Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу

Сторінка1/3
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням педагогічної ради, протокол №5 від 25.11. 2015
Директор коледжу

______________С.М.Сюшко

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2016 РОЦІ

ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА” –
КОЛЕДЖУ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.

Провадження освітньої діяльності у Коледжі Львівського університету бізнесу та права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ №458754, дата отримання 05.08.2014, за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та новим єдиним Переліком галузей та спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 із спеціальностей:

Код спеціальності

Назва спеціальності

Акредитація

081

Право

сертифікат про акредитацію НІ-І №1471983, виданий 09.09.2014, термін до 01.07.2019

072

Фінанси, банківська справа та страхування

сертифікат про акредитацію НІ-І №1457762, виданий 02.07.2013, термін до 01.07.2018

123

Комп’ютерна інженерія

перший випуск та первинна акредитація у 2016 році.


І. Загальні положення

  1. Коледж Львівського університету бізнесу та права оголошує прийом на підготовку фахівців за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до ліцензії та в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Коледжу Львівського університету бізнесу та права приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  3. Іноземці та особи без громадянства, які проживають на законних підставах на території України, а також біженці та особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до Коледжу у порядку, передбаченому для громадян України.

  4. Прийом до Коледжу Львівського університету бізнесу та права здійснюється за конкурсом.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань з предметів:

Шифр

Назва спеціальності

Предмети

081

Право

Українська мова (диктант)

Історія України (усно)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова (диктант)

Математика (усно)

123

Комп’ютерна інженерія

Українська мова (диктант)

Математика (усно)

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої коледж приймає на вакантні місця другого курсу з нормативним терміном навчання осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання або складають вступні іспити згідно пункту 7.1 цих правил з предметів:

Шифр

Назва спеціальності

Предмети

081

Право

Українська мова та література

Історія України

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова та література

Математика

123

Комп’ютерна інженерія

Українська мова та література

Математика


2.3. Коледж приймає за результатами вступних випробувань на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на вакантні місця осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям підготовки), згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність згідно з додатком 2 до цих Правил.

Коледж приймає на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста осіб, які здобули ступень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу згідно з додатком 3 цих правил.

Коледж зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV, V, VI та пунктом 1 розділу XV цих Правил.

2.4 Коледж Львівського університету бізнесу та права здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі Львівського університету бізнесу та права здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія Коледжу працює щоденно, крім суботи та неділі, з 09.00 до 18.00 години. На час проведення вступних іспитів та оприлюднення рейтингових списків з 21 липня до 12 серпня 2016 року приймальна комісія працює без вихідних.

4.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

без відриву від виробн.

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, співбесіду

20 липня 2016 року

18.00 год.

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і фахових випробувань

-

27 липня

2016 року

18.00 год.

-

Строки проведення вступних екзаменів та співбесіди

21 – 27 липня 2016 року

21 – 28 липня 2016 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2016 року

12.00 год.

-

Термін виконання абітурієнтами вимог до зарахування

10 серпня 2016 року

12.00 год.

Терміни зарахування вступників

12 серпня 2016 року

-

4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2016 року о 18.00 год.

Строки проведення фахових випробувань

21- 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2016 року

12.00 год.

Термін виконання абітурієнтами вимог до зарахування

10 серпня 2016 року

12.00 год.

Терміни зарахування вступників

12 серпня 2016 року

4.4. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

10 вересня 2016 року о 18.00 год.

Строки проведення фахових випробувань

11-15 вересня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

16 вересня 2016 року

12.00 год.

Термін виконання абітурієнтами вимог до зарахування

18 вересня 2016 року

12.00 год.

Терміни зарахування вступників

20 вересня 2016 року


V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Коледжу в паперовій формі.

Заява подається вступником особисто до приймальної комісії і обробляється відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних”.

У заяві вступники вказують спеціальність, нозологію, мову та форму навчання. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

5.2. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списів рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом (відповідно розділи 7, 9 та 10 цих правил).

5.4. На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти),

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом (відповідно розділи 7, 9 та 10 цих правил)

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

5.7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 101 бал.

5.8. Усі копії документів, що подаються до коледжу, засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про прописку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

5.9. Вступники, зазначені у розділі VII цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів.

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті коледжу.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, поза конкурсом або першочергового зарахування (відповідно до розділів 7, 9, 10, 11 цих правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих і в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за №614/27059.

Процедура визнання документа з метою продовження навчання здійснюються до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.14. Приймальна комісія коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих ним до інших навчальних закладів.
VІ. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія Коледжу Львівського університету бізнесу та права допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають копії сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з двох загальноосвітніх предметів, визначених додатком 4 цих правил.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 5 цих правил.

6.3 При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами VII та ІХ цих Правил.

6.4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими термінами підготовки, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних фахових випробувань та середнього бала документа про раніше здобутий освітній рівень.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури, а на основі базової загальної середньої освіти оцінюється за 12-ти бальною шкалою і зараховується замість бала вступного випробування з української мови.

VІI. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі мають право особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби, у тому числі демобілізовані, після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу, крім військовослужбовців строкової служби, в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
УІІI. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

8.1. Для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у коледжі.

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня оцінюються за 5-бальною шкалою.

8.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються коледжем не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті коледжу та у приймальній комісії.

8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.7. Апеляції на результати вступних екзаменів та фахових випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляція вступника щодо одержаної оцінки на вступному екзамені чи фаховому випробуванні (далі - апеляція) подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії Коледжу Львівського університету бізнесу та права не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника, голів та членів екзаменаційних комісій, які оцінювали знання вступника. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

8.8. Відомості щодо результатів вступних екзаменів та фахових випробувань формуються в Єдиній базі.
ІX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються особи:

- яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності) та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

9.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія коледжу приймає рішення про можливість зарахування за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється у розмірі 20 відсотків від обсягу прийому з кожної спеціальності. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Коледжу Львівського університету бізнесу та права мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
XIІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття;

- осіб, які мають більшу суму результатів вступних випробувань;

- осіб, які мають вищий середній бал документа про освіту.

12.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

12.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу. Ці списки оновлюються після виконання або невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пунктів 14.1 та 14.2 цих правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.3 цих Правил.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому у 2014 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Коледжі Львівського університету бізнесу та права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування»
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки...

Положення про приймальну комісію Вищого комунального навчального закладу
Приймальну комісію Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2016 році розроблено...

Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Правила прийому на навчання до Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька в 2015 році
До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального...

Ю. М. Коровайченко Правила прийому до вищого навчального закладу...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Правила прийому до Новгород Сіверського медичного училища в 2016 році
Міністерства освіти І науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (Ліцензія серія ае, №458267, термін дії ліцензії 01....

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу
Затверджено педагогічною радою Державного вищого навчального закладу Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Протокол...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...

Правила прийому до Вищого навчального комунального закладу «Одеське...
Відповідно до наказу мон україни від 07. 05. 2014 р. №553 «Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України від 15. 10....
До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального...

Правила прийому до вищого навчального закладу «сторожинецький коледж...
Міністерства освіти І науки України серії ае №285143 від 08. 11. 2013 р. (термін дії ліцензії на надання освітніх послуг навчальними...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет»
Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Нікопольський економічний університет» здійснюється відповідно...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет»
Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Нікопольський економічний університет» здійснюється відповідно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт