Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3. Рішення набирає чинності з 01 липня 2017 року

3. Рішення набирає чинності з 01 липня 2017 року

Ппрямая соединительная линия 79роектУ К Р А Ї Н А

Новодністровська міська рада

Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я

липня 2017 р. м. Новодністровськ


Про затвердження Положення про комісію з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат в новій редакції


Керуючись ст. 34 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та з метою прийняття рішень у випадках, передбачених чинним законодавством, щодо надання населенню житлових субсидій, пільг за фактичним місцем проживання, призначення (продовження виплати) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити:

1.1. Положення про комісію з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат у редакції, що додається (додаток 1).

1.2. Склад комісії з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат, що додається (додаток 2).

2. Вважати, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 06.07.2016 року №99/7 «Про затвердження Положення про комісію з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат».

3. Рішення набирає чинності з 01 липня 2017 року.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Білоткача А.І.)

Міський голова А.Болдашев

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

від липня 2017 р. №
Положення

про комісію з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат
1. Загальні положення
1.1. Комісія з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат (далі - Комісія) є постійно діючою комісією при виконавчих органах Новодністровської міської ради щодо вирішення питань надання населенню житлових субсидій, пільг за фактичним місцем проживання, призначення (продовження виплати) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам у випадках, передбачених чинним законодавством.

Комісія створюється та припиняє свою діяльність за рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Законом України від 01.06.2000 року № 1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами.

1.3. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Новодністровської міської ради. Комісію очолює голова Комісії, який організовує роботу Комісії та несе відповідальність за виконання покладених на неї функцій. На період відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії. Обов'язки щодо забезпечення проведення роботи Комісії покладається на секретаря Комісії, а в разі його відсутності за рішенням Комісії покладаються на одного з членів Комісії.

1.4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рішення про проведення засідання приймає голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо в ньому брало участь не менше двох третин від загального складу.

1.5. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Комісії.

1.6. Комісія за результатами розгляду наявних документів в особовій справі заявника, з врахуванням результату обстеження матеріально-побутових умов проживання, приймає рішення про надання (відмову в наданні) житлової субсидії, надання (відмову в наданні) пільг на житлово – комунальні послуги за фактичним місцем проживання, призначення (відмову в призначенні) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, відновлення або призначення (відмову у відновленні або призначенні) внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО) виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - соціальні виплати) щодо кожної особи, яка подала заяву на отримання вищезазначених допомог та виплат.

1.7. Перебіг засідання Комісії оформляється протоколом, який скріплюється підписами голови та секретаря Комісії. Комісія може користуватись печаткою виконавчого комітету міської ради.

1.8. На підставі протоколу засідання Комісії окремим документом оформляється рішення Комісії, яке підписується головою та секретарем Комісії та долучається до особової справи заявника, а також для повідомлення заявника.

2. Порядок розгляду документів та прийняття рішень щодо надання житлових субсидій, пільг за фактичним місцем проживання, призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО2.1. Комісія через управління праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради організовує прийом заяв і документів, забезпечує своєчасний розгляд, приймає відповідні рішення, веде їх облік; несе відповідальність за правомірність прийнятих рішень.

2.2. Комісія, відповідно до наділених повноважень, приймає рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема:

2.2.1. На понаднормову норму житла непрацездатним особам, які проживають самі.

2.2.2. У разі коли будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

2.2.3.За рахунок місцевого бюджету, у випадках не передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848.

2.2.4. Особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово – комунальні послуги.

2.2.5. Індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийнято в експлуатацію, але які сплачують вартість отриманих житлово-комунальних послуг.

2.2.6. Виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, які фактично в ньому проживають, у разі, коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб.

2.2.7. Особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), що сплачує за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки.

2.2.8. Дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому.

2.2.9. Враховуючи фактичні розміри доходів для інших категорій громадян, які не зазначені постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 для врахування фактичних розмірів отриманих ними доходів.

2.2.10. Особі, яка проживає у сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах з розрахунку місячного доходу на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, у разі коли у працездатних осіб відсутні доходи протягом періоду, за який враховуються доходи.

2.2.11. У разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, виходячи з кількості осіб, зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

2.2.12. Особі, що перебуває у складних життєвих обставинах та яка не змогла своєчасно звернутися за призначенням субсидії, з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії.

2.2.13. Про продовження строку з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк понад двох місяців, у разі простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг та за наявності поважних причин.

2.2.14. В інших випадках, передбачених законодавством.

2.3. При прийнятті рішень щодо призначення житлової субсидії Комісією

враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради, акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб, договори оренди житла в іншому місці). У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

2.4. При продовженні субсидії, яка була призначена за рішенням Комісії, на наступний період, субсидія призначається на підставі того ж рішення, якщо в сім'ї не відбулось зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

2.5. Рішення Комісії про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – ЄДАРП) для надання пільг за фактичним місцем проживання приймається коли пільговик надає підтверджуючі документи для включення його до ЄДАРП за місцем свого фактичного проживання, відмінним від місця реєстрації, за умовою не перебування (зняття) в ЄДАРП за місцем реєстрації, з врахуванням обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї заявника.

2.6. Комісія має право визначати перелік додаткових документів, необхідних для розгляду справи про включення до ЄДАРП (за необхідністю - висновок центру зайнятості щодо сприяння працевлаштування, письмової згоди власника житлового приміщення щодо нарахування плати за житлово –комунальні послуги з врахуванням пільг осіб, які мають на це право, та проживають у даному житловому приміщенні без реєстрації та інші).

2.7. Рішення Комісії про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, з врахуванням обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї заявника, приймається коли:

працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму)

та у разі:

коли у складі сім'ї є інвалід;

коли у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або
більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною
формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних,
вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, але не довше
ніж до досягнення ними 23 років);

неможливості отримання будь-яких джерел для існування
пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї.

2.8. Рішення Комісії про призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати приймається у разі подання ВПО відповідної заяви до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування, з врахуванням обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї заявника.

2.9. Комісія має право відмовити в наданні житлової субсидії, призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, відновленні або призначенні соціальних виплат ВПО, обґрунтувавши відмову щодо кожного заявника.

2.10. Рішення Комісії про відмову може бути оскаржене заявником в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3. Акт обстеження
3.1. Акт обстеження є обов’язковим документом для розгляду питань надання населенню житлових субсидій, пільг за фактичним місцем проживання, призначення (продовження виплати) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам .

3.2. Акт обстеження складається, як у випадках, передбачених чинним законодавством, так і за рішенням Комісії у інших випадках, які потребують додаткового вивчення (визначення обставин, які не дозволяють користуватись пільгами за місцем реєстрації та інше).

3.3. Акт обстеження складається уповноваженими на то посадовими особами УПСЗН або робочою групою з числа членів комісії.

3.4. Акт обстеження складається з обов'язковим виходом за місцем проживання заявника з вивченням необхідних документів, опитуванням заявника та при необхідності отриманням інформації від сусідів, родичів, посадових осіб установ, організацій, підприємств, тощо.

3.5. 3а достовірність інформації, внесеної до акту обстеження, відповідальність несе заявник, справа якого розглядається комісією, та посадові особи або члени робочої групи, які склали акт обстеження.

Керуючий справами

виконавчого комітету Б.Петрик

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету

від липня 2017 №___
Склад

комісії з питань надання населенню

житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплатГолова комісії

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів


Заступник голови комісії

Начальник управління праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради


Секретар комісії

Головний державний соціальний інспектор УПСЗН

Члени комісії

Начальник фінансового управління НМР

Завідувач сектору обслуговування громадян УПСЗН

Директор центру соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді Новодністровської міської ради

Начальник служби у справах дітей

Начальник Новодністровського відділення обслуговування громадян Головного управління

Пенсійного фонду України у Чернівецькій області

(за згодою)Керуючий справами

виконавчого комітету Б.Петрик

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

Закон україни
Закону, який набирає чинності з 20 вересня 2016 року; частини першої статті 36 цього Закону, яка набирає чинності з 20 вересня 2019...

Закон набирає чинності з дня його опублікування див пункт 1
Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві цей Закон набирає чинності з дня його опублікування див пункт 1 розділу...

Рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року І діє по 31 грудня 2016 р
Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія...

Закону України від 7 липня 2011 року
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

7. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення
Конституції України, Земельного кодексу України, розділу ХІІ податкового кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про...

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року І є обов’язковим...
Закону України "Про рекламу", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від...

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року №5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 34-ої сесії VІІ скликання 27 липня 2017 року

Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення в засобах...
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»

Закону України "Податковий Кодекс України"
Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт