Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Практикум для студентів 1 курсу спеціальності

Практикум для студентів 1 курсу спеціальності

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)

імені проф. Т.І.Поніманської


КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТА ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ
Практикум
для студентів 1 курсу

спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

Рівне – 2016

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикумів, хрестоматії, матеріалів візуального супроводження лекцій тощо): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії). Опрацювання списку літератури є обов’язковим. Матеріали зазначених джерел використати при підготовці відповідей на питання.

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.


ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Л.: Світ, 1990.

 2. Олійник Г.А. Виразне читанняМета – виробити у студентів практичні навички з культури української мови, основ теорії та практики мистецтва слова, виразного читання.
Завдання:

 • з’ясувати й засвоїти вихідні поняття і критерії культури мови і виразного читання;

 • окреслити основні параметри й риси функціональних стилів української мови;

 • оволодіти нормами сучасної української літературної мови;

 • охарактеризувати слово як основну мовну одиницю, його диференційні ознаки;

 • визначити сутність моносемії та полісемії, типів переносних значень;

 • збагатити мовлення групами слів за значенням;

 • попереджувати мовленнєві помилки, викликані тавтологією і плеоназмом;

 • уживанням паронімів, діалектизмів, жаргонізмів, іншомовізмів, просторічної лексики;

 • розвивати навички продуктивної діяльності шляхом роботи з текстом;

 • сформувати навички виразного читання різножанрових текстів.


Індивідуальні довготривалі завдання
Робота з текстами : 1. Прочитайте текст, застосовуючи екстралінгвістичні засоби, визначте логічні частини монологу, його емоційно-експресивні відтінки, мовні засоби їх творення, доведіть стилістичну належність тексту (текст за програмою);

2. Виразно прочитайте тексти, визначте структуру і колорити діалогів, мовні засоби їх творення, поясніть особливості інтонування і темп реплік. З’ясуйте роль авторського тексту, що супроводжує діалог (текст за програмою).

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Практичне заняття № 1

Тема: Культура мови та виразне читання як навчальна дисципліна

Контрольні питання:

  1. Предмет і завдання культури мовлення і виразного читання

  2. Уявлення про співвідношення мови і мовлення.

  3. Функції мови і мовлення.

  4. Комунікативні ознаки культури мови: правильність, точність, логічність, чистота, виразність, багатство, доречність

  5. Проблема співвідношення мови і мислення. Внутрішнє мовлення і мислення.

  6. Роль мови в процесі пізнання.


Література:

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. редакцією О. Сербенської: Посібник. – Львів, 1994. – С. 15 – 19.

 2. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 2003. – С. 191 – 330.

 3. Загнітко А. П., Данилюк І. Г., Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2007 / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – С. 4 – 8.

 4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., випр. / М. Г. Зубков. – Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. – С.12 – 17.

 5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред.. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2006. – С. 38 – 75.

 6. Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К. : В.Ц. «Академія», 2007. – С. 5 – 24.

 7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2008. – С. 52 – 61.Завдання:

   1. Прочитати уривок із книги «Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити». Розкрити усно поняття «культура мовлення»:

У широкому значенні вислів «культура мовлення» пов’язують з любов’ю, прив’язаністю до рідної мови, почуттям поваги до державної мови та її багатовікової традиції, з турботою про її повноцінне функціонування, а також з діяльністю суспільства та індивідуума, спрямованою на якнайкраще пізнання, збагачення, вдосконалення та розвиток мови. Це також почуття відповідальності за свої мовленнєві дії. У вужчому розумінні зміст поняття мовної культури охоплює: 1) ступінь ознайомлення суспільства з мовними нормами, вміння свідомо використовувати нормативні форми й вислови, критично ставитися до порушення норм, здатність висловлювати думку ясно, стисло, зрозуміло; 2) діяльність, яка має на меті піднесення рівня знань про мову, їх пропаганду і закріплення мовних норм; 3) лексико-фразеологічну, граматичну, орфоепічну та орфографічну нормативність, тобто уживання слів, їх форм, звуків, звукових комплексів, синтаксичних конструкцій відповідно до установлених норм, а також усунення мовних помилок, невиправданих запозичень, невдалих неологізмів, чужорідних елементів, вульгаризмів та ін.; 4) естетику мови, тобто здатність відчувати її красу, вишуканість, культурологічну довершеність. Важливими складниками мовної культури є: а) комунікативна правильність мови, тобто здатність формулювати думку лаконічно, чітко, однозначно; б) граматична правильність, тобто відповідальність мовної форми до загальноприйнятих норм; в) естетика вислову, тобто вироблене чуття краси мови.

2. Порівняти поняття: мова, національна мова, літературна мова, сучасна мова, мова права. Пояснити видове і родове значення понять.

3. Пояснити висловлювання:

а) О.О. Потебня: «Мова є засобом не виражати готову думку, а створювати її».

б) О.О. Потебня: «Мова є настільки ж діяльність, наскільки і продукт».

в) Декарт: «Cogito, ergo sum» – (лат.: «Я мислю, отже, я існую»).

г) Вільгельм фон Гумбольдт: «Різні мови... є в дійсності різними світоглядами... Своєрідність мови впливає на сутність нації, як тієї, яка розмовляє нею, так і тієї, для якої вона чужа, тому уважне вивчення мови повинно включати в себе все, що історія і філософія зв’язує з внутрішнім світом людини».

ґ) Вільгельм фон Гумбольдт: «Мова є орган, який формує думку».

д) Г.С. Сковорода: «Кожен повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе».

е) Й. В. Гете: «Людина пізнає світ через пізнання самої себе, а себе – через пізнання світу».

є) Ф. Ніцше: «Та чи інша спільнота людей може виникнути тільки в результаті свідомого використання мови».
4. З’ясувати зміст словосполучень, які з них є синонімічними:

літературна мова - мова літератури - художня мова; усна мова - розмовна мова; писемна мова - книжна мова; мова - мовлення; правові норми - правові приписи - мовні норми.

Практичне заняття № 2

Тема: Функціональні стилі української мови

Контрольні питання:

 1. З історії функціонування стилів.

 2. Загальна характеристика функціональних стилів української мови:

а) сфера застосування;

б) мета спілкування:

в) основні види висловлювання.
Література:

 1. Дудик П. С. Стилістика української мови / П. С. Дудик. – К: Академія, 2005. – С. 54 – 61.

 2. Мацько Л. У. Кравець Л. В . Культура української фахової мови: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2007. – С. 40 – 183.

 3. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – С. 241 – 247.

 4. Мацько Л. У. Стиль як основне поняття стилістики. // Українське мовознавство. – К., 1990.

 5. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К.: Наукова думка, 1976. – 288 с.

 6. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : Підручник. – 3-є вид., перероб. та доповн. – Тернопіль, 2000. – 248 с.

 7. Шевчук С.В. Ділове мовлення : Модульний курс: Підручник / 4-те вид. – К.: Арій, 2009. – С. 12 – 17.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С. В. Шевчук. – К.: Літера, 2000. – С. 8 – 13.


Завдання:

1. Чому текст має такий заголовок? Визначити, до якого стилю й жанру мовлення його можна віднести? Які мовні особливості стилю Ви спостерігаєте?

ГЕНІЙ УКРАЇНИ

Шевченко мав сильних попередників в українській літературі, але незважаючи на це, він став її справжнім основоположником. Справа не тільки в тому, що в поезії Шевченка заграла всіма тонами звучна й ніжна українська мова. Справа не тільки в тому, що Шевченко ствердив і виховав національну гідність українського народу. Справа не тільки в тому, що Шевченко нагадує своїм універсальним талантом (він був живописцем, драматургом, прозаїком, гравером, філософом, критиком і передовсім – геніальним поетом) таких людей, як Леонардо да Вінчі. Справа насамперед в тому, що завдяки Шевченкові українською мовою були написані твори, які мають як з естетичного, та із ідейного боку світове значення. Тут неможливо не згадати слів Франка, які найточніше визначають суть Шевченка-мислителя й творця: «Він є немов великий факел з українського воску, що світиться найяснішим і найчастішим вогнем європейського поступу...».

Ставши класиком України, Шевченко став «класиком для всіх народів» (Луї Арагон)... Шевченко зробив для української літератури те, що Пушкін для російської, Гете для німецької, Шекспір для англійської. Ні, більше. Він підніс українське письменство до рівня загальнолюдських ідеалів, і тому, як представник нації, що не мала своєї державності, став символом не тільки художнього, але й політичного її суверенітету. Шевченко – одне з найбільших прав України на міжнародну повагу. У цьому праві немає жодного образливого слова для інших націй. Воно все, від початку до кінця, написане любов’ю до всіх народів, до всіх людей на Землі… (Д. Павличко).
2. Прочитати афоризми. Пояснити, як у них розкривається поняття стилю: а) «Стиль – одяг думок» (Ф. Честерфілд); б) «Стиль – як кришталь: від чистоти його залежить його блиск» (В. Гюго); в) «Хороший стиль не повинен зберігати слідів зусиль: написане має здаватися щасливою випадковістю» (С.Моем); ґ) «Не можна писати високим стилем про дрібниці» (С.Моем).

 1. З’ясувати, до яких стилів належать тексти. Довести свою думку:

 1. Дощ (осідання атмосферні) – випадіння з хмар у вигляді крапель води діаметром від 0,5 до 6 – 7 мм . Рідкі осідання з меншим діаметром крапель називаються мрякою . Краплі з діаметром, великим 6 – 7 мм , розбиваються при випаданні на менші краплі. Інтенсивність дощу вагається від 0,25 мм/ч (дощ, що мжичить) до 100 мм/ч (злива). Дощ випадає, як правило, із змішаних хмар (переважно шарувато-дощових і високошаруватих), що містять при температурі нижче за нуль переохолоджені краплі і крижані кристали. Пружність насичення водяної пари над краплями більша, ніж над крижаними кристалами при тій же температурі; тому хмара, навіть не насичена водяною парою по відношенню до крапель води, буде пересичена по відношенню до кристалів. Це приводить до зростання кристалів при одночасному випарі крапель. Укрупнюючись і обважнює, кристали випадають з хмари, приморожуючи до себе при цьому переохолоджені краплі. Увійшовши в нижній частині хмари або під ним в шари з позитивною температурою повітря, вони тануть, перетворюючись на краплі дощу Менша роль в утворенні дощу належить злиттю хмарних крапель між собою (з підручника);

 2. Вихопивсь дощик поміж заграв: чоботи сині, синя сорочка, сині мелодії понапинав з неба широкого аж до листочка, синіми стрілами закресав, сині листочки дрібно писав — людям, озерам, лукам за обрій, ох і смішний же! І добрий-добрий! І запрозорились водні гущі, і посміхнулись темні пущі, навіть дуби із важкої породи чухали голови від насолоди. ...Вихопивсь дощик поміж заграв (Андрій Малишко);

3. Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони чомусь схожі для мене на круглі кобзи, які земля підняла зі свого лона на високих живих стеблах. Живе тіло кобз, пахуче, припорошене жовтим пилом, поросле пелюстками, світиться і золотіє (Євген Гуцало);

4. Соняшник – однорічна трав'яниста рослина з товстим стеблом, великими листками і суцвіттям у вигляді кошика, оточеного жовтими пелюстками. У кошику утворюється до двох тисяч плодів із насінням (зі словника);

5. На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце. Тому і називають її соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зірниця, пелюстки тремтять. То соняшник чекає сходу сонця (за Василем Сухомлинським).

5. Відредагувати речення, пояснити, на якому рівні допущено помилки. Записати правильний варіант.

По всім питанням ти дав правильну відповідь. Навіть самі кращі учні не рішили цієї задачі. Ти попутав усі правила. Докажи свою думку. Допишіть два нуля. Напишіть дві строчки. Завдяки запізненню одержав зауваження. Не мішайте працювати в класі. Тихше! Переверніть сторінки. Розкрийте книжку на сторінці 25. Відкрийте у класі вікно! Не стійте на сквозняку. Закрийте двері – сквозняк! Треба стерти дошку. Говори дальше. Коротше кажучи. Висловлюю мою власну думку. Не виконав завдання із-за хвороби. Виконав це по дорученню вчителя. Мені повезло: мене не визивали до дошки. Моя автобіографія потрібна? Коли здаєте екзамен? Було два семінара. Провели три конкурсних екзамена. Лекції починаються в вісім годин. Учбовий корпус недалеко. Чи маєте пропуск до учбового корпусу? Завтра в інституті день відчинених дверей. Більша половина студентів. Завтра залік по медицині. Дисертант по цій темі має декілька статей.

Практичне заняття № 3

Тема: Науковий і офіційно-діловий стилі української мови

Контрольні питання:

 1. Призначення і сфера використання наукового стилю.

 2. Мовні особливості наукового стилю.

 3. Призначення і сфера використання офіційно-ділового стилю.

 4. Мовні особливості офіційно-ділового стилю.


Література:

 1. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник / Н. В. Ботвина. – К.: АртЕк, 2002. – 280 с.

 2. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / К. Городенська // Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць, Вип. IV.– К.: КНЕУ, 2001. – С.11-14.

 3. Дудик П. С. Стилістика української мови / П. С. Дудик. – К: Академія, 2005. – С. 69 – 80.

 4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А. П. Коваль. – К.: Вища шк., 1982. – 280 с.

 5. Коваль А. П. Культура української мови / А. П. Коваль. – К.: Наук. думка, 1966. – 192 с.

 6. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. В. Коваль. – К.: Вища шк., 1987. – 349 с.

 7. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – С. 256 – 270; 282 – 287.

 8. Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) / Н. Непийвода – К.: ТОВ «Міжнар. фін. Агенція», 1997. – 303 с.

 1. . Рожанківський Р. Щодо українського стилю фахової мови / Р. Рожанківський // Проблеми української термінології. Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів, Львівська політехніка, 1998. – С.43–46.


Завдання:

 1. Прочитати текст, визначити, до якого стилю мовлення він належить, визначте мовні особливості. Скласти план і добрати заголовок.


Мова – явище суспільне. Суспільство здорове, життєздатне, коли воно складається не з безликих індивідуумів, а з громадян, патріотів своєї землі. Патріотизм починається зі ставлення до своєї рідної мови. Об'єктивно поняття рідної мови виступає по­ряд з поняттям рідного дому, батьківської хати, материнського тепла, Вітчизни. Тобто мова сприймається як одне з головних джерел, що оживля­ють патріотичні почуття, як рецептор духовного й емоційного життя людини.

Рідна мова є одним із головних засобів, за допомогою яких створюється соціальний механізм успадкування культури від покоління до покоління, тобто вироблення національної куль­турної традиції.

Мова єднає між собою представників певного народу в часі й просторі. Прилучення дитини до рідної мови - це входження її в суспільство, підключення до колективного розуму. Усвідом­лення себе як людини здійснюється через мову рідних людині людей, а тому протягом усього свого життя кожен сприймає цю першу мову в оточенні спогадів про батька й матір, братів і сес­тер, про рідний дім ( за В. Русанівським).


 1. Знайти у наведеному тексті риси наукового стилю (точність, логічність, абстрактність, використання термінів). Чи всі ознаки наукового стилю названі?


У художній картині світу можуть бути відображені особливості національної картини світу – наприклад, національні символи, національно-специфічні концепти, етикетні мовні формули. При цьому треба завжди пам’ятати, що художня картина світу – вторинна, опосередкована картина світу, причому вона опосередкована двічі – мовою та індивідуально-авторською концептуальною картиною світу.

Обговорюючи поняття національної картини світу, не можна не сказати про співвідношення національного менталітету, концептосфери і картини світу.

Термін менталітет останнім часом став дуже популярним у наукових

дослідженнях і в публіцистиці, однак зміст цього терміна до цього часу не може вважатися чітко визначеним. Існують різні, досить протилежні визначення цього поняття. Під менталітетом розуміють індивідуальний склад думок, психологічний склад розуму, особливості мислення, характер та ін.

Менталітет ми визначаємо як специфічний засіб сприйняття і розуміння дійсності, що визначається сукупністю когнітивних стереотипів свідомості, соціальної або етнічної групи людей.

Сприйняття і розуміння дійсності – дуже схожі речі, але вони не співпадають між собою. Сприйняття – перший етап та основна умова розуміння. Можна говорити про менталітет особистості, групи і народу (етносу).

Менталітет конкретної особистості зумовлений національним, груповим менталітетом, а також факторами особистого розвитку людини – його індивідуальною освітою, культурою, вихованням, досвідом сприйняття та інтерпретації явищ дійсності.

Особливості спілкування того чи іншого народу є описом комунікативної поведінки цього народу. Комунікативна поведінка народу – це сукупність норм і традицій спілкування народу. Опис комунікативної поведінки фактично є описом одного з аспектів – комунікативного аспекту – національної мовної особистості (Н. В. Буц).


 1. Переписати речення. Виправити помилки, поясніть їх. До якого стилю можна віднести цей текст?


По слідуючому питанню виступить голова комісії. Необхідно додержуватись регламенту. Представники делегації заключили договір про співробітництво. Цей тезис не суперечить раніше затвердженому рішенню. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розрахується за представлені послуги.

Після підписання відповідних бумаг угода вважається укладеною. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання — охорона оточуючого середовища. Сучасні форми переписки склалися понад сто п’ятдесят років тому. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК.


 1. Скласти речення, характерні для офіційно-ділового стилю, вживаючи нижче прийменники. Пояснити вживання розділових знаків у реченнях


Відповідно до, не дивлячись на, з метою, у зв’язку з, на відміну від, згідно з, незалежно від, зважаючи на особливості виконання робіт.


 1. Користуючись Словником іншомовних слів та Словником української мови, відшукати значення поданих слів, ввести їх у придумані речення офіційно-ділового стилю.

Реквізит, адресат, адресант, абзац, ксерокс, принтер, факс, офіс.

 1. Ввести в речення офіційно-ділового стилю подані слова і словосполучення, усно визначити тип речень.

Документ, документаційне забезпечення управління, комп’ютерний макет, службові документи, оригінал і копія, термін виконання.
Практичне заняття № 4

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу „Охорони...
Охорони праці в галузі” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 060103 – „Водні ресурси”)

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент...

Практикум для студентів ІV курсу (VIІ семестр) напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта"
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Практикум для студентів IІ курсу (ІІІ семестр ) напряму підготовки...
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І

Практикум для студентів IІІ курсу (Y семестр)2 р н. напряму підготовки...
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І

Робоча навчальна програма з виробничої практики студентів 5-го курсу...
З виробничої практики студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету спеціальності «клінічна фармація» (цикл «фармацевтична інформатика...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201 “Менеджмент...

Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....

Робоча програма І методичні рекомендації з проведення другої виробничої...
Робоча програма І методичні рекомендації з проведення другої виробничої практики (для студентів 4 курсу спеціальності 092100 – Промислове...

2. Організація обліку платників податків. 40
Організація податкового контролю: Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності...

Робоча навчальна програма з виробничої практики студентів 4-го курсу...
...

Креслення деталей
Завдання для самостійного опрацювання з предмету інженерна графіка для студентів 4 курсу спеціальності №5. 07010602 «Обслуговування...

Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики для студентів...
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз» для студентів магістрів І курсу за спеціальністю...

Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів...
Укладачі: Мішенін Є. В., д е н., професор, зав кафедри теоретичної та прикладної економіки

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності...

Практикум для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 181 «Харчові технології»
Практикум з дисципліни «Бухгалтерський облік в підприємствах ресторанного бізнесу» для поточного контролю знань студентів напряму...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт