Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні. 2

1 Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні. 2

Договір про надання послуг №

м. Київ

" " 2013 р.


_________________________________________________________________________________далі - Експедитор, що є платником податку ___________________________________________, в особі ___________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________,

далі - Замовник, що є платником податку _____________________________________, в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________, сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:
1. Предмет договору

1.1. Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні.

1.2. Замовник зобов’язується надавати для перевезення вантажі та забезпечити відпуск та приймання вантажів в обумовлені строки.

1.3. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги пов’язані з перевезенням, визначаються тарифами та відображаються в заявці на перевезення вантажів автомобільним транспортом або за усною домовленістю.
2. Умови організації перевезень вантажів

2.1. Експедитор організовує перевезення вантажів на підставі заявок, що подаються Замовником. Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування може бути подана за допомогою факсимільного, електронного зв’язку, тощо.

2,2 Заявка також може бути подана в усній формі за домовленістю сторін.

2.3. Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування подається Замовником за добу до моменту подання авто.

2.4. Термінові заявки:

2.4.1.Не менше, ніж за 3 години до моменту подання автомашини в пункт завантаження при здійсненні внутріміських і приміських перевезень.

2.4.2.Не менше, ніж за 6 годин до моменту подання автомашини в пункт навантаження при здійсненні міжміських перевезень.
3. Обов'язки сторін

3.1. Експедитор зобов'язаний:

3.1.1. Належним чином виконати прийняту від Замовника заявку.

3.1.2. Повідомити Замовника про виявлені недоліки, що містяться у заявці, а у випадку надання неповної інформації - запитати необхідні дані.

3.1.3. Точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка Замовника заважає економічній і безпечній доставці вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник повторює свою вказівку, Експедитор виконує заявку з віднесенням усіх ризиків на Замовника.

3.1.4. Подавати під завантаження справний рухомий склад у стані, придатному для перевезення даного виду вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені в Заявці.

3.1.5. Своєчасно доставити ввірений вантаж у пункт призначення.

3.1.6. Передати в пункті призначення ввірений вантаж довіреній особі одержувача, зазначеного в супровідних документах.

3.1.7. Якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заявку Замовника з незалежних від нього причин, то Експедитор зобов'язаний негайно інформувати Замовника про неможливість виконання заявки.
3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Здійснювати своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки руху та забезпечення збереження вантажів і рухомого складу завантаження на автомобілі на своїх складах, а також забезпечити розвантаження в пунктах призначення, не допускаючи простою автомобілів під завантаженням і розвантаженням понад установлені граничні норми.

3.2.2. До прибуття автомобіля під завантаження підготувати вантаж до перевезення (затарити, погрупувати по вантажоодержувачах, підготувати супровідні документи, а також пропуски на право проїзду до місця завантаження та вивантаження вантажів тощо). Вантаж, пред'явлений у нетранспортабельному стані, вважається непред'явленим до перевезення.

3.2.3. Повідомити Експедитору всю необхідну для здійснення перевезення інформацію про вантаж і своєчасно надати в розпорядження Експедитора супровідні документи встановленої форми, за якими проводиться приймання вантажу до перевезення та передача його одержувачу. У випадку ненадання Замовником необхідної інформації Експедитор вправі не приступати до виконання своїх обов'язків.

3.2.4. Утримувати під'їзні шляхи в пунктах завантаження і вивантаження у справному стані, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух і вільне маневрування рухомого складу для здійснення перевезень; мати пристрої для освітлення робочих місць і під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній і нічний час, а також необхідні для завантаження вантажів пристосування та допоміжні матеріали.

3.2.5. При поданні Експедитору заявки зазначити особливі властивості вантажу, внаслідок яких може бути заподіяна шкода іншим вантажам, людям або навколишньому середовищу.
4. Додаткові умови

4.1. Типи й кількість автомобілів, необхідних для здійснення перевезення вантажів, залежно від їх виду, обсягу та характеру перевезень, визначається Експедитором на стадії подання-прийняття заявки на перевезення вантажу.

4.2. Експедитор вправі відмовитися від прийняття до виконання заявки, що надійшла після обумовленого цим Договором строку, повідомивши про це Замовника в момент подання заявки. У випадку прийняття такої заявки до виконання Експедитор вправі підвищити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на 20 %.

4.3. У випадку відмови Замовником від своєчасно наданого автомобіля із Замовника стягується плата за 4 години роботи.

4.4. При перевантаженні автомобіля Експедитор залишає за собою право відмовитися від виконання даного замовлення. У випадку прийняття даної заявки до виконання Експедитор вправі збільшити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на 20 %. При цьому Замовник оплачує додаткові витрати, пов'язані з перевантаженням автомобіля (додаткова амортизація, штрафи, що накладаються постами вагового контролю тощо).

4.5. Затрати на оплату штрафів та інших санкцій за порушення, допущені при перевезенні вантажу, несе винна сторона.

4.6. Експедитор вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
5. Порядок розрахунків

5.1. Належні Експедитору суми за транспортні та експедиторські послуги можуть оплачуватися Замовником при поданні заявки (передплата).

5.2. Розрахунок за платежами за транспортно-експедиторські послуги проводиться Замовником на підставі рахунка-фактури Експедитора й Акта здачі прийняття робіт.

5.3. Рахунок-фактура має бути оплачений Замовником протягом 5 банківських днів з моменту одержання його Замовником. За затримку оплати Експедитор вправі нарахувати неустойку в 0,5 відсотків від загальної вартості послуги за кожний банківській день затримки сплати.

5.4. Додаткові платежі, необхідність в яких об'єктивно може виникнути при виконанні цього Договору, підлягають відшкодуванню Замовником окремо, за наявності відповідних документів, що підтверджують, здійснення платежів з метою найшвидшого виконання умов цього Договору.
6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. При залученні Експедитором третіх осіб до виконання своїх зобов'язань, Експедитор несе відповідальність перед Замовником за їх дії як за свої власні.

6.3. Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника, у вигляді штрафу в розмірі зазначених в заявці.

6.3.1Якщо простій триває менше години, але більше 30 хвилин, Замовник оплачує його як повну годину в міських і приміських перевезеннях.

6.3.2 Якщо простий триває менше доби але більше 6 годин, Замовник оплачує його як повну добу у міжміських сполученнях.

6.4. Замовник відповідає за передачу Експедитору неправильної та несвоєчасної інформації щодо властивостей вантажу і правил його перевезення, а також за можливі наслідки неправильних або неповних даних за заявкою, поданою Експедитору.
7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади.

7.3. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

7.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.

8.2. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 років після його припинення, сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само, як і не повинні несумлінно використовувати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один з одним.
9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть, за можливості, вирішуватися шляхом переговорів.

9.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд Господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.
10. Строк дії цього договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до "31" грудня 2013 р.

10.2. Цей Договір може бути пролонгований за усною або письмовою згодою Сторін.
11. Дострокове розірвання цього договору

11.1. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін.

11.2. У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 30 днів до розірвання Договору.
12. Зміна умов цього договору

12.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.

12.2. Зміна умов цього Договору оформляється окремим письмовим документом, що є невід'ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції.

12.3. Документ, що вносить зміни в умови цього Договору, підписується уповноваженими представниками Сторін. Усі доповнення і зміни, внесені в цей Договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.
Місцезнаходження та реквізити сторін
Експедитор Замовник

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________
Директор ___________

(підпис)
М. П.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________
Директор ___________

(підпис)
М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Транспортного експедирування
Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажу Замовника автомобільним транспортом...

Порядок надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення...
На підставі даного Додатка Виконавець від імені та за дорученням Замовника надає транспортно-експедиторські послуги з організації...

Договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому...

Порядок оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо...
Конференції Міністрів Транспорту (єкмт) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами членами єкмт

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

II. Вантажне господарство. Пристрої для обслуговування пасажирів...
Перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні за участю залізниць та інших видів транспорту

Договір № /09 на перевезення вантажів автомобільним транспортом
Пп «Баварія Транс» в особі Директора Лужанського Василя Дмитровича, що діє на підставі Статуту, надалі

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання,...
Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення...

Ххх 20 ххх р. Порядок надання транспортно-експедиторських послуг...
Цей додаток встановлює особливості та порядок надання Виконавцем логістичних послуг, а саме транспортно-експедиторських послуг з...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...

"Звіт про доходи від перевезення вантажів залізничним транспортом" (ф. №1-доходи (зал))
Звіт про доходи від перевезення вантажів залізничним транспортом (ф. №1-доходи (зал))

Про перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м. Павлограді
Перевізник в особі директора Зінченкко В.І., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, відповідно до ст. 30 Закону України "Про...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. Костюченка

Найменування замовника: найменування виконавця
Виконавця, директор тов «Олбрізсервіс» Швець О.Є., з однієї сторони І представник Замовника, заступник генерального директора дп...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт