Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок сертифікації продукції серійного виробництва

Порядок сертифікації продукції серійного виробництва

ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Етапи проведення сертифікації продукції серійного виробництва включають:

 1. Подання заявки на проведення сертифікації продукції та комплекту документів до заявки.

Подається заявка на бланку встановленої форми. Розпорядженням або наказом керівник органу сертифікації призначає виконавчу групу (комісію) для проведення робіт з сертифікації, яка направляє заявнику опитувальну анкету та перелік матеріалів і документів щодо продукції в залежності від вибраної схеми (моделі) сертифікації (з обстеженням виробництва – опитувальна анкета та перелік матеріалів і документів – додаток А; з сертифікацією або оцінкою системи управління якістю) . При проведенні атестації виробництва заявник надає „Інструкцію з атестації технічних можливостей” та вихідні дані підприємства.

Заявник в найближчій час повинен надати комісії заповнену опитувальну анкету та документи і матеріали згідно переліку.

 1. Складання договірних документів на проведення робіт з сертифікації продукції серійного виробництва.

Виконавчою групою складаються договірні документи – договір (за необхідності), рахунок на передоплату, акти прийому-здачі виконаних робіт. Заявник повинен оплатити роботи з сертифікації до оформлення та видачі йому сертифіката відповідності.

 1. Підготовка рішення за заявкою.

Комісія готує рішення за заявкою, в якому наводиться інформація щодо: схеми сертифікації, позначення та назви нормативних документів, на відповідність яким буде проводитись сертифікація, організації, яка буде проводити відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань, назви та адреси випробувальних лабораторій, які будуть проводити випробування зразків продукції з метою сертифікації, документів і матеріалів, які необхідно надати для проведення робіт з сертифікації.

4) Попередня оцінка (експертиза представлених документів).

Комісія проводить аналізування опитувальної анкети, документів і матеріалів підприємства, які надані разом з опитувальною анкетою. Комісія складає висновок попередньої оцінки, в якому наводяться результати аналізу даних опитувальної анкети, документів і матеріалів, наданих підприємством, та визначається доцільність (недоцільність) проведення подальших етапів робіт. При необхідності може проводитись попередня перевірка на виробництві для збору необхідної інформації про виробництво.

5) Проведення перевірки виробництва (обстеження або атестації, сертифікації або оцінки системи управління якістю)

Призначається комісія, яка проводить перевірку і оцінку виробництва згідно програми, яка складена і включає об’єкти перевірки в залежності від вибраної схеми сертифікації.

Результати перевірки, висновки та рекомендації комісії оформляють у вигляді звіту перевірки (акт обстеження виробництва, звіт за результатами остаточної перевірки та оцінки системи управління якістю, ін.).

6) Відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань.

Під час перевірки виробництва (можливі варіанти – до або після перевірки) представник організації, яка зазначена в рішенні за заявкою, проводить відбір зразків продукції для випробувань. При цьому в 3-х примірниках оформлюється Акт відбору зразків продукції, 1-й направляється до органу сертифікації, 2-й – до випробувальної лабораторії, 3-й – залишається у заявника.

Ідентифікація продукції проводиться органом сертифікації або, за його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією, незалежною від заявника. За результатами оформлюється Акт ідентифікації – 1 примірник, який залишається в органі сертифікації.

Відібрані зразки продукції за рахунок заявника направляються до випробувальних лабораторій, які зазначені в рішенні за заявкою.

 1. Випробування зразків продукції в акредитованих лабораторіях.

У призначених лабораторіях проводяться випробування зразків продукції, за результатами яких оформлюється протокол випробувань у 2-х примірниках. Один примірник протоколу направляється до органу сертифікації, 2-й – надається заявнику.

8) Аналізування отриманих результатів, прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката відповідності.

Орган сертифікації аналізує наявність всіх необхідних документів, результати перевірки виробництва, сертифікаційних випробувань продукції та приймає рішення про можливість оформлення сертифіката відповідності на партію продукції, яка заявлена на сертифікацію.

 1. Оформлення та видача сертифіката відповідності, ліцензійної угоди.

Виконавці готують ліцензійну угоду, проект сертифіката відповідності, реєструють його в Реєстрі Системи УкрСЕПРО. Після встановлених етапів контролю сертифікат підписує керівник органу сертифікації і виконавча група видає його заявнику разом з ліцензійною угодою.

Видача сертифіката відповідності здійснюється тільки за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань, обстеження (атестації виробництва, сертифікації або оцінки системи управління якістю) та наявності всіх необхідних підтверджуючих документів.

Комплект документів, який додається до заявки на

сертифікацію продукції серійного виробництва, включає:

 • опитувальна анкета та документи згідно додатку до опитувальної анкети;

 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію;

 • дозвіл органів Міністерства охорони здоров’я на право випуску продукції;

 • довідки від підприємства (про стан технологічного обладнання, наявності рекламацій на продукцію);

 • документ про якість продукції (якісне посвідчення, сертифікат якості);

 • лист про передачу прав та повноважень від виробника заявнику (за необхідністю).


Ф-47-ПР-01
ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію


 1. Назва і реквізити підприємства-заявника _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Назва продукції, щодо якої здійснюється обстеження виробництва _________________

__________________________________________________________________

3. Позначення та назва нормативного документа (НД), за яким випускається продукція __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Керівний склад підприємства

4.1. Прізвища, ініціали і посади відповідальних керівників підприємства

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4.2. Прізвища, ініціали і посада особи, відповідальної за сертифікацію продукції та її заступника ____________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Кількість працюючих на підприємстві _________________ і кількість працівників, зайнятих виконанням робіт з виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію __________________________________________________________________

Так/Ні


Подання докладної інформації (у разі необхідності)

6. Організація

6.1. Чи визначено розподіл відповідальності

керівників служб підприємства за забезпе-

чення відповідності продукції вимогам НД

та її сертифікацію?

6.2. Наявність на підприємстві функціональ-

ного підрозділу, відповідального за сертифі-

кацію продукції на всіх її етапах.

6.3. Наявність задокументованої системи

якості.

7. Управління документацією

7.1. Наявність затвердженого порядку веден-

ня нормативних документів та технічної до-

кументації на підприємстві.

7.2. Наявність задокументованих процедур,

які визначають порядок внесення змін та

постійного перегляду документів.

8. Забезпечення ідентифікації продукції

8.1. Наявність задокументованої процедури

ідентифікації продукції на всіх етапах ви-

робництва.

Так/Ні


Подання докладної інформації (у разі необхідності)


8.2. Чи передбачають ці процедури виділен-

ня критичних параметрів, що в найбільщій

мірі впливають на показники (характеристи-

ки) продукції, які підтверджуються під час

сертифікації?

9. Система контролю та випробувань продукції

9.1. Наявність в технічній документації на

вхідний контроль процедури перевірки сиро-

вини, матеріалів, комплектувальних виробів,

що впливають на виконання вимог НД до

продукції.

9.2. Наявність технічного контролю продук-

ції в процесі виробництва та готової продук-

ції.

9.3. Реєстрація та наявність даних, які під-

тверджують, що продукція піддавалася конт-

ролю та випробуванням.

10. Контрольне та випробувальне обладнання,

засоби вимірювальної техніки

10.1. Чи забезпечується необхідна точність

випробувального обладнання та засобів ви-

мірювальної техніки?

10.2. Наявність реєстрації повірок засобів

вимірювальної техніки та атестації випро-

бувального обладнання.

11. Коригувальні дії

11.1. Наявність процедур, що забезпечують

виявлення причин невідповідності продук-

ції та проведення коригувальних дій, які

попереджують повторення дефектів.

11.2. Чи передбачене внесення змін до тех-

нічної документації (за необхідності) за

результатами проведення коригувальних

дій?

12. Реєстрація даних про якість

12.1. Наявність задокументованої проце-

дури реєстрації та зберігання даних тех-

нічного контролю та випробувань продук-

ції.

12.2. Наявність системи реєстрації рекла-

мацій (претензій) на продукцію та здійс-

нення коригувальних дій.

__________________ ___________________ __________________________

(посада керівника підприємства) (підпис) (ініціали, прізвище)

МП

Додаток до опитувальної анкети

на обстеження виробництва
ПЕРЕЛІК

матеріалів та документів, які необхідно надати

для проведення сертифікації продукції з обстеженням виробництва


 1. Дозвіл органів санепідслужби на право випуску та реалізації продукції, що заявлена на сертифікацію.

 2. Перелік сировини та матеріалів, які використовуються при виробництві продукції.

 3. Довідки (свідоцтва) служби ветеринарного контролю на сировину (для продукції тваринного походження).

 4. Дозвіл (карантинні сертифікати) інспекції з карантину рослин на сировину (для продукції рослинного походження).

 5. Копії нормативних документів на продукцію (ТУ, ГСТУ, ін.).

 6. Копії технологічної документації (технологічні інструкції, регламенти, ін), можливо надання короткого опису технологічного процесу виробництва продукції із викладенням рецептури (складу) продукції, заявленої на сертифікацію.

 7. Прийнятий порядок вхідного контролю сировини, матеріалів, тари на підприємстві.

 8. Зразок контракту (договору) на постачання сировини, матеріалів.

 9. Документ, що визначає перелік показників та порядок контролю технологічних параметрів під час виготовлення продукції (схема технохімконтролю, план роботи лабораторії, ін.).

 10. Графік планово-попереджувальних робіт (стосовно ремонту технологічного обладнання).

 11. Довідка про стан технологічного обладнання.

 12. Перелік засобів вимірювальної техніки, порядок повірки, свідоцтва про повірку або метрологічну атестацію.

 13. Накази по підприємству про призначення відповідальних за:

 • проведення робіт з сертифікації продукції;

 • метрологічне забезпечення виробництва та випробувань продукції.

 1. Копія атестата виробничої лабораторії підприємства (в разі її наявності), галузь атестації, або договір з іншою атестованою лабораторією на проведення приймально-здавальних випробувань продукції.

 2. Копії протоколів випробувань продукції за показниками безпеки.

 3. Санітарні правила для підприємства.

 4. Відомості про рекламації на продукцію протягом року, інформація про порядок реєстрації рекламацій на підприємстві.

 5. Інформація про наявність сертифікатів відповідності на продукцію, які видавались раніше.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт україни система сертифікації Укрсепро порядок...
Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг (далі — продукції) в Системі...

Порядок проведення сертифікації продукції
Ос дп ”Житомирстандартметрологія” здійснює роботи по сертифікації продукції згідно повноважень, наданих Держспоживстандартом України...

Порядок сертифікації партії продукції
Складання договірних документів на проведення робіт з сертифікації партії продукції

Закон україни
Національне агентство з акредитації України документально засвідчує компетентність юридичної особи виконувати роботи із сертифікації...

Заявк а
Зареєстрована в ос дп “Миколаївстандартметрологія” Керівнику Органу сертифікації продукції

Заявка на проведення сертифікації продукції, що випускається серійно...

Заявка на проведення сертифікації продукції, що випускається серійно...

Спеціально-технологічна практика
М. С. Пелехатий, д с г н., професор, завідувач кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва Ю.І. Савченко, к с-г...

1. 1 Цей документ розроблений на підставі дсту 3411 та дсту en 45011-2001...
Державним підприємством "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" (далі – дп "досзт"), в Системах сертифікації...

Тип схеми
За даною схемою один або кілька зразків продукції піддають процедурі сертифікації

Завдання
Організаційно – виробниче забезпечення та технологія виробництва продукції в ват “гзк “Кварцит”

Затверджено
Національного банку України та Аудиторської палати України з питань, що регулюють порядок проведення сертифікації аудиторів, та на...

Порядок та строки виконання робіт та поставки продукції
Договором, зобов’язується виконати роботи з виготовлення поліграфічної продукції та передати Замовнику у власність виготовлену поліграфічну...

Предмет І метод бухгалтерського обліку
Такий облік ведеться шляхом спостереження, вимірювання І реєстрації елементів процесу виробництва (засобів І предметів праці, готової...

Золочівський коледж львівського національного аграрного університету...
«Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» (термін навчання 3 роки 10 міс.)

Система сертифікації Укрсепро українська система сертифікації космічної...
Розроблено державним підприємством “Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування”, м. Харків

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Міністерство освіти І науки україни золочівський коледж львівського...
Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва (термін навчання 3 роки 10 міс.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт