Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Міністерство аграрної політики та продовольства україни

Міністерство аграрної політики та продовольства україни

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ОРІХІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ « МЕНЕДЖМЕНТ»

із спеціальності

5.3060101 „Організація виробництва”

Студента групи ______________________________________________________
____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

Укладач : Рись Юлія Сергіївна, викладач економічних дисциплін, спеціаліст

Рецензент: Кісільов Анатолій Семенович, викладач економічних дисциплін,

спеціаліст першої категорії

Розглянуто і затверджено на засіданні

циклової комісії економічних дисциплін

від 11 листопада , протокол № 3

Голова циклової комісії __________/Л.О. Ставська/

Робочий зошит дає можливість узагальнити і систематизувати теоретичні знання та навики з дисципліни „Менеджмент”.

Охоплює основні питання, що становлять предмет діяльності керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств.

Рекомендований для студентів аграрних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації спеціальності „Організація виробництва”.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практичні роботи із дисципліни „Менеджмент” на денній формі навчання із спеціальності „Організація виробництва” згідно навчального плану проводяться на третьому і четвертому курсі паралельно із теоретичною підготовкою студентів.

Основною метою проведення практичних занять є формування практичних навичок з організації і координації управління на різних рівнях керівництва, формування та розвиток логічного економічного мислення.

Практичні завдання представлені інструкціями про хід виконання роботи, переліком забезпечення роботи, таблицями, схемами, ситуаційними завданнями, питаннями для перевірки засвоєння матеріалу.

ЗМІСТ
Назва роботи

сторінка

1

Аналіз японської та американської системи менеджменту

5

2

Аналіз взаємодії підприємства і суспільства

8

3

Побудова схеми організаційно-правових форм суб’єктів підприємництва в АПК

12

4

Складання схеми використання основних елементів системи менеджменту

18

5

Побудова „дерева цілей”

20

6

Побудова моделі сучасного менеджера

24

7

Вибір оптимального методу керівництва в ринкових умовах

27

8

Функція планування

31

9

Функція організації

35

10

Аналіз використання теорій мотивації в управлінні людьми

39

12

Вирішення практичних завдань з питань контролю

42

13

Побудова основних типів комунікацій

45

14

Інформаційне забезпечення процесу управління

49

15

Організація проведення ділових нарад (ділова гра)

51

16

Організація проведення ділових бесід

56

17

Розробка ситуацій з розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень

61

18

Корабельна аварія (ділова гра)

68

20

Складання проекту кар’єрограми. Написання резюме

71

21

Вирішення ситуацій з управління трудовим колективом

79

22

Вибір керівника (ділова гра)

83

23

Аналіз різних форм влади

85

24

Складання порівняльної характеристики стилів керівництва

87

27

Складання проектів посадових інструкцій

90

28

Конфлікт та його вирішення в колективі

94

29

Побудова схеми вирішення конфліктних ситуацій

99

30

Виробничий менеджмент

103

31

Ознайомлення з різними формами бізнесу

107

33

Розробка і впровадження нової продукції

110

34

Оцінка вигідності інвестиційних проектів

112

35

Розв’язання задач по управлінню фінансовими ресурсами

116

36

Вирішення вправ по управлінню фінансами

121

37

Ознайомлення з різними формами міжнародного бізнесу

123
Література

126

Тема: АНАЛІЗ ЯПОНСЬКОЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Мета: За допомогою аналізу здобутків менеджерів Японії і США, власних знань і досвіду створити модель типового українського менеджера.
ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ 1. Побудувати таблицю, проаналізувати моделі менеджерів
Таблиця 1. Порівняння моделей менеджерів різних країн

Критерії

Японія

США

Україна

Стиль життя

Відданість справі. Захоплення переважно в галузях мистецтва і літератури. Домашні клопоти на другому плані

Відданість справі. Захоплення переважно в галузі спорту. Високий статус дому і сім’ї
Характерні якості людини

Вміння працювати в колективі, обачність

Обачність
Критерії професійної компетенції

Високий рівень розвитку духовності. Поєднання спеціалізації і високо профільних знань

Тенденція переходу від вузької спеціалізації до оволодіння декількома суміжними професіями
Форма ділових відносин

Особисті контакти на основі взаємної довіри

Контакти в межах службових відносин
Ритм, характер і організація трудової діяльності

Неспішність, детальність, планомірність, послідовність, працюють в загальному великому приміщенні

Працюють швидко, захоплено в індивідуальних приміщеннях
Розв’язання ділових конфліктів

Особисті взаємовідносини і взаємні зобов’язання. Ціль: розробка взаємної угоди

Судові розгляди. Ціль – захист своїх позицій
Вимоги до просування

Життєвий досвід і добре знання конкретного підприємства

Висока кваліфікація і здібність до навчання співробітників
Цілі фірми

Забезпечення росту прибутку, доходів робітників

Зростання прибутку і дивідендів учасників
Кадрова політика

Широко використовується труд випускників вузів і шкіл

Найом на ринку праці через мережу університетів, шкіл бізнесу
Оплата праці

В залежності від стажу роботи в фірмі

Оплата праці в залежності від індивідуальних результатів роботи
Філософія фірми

Із зміною керівництва філософія фірми не змінюється. Кадри залишаються, оскільки діє система «довічного найму»

Заміна керівництва фірми супроводиться зміною управлінських працівників і робітників
Організація виробництва і праці

Основну увагу надається цеху - низовій ланці виробництва

Основну увагу надається не виробництву, а адаптації із зовнішнім середовищем
Стимулювання працівників

Виплати і пільги з соціальних фундацій: часткова або повна оплата житла, витрати на медичне страхування і обслуговування, відрахування до пенсійних фондів, доставка на роботу транспортом фірми, організація колективного відпочинку і ін.

Стимулювання працівників значно нижче, ніж в Японії, хоча дохід президента крупної корпорації в середньому в три рази вище, чім президента японської
Фінансова політика

Прибуток прямує на раціоналізацію виробництва, на скорочення матеріальних витрат і упровадження нових технологій. Широке залучення позикових засобів

Розширення виробництва за рахунок покупки (поглинання, злиття) інших корпорацій. Самофінансування корпорацій

ЗАВДАННЯ 2. За аналогічними показниками заповнити колонку таблиці „Модель українського менеджера”, користуючись спостереженнями, досвідом, літературою.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
Зміст відповідей повинен бути чіткий, лаконічний, мати описовий характер

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  1. Поясніть основи кадрової політики японського і американського менеджменту

  2. За якими критеріями оцінюють професійність керівника в Японії та США?

  3. Визначте головні цінності в житті японського та американського керівників

  4. Яким чином здійснюється фінансова політика в класичному менеджменті?

  5. Які цілі ставлять перед собою та фірмою менеджери в США та Японії?

  6. Вкажіть особливості організації виробництва і праці в Японії та США

  7. Від чого залежить розмір оплати праці японського (американського) менеджера?

  8. В якій формі здійснюються ділові відносини менеджерів Японії та США?

  9. Який вид стимулювання працівників ефективніший і чому?

  10. До якої системи менеджменту є близьким український керівник?


Після виконання практичної роботи студенти повинні
ЗНАТИ:

  • особливості американського управління

  • специфіку японського менеджментуВМІТИ:

 • використовуючи порівняння, сформувати систему показників, що характеризують сучасного керівника в Україні

 • теоретично обґрунтовувати власне бачення українського сучасного менеджераТема: АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА І СУСПІЛЬСТВА
Мета: проаналізувати особливості різних організаційно-правових форм та форм власності підприємств; встановити цілі діяльності та функції органів управління підприємством.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ 1. Уявіть, що Ви – керівник:


1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

товариства з обмеженою відповідальністю

обслуговуючого кооперативу

акціонерного товариства

селянсько-фермерського господарства

командитного товариства


Поясніть, в чому особливості діяльності даної організаційно-правової форми?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАВДАННЯ 2. З яких кроків Ви б почали організацію підприємства? (розписати по пунктам – не менше 10)
1. ____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________

10. ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 3. За умови, що Ваше підприємство спеціалізується на:


1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

виробництві продукції тваринництва

наданні транспортних послуг

переробці продукції рослинництва і тваринництва

виробництві продукції рослинництва

консервному виробництві


визначити місію та другорядні цілі діяльності підприємства

Місія ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цілі

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАВДАННЯ 4. Побудуйте систему органів управління підприємством (організаційно-правова форма обирається згідно завдання 1), вкажіть підпорядкування між ними.ЗАВДАННЯ 5. Вказати, які фактори внутрішнього та зовнішнього середовища можуть впливати на підприємство та яким чином (таблиця 1)
Таблиця 1. Визначення вплив факторів середовища
Спосіб впливу

Фактори внутрішнього середовища

-

--

-

-

-

-

Фактори зовнішнього середовища

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗАВДАННЯ 6. Які функції (2-3) будуть виконувати менеджери на різних рівнях управління підприємством виходячи із спеціалізації завдання 4:


1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5варіант

- головний зоотехнік
- начальник ферми
- бригадир

тваринницької

бригади

- голова

-

завідуючий

гаражем

- начальник

зміни

- директор
- начальник цеху
- бригадир

- головний агроном

- начальник цеху рослинництва

- бригадир тракторно-рільничої бригади

- керівник

підприємства
- начальник цеху
- керуючий

зміноюЗАВДАННЯ 7. Які проблеми, на Вашу думку, можуть постати перед новим підприємством?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАВДАННЯ 8. Зробіть висновок: від чого залежить успіх підприємства?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Дайте поняття „підприємство”, „с-г підприємство”

 2. Якими документами регламентується діяльність агро господарських формувань?

 3. Які організаційно-правові форми підприємств Ви знаєте?

 4. Назвіть види підприємств відповідно до форм власності.

 5. Який зміст має агрогосподарська інтеграція?

 6. Поясніть форм статутних і договірних об’єднань підприємств.

 7. Яким чином впливає на підприємство зовнішнє середовище?

 8. Визначіть складові внутрішнього середовища

 9. Які критерії визначення розміру підприємств Ви знаєте?

 10. Від чого залежить успіх підприємств на ринку?


Після виконання практичної роботи студенти повинні вміти

  • передбачати можливі перешкоди на шляху створення підприємства та своєчасно вживати заходів для їх усуненняПісля виконання практичної роботи студенти повинні знати

  • особливості функціонування різних організаційно-правових форм підприємств;

  • наслідки впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство аграрної політики І продовольства україни
В пошуковій роботі ґрунтовно подається краєзнавчий матеріал про визначні пам’ятки

Міністерство аграрної політики та продовольства україни золочівський...
Виробництво І переробка продукції тваринництва (термін навчання 3 роки 10 міс.)

Міністерство аграрної політики та продовольства україни технолого-економічний...
Положення про атестацію робочих місць І паспортизацію лабораторій, кабінетів та інших обєктів навчально-виробничого призначення

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 25 листопада 2015 року №992 (далі – Порядок)

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Cудочинство в господарських судах»
Програма укладена на основі навчальної програми з дисципліни «Судочинство в господарських судах» Науково-методичного центру аграрної...

М іністерство аграрної політики та продовольства України Новочорторийський...
Хто з українських письменників вів на засланні табірний щоденник під назвою «Чи б'ю»?

М іністерство аграрної політики та продовольства україни могилів...
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури, І категорія, керівник краєзнавчого гуртка «Поділля»

Міністерство аграрної політики україни
Вступ

Міністерство аграрної політики україни
Визначити, що, починаючи: з 1 січня 2004 року, продаж племінних тварин на внутрішньому

Міністерство аграрної політики україни
Розді теоретико-методологічніоснови функціонування обліку І аудиту витрат І виходу проодукції соняшника

Довідка про результати проведення перевірки організації діяльності...
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12. 03. 2012 №116 „Про утворення робочих груп з перевірки організації...

Міністерство аграрної політики україни
Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, І реєстру зернового...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «ц и в І льнийпроце с»
Програма укладена на основі типової програми з предмету «Цивільний процес» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства...

Міністерство праці та соціальної політики україни
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики для студентів
Міністерства освіти І науки України та Міністерства аграрної політики України, освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної...

Про порядок повідомлення дфс та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу
Соціальної політики України, відповідно до пункту 1 якого Міністерство соціальної політики України Мінсоцполітики є центральним органом...

Міністерство соціальної політики україни
Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Міністерство соціальної політики України
Київська область, м. Бориспіль-7, аеропорт, Державне підприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт