Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 2 -1 4 вересня 201 7 р

1 2 -1 4 вересня 201 7 р

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ12-14 вересня 2017 р. на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводитиметься ХXVI Міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

Організатори конференції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Інститут географії НАН України, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Інститут педагогіки НАПН України, ДНВП «Картографія», Східне державне підприємство геодезії, картографії і геоінформатики, ПрАТ «Інститут передових технологій», Асоціація вчителів географії України, Українське географічне товариство.

Інформаційні спонсори: «Український географічний журнал», журнали «Географія та економіка в сучасній школі» (Київ), «Вісник геодезії та картографії» (Київ), «Географія» (Харків), газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» (Київ).

На конференції передбачається обговорити сучасні проблеми практичної підготовки студентів і учнів в системі безперервної географічної освіти і картографії, узагальнити досвід та розглянути перспективи розробки і впровадження у навчальний процес сучасник методик, нових за тематикою, змістом і структурою карт, атласів, навчальних програм та навчальної літератури - підручників, посібників, словників-довідників, хрестоматій та інших засобів, призначених для використання у системі безперервної географічної і картографічної освіти (дошкільної, середньої, вищої, післядипломної).

У дні роботи конференції будуть організовані виставки:

- нових навчальних географічних карт і атласів, виданих в Україні та в інших країнах;

- нової навчальної літератури з географії та картографії, виданої в різних країнах;

- комп’ютерних навчальних програм і посібників з географії та картографії, електронних карт і атласів;

- студентських дипломних робіт, тематика яких пов’язана з темою конференції.

Експонати для цих виставок слід присилати до Оргкомітету або привезти на конференцію.

Для іногородніх учасників планується проведення тематичних екскурсій по Харкову і Харківській області, на університетські бази практик, харківські виробничі підприємства і навчальні заклади.

До початку роботи конференції буде видано два випуски (№№ 25 і 26) наукового збірника «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії», куди увійдуть статті за темою конференції. Збірник визнаний як фахове наукове видання зі спеціальності «Географічні науки», де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата географічних наук.

Заявки на участь у конференції, наукові статті для включення у збірник, та гроші за публікацію однієї статті (50 грн. за одну сторінку) приймаються до 30 квітня 2017 р. секретарем Оргкомітету конференції В.В. Машкіною безпосередньо в секторі методики викладання географічних дисциплін (ауд. 4-73 головного корпусу ХНУ) або поштою за адресою:

Машкіна Вікторія Вікторівна

кафедра фізичної географії та картографії,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

майдан Свободи, 4,

м. Харків, 61022

також переказати кошти за публікацію статті можна на карту Приват-банка номер 5168742017861653

на імя - Агапова Олена Леонтіївна (при переказі враховуйте комісію)
Офіційна заявка подається на бланку установи (підприємства), де працює автор, підписується керівником установи (підприємства), і підпис закріплюється печаткою. У заявці необхідно вказати:

- прізвище, повне ім’я та по батькові учасника конференції, його місце роботи, посаду, науковий ступінь, учене звання;

- тему доповіді чи статті;

- адресу (з поштовим індексом) для листування, адресу E-mail, номер телефону;

- календарну дату заявки.

До заявки додаються наукова стаття українською або російською мовою, три анотації статті та рецензія на цю статтю (із даними про рецензента). Підпис рецензента має бути закріплений печаткою установи, де він працює. Дані про рецензента (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання) включаються до наукового збірника.

Анотації подаються трьома мовами - українською, російською, англійською, також назва статті та ПІБ авторів мають бути перекладені трьома мовами (для зарубіжних учасників україномовну анотацію підготує редколегія). Обсяг анотації українською та російською мовами - 500-600 знаків. До анотацій додаються від 3 до 5 ключових слів. Вимоги до анотації англійською мовою: обсяг 200–250 слів (2000 знаків); інформативність (не містити загальних речень); оригінальність (не бути калькою анотації українською чи російською мовами); змістовність (відображати головний зміст статті та результати досліджень); структурованість (відповідати логіці опису результатів у статті).

Автори подають окремим файлом особисті дані українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, державні звання та нагороди, повна адреса, контактний телефон, e-mail.

Вимоги до змісту й оформлення статті:

1. Стаття має бути оригінальною, не опублікованою раніше і відповідати темі наукового збірника («Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»).

2. Загальний обсяг статті: мінімум - 7, максимум - 10 сторінок (разом із таблицями й ілюстративним матеріалом). Стаття подається надрукованою на папері у форматі А-4 у двох екземплярах (один з екземплярів підписується автором /співавторами/) та в електронному вигляді – на електронну пошту у форматі Word (шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал – 1,5, усі поля - 2 см, абзац – відступ 1,25). Сторінки не нумерувати.

3. Відповідно до вимог фахового збірника, наукова стаття повинна мати такі структурні елементи (у дужках дано рекомендації редколегії збірника стосовно обсягу цих елементів):

- Вступ - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними задачами (до ½ сторінки).

- Вихідні передумови - аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (½ сторінки).

- Мета статті (5-7 рядків).

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів (приблизно 6-8 сторінок).

- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у цьому науковому напрямі (½ сторінки).

- Список літератури (до 10 джерел), оформлений відповідно до нового державного стандарту. Посилання на бібліографічні джерела даються у тексті нумерацією у квадратних дужках: [1], [2] і т. д., а при цитуванні - [1, С. 240]. Нижче подається перелік посилань (References) (кирилиця транслітерується в латиницю) та його переклад англійською мовою. Перелік необхідно оформляти згідно з міжнародними стандартами (наприклад, APA). Транслітерація: з української мови: http://translit.kh.ua/, з російської мови: http://translit.cc/. Зразок оформлення літератури дивіться у збірнику № 24, розміщеному на сайті http://goik.univer.kharkov.ua/.

У статті обов’язково мають бути назви цих структурних елементів.

4. Розміщення на сторінці:

У верхньому лівому куті прямим звичайним шрифтом - індекс УДК (1-й рядок), ім'я та прізвище автора (2-й рядок); вказується науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail автора (по правому краю)(3-й рядок). Нижче - назва статті заголовними літерами (кегль - 14, напівжирний шрифт, вирівнювання - по центру). Нижче - через один рядок – три анотації (кегль 12, інтервал 1) та текст статті (без перенесень слів). Наприкінці тексту наводяться дані про рецензента та список літератури (друк 12 кеглем, інтервал 1,5).

5. Стаття не повинна містити нечіткі фотографії, карти чи схеми та громіздкі таблиці. Уся графіка має бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті.

6. Стаття повинна бути ретельно відредагованою. Між її електронним і роздрукованим на папері варіантами не має бути розходжень.

7. До збірника передбачено додати СD-R, на якому кожен автор за бажанням може розмістити кольорові картографічні матеріали або громіздкі схеми. Цю інформацію слід надсилати електронною поштою, а у статті робити відповідно посилання.
Кожний учасник конференції надсилає лише одну статтю (одноосібну або в співавторстві). Якщо зміст чи оформлення статті не відповідатимуть вимогам стосовно фахових наукових збірників, то до програми конференції буде включена лише тема доповіді, без публікації статті.

Заявку на участь у конференції можна подавати і без статті. У цьому випадку доповідь, якщо вона відповідає темі конференції, буде включено до програми.

Учасники конференції за попередніми заявками будуть поселені у відомчих або міських готелях. Проживання – платне.

Телефони для довідок (код міжміського телефонного зв’язку з Харковом 057):

707-54-79 - сектор методики викладання географічних дисциплін;

707-55-60 - кімната викладачів кафедри;

707-53-60 - завідувач кафедри.

E-mail: progoik@physgeo.com

Офіційний сайт наукового збірника: http://goik.univer.kharkov.ua
Ректор Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна,

голова Оргкомітету конференції

академік НАН України В. С. Бакіров

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Відповідно до пунктів 201. 2 та 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України,...

До уваги платників податку на додану вартість!
«в» підпункту 201. 16. 1 пункту 201. 16 статті 201 Податкового кодексу України з повідомленням щодо подачі документів про підтвердження...

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи...
Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,...

Зразок написання наказу
Сарненької рда від 00. 00. 201 № «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201 /201 навчальному році» та заяв батьків...

Рішенням Правління Нацбанку України від 06. 07. 2017 р. №418-рш облікову...
Пку, платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного...

Методичне об'єднання класних керівників 201 4 -201 5 н р
Загальна декларація прав людини, затверджена І проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р

Зразок написання наказу
Про розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (або конкретного учня) за індивідуальною...

Державна податкова адміністрація україни
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та керуючись статтею 8 Закону України „Про державну...

Наказ
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та Положення про Міністерство доходів І зборів України,...

Затверджено наказ Міністерства фінансів України
Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201. 15 статті 201 розділу...

Міністерство доходів І зборів україни
Міністерство доходів І зборів України розглянуло звернення щодо практичного використання абзацу 11 пункту 201. 10 статті 201 Податкового...

Щодо порядку округлення показників у графі „Ціна постачання одиниці...
Згідно із пунктом 201. 2 статті 201 Податкового кодексу України (далі Кодекс) форма та порядок заповнення податкової наклад- ної...

Першолипневі зміни для платників пдв
Рпн може бути зупинена відповідно до пункту 201. 16 статті 201 Податкового кодексу України при відповідності податкової накладної/розрахунку...

Порядок заповнення декларації з пдв та додатків до неї, що подаються за березень 2011 року
З метою забезпечення застосування пункту 201. 15 ст. 201 розділу V податкового Кодексу України дпа україни наказом №41 від 25. 01....

Для таких податкових накладних/розрахунків коригування встановлюються такі строки реєстрації
Загальні правила реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в єрпн, зокрема термін їх реєстрації в єрпн, встановлений...

Зразок заяви про надання архівної довідки про підтвердження трудового стажу
Прошу надати архівну довідку про мою роботу у відділі статистики у Носівському районі на посаді секретаря-друкарки з 1 вересня 1980...

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації...
Зиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі...

Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми...
Станом на 1 січня 2016 року в Україні розроблено понад 30 нормативно-правових документів з інклюзивної освіти та підготовлено статті...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт