Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок проведення сертифікації продукції

Порядок проведення сертифікації продукції

ПОРЯДОК

проведення сертифікації продукції
ОС ДП ”Житомирстандартметрологія” здійснює роботи по сертифікації продукції згідно повноважень, наданих Держспоживстандартом України та Національним агентством акредитації України.

Об’єктами сертифікації є продукція, що:

 • вироблена в Україні;

 • ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;

 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;

 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу, але має позитивний висновок санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

Обов’язкова сертифікація продукції в Системі УкрСЕПРО здійснюється згідно „Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні”, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 № 28 на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров’я людей та охорони довкілля.

Добровільна сертифікація проводиться за рішенням органу сертифікації на відповідність до вимог нормативних документів, які узгоджені з постачальником та споживачем.

Усі роботи з сертифікації продукції сплачуються заявником на договірних підставах.
Порядок проведення сертифікації продукції у цілому містить:

 • подання заявки на сертифікацію;

 • розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

 • обстеження виробництва, або атестацію виробництва продукції, що сертифікується, сертифікацію або оцінки системи управління якістю, яка діє на підприємстві, якщо це передбачено схемою сертифікації;

 • ідентифікацію, відбір та випробування зразків продукції;

 • аналіз одержаних результатів, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та укладення ліцензійної угоди;

 • оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції;

 • видачу сертифіката відповідності (або документа про невідповідність продукції), надання ліцензійної угоди (для продукції серійного виробництва), занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

 • визнання сертифіката або інших документів, що підтверджують відповідність імпортної продукції до вимог чинних в Україні нормативних документів і видані на продукцію органами сертифікації інших країн;

 • технічний (інспекційний) нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;

 • інформацію про результати робіт з сертифікації продукції.
 1. Подання заявки на сертифікацію та комплекту документів до заявки

Для проведення робіт з сертифікації продукції заявник (підприємство, організація, або суб’єкт підприємницької діяльності, вітчизняний чи іноземний) подає до органу сертифікації ДП „Житомирстандартметрологія” заявку встановленої форми:

 • Ф-01-ПР-01 для харчової продукції – додаток А;

 • Ф-02-ПР-01 для промислової продукції – додаток Б,

та комплект документів до заявки для експертизи – товаротранспортну накладну, рахунок-фактуру, сертифікат походження, висновок МОЗ України, документ про якість від виробника продукції, інші документи (більш детальну інформацію щодо комплекту документів див. в порядках окремих схем сертифікації).


 1. Розгляд та прийняття рішення за заявкою

Заявка на сертифікацію продукції реєструється в приймальній, візується керівником органу сертифікації та надходить до сертифікаційного центру, який:

 • розглядає можливість виконання заявки;

 • реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію продукції підприємства-виробника (включно іноземного), в якій надалі зберігаються документи стосовно даної продукції;

 • проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів;

 • оформлює договір із заявником на проведення робіт з сертифікації (за необхідності);

 • визначає схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою, необхідність попереднього обстеження або атестації виробництва, сертифікації або оцінки системи управління якістю підприємства;

 • визначає акредитовані випробувальні лабораторії, які мають провести випробування продукції за заявкою, кількість зразків для випробувань, правила їх відбору, орієнтовні терміни проведення окремих етапів робіт з сертифікації, їхню вартість;

 • визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою.
 1. Правила вибору схеми (моделі) сертифікації продукції

3.1. Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається органом сертифікації та узгоджується із заявником до початку робіт з сертифікації . та здійснюється згідно порядків проведення сертифікації конкретних видів продукції. Вибір схеми (моделі) сертифікації залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших необхідних даних.

3.2. Схеми (моделі) сертифікації продукції (в тому числі, що імпортується в Україну):

а) сертифікація одиничного виробу з проведенням випробувань з метою сертифікації кожного виробу та видачею сертифіката відповідності на кожний виріб;

б) сертифікація партії продукції (виробів) з проведенням випробувань з метою сертифікації зразків продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом сертифікації, з видачею сертифіката відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії;

в) сертифікація продукції, що випускається серійно:

 • з проведенням випробувань з метою сертифікації зразків продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом сертифікації, з видачею сертифіката відповідності на серійне виробництво продукції з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою, з проведенням технічного нагляду у формі випробувань зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом сертифікації та перевіркою виробництва, яка проводиться в разі необхідності (схема не стосується харчової продукції);

 • з обстеженням виробництва продукції з проведенням випробувань з метою сертифікації зразків продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом сертифікації, з видачею сертифіката відповідності на серійне виробництво продукції з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою, з проведенням технічного нагляду в порядку, що визначений органом сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції;

 • з атестацією виробництва продукції з проведенням випробувань з метою сертифікації зразків продукції, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом сертифікації, з видачею сертифіката відповідності на серійне виробництво продукції з терміном дії трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою, з урахуванням терміну дії атестата виробництва, з проведенням технічного нагляду в порядку, що визначений органом сертифікації і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції;

 • з сертифікацією або оцінкою системи управління якістю, діючої на підприємстві, з проведенням випробувань з метою сертифікації зразків продукції, що відібрані в порядку, що визначений органом сертифікації, з видачею сертифіката відповідності на серійне виробництво продукції з терміном дії до п’яти років, що встановлюється ліцензійною угодою, з урахуванням терміну дії сертифіката на систему управління якістю, з проведенням технічного нагляду в порядку, що визначений органом сертифікації продукції та систем якості.


3.3. Схеми (моделі) сертифікації з атестацією виробництва, з сертифікацією або оцінкою системи управління якістю застосовуються у випадку бажання виключно виробника продукції, що випускається серійно, (включно іноземного) одержати сертифікат на більший термін дії з правом самостійно застосовувати його до кожної випущеної партії продукції.


 1. Правила відбору зразків продукції для випробувань, її ідентифікації та приймання зразків випробувальною лабораторією

4.1. Відбирання зразків продукції для випробувань здійснює орган сертифікації або, за його дорученням, інша незалежна від виробника організація.

4.2 Кількість зразків продукції для випробувань (кількість пакувань, загальна маса, ін.) встановлюється органом сертифікації у відповідності з вимогами державних та міжнародних стандартів на цю продукцію та норм відбору зразків, затверджених в ОС.

4.3. Відбір зразків проводиться виключно в присутності представника заявника або виробника і оформляється актом відбору зразків за встановленою формою із зазначенням таких обов’язкових відомостей:

 • місце та дата відбирання зразків;

 • назва продукції;

 • назва виробника продукції;

 • розмір партії продукції, дата виготовлення або граничні дати виготовлення партії;

 • характеристика та маса продукції в споживчому пакуванні, термін реалізації продукції;

 • кількість зразків для випробувань, зразків-свідків для зберігання.

Акт оформляється в трьох примірниках і підписується представником організації, що проводить відбирання, та представником заявника або підприємства-виробника. Один примірник направляється до органу сертифікації, другий – залишається у заявника (виробника), третій – разом із зразками направляється до випробувальної лабораторії, яка зазначена в рішенні за заявкою.

Відібрані зразки для випробувань та зберігання опечатують або опломбовують.

  1. Ідентифікація продукції проводиться органом сертифікації. Ідентифікація продукції, в тому числі імпортної, проводиться з урахуванням вимог нормативних документів, діючих в Україні, а також законодавства України .
 1. Атестація виробництва

Порядок здійснення атестації виробництва продукції визначає орган сертифікації відповідно до Положень ДСТУ 3414-96 „Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення” з урахуванням специфіки продукції, розмірів і умов її виробництва, наявності галузевих технологічних інструкцій, рецептур та інших документів, використовуючи при цьому документи, що передбачені додатками до Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Держстандарту України № 85 від 29.02.1996 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.1996 р. за № 291/1316. Атестація виробництва може за рішенням органу сертифікації передувати попередня перевірка виробництва.


 1. Випробування зразків продукції

6.1. Випробування зразків продукції проводять акредитовані випробувальні лабораторії, що визначені органом сертифікації в рішенні за заявкою.

6.2. Зразки продукції повинні випробовуватись на відповідність усім вимогам чинних в Україні нормативних документів, що зазначені в рішенні за заявкою.
7. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація

7.1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрацію здійснює відділ сертифікації, що розглядав результати робіт з сертифікації продукції за заявкою.

7.2. За позитивних висновків розгляду результатів робіт з сертифікації заявнику видається оригінал сертифіката відповідності. За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності на російській мові з тим же номером і датою видачі.
8. Визнання сертифікатів чи інших документів, які підтверджують відповідність продукції іноземного виробництва, видані уповноваженими органами інших країн

Визнанню підлягають сертифікати та протоколи випробувань продукції, видані уповноваженими органами інших країн (далі – іноземний сертифікат), за умови дотримання таких правил:

а) з національним органом сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться в Україну, Держспоживстандартом України укладена двостороння угода про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації;

б) іноземний сертифікат виданий в державній системі сертифікації тієї країни, з якої походить і в якій виготовлена продукція, що ввозиться в Україну;

в) продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка тощо) як така, що виготовлена за міждержавними (ГОСТ) або іншими нормативними документами, що є чинними в Україні.

У разі, якщо показники безпеки продукції повністю відповідають вимогам нормативних документів, чинних в Україні, оформлюється свідоцтво про визнання.

Якщо показники безпеки частково відповідають вимогам нормативних документів України, проводяться додаткові випробовування зразків продукції (за показниками, які не співпадають з вимогами нормативних документів України) та оформлюється сертифікат відповідності.

9. Технічний (інспекційний) нагляд за виробництвом сертифікованої продукції

9.1. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснює орган сертифікації продукції чи за його дорученням інша організація у разі, коли сертифікат відповідності виданий виробнику на продукцію, що випускається серійно, і надано право самостійно застосовувати його до кожної одиниці виготовленої продукції.

9.2. Технічний нагляд може проводитись у формі контрольних випробувань, контрольних випробувань та перевірки виробництва.

Обсяг, порядок та періодичність технічного нагляду встановлюється органом сертифікації продукції у кожному окремому випадку під час проведення сертифікації і регламентується програмою технічного нагляду.
10. Призупинення або скасування дії сертифіката відповідності

За результатами технічного нагляду орган сертифікації продукції може призупинити або скасувати дію ліцензійної угоди чи сертифіката відповідності у випадках:

 • порушення вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації;

 • порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, позначення або маркування продукції тощо;

 • зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань, складу, тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з органом сертифікації;

 • наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

 • невиконання замовником пропозицій органу сертифікації за результатами технічного нагляду4

 • відсутності виробництва продукції протягом більше, як 6 місяців;

 • невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

 • відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.


Додаток А

Ф-01-ПР-01


Керівнику органу сертифікації

ДП “Житомирстандартметрологія”

Хижняк В.О.
З А Я В К А

на проведення сертифікації продукції

в Системі УкрСЕПРО

№ ______ від “____”_________ 20__р.

І. _____________________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника, постачальника, адреса, телефон, код ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові керівника та його посада)

заявляє, що ___________________________________________________________________ (назва продукції, код ЗКП, код ТН ЗЕД для імпортної)

виготовлена (поставлена) у вигляді партії в кількості ___________________________­____

(шт., кг, кв.м та інші)

_______________________________________________________________________________________________________

(підприємство-виробник)

поставлена за ________________________________________________________________

(товарно-супровідні документи)

термін виготовлення _______________________ , випускається серійно** за ___________

_____________________________________________________________________________

(назва та позначення нормативного документа, ГОСТ, ТУ, інші)

і відповідає вимогам ___________________________________________________________

позначення та назва нормативних документів

зберігається на ________________________________________________________________ (місце зберігання продукції, адреса)

і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначених нормативних документів.
ІІ. Випробування з метою сертифікації прошу провести в випробувальній лабораторії
(назва акредитованої випробувальної лабораторії, її адреса)
ІІІ. Заявник зобов`язується:

— виконувати всі умови сертифікації;

— забезпечувати стабільність показників продукції, що підтверджені

сертифікатом відповідності;

— сплатити всі витрати на проведення сертифікації.

Заявник гарантує, що цю продукцію на сертифікацію в інші органи з сертифікації Системи УкрСЕПРО не заявляв.

ІV. Додаткові відомості _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Керівник підприємства ______________ ________________

підпис ініціали та прізвище

Головний бухгалтер ______________ ________________

підпис ініціали та прізвище
Печатка “____”____________ 20__р.

Вноситься потрібне

Додаток до заявки.

Інформаційна пам’ятка для заявника.
Заявник повинен :

- виконувати відповідні положення програми сертифікації;

- створювати всі умови для провадження оцінювання , зокрема:

 • надавати документацію для експортуванню;

 • забезпечити доступ до зареєстрованих даних по випробуванням, внутрішнім перевіркам , розгляданню скарг, тощо ;

 • робити заяви, що стосуються сертифікації, тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано сертифікацію;

 • не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ОС і не робив будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які ОС може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;

 • у разі призупинення дії або скасування сертифікації припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і вернути на вимогу ОС всі документи з сертифікації;

 • використовувати сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;

 • забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;

 • посилаючись на свій сертифікат у засобах інформації ( документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог ОС;

 • вживати відповідних заходів та документально оформлювати скарги і невідповідності, які виявлено у продукції або послугах, що негативно впливають на відповідність продукції сертифікаційним вимогамОзнайомлений і зобов’язуюсь виконувати:


Керівник підприємства ____________________ ________________

Підпис п.і.б.

Додаток Б

Ф-02-ПР-01


Керівнику органу сертифікації

ДП “Житомирстандартметрологія”

Хижняк В.О

З А Я В К А

на проведення сертифікації продукції

в Системі УкрСЕПРО
№ _______ від “___”____________ 20__р.
І. _________________________________________________________________________

(назва підприємства-заявника, адреса, телефон, код ЄДРПОУ)

___________________________________________________________________________
в особі _____________________________________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові керівника та його посада)

заявляє, що _________________________________________________________________ (назва продукції, код ЗКП, код ТН ЗЕД для імпортної)

виготовлена ________________________________________________________________

(назва підприємства-виготовлювача, країна)

у вигляді партії в кількості ____________________________________________________

(од., компл.)

випускається серійно за ______________________________________________________

(назва та позначення нормативного документа, ГОСТ, ТУ, інші)

___________________________________________________________________________
і відповідає вимогам НД______________________________________________________

просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначених нормативних документів за правилами сертифікації Системи УкрСЕПРО за показниками безпеки.
ІІ. Випробування з метою сертифікації прошу провести в випробувальній лабораторії

___________________________________________________________________________
ІІІ. Заявник зобов`язується:

— виконувати всі умови сертифікації;

— забезпечувати стабільність показників продукції, що підтверджені

сертифікатом відповідності;

 • сплатити всі витрати на проведення сертифікації.

Заявник гарантує, що цю продукцію на сертифікацію в інші органи з сертифікації

Системи УкрСЕПРО не заявляв.
ІV. Додаткові відомості ______________________________________________________
Директор підприємства ______________ ________________

підпис ініціали та прізвище

Головний бухгалтер ______________ ________________

підпис ініціали та прізвище

Печатка “____”____________ 20___р.


Додаток до заявки.

Інформаційна пам’ятка для заявника.

Заявник повинен :

- виконувати відповідні положення програми сертифікації;

- створювати всі умови для провадження оцінювання , зокрема:

 • надавати документацію для експортуванню;

 • забезпечити доступ до зареєстрованих даних по випробуванням, внутрішнім перевіркам , розгляданню скарг, тощо ;

 • робити заяви, що стосуються сертифікації, тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано сертифікацію;

 • не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ОС і не робив будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які ОС може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;

 • у разі призупинення дії або скасування сертифікації припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і вернути на вимогу ОС всі документи з сертифікації;

 • використовувати сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;

 • забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;

 • посилаючись на свій сертифікат у засобах інформації ( документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог ОС;

 • вживати відповідних заходів та документально оформлювати скарги і невідповідності, які виявлено у продукції або послугах, що негативно впливають на відповідність продукції сертифікаційним вимогамОзнайомлений і зобов’язуюсь виконувати:


Керівник підприємства ____________________ ________________

Підпис п.і.б.

Додаток В

Ф-61-ПР-01


Керівнику органу сертифікації

ДП “Житомирстандартметрологія”

Хижняк В.О

З А Я В К А

на проведення сертифікації продукції
№ _______ від “___”____________ 20__р.
І. _________________________________________________________________________

(назва підприємства-заявника, адреса, телефон, код ЄДРПОУ)

___________________________________________________________________________
в особі _____________________________________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові керівника та його посада)

заявляє, що _________________________________________________________________ (назва продукції, код ЗКП, код ТН ЗЕД для імпортної)

виготовлена ________________________________________________________________

(назва підприємства-виготовлювача, країна)

у вигляді партії в кількості ____________________________________________________

(од., компл.)

випускається серійно за ______________________________________________________

(назва та позначення нормативного документа, ГОСТ, ТУ, інші)

___________________________________________________________________________
і відповідає вимогам НД______________________________________________________

просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначених нормативних документів за правилами сертифікації за показниками безпеки.
ІІ. Випробування з метою сертифікації прошу провести в випробувальній лабораторії

___________________________________________________________________________
ІІІ. Заявник зобов`язується:

— виконувати всі умови сертифікації;

— забезпечувати стабільність показників продукції, що підтверджені

сертифікатом відповідності;

 • сплатити всі витрати на проведення сертифікації.

Заявник гарантує, що цю продукцію на сертифікацію в інші органи з сертифікації

Системи УкрСЕПРО не заявляв.
ІV. Додаткові відомості ______________________________________________________
Директор підприємства ______________ ________________

підпис ініціали та прізвище

Головний бухгалтер ______________ ________________

підпис ініціали та прізвище

Печатка “____”____________ 20___р.

Додаток до заявки.

Інформаційна пам’ятка для заявника.

Заявник повинен :

- виконувати відповідні положення програми сертифікації;

- створювати всі умови для провадження оцінювання , зокрема:

 • надавати документацію для експортуванню;

 • забезпечити доступ до зареєстрованих даних по випробуванням, внутрішнім перевіркам , розгляданню скарг, тощо ;

 • робити заяви, що стосуються сертифікації, тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано сертифікацію;

 • не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації ОС і не робив будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які ОС може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;

 • у разі призупинення дії або скасування сертифікації припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і вернути на вимогу ОС всі документи з сертифікації;

 • використовувати сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;

 • забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;

 • посилаючись на свій сертифікат у засобах інформації ( документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог ОС;

 • вживати відповідних заходів та документально оформлювати скарги і невідповідності, які виявлено у продукції або послугах, що негативно впливають на відповідність продукції сертифікаційним вимогамОзнайомлений і зобов’язуюсь виконувати:


Керівник підприємства ____________________ ________________

Підпис п.і.б.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт україни система сертифікації Укрсепро порядок...
Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг (далі — продукції) в Системі...

Порядок сертифікації продукції серійного виробництва
Подання заявки на проведення сертифікації продукції та комплекту документів до заявки

Порядок сертифікації партії продукції
Складання договірних документів на проведення робіт з сертифікації партії продукції

Заявка на проведення сертифікації продукції, що випускається серійно...

Заявка на проведення сертифікації продукції, що випускається серійно...

Затверджено
Національного банку України та Аудиторської палати України з питань, що регулюють порядок проведення сертифікації аудиторів, та на...

Заявк а
Зареєстрована в ос дп “Миколаївстандартметрологія” Керівнику Органу сертифікації продукції

Система сертифікації Укрсепро українська система сертифікації космічної...
Розроблено державним підприємством “Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування”, м. Харків

Кодекс професійної поведінки
Схема проведення робіт з сертифікації/атестації персоналу (далі Схема) містить інформацію щодо загальних вимог та порядку проведення...

Кодекс професійної поведінки
Схема проведення робіт з сертифікації/атестації персоналу (далі Схема) містить інформацію щодо загальних вимог та порядку проведення...

1. 1 Цей документ розроблений на підставі дсту 3411 та дсту en 45011-2001...
Державним підприємством "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" (далі – дп "досзт"), в Системах сертифікації...

Тип схеми
За даною схемою один або кілька зразків продукції піддають процедурі сертифікації

Закон україни
Національне агентство з акредитації України документально засвідчує компетентність юридичної особи виконувати роботи із сертифікації...

Порядок та строки виконання робіт та поставки продукції
Договором, зобов’язується виконати роботи з виготовлення поліграфічної продукції та передати Замовнику у власність виготовлену поліграфічну...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Правила сертифікації наземних приймальних станцій даних дистанційного...
Розроблено: Державне підприємство “Державний науково-інженерний центр сертифікації космічної техніки” (дп “дніцскт”)

Витяг з регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового...
Підтвердження володіння заявником (підписувачем) особистим ключем, відповідний якому відкритий ключ надається для сертифікації

До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт