Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ліцензійна угода

Ліцензійна угодаЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

№ 213-14

від 18 червня 2014р.
Орган з сертифікації продукції ТОВ „Промелектронсерт”, зареєстрований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, що названий надалі «ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ» та представлений керівником органу з сертифікації продукції ДЕМЕНІНИМ С.М., цим надає право ТОВ «Ен-Ай-Ес» (код ЄДРПОУ 32531992), 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, що названий надалі «ЛІЦЕНЗІАТОМ» право застосування сертифікату відповідності, зареєстрованого в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО «18» червня 2014р. за № UA1.010.0050299-14 та маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції, а також тари, упаковки, експлуатаційної та товаросупровідної документації, зазначеної в сертифікаті і виготовленої ліцензіатом протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди.

На підставі вищенаведеного:
1 ЛІЦЕНЗІАТ
1.1 Зобов'язується виконувати усі умови сертифікації продукції, а саме блоків системних «MAJESTI®COMPUTERS» (надалі – «продукція») в Системі УкрСЕПРО.

1.2 Зобов'язується забезпечити відповідність випущеної та поставленої продукції усім вимогам нормативних документів на продукцію, що наведені в сертифікаті відповідності, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації.

1.3 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені органом з сертифікації продукції, до усіх дільниць виробництва сертифікованої продукції без попереднього повідомлення.

1.4 Зобов'язується попередньо сповіщати орган з сертифікації продукції про всі модернізації (модифікації) продукції, зміни в її конструкції (складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються, якщо вони впливають на безпеку продукції. Здійснює намічені модернізацію (модифікацію) та інші зміни тільки за згодою органу, що видав сертифікат.

1.5 Зобов'язується письмово повідомляти орган з сертифікації продукції про зупинку чи призупинку виробництва сертифікованої продукції.

1.6 Зобов'язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на сертифіковану продукцію та негайно повідомляти про них в орган з сертифікації продукції по формі, наведеній у додатку 1.

Зобов'язується негайно повідомляти орган з сертифікації продукції про відмови на періодичних випробуваннях сертифікованої продукції.

Зобов'язується виконувати відповідні заходи по рекламаціям (претензіям) і невідповідності, які виявлені в продукції і негативно впливають на її відповідність, а також документально їх оформити.

1.7 Зобов'язується не розповсюджувати не сертифіковану продукцію на ринку, а потенційно невідповідну сертифіковану продукцію підвергати коректувальним діям.

1.8 Зобов'язується робити заявки, які стосуються сертифікації тільки в тій сфері діяльності, до якої відноситься дана сертифікація.

1.9 Зобов'язується не застосовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб не пошкодити репутацію Органа по сертифікації та не робити який-небудь заяв про сертифікацію своєї продукції, які орган по сертифікації може розглядати, як не санкціоновані чи такі, що можуть ввести в оману и забезпечити гарантію того, що кожний сертифікат чи звіт (яка-небудь їх частина) не буде виконана так, щоб ввести в оману.

1.10 Зобов'язується у випадку призупини дії чи анулювання сертифікації припинити використання всіх рекламних матеріалів в яких мається яка-небудь писилання на сертифікацію і повернути по вимогам органа по сертифікації всі документи по сертифікації (оригінали та копії сертифікатів)

1.11 Зобов'язується використовувати сертифікат для підтвердження того, що продукція сертифікована відповідно встановленим стандартам.

1.12 Зобов'язується сплачувати у встановленому порядку всі витрати, що пов'язані з проведенням робіт з сертифікації продукції та проведення технічного нагляду за нею.

Оплата робіт по проведенню технічного нагляду за сертифікованою продукцією проводиться по окремому договору з органом по сертифікації ТОВ „Промелектронсерт”.

1.13 Зобов'язується письмово повідомляти орган з сертифікації продукції про зміну адреси.

1.14 Має право використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з ціллю реклами, але при цьому зобов’язується посилатись на свій сертифікат в засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), при цьому дотримуватися вимог органа по сертифікації.

1.15 Має право подавати епіляцію органу по сертифікації про всі розбіжності, які зв’язані з сертифікацією продукції.
2 ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
2.1 Зобов'язується виконувати технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції шляхом проведення контрольних випробувань раз на рік своїми силами згідно з розробленою програмою.

2.2 Зобов'язується завчасно, не пізніше, як за шість місяців, інформувати рекомендованим листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни, що намічаються, чинних нормативних документів, якими встановлені обов'язкові вимоги.
3 ІНШІ УМОВИ
3.1 Ця ліцензійна угода вступає в дію з «18» червня 2014р. і залишається в силі до «17» червня 2015р. чи до скасування по обумовленим причинам.

3.2 У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин:


Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії

Термін завчасного попередження про скасування ліцензії

Бажання виготовлювача припинити дію ліцензійної угоди

Органом з сертифікації продукції виявлено небезпеку продукції для споживачів

Забезпечення відповідності продукції новим вимогам нормативних документів

Невиконання фінансових зобов'язань за договором з виконавцем робіт

30 днів
Негайно
За домовленістю
30 днів

Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування дати припинення дії.

3.3 У випадках, якщо ліцензіат сповіщає орган з сертифікації продукції про власну непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни, або, якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні, ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

3.4 Юридична відповідальність сторін за якість сертифікованої продукції встановлюється чинним законодавством України.


Від органу з сертифікації продукції

Керівник

ТОВ „Промелектронсерт”

_______________ С.М.Деменін

« 18 » червня 2014р.
Від ліцензіата

Директор

ТОВ «Ен-Ай-Ес»

_______________

« 18 » червня 2014р.Додаток № 1

Ліцензійної угоди

№ 213-14 від „18” червня 2014р.

Ліцензіат

Виріб

Відмови на періодичних випробувань

Рекламації

Об'єм реалі-зованої про-дукції

1

2

3

4

5


Директор

ТОВ «Ен-Ай-Ес» _________________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Сертифікаційна угода
Ця угода укладена між: Київським національним університетом будівництва І архітектури (кнуба), (Орган з сертифікації ″сепробудкдтуба″),...

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Л и с т
Для керівництва в роботі надсилаємо Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови постачання в Україну...

Угода про надання спонсорської допомоги
Асоціація «уасг», надалі іменоване «Одержувач», в особі Генерального директора Батраченка С. В, що діє на підставі Статуту, з іншого...

Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог
Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог (надалі іменується "Угода") про наступне

Угода

Третейська угода

Угода про дострокове розірвання

Угода №1 про заміну сторони договору

Угода про співпрацю між дошкільним І загальноосвітнім навчальним закладом

Трудова угода це документ, що укладається між організацією й працівником,...
Трудова угода — це документ, що укладається між організацією й працівником, який не входить до складу цієї організації, для виконання...

Угода (на ім’я іншої фізичної особи)
Угоді, становить банківську таємницю, та не може бути використана або розповсюджена без відома клієнта, окрім як у випадках, передбачених...

Третейська угода
Керуючись Законом України „Про третейські суди”, визначаючи принципи третейського розгляду та виражаючи взаємну волю до розгляду...

Закон україни
У тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках І числах замінено словом "договір" у відповідному відмінку І числі згідно із Законом...

Заява-угода про надання/зміну умов надання кредитної лінії/овердрафту
Я, дані якого зазначені нижче, для здійснення розрахунків по зазначеному поточному рахунку понад власні кошти, прошу

Угода про конфіденційність
Сторона, або відповідно «сторона, яка розкриває» І «сторона, яка одержує», а спільно Сторони, уклали цю Угоду про наступне

Галина гриценко
Державному реєстрі іпотек попереднього предмета іпотеки? Новий предмет іпотеки необхідно знову вносити у вищевказані Реєстри заборон?...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт