Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Посадова інструкція сестри медичної старшої

Посадова інструкція сестри медичної старшої

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

сестри медичної старшої

(код КП 3231)
Реєстраційний № 28
1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність сестри медичної старшої.

1.2. Сестра медична старша належить до професійної групи «Фахівці».

1.3. Сестру медичну старшу призначає на посаду та звільняє з неї завідувач дошкільного навчального закладу № ___ (далі — дошкільний заклад) згідно із законодавством.

1.4. Сестра медична старша підпорядковується безпосередньо завідувачу дошкільного закладу та узгоджує професійну діяльність з лікарем-педіатром місцевого закладу охорони здоров'я.

1.5. У своїй роботі сестра медична старша керується законами України, постановами Уряду, розпорядчими документами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою і органів охорони здоров’я; нормативно-правовими актами з питань освіти, виховання і охорони здоров’я; наказами та розпорядженнями завідувача дошкільного закладу; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Керує роботою середнього та молодшого медичного персоналу дошкільного закладу.

2.2. Спільно із завідувачем дошкільного закладу розробляє та затверджує графік роботи медсестер, організовує їх діяльність.

2.3. Бере участь у плануванні та проведенні обов’язкових (зокрема поглиблених, профілактичних, перед профілактичними щепленнями) медичних оглядів вихованців дошкільного закладу.

2.4. Проводить медичні огляди дітей під час прийому до дошкільного закладу та здійснює медичний контроль за перебігом адаптації.

2.5. Постійно контролює стан здоров'я дітей. Оглядає їх, робить висновки про стан їхнього здоров’я, дає рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (якщо є показання), профілактичних щеплень, режиму харчування.

2.6. Щоденно оглядає дітей для виявлення ознак захворювань. Своєчасно інформує завідувача дошкільного закладу про зміни стану здоров’я дітей.

2.7. Раз на місяць проводить огляд задля виявлення педикульозу, корости, грибкових та інших хвороб шкіри.

2.8. Проводить антропометричні вимірювання дітей.

2.9. Фіксує результати медичних оглядів дітей і забезпечує зберігання цих результатів у порядку, встановленому МОЗ.

2.10. Інформує педагогічний персонал, батьків або осіб, які їх замінюють, про заплановані лікувально-профілактичні заходи, медичні огляди, їх результати. Письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про профілактичні щеплення.

2.11. Аналізує стан здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, здійснює контроль за виконанням рекомендацій лікарів.

2.12. Надає першу долікарську допомогу дітям у разі гострого захворювання чи травми, організовує (якщо є показання) їх госпіталізацію, інформує про це батьків або осіб, які їх замінюють.

2.13. Спільно з лікарем складає план проведення профілактичних щеплень та забезпечує його виконання.

2.14. Звітує перед територіальним лікувально-профілактичним закладом про результати обов’язкових медичних оглядів та проведені профілактичні щеплення дітей. Підтримує регулярний зв'язок із місцевим закладом охорони здоров’я для своєчасного ознайомлення з епідеміологічною обстановкою у районі.

2.15. Проводить протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ.

2.16. Ізолює хворих дітей та здійснює нагляд за їхнім станом.

2.17. Спостерігає за дітьми, які контактували з інфекційними хворими.

2.18. Здійснює профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь неїстівними рослинами та грибами.

2.19. Готує на підставі результатів медичних оглядів проект наказу про розподіл дітей на медичні групи.

2.20. Здійснює контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів, зокрема спрямованих на загартування.

2.21. Спільно з інструктором з фізкультури здійснює медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання; здійснює медичне обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у дошкільному закладі.

2.22. Здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та навчального навантаження відповідно до віку дитини.

2.23. Веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, забезпечує своєчасне їх поповнення, стежить за дотриманням правил і термінів їх зберігання та використання.

2.24. Готує заявки на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

2.25. Контролює своєчасність проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільного закладу.

2.26. Проводить санітарно-просвітницьку роботу з дітьми, батьками або особами, які їх замінюють, працівниками дошкільного закладу. Проводить з ними бесіди та лекції щодо здорового способу життя, гігієни харчування, організації дитячого дієтичного харчування, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, зокрема СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом.

2.27. Зберігає конфіденційність даних про стан здоров’я дітей, батьків, педагогічного персоналу дошкільного закладу.

2.28. Розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення кваліфікації середнього і молодшого медичного персоналу.

2.29. Контролює відповідність приміщень дошкільного закладу санітарно-гігієнічним нормам і вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.30. Організовує проведення поточної дезінфекції.

2.31. Дотримується вимог нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.

2.32. Веде необхідну медичну документацію та зберігає її в установленому законодавством порядку.

2.33. Проходить періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.34. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності один раз на три роки. Не менше ніж один раз на рік проходить повторний протипожежний інструктаж.

2.35. Постійно підвищує свій професійний рівень.

3. Права

Сестра медична старша має право:

3.1. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку її роботи, давати пояснення стосовно їх змісту.

3.2. Повідомляти керівництво дошкільного закладу про виявлені у роботі працівників порушення.

3.3. Вимагати забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для належного виконання своїх обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією.

3.4. Вимагати від персоналу дошкільного закладу дотримання нормативних документів, зокрема, з охорони життєдіяльності, збереження життя та здоров’я дітей і працівників.

3.5. Отримувати від керівництва дошкільного закладу та працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, передбачених цією посадовою інструкцією.

3.6. Проходити у встановленому порядку атестацію з метою отримання чергової кваліфікаційної категорії.

3.7. Відмовитися від виконання роботи, якщо виникла загроза життю та здоров'ю, до моменту усунення цієї небезпеки.

3.8. Захищати свої інтереси і права в усіх інстанціях, у тому числі у судових органах.

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Невиконання чи неналежне або несвоєчасне виконання без поважних причин посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4.2. Правопорушення, скоєні у процесі своєї діяльності.

4.3. Завдання матеріальної шкоди дошкільному закладу.

4.4. Неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

4.5. Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5. Повинен знати

5.1. Законодавство про освіту та охорону здоров'я, нормативно-правові акти, що регламентують діяльність дошкільних закладів.

5.2. Нормальну та патологічну анатомію і фізіологію дитини.

5.3. Сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового дослідження, обстеження, лікування хворих.

5.4. Особливості спостереження і догляду за хворими.

5.5. Фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методику введення.

5.6. Методи асептики та антисептики.

5.7. Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів.

5.9. Правила оформлення відповідної медичної документації.

5.10. Порядок і строки складання звітності.

5.11. Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням.

5.12. Сучасну фахову літературу.

5.13. Статут і правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

6. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Сестра медична старша взаємодіє з:

6.1. Керівництвом дошкільного закладу.

6.2. Лікарем-педіатром.

6.3. Працівниками харчоблока.

6.4. Педагогічними працівниками дошкільного закладу.

6.5. Батьками вихованців або особами, які їх замінюють.

6.6. Місцевими закладами охорони здоров'я та органами їх управління.
З інструкцією ознайомлена:

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо діяльності та орієнтовний перелік документації...
В папці документації медсестри повинна бути посадова інструкція, затверджена керівником закладу та створена на основі Типових посадових...

Посадова інструкція секретаря-друкарки
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики

Примірна посадова інструкція
Примірна посадова інструкція визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду фахівця...

Посадова інструкція музичного керівника дошкільного навчального закладу Загальні положення
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника, Положення про розробку...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...

Методичні вказівки з дисципліни “Сестринська практика” до модуля...
Методичні вказівки з дисципліни “Сестринська практика” до модуля «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри дитячого відділення»...

«Затверджено» на засіданні кафедри пропедевтики внутрішньої медицини...
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару

Примірна посадова інструкція шкільного бібліотекаря
...

Інструкція щодо заповнення Медичної довідки про проходження
Бланк медичної довідки є бланком суворого обліку. При його одержанні, зберіганні та використанні потрібно дотримуватись вимог, що...

Інструкція №14
Наказом по закладу визначається посадова особа відповідальна за проведення конкретного організованого заходу

Затверджую
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність дизайнера

Затверджую
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність художника-конструктора

Затверджую
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність лікаря-фахівця

Затверджую генеральний директор
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність водія

2. Кваліфікаційні вимоги до керівника
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність інструктора з фізкультури

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

1 протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень
А проблема, пов‘язана із здоров‘ям: Виконання призначень з взяття матеріалу для лабораторних дослідженьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт