Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тур (країна, назва туру / або маршрут індивідуального туру) Дати тур у

Тур (країна, назва туру / або маршрут індивідуального туру) Дати тур у

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


БЛАНК ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ТУРИСТА (ЗАМОВНИКА) – надана Туроператору через Турагента –

пропозиція укласти договір з Туроператором (оферта).


Прізвище

Імя

Дата народження

паспорта

Термін дії паспортаТур (країна, назва туру / або маршрут індивідуального туру)
Дати туруПерелік послуг

1) Готель/категорія/номер

2) Каюта/каюта

3) ХарчуванняВид транспорту

ТрансферЭкскурсіїСтрахування

ВізаВідповідальний менеджер:
Інформація про Турагента (заповнюється обов’язково) :


Повна офіційна назва Турагента

Увага! У разі якщо Турагент використовує фактично іншу іміджеву назву – зазначте також іншу назву
Система оподаткування (загальна, або єдиний податок).

Увага! У разі єдиного податку зазначте групу!
Ліцензія


Турагент/ Туроператор (підкреслити!)


Фактична адреса Турагента та контактний телефон


Я, Турист _________________________________, від свого імені та від імені осіб, які подорожують зі мною і які уповноважили мене на підписання даного Договору, заявляю, що з програмою туристичної подорожі ознайомлений та погоджуюсь. Інформацію по організації туристичної подорожі, своїх правах, зобов'язаннях, правилах безпеки та умовах страхування, порядку відшкодування завданих збитків та оплати фактично понесених витрат, умовах відмови від послуг, правилах перетину державного кордону, а також об'єктивну інформацію про країну перебування, звичаї місцевого населення, інформацію стосовно санітарно-епідеміологічних умов країн тимчасового перебування, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних з проведенням релігійних обрядів та іншу інформацію згідно Закону України "Про туризм" отримав.
Дата

Підпис Турагента Підпис Туриста

ЗІ ЗРАЗКОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ

Туроператор
Підпис
М.П.

Турагент
Підпис
М.П.


АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №_______

м. Київ « » ________________ 2016 р.

ТОВ «ВОЯЖТРЕВЕЛ КЛУБ» , ліцензія № 205 від 09.02.2016 г. платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор», в особі директора Кікоть Владислава Ігоровича, що діє на підставі, з однієї Сторони,

та «_____________________________________»,(__________________________________________________),

ліцензія, система оподаткування

іменоване надалі «Турагент», в особі______________________________ , що діє на підставі ____________________________________________, з іншої Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:
В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору:

«Туристичний оператор» (Туроператор) - в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний агент» (Турагент) - в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний продукт» – розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);

«Туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів;

«Договір на туристичне обслуговування» -в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;

«Заявка Турагента» - оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці;

«Підтвердження заявки» - акцепт Туроператора Заявки Турагента, який надсилається Турагенту або через Турагента Туристу або юридичній особі. Підтвердженням заявки є також рахунок Туроператора, виcтавлений для оплати Турагентом (Туристом) замовленого Туристом або юридичною особою Турпродукта;

«Ануляція» - відмова Турагента або туриста (Замовника) зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора від надання замовленого Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.

«Високий сезон» - з 25 квітня по 10 травня, з 1 червня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня.

«Ціна (загальна вартість), СПО (SPO (special price offer)» – спеціальні пропозиції туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні турпродукту (туристичних послуг). До цієї суми можуть бути включенні вартість послуг які надає туроператор, транспортні компанії ( в т.р. послуги з бронювання), страхові компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру які туристу надає безпосередньо турагент.

«Транзитні кошти» - Кошти сплаченні Туристом чи юридичною особою туроператору через турагента, не є власністю та доходом турагента. Розмір транзитних коштів зазначається в рахунку туроператора.

«Комерційний курс Туроператора»: грошовий еквівалент в іноземній валюті 1(одного) долара США до гривні України та 1 (одного) ЄВРО гривні України, що визначений Туроператором та оприлюднений на сайті, що застовується Туроператором при визначені суми сплати туристичного продукту (туристичної послуги) яка належить Туроператору.

«Договір» – даний Договір;

«Додатки» – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

«Сторони» -Туроператор та Турагент.
1. Предмет Договору.

1.1. За цим Договором Турагент зобов’язується за винагороду здійснювати діяльність з реалізації Туроператором Турпродукту (туристичних послуг) шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування з Туристами чи юридичними особами від імені Туроператора і за його рахунок, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання Туроператором Турпродукту (туристичних послуг) Туристу.

Туроператор погоджується, що Турагент може надавати Туристам супутні послуги від власного імені та на власний розсуд, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші. Умови надання та вартість таких супутніх послуг мають бути погоджені Туристом та Турагентом при цьому вартість таких послуг повинна бути в межах ціни (загальної вартості), СПО – зазначеної на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора.

1.2. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.
2. Для забезпечення реалізації повноважень Турагента Туроператор зобов’язаний:

2.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

2.2. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту, при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні договорів на туристичне обслуговування.

2.3. Вчасно інформувати Турагента (зокрема, по електронній пошті) або шляхом розміщення інформації на сайті, про:

1) основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;

2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;

3) місцезнаходження туроператора, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодовства про захист прав споживачів;

4) керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;

5) види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

6) назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;

7) порядок забезпечення туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;

8) розмір фінансового забезпечення туроператора на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та про кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

- зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

- зміни у порядку перевезення Туристів, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента (по електронній пошті а іншими засобами зв’язку ), про що Турагент повинен повідомити Туриста. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста.

А також надавати іншу необхідну для виконання цього договору інформацію.

2.4. З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг Туроператора здійснювати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед туристом Турагента, що підтверджується Гарантією виконання зобов’язань №50/16-Г від 21.01.2016р. ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень. Розмір фінансового забезпечення Туроператора становить 20000 євро. Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

2.5. Забезпечувати полісами (договорами) страхування Туриста (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками. У разі страхування Туриста Турагентом , Турагент зобовязаний надати Туроператору страховий поліс або його копію.

2.6. Оформляти, та передавати представникам Турагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, інформаційний ваучер), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта (туристичних послуг). Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента.

Неповна, чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів, знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань, що тягне за собою наслідки, визначені в п. 7.2.3.. Договору.

2.7. Відповідно до Заявки Турагента, підтвердженої Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надати документи на Турпородукт (туристичні послуги) Турагенту для подальшої передачі споживачу послуг. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, у тому числі відносно порядку укладення договору на туристичне обслуговування, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту і порядку оплати є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукта (туристичних послуг).

2.8. Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти (туристичні послуги) ( відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та іншу інформацію зазначену в законі «Про туризм»)
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тур (країна, назва туру / або маршрут індивідуального туру) Дати тур у
Увага! У разі якщо Турагент використовує фактично іншу іміджеву назву – зазначте також іншу назву

Тур в Закарпаття на Великдень
Приїзд до Львова. 08: 00 Виїзд зі Львова. Першою зупинкою туру в Закарпаття на Великдень стане селище Пилипець

Зразок листа на повернення коштів від юридичної особи
Платіжним дорученням №4 від 30. 09. 2015 та рахунку-фактури №665 від 30. 06. 2015 р було оплачено тур в сумі 5123,80 грн. В зв`язку...

Умов и проведення районного туру обласного конкурсу відеофільмів
Районний тур обласного конкурсу туристичних відеофільмів – це творчий конкурс відеофільмів, підготовлених представниками різних установ,...

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму...
Тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник...

Популярний тур в Закарпаття на Новий Рік
Зимові гори І водоспади природа у всій красі. Тур на Новий рік в Карпатах • • •

Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016» тур II: 2 лютого 31 березня 2017 року
«іі тур. Номінація «Трудове законодавство», правильні відповіді — 1а, 2в, 3г. Потім повно й аргументовано описати варіант вирішення...

Популярний тур в Закарпаття
Прибуття до Львова, трансфер в готель, поселення після 14: 00. Тур в Закарпаття починається зі Львова

Форма для реєстрації всі пункти є обов’язковими для заповнення!!!...
В гіршому випадку буде відмова у візі. В кращому перенос дати туру та ще раз оплата Консульського збору (в окремих випадках ще І...

Форма для реєстрації всі пункти є обов’язковими для заповнення!!!...
В гіршому випадку буде відмова у візі. В кращому перенос дати туру та ще раз оплата Консульського збору (в окремих випадках ще І...

Договір на супровід дитячої туристичної групи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аккорд-Тур" (тов " Аккорд-Тур "), в особі директора Бучинської Галини Ігорівни, яка діє...

Відділ освіти
Підготувати та провести перший ( міський) тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних...

Приватне підприємство „Світлана Тур
Приватне підприємство „Світлана Тур”, яке є платником єдиного податку, ліцензія серія ае №185629 (надалі іменується "туроператор")...

Приватне підприємство «імі тур»
Приватне підприємство «імі тур», яке є платником єдиного податку (5%), іменоване надалі «Туроператор», в особі Генерального директора...

Урок №19 Тема
Мета: поновити в пам'яті учнів відомості про офіційно-діловий стиль, документ; дати уявлення про заяву, навчити писати заяви; збагачувати...

Нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок» с. Тур Підготувала:...
Цей вибір може розширити або звузити спектр його подальших можливостей, вселити впевненість в собі або навпаки – невіру, сумніви...

• програма туру

• програма туруБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт