожному такому випадку органам ліцензування надано роз’яснення, рекомендовано вжити заходів, в межах повноважень, стосовно прискорення затвердження Кабінетом Міністрів України ліцензійних умов та вирішено питання безперешкодної роботи суб’єктів господарювання.

ІІ. Крім того, на засіданнях Експертно-апеляційної ради розглядалися звернення органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов; розроблялися рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування; проводилася експертиза проектів нормативно-правових актів та пропозицій у сфері ліцензування.

Станом на 22.12.2015 відповідно до частини 10 статті 19 Закону
№ 222 Експертно - апеляційною радою з питань ліцензування прийнято рішення, а ДРС на підставі рішень ради погоджено проведення перевірок 2 органам ліцензування (МВС, Уктрансінспекція) щодо 11 звернень фізичних та юридичних осіб, повідомлень посадових осіб контролюючих органів щодо порушень ліцензіатом вимог ліцензійних умов.

Відмовлено в наданні погодження на проведення перевірок 2 органам ліцензування (НКРЕКП, ДАБІ) щодо 7 звернень суб’єктів господарювання у зв’язку з невідповідністю підставі, наведеній у пункті 4 частини 9 статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Відкладено розгляд 13 звернень органів ліцензування (Держлікслужба, ДАБІ, НКРЕКП, Нацкомфінпослуг) щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок ліцензіатів.

Звернення органів ліцензування на отримання погодження на проведення позапланових перевірок ліцензіатів перенесені (відкладені) у зв’язку із відсутністю предмету перевірки (незатверджені ліцензійні умови).

Довідково:

Відповідно до вимог частини 2 статті 9 Закону № 222 ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Починаючи з 28.06.2015, органи ліцензування можуть здійснювати контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов, виданих відповідно до вимог частини 2 статті 9 Закону 222.

До видання Кабінетом Міністрів України нормативно-правового акта, яким затверджуються ліцензійні умови провадження відповідного виду господарської діяльності, підстави для здійснення контролю за їх додержанням відсутні, оскільки відсутній предмет здійснення таких заходів.

Таким чином, Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України є дієвим механізмом досудового вирішення спорів у сфері ліцензування.
Інформація про розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 5 Закону України від 02.03.3015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» наведена у додатку 31.

Інформація про розгляд звернень органів ліцензування щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов, відповідно до частини 10 статті 19 Закону України від 02.03.3015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» за період з 23.07.2015 по 24.11.2015 наведена у додатку 32.

Ефективність роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування зображена у додатках 33-34.

4.4. Реалізація Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Головним напрямом дерегуляції у дозвільній системі є скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та спрощення процедур під час отримання дозвільних документів.

Протягом 2015 року в рамках завдання щодо реалізації Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ДРС активно співпрацювала з Мінекономрозвитку України щодо підготовки та доопрацювання проектів законів України, спрямованих на усунення надмірного регулювання господарської діяльності через зменшення кількості документів дозвільного характеру, спрощення дозвільно-погоджувальних процедур, зокрема:

проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України „Про адміністративні послуги” і „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, розробленого Мінекономрозвитку України на виконання пункту 1 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженим розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р.

Проект розроблений з метою приведення законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, у відповідність до вимог законів України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та „Про адміністративні послуги”.

Також, проектом Закону передбачено внесення змін до Закону України „Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” з метою узгодження норм даного закону з нормами інших законів, якими передбачена необхідність одержання документів дозвільного характеру;

проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу”.

Метою проекту Закону є поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності.

Проектом пропонується внести зміни до законів України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та до низки спеціальних законодавчих актів України в частині скорочення кількості документів дозвільного характеру та ліцензій видів господарської діяльності.

Крім того, пропонується установити можливість провадження деяких видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи адміністративних послуг», розроблений Мінекономрозвитку України на виконання пункту 68.3 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна—2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р.

Метою цього проекту є забезпечення встановлення єдиних правових засад надання адміністративних послуг, до яких належить видача документів дозвільного характеру, а також удосконалення основних вимог до регулювання їх надання.

До 04.10.2015 ДРС здійснювала координацію діяльності дозвільних центрів, в тому числі їх взаємодію в рамках Центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).

ДРС погоджувала на посади кандидатур державних адміністраторів, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою, головою районної, районної у місті Києві, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації.

Протягом дев’яти місяців поточного року подано 108 кандидатур на зайняття посади державного адміністратора, з них погоджено 28 осіб, відмовлено у погоджені - 19. Також погоджено 61 звільнення з посад державних адміністраторів.

Законом України від 12.02.2015 № 191 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” ліквідовано інститут дозвільних центрів та державних адміністраторів – надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності з 04 жовтня 2015 року здійснюється через ЦНАП.

ДРС України опрацьовувалися та погоджувалися проекти розпоряджень районних державних адміністрацій щодо затвердження положень про центри надання адміністративних послуг, регламентів їх роботи, Переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг.

Проекти Переліків адміністративних послуг включають документи дозвільного характеру, які видаються через ЦНАП. ДРС упереджує включення до проектів переліків адміністративних послуг документів дозвільного характеру, не передбачених Законом „Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

5. Нагляд (контроль)

На даний час система державного нагляду і контролю в Україні знаходиться в процесі реформування.

Очікується суттєве скорочення кількості контролюючих органів, упорядкування їхніх функцій, удосконалення організації системи контролю.

5.1. Здійснення нагляду за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

На виконання завдань щодо здійснення нагляду за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру Державною регуляторною службою України у 2015 році безпосередньо було проведено 14 перевірок органів виконавчої влади, а саме:

- Міністерства екології та природних ресурсів України;

- Міністерства освіти і науки України;

- Дозвільного центру Київської обласної державної адміністрації;

- Головного Управлінням Держземагенства у Київській області;

- Головне управління Држземагентсва у Кіровоградській області;

- Виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

- Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської області;

- Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби у Миколаївській області;

- Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України;

- Державна інспекція сільського господарства у м. Києві.

За результатами перевірок органів ліцензування встановлено, що основні порушення стосувались недотримання органами ліцензування строків прийняття рішення, видачі та переоформлення ліцензій, порядку проведення перевірок, про що видано 4 розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, та складено 1 протокол про адміністративне правопорушення за статтею 166-12 КУпАП.

В результаті перевірок дозвільних органів встановлено, що основні порушення стосувалися недотримання строків оформлення документів дозвільного характеру та недотримання строків передачі державному адміністратору оформлених документів дозвільного характеру, про що видано приписи про усунення порушень законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

5.2. Моніторинг приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013
№ 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»


На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» ДРС протягом 2015 року систематично здійснювався моніторинг приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови, за результатами якого повідомлявся Кабінет Міністрів України.

Методиці розроблення критеріїв відповідають 22 постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі – постанови Кабінету Міністрів України);

здійснено роботу з приведення 8 постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до Методики, проте розподіл суб’єктів господарювання за ступенями ризику не відповідає вимогам Методики;

не відповідають Методиці розроблення критеріїв 15 постанов Кабінету Міністрів України. Разом з тим, органами державного нагляду (контролю) здійснюється робота з приведення цих постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до Методики розроблення критеріїв;

Методиці розроблення критеріїв не відповідають 20 постанови Кабінету Міністрів України, при цьому робота з перегляду таких постанов не здійснюється;

у 22 сфері державного нагляду (контролю) (за наявною у ДРС інформацією) відсутні критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

У 12 сферах державного нагляду (контролю) видано нормативно-правові акти, якими затверджено уніфіковані форми актів з переліком питань, що відповідають Методиці розроблення уніфікованих форм актів;

Методиці розроблення уніфікованих форм актів не відповідають нормативно-правові акти у 48 сферах державного нагляду (контролю);

у 30 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів з вичерпним переліком питань.

5.3. Мораторій на проведення перевірок суб’єктів господарювання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

Протягом 2015 року Служба здійснювала аналіз інформації про проведення перевірок суб’єктів господарювання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з урахуванням дії мораторію, встановленого Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».

За результатами аналізу встановлено, що за 2015 рік контролюючими органами проведено 3 224 планові та 53 148 позапланові перевірки. В той же час протягом 2014 року (за наявною у ДРС інформацією) проведено мінімум 233 488 планові та 101 966 позапланові перевірки.

В порушення мораторію на проведення перевірок суб’єктів господарювання загалом контролюючими органами (Держекоінспекцією, Держсільгоспінспекцією, Державіаслужбою, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійним фондом, МОЗ, ДСНС, Мінкультури, Держенергонаглядом, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, НКРЗІ) протягом 2015 року проведено 2 153 перевірки.

Мораторій на перевірки дозволив виявити неефективні механізми системи державного контролю (нагляду) та розпочати її реформування.

Практично одночасно зі згаданим вище Законом було ухвалено ще один - «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII, яким встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств з обсягом доходу до 20 млн. грн. здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Положення створює цілком самостійну норму, яка поширюється на всі без винятків контролюючі органи до кінця 2016 року.

Однак, огляд ситуації щодо практичного дотримання мораторію свідчить про ігнорування державними органами нагляду і контролю зазначеного мораторію та продовження проведення перевірок.

Позиція ДРС – мораторій, встановлений Законом, не забороняє проведення перевірок взагалі, а направлений на обмеження перевірок суб’єктів малого бізнесу.

Інформація про результати дії мораторію на проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності наведена у додатку 35.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти м. Жовті Води у 2013-2014 н р можна переглянути тут…

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Аналітичний звіт щодо діяльності соціального педагога Жовтянської...
А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя

Аналітичний звіт психологічної служби Гребінківського району за 2011-2012 навчальний рік
...

Аналітичний звіт про діяльність практичного психолога загальноосвітньої...
На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій,створено папку соціального захисту учнів, оформлено...

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт