Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон, Паризької конвенції про охорону промислової власності від

Закон, Паризької конвенції про охорону промислової власності від

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 22 від 22.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 173/5364


Про затвердження Правил складання і подання заявки

на винахід та заявки на корисну модель
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004

N 223 ( z0460-05 ) від 14.04.2005 )

{ Текст взятo з сайту ВPУ - http://zakon.rada.gov.ua }
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і

корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила складання і подання заявки на винахід

та заявки на корисну модель (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати

ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності

опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова

власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 наказу

Держпатенту України від 17 листопада 1994 року N 132 ( z0318-94 )

"Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу

патенту України на винахід і корисну модель та Інструкції щодо

підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до

публікації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27

грудня 1994 року за N 318/528, і наказ Держпатенту України від 15

січня 1996 року N 4 ( z0051-96 ) "Про внесення змін та доповнень

до Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на

винахід і корисну модель", зареєстрований у Міністерстві юстиції

України 6 лютого 1996 року за N 51/1076.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову

Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Т.в.о. Міністра Я.С.Яцків
Затверджено

Наказ Міністерства освіти і

науки України

22.01.2001 N 22
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 173/5364
Правила

складання і подання заявки на винахід та заявки

на корисну модель
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про

охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі -

Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності від

20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка є чинною на території

України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію,

підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території

України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів

заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель

(секретну корисну модель).

Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.

( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
1.2. Перелік визначень та скорочень

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

Договір - Договір про патентну кооперацію;

винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної

діяльності людини в будь-якій сфері технології; ( Пункт 1.2

розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і

науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі

Установою патенту України на винахід чи патенту України на корисну

модель; ( Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 )

від 26.02.2004 )

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в

іншому встановленому законом порядку; ( Абзац шостий пункту 1.2

розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

Інструкція - Інструкція до Договору про патентну кооперацію;

міжнародна заявка - заявка, яка подана згідно з Договором;

МПК - Міжнародна патентна класифікація;

особа - фізична або юридична особа;

представник - представник у справах інтелектуальної

власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у

справах інтелектуальної власності (патентних повірених),

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня

1994 року N 545 ( 545-94-п ), або інша довірена особа; ( Абзац

одинадцятий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід

(корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної

таємниці;

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут

промислової власності" Міністерства освіти і науки України -

уповноважений Установою державний заклад для розгляду і проведення

експертизи заявок;

Установа - Міністерство освіти і науки України.
2. Винахід та корисна модель як об'єкти правової охорони
( Назва розділу 2 в редакції Наказу Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
2.1. Відповідно до статті 1 Закону ( 3687-12 ) винахід

(корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини

в будь-якій сфері технології.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.1 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.2. Згідно з частиною 1 статті 6 Закону ( 3687-12 ) правова

охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить

публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає

умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону.

2.2.1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є

новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

2.2.2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності,

якщо вона є новою і промислово придатною.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.2 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )
2.3. Відповідно до частини 2 статті 6 Закону ( 3687-12 )

об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій)

надається згідно з Законом, може бути:

продукт,

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту

чи процесу.

З метою подання заявки продукт чи процес уважається

відомим, якщо він розкритий у будь-якому джерелі інформації, у

тому числі в будь-якій заявці на винахід (корисну модель), зокрема

в заявці, що подається.

2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт

як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є

пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв,

споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин

рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі

трансгенна рослина і тварина.

2.3.2. Процес як об'єкт технології - це дія або сукупність

дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за

допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення

певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є

виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його

якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання

параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є

об'єктом технології.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.4. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону ( 3687-12 )

правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології:

сорти рослин і породи тварин;

біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та

тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних

процесів;

топографії інтегральних мікросхем;

результати художнього конструювання.

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.5. Не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні

пункту 1.2 цих Правил власне:

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи інтелектуальної, господарської, організаційної та

комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання,

обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів,

аукціонів;

проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;

умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти

тощо), розклади, інструкції;

комп'ютерні програми;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці,

діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння

слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

( Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

2.6. Згідно з частиною 4 статті 12 Закону ( 3687-12 ) заявка

на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи

винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога

єдиності винаходу).

2.6.1. Група винаходів визнається пов'язаною єдиним

винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між

цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи

відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки

кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

2.6.2. Визначення того, чи є група винаходів настільки

взаємопов'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум,

повинно проводитись незалежно від того, заявляються ці винаходи в

окремих пунктах або як альтернатива в одному пункті формули

винаходу.

2.6.3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту,

процесу (способу), у тому числі нового застосування відомого

продукту чи процесу; ( Абзац другий пункту 2.6.3 розділу 2 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з

розвитком або уточненням окремих конкретних варіантів його

здійснення, що не супроводжується заміною чи вилученням окремих

ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу;

заявка стосується групи винаходів, які пов'язані єдиним

винахідницьким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема,

якщо заявка стосується:

винаходів, один з яких призначений для одержання

(виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та процес

одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в

цілому чи їх частини; ( Абзац шостий пункту 2.6.3 розділу 2 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого,

наприклад, процес і пристрій для здійснення зазначеного процесу в

цілому чи однієї з його дій; ( Абзац сьомий пункту 2.6.3 розділу 2

із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, один з яких призначений для використання іншого

(в іншому), наприклад процес або пристрій та його частина; процес

і речовина, яка призначена для використання в зазначеному процесі;

нове застосування відомого пристрою або речовини та процес з їх

новим застосуванням; нове застосування відомого пристрою або

речовини та пристрій або композиція, складовою частиною яких вони

є, тощо; ( Абзац восьмий пункту 2.6.3 розділу 2 в редакції Наказу

Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового

призначення і які забезпечують одержання одного і того самого

технічного результату (варіанти).

2.7. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї

корисної моделі.

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного

продукту, процесу (способу), у тому числі нового застосування

відомого продукту чи процесу; ( Абзац третій пункту 2.7 розділу 2

із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки

N 154 ( z0332-04 ) від 26.02.2004 )

заявка стосується однієї корисної моделі, яка

охарактеризована з розвитком або уточненням окремих конкретних

варіантів її здійснення, що не супроводжується зміною чи

вилученням окремих ознак, наведених у незалежному пункті формули.
3. Оформлення документів
3.1. Склад заявки

Заявка повинна містити:

заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);

( Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства освіти і науки N 154 ( z0332-04 ) від

26.02.2004 )

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.
3.2. Оформлення документів заявки

3.2.1. Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту,

опис і формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат

подають у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого

перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику,

а їх переклад - у трьох примірниках.

3.2.2. Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід

оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і

безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.

3.2.3. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу

форматом 210 х 297 мм. Кожний документ заявки починають на

окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують

арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням

рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату

становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 20;

праве і нижнє - 20.

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом

210 х 297 мм.

Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 25;

праве - 10;

нижнє - 15.

3.2.4. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст

опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують

через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі

з висотою літер не менше ніж 2,1 мм. ( Пункт 3.2.4 розділу 3 із
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет І з метою забезпечення реалізації прав...

Закон України від 23. 05. 1991 №1060-хіі “Про освіту”. Закон України...
Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності з питань охорони дитинства та соціального захисту дітей

Кодекс законів про працю України (КЗоТ). Глава XII. Праця жінок....
Вводиться в дію Постановою вр №2695-xii ( 2695-12 ) від 14. 10. 92, Ввр, 1992, №49, ст. 669 )

Закон І діти. Довідник для школярів Права кожної дитини записані...
Будь-яка людина повинна знати свої права та обов’язки. Але часто підлітки не знають, як захистити свої права, що для цього зробити,...

Закон Закон України Про охорону прав на знаки для товарів
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів І послуг" ( 3689-12 ), в зв'язку з необхідністю внесення

Закон України "Про охорону прав на винаходи І корисні моделі"
Роз'яснення: цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію згідно з Постановою вр n 3769-xіі (...

До проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих...
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової)...

Нове в законодавстві закон україни “Про приєднання України до Конвенції,...
Закон україни “Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів”

Закон України №417-vii від 14. 05. 2015 «Про особливості здійснення...
З 1 липня 2015 року вступив в дію новий Закон України №417-vii від 14. 05. 2015 «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному...

Для обговорення
З 1 липня 2015 року набрав чинності закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14. 05. 2015...

Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування
Цей Закон регулює відносини, які виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на торговельні...

Закон України про охорону праці (2002р.) зі змінами на 2011р

Міністерство фінансів україни наказ про затвердження Порядку реалізації...
Митним кодексом України та Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки мдп (Конвенції мдп) 1975...

Закон України “Про охорону дитинства” від 26. 04. 2001 №2402 III
Призначення та припинення опіки (піклування) над дітьми — сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування за зверненням...

Доповідь розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну...
«реалізація конвенції ООН про права дитини в україні: досягнення, проблеми, перспективи»

Закон України «Про охорону праці»
Просимо Вас уточнювати наявність даної літератури у менеджера по тел.:(056) 785-82-53

Закон україни
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України І урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим...

Закон України про охорону праці (2002р.) зі змінами на 2015р
Навчальний центр за адресою : 02068, м. Київ, пр-т. Бажана,1 м, оф. 8, тел. 503-63-17База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт