Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція Інструкція до Договору про патентну кооперацію

Інструкція Інструкція до Договору про патентну кооперацію

Сторінка1/3
  1   2   3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ) ВІД

ДВНЗ “УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

Щоб оформити патент на винахід (корисну модель) винахіднику необхідно:

Звернутися до відділу патентно-ліцензійного забезпечення та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності ДВНЗ “Ужгородського національного університету”, отримати вказівки для оформлення заявки та зразки документів, які в неї входять. Проконсультуватися з приводу правил складання і подання заявки.
ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД

(КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

 1. Загальні положення

  1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон), Паризької конвенції з охо­рони промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною на терито­рії України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підпи­саного 19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів заявки на видачу патенту (де­клараційного патенту) України на винахід (секретний винахід) і деклараційно­го патенту України на корисну модель (секретну корисну модель).

Вимоги Правил є обов’язковими для заявників.

  1. Перелік визначень та скорочень

 • ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;

 • Договір - Договір про патентну кооперацію;

 • заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту на винахід чи на корисну модель;

 • заявник - особа, яка подала заявку;

 • Інструкція - Інструкція до Договору про патентну кооперацію;

 • міжнародна заявка - заявка, яка подана згідно з Договором;

 • МПК - Міжнародна патентна класифікація;

 • особа - фізична або юридична особа;

 • представник - представник у справах інтелектуальної власності (пате­нтний повірений);

 • секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна мо­дель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

 • Укрпатент - Державне підприємство «Український інститут промис­лової власності» Міністерства освіти і науки України - уповноважений Уста­новою державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок;

 • Установа - Міністерство освіти і науки України.

 1. Вимога єдиності винаходу (корисної моделі)

  1. Згідно з частиною 4 статті 12 Закону заявка на винахід повинна сто­суватися одного винаходу або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахід­ницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

   1. Група винаходів визнається пов’язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю однакових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

   2. Визначення того, чи є група винаходів настільки взаємозв'язаною, що вона утворює єдиний винахідницький задум, повинно проводитись неза­лежно від того, заявляються ці винаходи в окремих пунктах або як альтерна­тива в одному пункті формули винаходу.

   3. Вимога єдиності винаходу визнається дотриманою, якщо:

 • заявка стосується одного винаходу, тобто одного продукту, способу чи застосування раніше відомого продукту або способу за новим призначенням;

 • заявка стосується одного винаходу, який охарактеризований з розвит­ком або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не су­проводжується заміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалеж­ному пункті формули винаходу;

 • заявка стосується групи винаходів, які пов’язані єдиним винахідниць­ким задумом.

Вимозі єдиності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заяв­ка стосується:

- винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення) іншого, наприклад, пристрій або речовина та спосіб одержання (виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чи їх частини;

 • винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого, напри­клад, спосіб і пристрій для здійснення зазначеного способу в цілому чи однієї з його дій;

 • винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в ін­шому), наприклад, спосіб або пристрій та його частина; спосіб і речовина, яка призначена для використання в зазначеному способі; застосування пристрою або речовини за новим призначенням та спосіб з їх застосуванням відповідно до цього нового призначення; застосування пристрою або речовини за новим призначенням і пристрій або композиція, складовою частиною яких вони є тощо;

 • винаходів, які є об‘єктами одного виду, однакового призначення і які забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіан­ти).

  1. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної мо­делі.

Вимога єдиності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

 • заявка стосується однієї корисної моделі, тобто одного пристрою;

 • заявка стосується однієї корисної моделі, яка охарактеризована з роз­витком або уточненням окремих конкретних варіантів її здійснення, що не су­проводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у незалеж­ному пункті формули.

 1. Оформлення документів

  1. Склад заявки

Заявка повинна містити:

 • заяву про видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід чи деклараційного патенту України на корисну модель;

 • опис винаходу (корисної моделі);

 • формулу винаходу (корисної моделі);

 • креслення (якщо на них є посилання в описі);

 • реферат.

  1. Оформлення документів заявки

   1. Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту, опис і фор­мулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат подають у трьох примі­рниках. Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть бути по­дані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад - у трьох примірни­ках.

   2. Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і безпосередньо ре­продукувати в необмеженій кількості копій.

   3. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210^297 мм. Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням ряд­ків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату становить,

мм:

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД 3

(КОРИСНУ МОДЕЛЬ) 3

1.Загальні положення 3

2.Вимога єдиності винаходу (корисної моделі) 4

3.Оформлення документів 5

4.Загальні вимоги до змісту документів заявки 8

5.Заява про видачу патенту 9

6.Опис винаходу (корисної моделі) 11

7.Формула винаходу (корисної моделі) 14

8.Креслення 18

9.Реферат 18

10.Особливості змісту заявки на винахід щодо пристрою 19

11.Особливості змісту заявки на винахід щодо речовини 20

13.Особливості змісту заявки на винахід щодо способу 27

14.Особливості змісту заявки на винахід щодо застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням 29

15.Особливості змісту заявки на корисну модель 30

16.Подання заявки 30

17.Документи, що додаються до заявки 32

18.Особливості подання заявки на секретний винахід (корисну модель) 33

19.Подання міжнародної заявки (міжнародна фаза) 33   1. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст опису, формули винаходу і реферату друкують через 2 інтервали або через 1,5 інтер­валу при комп’ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм

   2. Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні символи, ма­тематичні і хімічні формули допускається вписувати чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.

   3. Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки наво­дяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації.

  1. Графічні зображення

   1. Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми) викону­ють відповідно до правил креслення, на щільному, білому, гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування.

   2. Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при репро­дукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було розпізнати всі деталі.

Висота цифр і літер має бути не менше 3,2 мм. Цифрові та літерні поз­начення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна відповідати товщині ліній зображення. Цифри та літери не слід брати в дужки та лапки.

   1. На кресленнях використовують переважно прямокутні (ортогона­льні) проекції (у різних видах, розрізах й перерізах), в окремих випадках до­пускається також використання аксонометричної проекції.

Кожний елемент на кресленні виконують пропорційно всім іншим еле­ментам за винятком випадків, коли для чіткого зображення елемента необхід­не розрізнення пропорцій.

   1. Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за потреби, в

описі.

Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком необхідних слів, таких як «вода», «пара», «відкрито», «закрито», «розріз за А-А».

   1. Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були макси­мально заповненими і креслення можна було читати при вертикальному роз­ташуванні довших боків аркуша.

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, являють собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із зображених на різних аркушах фігур.

На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур, при цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної.

   1. Елементи фігур позначають арабськими цифрами відповідно до посилань на них у описі винаходу (корисної моделі). Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й тими ж цифрами.

Позначення, про які не згадують в описі винаходу, на кресленнях не проставляють і навпаки.

   1. Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми, то при її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні позначення.

Якщо схема представлена у вигляді прямокутників як графічних позна­чень елементів, то крім цифрового позначення безпосередньо в прямокутник, якщо це можливо, вписують і назву елемента. Якщо розміри графічного зо­браження елемента не дозволяють цього зробити, то назву елемента можна за­значити на виносній лінії (за потреби, у вигляді напису під цим елементом).

На схемах одного виду допускається зображення окремих елементів схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі допускається зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем тощо).

   1. Кожне графічне зображення нумерується послідовно арабськими цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього зображення (креслен­ня, схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів відповідно до черговості наве­дення їх у тексті опису. Якщо опис винаходу пояснює лише одне графічне зо­браження, то воно не має нумерації.

  1. Хімічні формули

У документах заявки можуть бути використані хімічні формули.

Структурні формули хімічних сполук подають (як і креслення) з нуме­рацією кожної структурної формули як окремої фігури і наведенням посилань

на відповідні позначення.

При написанні структурних хімічних формул слід використовувати за­гальновживані символи елементів і чітко вказувати зв’язки між елементами і радикалами.

  1. Математичні формули і символи

В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть бути ви­користані математичні вирази (формули) і символи.

Форма подання математичного виразу не регламентується.

Усі літерні позначення, які є в математичних формулах, мають бути ро­зшифровані. При цьому розшифрування літерних позначень подають у поряд­ку їх використання в формулі.

Для позначення інтервалів між величинами допускається використання знаку «-» (від і до), в інших випадках слід писати словами «від» і «до».

При вираженні величин у відсотках знак відсотка (%) слід ставити після числа. Якщо величин декілька, то знак відсотка ставлять перед їх переліком і відокремлюють від них двокрапкою.

Математичні позначення «>», «<», «=» та інші використовуються лише в математичних формулах, а в тексті їх слід писати словами (більше, менше, дорівнює тощо).

Перенос у математичних формулах допускається лише по знаку.

Пояснення до математичної формули слід писати стовпцем і після кож­ного рядка ставити крапку з комою.

  1. Вимоги до оформлення документів заявки, визначені Правилами, застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих після подання заявки, наприклад, до сторінок, що містять виправлення, та до змінених пунктів фор­мули винаходу.

 1. Загальні вимоги до змісту документів заявки

  1. Заявку складають українською мовою.

Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено іншою мо­вою, то для збереження дати подання їх переклад повинен надійти до Укрпа- тенту протягом двох місяців від дати подання заявки.

  1. Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень, малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать громадському по­рядку і моралі, зневажливих висловлювань стосовно винаходів (корисних мо­делей) та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання документів за­явки такими, що відповідають вимогам Правил.

  2. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх ві­дсутності - загальновживані в науковій і технічній літературі.

При використанні термінів і позначень, що не є загальновживаними, не­обхідно пояснити їх значення при першому вживанні в тексті.

Усі умовні позначення слід розшифровувати.

  1. У описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті необхідно зберігати єдиність термінології, тобто одні і ті самі ознаки в зазначених доку­ментах повинні називатися однаково. Вимога єдиності термінології стосується також умовних позначень і розмірності фізичних одиниць, які використову­ються в матеріалах заявки.

Назва винаходу, за потреби, може містити символи латинської абетки та цифри. Використання символів інших абеток, спеціальних знаків у назві не допускається.

Одиниці вимірювання фізичних величин переважно вживаються в оди­ницях діючої Міжнародної системи одиниць.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
Договір Договір про патентну кооперацію; винахід (корисна модель) результат інтелектуальної

Інструкція з діловодства у Іллічівській загальноосвітній школі з...
Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884 та Наказу мон україни від 28. 03. 2013 №1239 «Про затвердження Типової...

Інструкція розроблена відповідно до закону України «Про охорону праці»
Ця Примірна інструкція передбачає основні вимоги до організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних...

Інструкція з калібрування мультиметрів цифрових
Ця інструкція переглядається, коригується та актуалізується по мірі необхідності

Інструкція про порядок використання електронної пошти (надалі Інструкція)...
Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради повинні

Інструкція зі статистики кількості працівників
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі...

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Посадова інструкція секретаря-друкарки
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики

Примірна посадова інструкція шкільного бібліотекаря
...

Інструкція з ведення організаційно розпорядчої документації у дошкільних...
Кабінеті Міністрів України від 20. 07. 1998р. №41, зареєстрований в Міністерстві юстиції 17. 09. 1998 за №516/3016 та інших нормативно-правових...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності...

Інструкція з ведення індивідуального плану роботи викладача
Дана інструкція складена на підставі Закону України «Про вищу освіту», наказу мон україни №161 від 02. 06. 1993р та інших нормативних...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності...

Примірна інструкція
Дана інструкція призначена для всіх водіїв, що здійснюють керування легковими І вантажними автомобілями та автобусами всіх типів...

Посадова інструкція музичного керівника дошкільного навчального закладу Загальні положення
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника, Положення про розробку...

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку...
Ця Інструкція встановлює порядок ведення бухгалтерського, обліку в первинних профспілкових організаціях, які не ведуть господарські...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт