Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИН А К А З N 22 від 22.01.2001
Про затвердження Правил складання і подання заявки
на винахід та заявки на корисну модель


Правила
складання і подання заявки на винахід та заявки
на корисну модель1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі -
Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності від
20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка є чинною на території
України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію,
підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території
України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів
заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель
(секретну корисну модель).

Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.

( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 154 (
z0332-04 ) від 26.02.2004 )1.2. Перелік визначень та скорочень

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

Договір - Договір про патентну кооперацію;

винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної
діяльності людини в будь-якій сфері технології; ( Пункт 1.2
розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
Установою патенту України на винахід чи патенту України на корисну
модель; ( Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 )
від 26.02.2004 )

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в
іншому встановленому законом порядку; ( Абзац шостий пункту 1.2
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

Інструкція - Інструкція до Договору про патентну кооперацію;

міжнародна заявка - заявка, яка подана згідно з Договором;

МПК - Міжнародна патентна класифікація;

особа - фізична або юридична особа;

представник - представник у справах інтелектуальної
власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1994 року N 545 ( 545-94-п ), або інша довірена особа; ( Абзац
одинадцятий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід
(корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної
таємниці;

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності"; { Абзац тринадцятий пункту 1.2 глави 1 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Установа - Державна служба інтелектуальної власності України,
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.
{ Абзац чотирнадцятий пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 )
від 14.06.2011 }

2. Винахід та корисна модель як об'єкти правової охорони

( Назва розділу 2 в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки N 154 (
z0332-04 ) від 26.02.2004 )2.1. Відповідно до статті 1 Закону ( 3687-12 ) винахід
(корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини
в будь-якій сфері технології.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.1 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 (
z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.2. Згідно з частиною 1 статті 6 Закону ( 3687-12 ) правова
охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить
публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає
умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону.

2.2.1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є
новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

2.2.2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності,
якщо вона є новою і промислово придатною.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 (
z0332-04 ) від 26.02.2004 )2.3. Відповідно до частини 2 статті 6 Закону ( 3687-12 )
об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій)
надається згідно з Законом, може бути:

продукт,

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту
чи процесу.

З метою подання заявки продукт чи процес уважається
відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у
тому числі в будь-якій заявці на винахід (корисну модель), зокрема
в заявці, що подається.

2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт
як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є
пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв,
споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі
трансгенна рослина і тварина.

2.3.2. Процес як об'єкт технології - це дія або сукупність
дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за
допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення
певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є
виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його
якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання
параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є
об'єктом технології.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 (
z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.4. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону ( 3687-12 )
правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології:

сорти рослин і породи тварин;

біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та
тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних
процесів;

топографії інтегральних мікросхем;

результати художнього конструювання.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 (
z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.5. Не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні
пункту 1.2 цих Правил власне:

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи інтелектуальної, господарської, організаційної та
комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання,
обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів,
аукціонів;

проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;

умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти
тощо), розклади, інструкції;

комп'ютерні програми;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці,
діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння
слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 (
z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.6. Згідно з частиною 4 статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявка
на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи
винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога
єдиності винаходу).

2.6.1. Група винаходів визнається пов'язаною єдиним
винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між
цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи
відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки
кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

2.6.2. Визначення того, чи є група винаходів настільки
взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум,
повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в
окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули
винаходу.

2.6.3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту,
процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого
продукту чи процесу; ( Абзац другий пункту 2.6.3 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з
розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його
здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих
ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним
винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема,
якщо заявка стосується:

винаходів, один з яких призначений для одержання
(виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес
одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в
цілому чи їх частини; ( Абзац шостий пункту 2.6.3 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого,
наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в
цілому чи однієї з його дій; ( Абзац сьомий пункту 2.6.3 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, один з яких призначений для використання іншого
(в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес
і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі;
нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх
новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або
речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони
є, тощо; ( Абзац восьмий пункту 2.6.3 розділу 2 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового
призначення і які забезпечують одержання одного і того самого
технічного результату (варіанти).

2.7. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї
корисної моделі.

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного
продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування
відомого продукту чи процесу; ( Абзац третій пункту 2.7 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка стосується однієї корисної моделі, яка
охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних
варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи
вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.

3. Оформлення документів

3.1. Склад заявки

Заявка повинна містити:

заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);
( Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від
26.02.2004 )

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.

3.2. Оформлення документів заявки

3.2.1. Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту,
опис і формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат
подають у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого
перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику,
а їх переклад - у трьох примірниках.

3.2.2. Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід
оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і
безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.

3.2.3. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу
форматом 210 х 297 мм. Кожний документ заявки починають на
окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують
арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням
рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату
становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 20;

праве і нижнє - 20.

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом
210 х 297 мм.

Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 25;

праве - 10;

нижнє - 15.

3.2.4. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст
опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують
через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі
з висотою літер не менше ніж 2,1 мм. ( Пункт 3.2.4 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

3.2.5. Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні
символи, математичні і хімічні формули допускається вписувати
чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.

3.2.6. Бібліографічні дані джерел інформації в документах
заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело
інформації.

3.3. Графічні зображення

3.3.1. Графічні зображення (власне креслення, схеми,
діаграми) виконують відповідно до правил креслення, на щільному,
білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не
витираються, без розтушовування і розмальовування.

3.3.2. Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при
репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було
розпізнати всі деталі.

Висота цифр і літер має бути не менше 3,2 мм. Цифрові та
літерні позначення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна
відповідати товщині ліній зображення. Цифри та літери не слід
брати в дужки та лапки.

3.3.3. На кресленнях використовують переважно прямокутні
(ортогональні) проекції (у різних видах, розрізах й перерізах), в
окремих випадках допускається також використання аксонометричної
проекції.

Кожний елемент на кресленні виконують пропорційно всім іншим
елементам, за винятком випадків, коли для чіткого зображення
елемента необхідне розрізнення пропорцій.

3.3.4. Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за
потреби, в описі.

Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком
необхідних слів, таких як "вода", "пара", "відкрито", "закрито",
"розріз за А-А".

3.3.5. Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були
максимально заповненими і креслення можна було читати при
вертикальному розташуванні довших боків аркуша.

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, являють
собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб
це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із
зображених на різних аркушах фігур.

На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур,
при цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної.

3.3.6. Елементи фігур позначають арабськими цифрами
відповідно до посилань на них у описі винаходу (корисної моделі).
Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й
тими ж цифрами.

Позначення, про які не згадують в описі винаходу (корисної
моделі), на кресленнях не проставляють і навпаки. ( Абзац другий
пункту 3.3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

3.3.7. Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми,
то при її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні
позначення.

Якщо схема представлена у вигляді прямокутників як графічних
позначень елементів, то крім цифрового позначення безпосередньо в
прямокутник, якщо це можливо, вписують і назву елемента. Якщо
розміри графічного зображення елемента не дозволяють цього
зробити, то назву елемента можна зазначити на виносній лінії (за
потреби, у вигляді напису під цим елементом).

На схемах одного виду допускається зображення окремих
елементів схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі
допускається зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем
тощо).

3.3.8. Кожне графічне зображення нумерується послідовно
арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього
зображення (креслення, схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів
відповідно до черговості наведення їх у тексті опису. Якщо опис
винаходу (корисної моделі) пояснює лише одне графічне зображення,
то воно не має нумерації. ( Пункт 3.3.8 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154
( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

3.4. Хімічні формули

У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.

Структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з
нумерацією кожної структурної формули як окремої фігури і
наведенням посилань на відповідні позначення.

При написанні структурних хімічних формул слід
використовувати загальновживані символи елементів і чітко
вказувати зв'язки між елементами і радикалами.

3.5. Математичні формули і символи

В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть
бути використані математичні вирази (формули) і символи.

Форма подання математичного виразу не регламентується.

Усі літерні позначення, які є в математичних формулах, мають
бути розшифровані. При цьому розшифрування літерних позначень
подають у порядку їх використання в формулі.

Для позначення інтервалів між величинами допускається
використання знаку "-" (від і до), в інших випадках слід писати
словами "від" і "до".

При вираженні величин у відсотках знак відсотка (%) слід
ставити після числа. Якщо величин декілька, то знак відсотка
ставлять перед їх переліком і відокремлюють від них двокрапкою.

Математичні позначення ">", "<", "=" та інші використовуються
лише в математичних формулах, а в тексті їх слід писати словами
(більше, менше, дорівнює тощо).

Перенос у математичних формулах допускається лише по знаку.

Пояснення до математичної формули слід писати стовпцем і
після кожного рядка ставити крапку з комою.

3.6. Вимоги до оформлення документів заявки, визначені
Правилами, застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих
після подання заявки, наприклад, до сторінок, що містять
виправлення, та до змінених пунктів формули винаходу (корисної
моделі). ( Пункт 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від
26.02.2004 )

4. Загальні вимоги до змісту документів заявки

4.1. Заявку складають українською мовою.

Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено
іншою мовою, то для збереження дати подання їх переклад повинен
надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання
заявки.

4.2. Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень,
малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать
публічному порядку, принципам гуманності і моралі, зневажливих
висловлювань стосовно винаходів (корисних моделей) та результатів
діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які
вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання
документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил. ( Пункт
4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

4.3. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до
опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і
скорочення, а за їх відсутності - загальновживані в науковій і
технічній літературі.

При використанні термінів і позначень, що не є
загальновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому
вживанні в тексті.

Усі умовні позначення слід розшифровувати.

4.4. У описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті
необхідно зберігати єдиність термінології, тобто одні і ті самі
ознаки в зазначених документах повинні називатися однаково. Вимога
єдиності термінології стосується також умовних позначень і
розмірності фізичних одиниць, які використовуються в матеріалах
заявки.

Назва винаходу (корисної моделі), за потреби, може містити
символи латинської абетки та цифри. Використання символів інших
абеток, спеціальних знаків у назві не допускається. ( Абзац другий
пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

Одиниці вимірювання фізичних величин переважно вживаються в
одиницях діючої Міжнародної системи одиниць.

5. Заява про видачу патенту

5.1. Заяву про видачу патенту України на винахід (корисну
модель) слід подавати українською мовою за формою, яка наведена в
додатку 1 до Правил. Якщо відомості не можуть бути повністю
розміщені за браком місця у відповідних графах, то їх наводять на
додатковому аркуші за тією самою формою із зазначенням у
відповідній графі заяви - "див. на окремому аркуші". ( Пункт 5.1
розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

5.2. У графі, що розташована у верхній частині заяви (без
зазначення коду), заявник зазначає порядковий номер заявки,
визначений ним. При цьому реквізит "дата одержання" заповнюється
Укрпатентом під час одержання заявки. ( Розділ 5 доповнено пунктом
5.2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 223
( z0460-05 ) від 14.04.2005 )

5.3. Графи з кодами (21), (22), що розташовані у верхній
частині заяви, заявником не заповнюються, вони призначені для
зазначення реквізитів заявки після її подання до Установи.


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та...
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Закон, Паризької конвенції про охорону промислової власності від
Затвердити Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються

Дата видачі
Складання, оформлення та подача заявки на винахід, корисну модель, раціоналізаторську пропозицію

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
України з 25 грудня 1991 року, І встановлюють порядок розгляду І проведення експертизи заявок на видачу патентів (деклараційних патентів)...

Правила складання І подання заявки на промисловий зразок Із змінами,...
Затвердити Правила складання І подання заявки на промисловий зразок (далі Правила), що додаються

Інструкція Інструкція до Договору про патентну кооперацію
Двнз “Ужгородського національного університету”, отримати вказівки для оформлення заявки та зразки документів, які в неї входять....

Правила складання та подання заявки на знак для товарів І послуг I. Загальні положення
Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів І послуг”, міжнародних договорів України у сфері правової охорони знаків І...

Порядок сертифікації продукції серійного виробництва
Подання заявки на проведення сертифікації продукції та комплекту документів до заявки

До пункту 1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок,...
Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2002...

До Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва...
Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів І послуг, затверджених наказом Держпатенту...

Заявки на сертифікат
Створення електронної заявки на формування посиленого сертифікату підписувача ецп

51 мпк ев
Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем

Вимоги
Заявки, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної комісії тільки у випадку їх реєстрації в установленому порядку. Заявки,...

Рекомендації до складання грантових заявок
Універсальний формат для написання проекту, який дозволить включити до заявки практично всі можливі розділи, що зустрічаються в умовах...

Задача Інженери конструкторського відділу машинобудівного заводу «Схід»
«Схід» Свиридов І кузнєцов розробили пристрій «Шахтна лебідка». Роботи над створенням лебідки проводились під загальним керівництвом...

Чому треба брати участь в акції, якщо для України ухвалений безвізовий режим?
На поширені питання від славутичан відповідає чеська мисткиня, авторка ідеї подання найбільшої групової заявки на візу Катержіна...

Зразок заявки

Проблеми організації процесу складання та подання податкової звітності...
Анотація. Розглянуто організацію процесу складання І подання податкової декларації з пдв у зв’язку з останніми змінами законодавства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт