Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Сторінка1/2
  1   2
Додаток

до наказу ДОН

від 06.03.2015 р. № 72
Методичні рекомендації

щодо проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти
Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (далі – Всеукраїнський конкурс) проводиться відповідно до Положення (додаток 1) про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2014 р. № 1008, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25вересня 2014 р. за № 1166/25943, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2014 № 1451 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти».

У 2015 році на Всеукраїнський конкурс будуть прийматися навчальні програми та навчальна література з:

військово-патріотичного напряму позашкільної освіти (діяльність гуртків, секцій, студій, творчих об’єднань спрямована на формування високої патріотичної свідомості та міцної громадянської позиції підростаючого покоління, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності:«Юні прикордонники», «Юні десантники», «Юні патріоти», «Юні захисники України», «Історична реконструкція», гуртки козацько-лицарського спрямування, історико-пошукові загони та ін.);

туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти (діяльність гуртків, секцій, студій, творчих об’єднань передбачає залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з дослідження та вивчення історичної минувшини, народної моральної й духовної культури: звичаїв, обрядів, побуту, одягу, усної народної творчості; відродження й збереження традицій українського народу в його регіональному різноманітті, популяризації народних свят, звичаїв і обрядів, народних ремесел (гуртки етнографічного (фольклорно-етнографічного) краєзнавства); збереження та пропаганди духовних та предметних результатів людської діяльності (гуртки юних музеєзнавців, юних екскурсоводів тощо);

фізкультурно-спортивного напряму позашкільної освіти (діяльність гуртків, секцій, студії, творчих об’єднань спрямована на розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, створює необхідні умови для занять фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу життя).

Навчальна програма з позашкільної освіти – це нормативний документ, що визначає мету, завдання, зміст, обсяг, порядок, способи організації навчально-виховної діяльності та вимоги до її результатів.

Навчальні програми мають відповідати вимогам, визначеним у методичних рекомендаціях щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 №14.1/10-1685, розміщений на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (додаток 2).

При цьому звертаємо Вашу увагу, що в 2015 році на конкурс прийматимуться роботи лише за напрямом «Методичні матеріали для роботи гуртків (творчих об’єднань)» (окремо для краєзнавчих, спортивно-туристських, військово-патріотичних гуртків (творчих об’єднань), а саме методичні посібники, довідники, практикуми тощо, які призначені для забезпечення роботи гуртків (творчих об’єднань). Розробки маршрутів, екскурсій, сценарії масових заходів, підручники та навчальні посібники для позашкільної освіти, наочні посібники та електронні засоби навчання на конкурс цього року не прийматимуться. Строки проведення конкурсів щодо цих категорій навчальної літератури та засобів навчання буде оголошено додатково.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінювання конкурсних матеріалів в категорії «Навчальна література» мають відповідати таким вимогам:

1. Відповідність навчальним програмам з позашкільної освіти (повна і вичерпна реалізація змістового наповнення програми або її окремого розділу (теми), орієнтація на основні вимоги змісту позашкільної освіти з урахуванням вимог чинних нормативно-правових документів у галузі позашкільної освіти. Методичні посібники, повинні відповідати матеріалу що найменше розділу (теми) програми. Розробки окремих занять на конкурс не прийматимуться).

У разі, якщо методичні матеріали розраховані для використання з програмами, які затверджені на місцевому або регіональному рівнях, разом з конкурсними матеріалами має бути подано текст цієї програми та відомості про її затвердження у встановленому порядку.

2. Чіткість структурування, забезпечення педагогічно доцільної наступності та логічна послідовність викладу навчального матеріалу (раціональність виокремлення основного і додаткових навчальних текстів (доцільність розміщення, їх співвідношення), поза текстових компонентів, довідкових матеріалів;дидактично виправдане структурування змістового наповнення, розподіл його змісту за пунктами, параграфами, розділами тощо).

3. Технічні засоби полегшення користування рукописом (таблиця змісту, покажчик, словник, виноски внизу сторінки тощо).

4. Наукова коректність змісту, повнота розкриття основних положень, використання сучасної загальноприйнятої наукової термінології (відповідність пропонованої інформації положенням сучасної науки, повнота розкриття сутності об’єктів вивчення, розгляд явищ у їх взаємозв'язках і розвитку відповідно до вікових можливостей вихованців).

5. Практична спрямованість навчального матеріалу, зв’язок його з життям (формування у вихованців здатності використовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях для вирішення різноманітних практичних проблем).

6. Відповідність змістового наповнення рукопису віковим особливостям вихованців (вичерпність пояснень, наявність достатньої кількості прикладів, ілюстрацій, ескізів, фото, репродукцій, схем, графіків тощо. При цьому слід враховувати відмінність гурткової роботи від навчання в школі – вік вихованців може суттєво різнитися.чч).

7. Виклад навчального матеріалу в рукописі (відповідність мови рукопису

нормам літературної мови; чіткість формулювання висновків, правил і визначень, побудови текстів, логічний зв’язок між частинами текстів, належна довжина речень, доступність їх лексичного наповнення;поєднання в тексті ознак наукового і науково-популярного стилів, наявність інформаційного та емоційно-ціннісного компонентів змісту).

8. Наповнення змісту рукопису підручника інформацією про рідний край, здобутки українців тощо.

9. Мотивація навчальної діяльності вихованців, розвиток інтересу до навчальної діяльності (спрямованість навчального матеріалу на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу до відповідного напряму позашкільної освіти та виду діяльності; практичне застосування отриманих знань; наявність цікавої інформації, пов'язаної з навчальним матеріалом; наявність завдань проблемно-пошукового характеру та ін.).

Максимальні оцінки за кожним критерієм буде повідомлено додатково не пізніше 01 квітня 2015 року.

Документи для участі у конкурсі за напрямом «Навчальна література» туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти:

 • заявка на участь за формою згідно з додатком до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу;

 • один примірник конкурсного матеріалу на паперовому носії

 • варіант на електронних носіях

Надсилаються до 01 червня 2015 року до Донецького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за адресою: 84333, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 15, e-mail: octk2014@gmail.com.

Документи, що надійдуть після зазначеної дати, розглядатися не будуть.
Нагадуємо, що переможцями вважаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів за висновком експертної комісії відповідно до критеріїв оцінювання (розділ IV Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу) і визначаються за кожним напрямом позашкільної освіти та кожною категорією окремо.

Додаток 1

до наказу ДОН

від 06.03.2015 р. № 72

Умови проведення

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів у 2015 році.

І. Загальні положення

 1. Ці умови визначають порядок організації та проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів району (далі - Конкурс), його організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі та підбиття підсумків.

 2. Конкурс проводить відділ освіти райдержадміністрації з метою забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти навчальною літературою.

 3. Основними завданнями Конкурсу є:

  • підвищення якості та удосконалення змісту позашкільної освіти;

  • забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів навчальною літературою за напрямами позашкільної освіти;

  • підтримка творчих педагогів позашкільних навчальних закладів району.

 4. Конкурс проходить щороку на засадах відкритості, прозорості і гласності. Форма проведення Конкурсу - заочна.

 5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснюють:

  • Департамент освіти та науки Донецької обласної держадміністрації;

  • Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

  • Донецький обласний центр туризму та краєзнавства

(далі - організатори).

 1. До повноважень організаторів районного етапу Конкурсу належать:

  • формування пропозицій щодо персонального складу організаційного комітету Конкурсу, експертних комісій Конкурсу та забезпечення належних умов для їх роботи;

  • зберігання документації, що стосується Конкурсу;

  • аналіз результатів Конкурсу;

  • опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення Конкурсу;

  • підсумовування та оприлюднення результатів Конкурсу.

 2. У 2015 році Конкурс проходить за військово-патріотичним, туристсько-краєзнавчим та фізкультурно-спортивним напрямами позашкільної освіти у таких категоріях:

  • навчальні програми за напрямами позашкільної освіти (далі - Навчальні програми);

  • навчальна література з позашкільної освіти, напрям «Методичні матеріали для роботи гуртків (творчих об’єднань)» (далі - Навчальна література).

 3. У Конкурсі мають право брати участь фізичні та юридичні особи (автори, авторські колективи позашкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів, наукових установ) незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу та віку (далі - учасники).

 4. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс матеріалів здійснюються відповідно до законодавства України.

 5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Умови, строки проведення Конкурсу

 1. Конкурс проводиться щороку, починаючи з 2015 року.

 2. Конкурс проводиться поетапно:

  • І районний етап – лютий – квітень 2015 року;

  • ІІ етап – обласний – лютий - червень 2015 року;

  • ІІІ етап – Всеукраїнський – згідно з графіком Міністерства освіти і науки України.

 3. Для участі у районному етапі Конкурсу учасники подають до оргкомітету такі документи:

 • заявку на участь у районному етапі Конкурсу, яка містить інформацію про персональні дані учасника (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, контактні телефони, електронну адресу), напрям позашкільної освіти та категорію Конкурсу, назву рукопису з його коротким описом;

 • один примірник рукопису Навчальних програм та/або Навчальної літератури (далі - рукописи) на паперовому та електронному носіях.

 1. Експертні комісії районного етапу Конкурсу розглядають подані учасниками рукописи та визначають переможців Конкурсу, які будуть брати участь у ІІ обласному етапі конкурсу.

ІІІ. Критерії оцінювання та оформлення рукописів

 1. Рукописи навчальних програм і навчальної літератури повинні відповідати таким критеріям:

  • науковість змісту, доступність та індивідуальний підхід до навчання вихованців (учнів, слухачів) засобами позашкільної освіти;

  • відповідність принципам наступності навчального матеріалу програмам для загальноосвітніх навчальних закладів;

  • прикладна спрямованість навчального матеріалу;

  • наявність теоретичного матеріалу;

  • конкретність і доцільність введення наукових понять, загальноприйнятих термінології та символіки, розкриття наукових положень з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки;

  • відповідність навчального матеріалу нормам навантаження вихованців (учнів, слухачів) та їх підготовки;

  • відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження вихованців (учнів, слухачів) і кількості навчальних годин;

  • спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців (учнів, слухачів);

  • використання комп’ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстрованого матеріалу тощо;

  • зв’язок з навчальними програмами загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 2. Рукописи мають бути виконані державною мовою, комп’ютерним набором, стандартним шрифтом (14 пунктів) через 1,5 інтервалу. На одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному.

Зверніть увагу! При розробці навчальних програм користуватись листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

При розробці навчальної літератури користуватись листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 19.12.2014 р. №14.1/10-3972 «Про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2015 році», Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської мови від 23.01.2015 №26 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2015 році».

Дотримання вищеозначених вимог є обов’язковим.

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

 1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет.

 2. Персональний склад організаційного комітету І етапу Конкурсу, до якого можуть входити педагогічні та науково-педагогічні працівники позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, відділу освіти райдержадміністрації, районного методичного кабінету, визначається та затверджується наказом відділу освіти райдержадміністрації.

 3. Кількість членів організаційного комітету районного етапу Конкурсу не може бути менше ніж п’ять осіб.

До повноважень організаційного комітету Конкурсу входять:

  • керівництво районним етапом Конкурсу;

  • прийом документів учасників Конкурсу за категоріями та напрямами;

  • затвердження персонального складу експертних комісій районного етапу Конкурсу;

  • забезпечення роботи експертних комісій районного етапу Конкурсу;

  • визначення форм заохочення переможців районного етапу Конкурсу.

 1. Рішення зазначеного організаційного комітету Конкурсу про переможців районного етапу Конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова та всі його члени.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського...
Міністерство освіти І науки України. Він об’єднує усіх працівників освіти: від директорів та їх заступників, педагогів І бібліотекарів...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2015-2016 н...

Україна васильківська районна державна адміністрація Київської області
Міністерства освіти І науки України «Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних...

Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського...
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови й літератури, світової літератури

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»

Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки надсилає методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Методичні рекомендації для керівників гуртків сют№4 щодо складання
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають науково-педагогічно...

До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2012 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету української мови...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу 5-11 класів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт