Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» На 2014-2019 роки

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» На 2014-2019 роки

Сторінка1/3
  1   2   3
ПРОГРАМА

Розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко»

На 2014-2019 роки

Назва

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» на 2014-2019 роки

Тип програми

Програма розвитку

Підстава для розробки

Програми

Необхідність удосконалення системи освіти з врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі.

Нормативно-правова база

Програми

 • Закони України

- «Про освіту»

- « Про дошкільну освіту»

- « Про охорону дитинства»

 • Програми Президента України « Десять кроків назустріч людям»

 • Укази Президента України

- Від 04.07.2005 № 1013/2005 « Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

- від 31.07.2000 №928/2000 « Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;

- від 01.06.2005 №900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями»;

- від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

 • Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • Від 22.05.2012 року №615 « Базовий компонент дошкільної освіти»

 • Листи Міністерства освіти і науки України

 • Від 20.06.2013 року №1/9-446 «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013 /2014 навчальному році»;

 • Від 25..06.2013 року №1/9-452 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

 • Від 17.07.2013 року №1/9-499 « Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку»
Замовник Програми

Дошкільний навчальний заклад №5 «Сонечко»

Розробники

Програми

Структура Програми

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко»

 • Вступ

 • Самоаналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік

 • Комплексно-цільові підпрограми

Завдання Програми

 • Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти;

 • Виховання здорової, компетентної особистості;

 • Підтримка дітей з особливими потребами;

 • Запровадження освітніх інновацій інформаційних педагогічних технологій;

 • Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі у розвитку особистості;

 • Формування у дітей цілісної, реалістичної картини освіти, основ світогляду.
Термін Реалізації

Програми

2014-2019 рр.

Очікувані результати

Програми

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної дошкільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.Вступ

Підготовка Програми розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» на 2014-2019 роки (далі-Програма) зумовлена процесами модернізації національної освіти України.

Необхідність змін в дошкільній освіті зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних та соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України і міжнародний освітній простір.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко», започатковує організаційні шляхи її реалізації.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку дітей дошкільного віку, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю оцінювання.

Станом на 01.09.2014 року в дошкільному навчальному закладі №5 «Сонечко» функціонує

 • дві ясельні групи – 40 дітей ;

 • 5 дошкільних груп: в яких перебуває 112 дітей;

 • логопедична група із загальним недорозвитком мовлення – 11 дітей;

 • цілодобова група – 11 дітей;Проводиться робота щодо створення умов для здобуття повноцінної освіти різними категоріями дітей - із вадами психічного та фізичного розвитку, дітей – інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей.

Концепція розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» на 2014-2019 роки
1.Загальні положення

Керівництво функціонуванням і розвитком дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» здійснює управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради.

Модернізація дошкільної освіти спрямована на вирішення таких ключових завдань:

 • Максимальне охоплення дітей дошкільної освітою та надання їм якісних освітні послуг;

 • Охорона життя і збереження здоровʼя дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

Дошкільний заклад гарантує надання дітям якісних освітніх послух у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти основними компонентами цих гарантій є:

 • Дотримання державного освітнього стандарту;

 • Надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами;

 • Забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами.

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» на 2014-2019 роки є: Конституція України, Закони України « Про освіту,» «Про дошкільну освіту», Указ Президента України « Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2012 року», Державно-цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період 2017 року (затверджена постановою кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №629)

Провідними принципами розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» є:

 • Гуманістичний характер освіти;

 • Виховання вільної особистості з почуттям національної самосвідомості і самоповаги;

 • Соціальна доступність дошкільної освіти;

 • Визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

 • Виховання навичок здорового способу життя.

 • Єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу;

 • Наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

 • Доступність для кожного громадянина освітніх послуг що надаються системою дошкільної освіти.
 1. Загальні положення

Дошкільний навчальний заклад №5 «Сонечко» - повна назва, (далі – ДНЗ №5 «Сонечко» - скорочена назва) створено в 1979р.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

індекс 08500,

Київська область,

місто Фастів,

вул. Мічуріна, 24

телефон 5-42-36

Засновник ДНЗ №5 «Сонечко» - Фастівська міська рада. Засновник здійснює фінансування ДНЗ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ДНЗ №5 «Сонечко» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад в Україні (далі – Положення) затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом.

Головною метою ДНЗ №5 «Сонечко» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровлення дітей дошкільного віку, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність ДНЗ №5 «Сонечко» направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоровʼя вихованців; виправлення вад мовлення дітей; всебічного формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати подальшу освіту.

ДНЗ №5 «Сонечко» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетентності, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

Заклад розрахований на 135 місць. Групи комплектуються за віковими ознаками, логопедична група ЗНМ з урахуванням характеру мовленнєвого недорозвитку та відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах, з урахуванням побажання батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник може встановити меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у ДНЗ.

В ДНЗ №5 «Сонечко» згідно штатного розпису функціонують 9 груп: 2 групи раннього віку; 5 груп дошкільного віку; 1група – цілодобова, логопедична група із загальним недорозвитком мовлення – 1 група.

ДНЗ №5 «Сонечко» має групи:

 • 8 груп – з 10,5 годинним режимом перебування дітей;

 • 1група (цілодобова) – з 24годинним перебуванням;


Наповнюваність груп дітьми, у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.14,п.2) становить:

 • Для дітей віком від одного до трьох років – 15дітей;

 • у групах дошкільного віку – 20 дітей;

 • у цілодобовій – 10 дітей;

 • у логопедичній ЗНМ – 10 дітей.

Для зарахування дитини у ДНЗ №5 «Сонечко» необхідно пред’явити:

 • Направлення управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради;

 • Медичну довідку про стан здоровʼя та виписку про щеплення дитини;

 • Медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 • Копію свідоцтва про народження дитини;

 • Довідку про те, що сімʼя має статус малозабезпеченої, якщо вона наявна.

Дошкільний навчальний заклад №5 «Сонечко» працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота, неділя та святкові дні.


 1. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу


Будинок дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» розташований на окремій ділянці площа земельної ділянки 1300кв. м.

На земельній ділянці є такі функціональні зони: 9 групових майданчиків, спортивний майданчик, фруктовий сад та господарська. Всі зони на території майданчика розмежовуються живою огорожею. Майданчики мають частково грунтове, частково травʼяне покриття. На кожному майданчику є павільйон, пісочниця з піском, та гірка. Бажано обладнати майданчики ігровим обладнанням. На спортивному майданчику є спортивне обладнання.

Господарська зона розміщена біля в'їзду до закладу, вона відокремлена від групових майданчиків, має тверде покриття. Сміттєзбірник знаходиться в 20 м. від основного будинку. Сміття вивозиться один раз на тиждень. Водно-каналізаційна система стоїть на контролі в управлінні освіти.

Прибирання приміщень відбувається щодня три рази на день, прибирання кухні покладено на робітника кухні, графіки прибирання групових кімнат та кухні знаходиться на робочих місцях.

З 2014 року харчоблок, та всі вікові групи забезпечені гарячою проточною водою ( бойлери по 50л і 100л.). Всі групи забезпечені мʼяким та твердим інвентарем, посудом.

Поточні ремонти в дошкільному навчальному закладі здійснюється за батьківські кошти.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці, у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань в комісії з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників, зокрема:

• оглядає робочі місця і виробничі ділянки;

• заслуховує на засіданнях профспілки адміністрацію з питань створення нормальних і безпечних умов праці.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у гарному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

Піклувальна Рада дошкільного закладу сприяє зміцненню матеріальної бази ДНЗ і створенню сприятливих умов для його розвитку.

Витрата засобів ведеться відповідно до протоколів засідання піклувальної ради і підтверджується чеками й актами.

Незважаючи на складні соціально-економічні умови, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ДНЗ перебуває на достатньому рівні, чому сприяє безупинна робота у цьому напрямку адміністрації закладу.

Згідно із Законом України «Про охорону праці», наказом № 16 від 4.01.2013 р. у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні за підрозділами з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходами безпеки праці. Щокварталу в Управління освіти подається інформація про стан охорони праці. За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.


 1. Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу.


На час проведення самоаналізу у закладі виховується 188 дітей, працює 38 працівників. В складі педагогічного колективу –19 педагогів, медичного персоналу – 1 працівник, технічного персоналу-18 працівників. Керівник Савченко Валентина Петрівна.

На посаді працює з 12.05.1996 року.

Прогресивний розвиток українського суспільства потребує глибоких змін у становленні національної освіти. Згідно із Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» одним із принципів її розбудови є створення умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини, гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських цінностей. Тому особливої актуальності набуває проблема переорієнтації дошкільного виховання згідно із сучасними тенденціями.

За багато років плідної педагогічної діяльності в ДНЗ№ 5 «Сонечко» створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально-виховного процесу.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення фізичного і психічного здоровʼя дітей; розвиток художньо-естетичних, розумових та творчих здібностей, пізнавальної активності; національно-культурний розвиток; виховання поваги і любові до батьків, родини, Батьківщини; морально-етичного ставлення до себе, людей, навколишнього світу, явищ живої і неживої природи.

Педагоги нашого дошкільного закладу, здійснюючи інтегрований підхід до розширення суб'єктивного досвіду дошкільників у самоцінних для цього віку видах діяльності (ігровій, художньо-театралізованій, мовленнєвого спілкування, спортивній, музичній, трудовій (самообслуговування, праця в природі), допомагають дошкільнятам:

• пізнавати навколишнє життя в його цілісності й водночас різноманітності;

• розвивати в дитині відчуття гармонії в спілкуванні з природою та людьми;

• розвивати вправність, умілість;

• орієнтуватись у власному внутрішньому житті та житті інших людей.

ДНЗ №5 «Сонечко» повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

На вересень 2014 року у ДНЗ працює 19.

6 педагогів мають категорію «спеціаліст вищої категорії»

2 педагоги мають категорію «Спеціаліст 2 категорії»,

8 педагогів мають категорію «Спеціаліст».

Три педагоги навчаються в педагогічному коледжі.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку року. Адміністрація нашого ДНЗ диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених педагогів-майстрів, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу.

Виходячи з підбору кадрів, можемо зробити висновок, що в нашому ДНЗ є все, що складає підґрунтя зразкової діяльності закладу, бо творчу дитину може виховати лише творчий педагог.

Атестація педагогічних працівників нашого закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550

Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності й самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

В дошкільному закладі розроблений план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Звенигородської районної державної адміністрації від 25. 02. 2014 №117 у термін з 16 по 30 квітня 2014 року проведено атестаційну...

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька»
Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька» на 2011-2017 р р

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

Цей Статут визначає мету, завдання, правові, організаційні та фінансові...
Бласті (надалі – дошкільний заклад) є комунальним закладом, який забезпечує догляд, розвиток, виховання І навчання дітей віком від...

З в І т про роботу полтавської міської централізованої бібліотечної системи
Робота бібліотек цбс в 2015 році відбувалася в рамках виконання плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи в області на 2011-2015...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

План роботи Борівського нвк «зш І ступеня-дитячий садок» на 201
Статуту школи та програми розвитку школи на 2016-2019 роки. Навчально-виховний процес в школі було організовано відповідно до навчального...

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

Коммунальное учреждение «дошкольное учебное учреждение (ясли-сад)...
«Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», на підставі плану роботи дошкільного навчального закладу...

Пояснювальна записка. Програма розвитку Державного професійно технічного...
При складанні даної Програми було враховано економічне становище регіону,рівень науково методичного забезпечення та склад інженерно...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт