Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) - П о с т а н о в а від 27 серпня 2010 р. N 778 Київ

П о с т а н о в а від 27 серпня 2010 р. N 778 Київ

Сторінка2/3
1   2   3
Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
 


     51. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) закладів визначаються МОН.
 

     52. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
 

     53. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
 

     У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
 

     54. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
 

     55. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності та критерії виставлення такої оцінки визначаються статутом закладу. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.
 

     56. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.
 

     В окремих випадках учні за станом здоров'я ( z0288-13 ) або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.
 

     57. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 

     58. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 

     59. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 

     60. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.
 

     Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.
 

     61. Учням (вихованцям) спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, видається свідоцтво про закінчення спеціальної школи (школи-інтернату).
 

     62. Учням (вихованцям), які закінчили старшу школу 11-й (12-й) клас або відповідний курс у професійно-технічному або вищому навчальному закладі I-II рівня акредитації, видається атестат про повну загальну середню освіту.
 

     Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.
 

     63. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
 

     Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
 

     64. Приватний заклад видає випускникам документи державного зразка про відповідний рівень освіти за наявності ліцензії та за умови проведення атестації такого закладу.
 

     65. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.
 

     За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.
 

     66. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
 

     Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управління освітою.
 

Виховний процес у закладах
 


     67. Виховання учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
 

     68. Цілі виховного процесу в закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції ( 254к/96-ВР ) та законах України, інших нормативно-правових актах.
 

     69. У закладах забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
 

     Примусове залучення учнів (вихованців) закладів до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
 

     70. Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.
 

     Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
 

Учасники навчально-виховного процесу
 


     71. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.
 

     72. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), іншими актами законодавства, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 

     73. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в закладі.
 

     74. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на:
 

     доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;
 

     вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 

     безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 

     користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
 

     участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 

     отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 

     перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 

     участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 

     участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 

     повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 

     захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
 

     75. Учні закладу зобов'язані:
 

     оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 

     підвищувати свій загальний культурний рівень;
 

     брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
 

     дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 

     виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 

     брати участь у різних видах трудової діяльності;
 

     дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 

     дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
 

     дотримуватися правил особистої гігієни.
 

     76. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
 

     77. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.
 

     78. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
 

     79. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
 

     80. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та іншими законодавчими актами.
 

     81. Призначення на посаду педагогічних працівників гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом та затверджується відповідним органом управління освітою.
 

     Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується у державних і комунальних закладах відповідним органом управління освітою, у приватних закладах - засновником (власником).
 

     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
 

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
 

     82. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.
 

     83. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.
 

     Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.
 

     84. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.
 

     За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.
 

     85. Педагогічні працівники закладу мають право:
 

     самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 

     брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 

     обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 

     проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 

     проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 

     вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 

     на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 

     об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 

     порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
 

     86. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:
 

     забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 

     контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 

     нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 

     сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
 

     виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 

     виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 

     брати участь у роботі педагогічної ради;
 

     виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 

     готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 

     дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 

     постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 

     виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 

     вести відповідну документацію.
 

     87. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
 

     88. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 

     89. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
 

     обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 

     створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 

     звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 

     приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
 

     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 

     на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
 

     90. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
 

     створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 

     забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
 

     поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
 

     постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 

     виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 

     виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 

     91. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені статутом закладу та відповідними договорами.
 

     У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
 

1   2   3

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Наказ
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778,...

А. О. Юрцевич
Згідно з пунктом 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27...

Міністерство освіти І науки україни
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...

Закону України «Про освіту», статті 13
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, та з метою врегулювання питання здобуття загальної середньої освіти особами...

Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу та
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778

Ведення шкільної документації
У «Положенні про загальноосвітній заклад», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27. 08. 2010. №778 в п. 86 записано,...

Кримінальний процесуальний кодекс україни
Розроблений Робочою групою з питань реформування кримінального судочинства, створеною відповідно до Указу Президента України від...

Пропозиції км україни до проекту Податкового кодексу України з урахуванням...
Оприлюднена редакція проекту Податкового кодексу України, надрукована в газеті «Урядовий кур’єр» від 03. 08. 2010 (із змінами від...

П о с т а н о в а від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається

Законами n 1969-iii 1969-14
Ввр, 2010, n 9, ст. 76 n 2289-vi ( 2289-17 ) від 01. 06. 2010, ввр, 2010, n 33, ст. 471 n 2374-vi ( 2374-17 ) від 29. 06. 2010, ввр,...

Міністерство юстиції україни наказ 12. 10. 2010 м. Київ №2480/5 Зареєстровано...
Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2006 №1577, пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11....

П о с т а н о в а від 31 серпня 1998 р. N 1352 Київ
Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації

П о с т а н о в а від 29 грудня 2010 р. N 1227 Київ
Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги

Постанова від 20 лютого 1999 р. N 227 Київ Про запровадження нового...
Дію пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року n 810 зупинено згідно з Указом Президента України від 27...

Законами n 2452-iv 2452-15
Ввр, 2010, n 29, ст. 392 n 2453-vi ( 2453-17 ) від 07. 07. 2010, ввр, 2010, n 41-42, n 43, n 44-45, ст. 529 n 2464-vi ( 2464-17 )...

П о с т а н о в а від 10 серпня 1995 р. N 629 Київ
Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів оренди, Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядок надання в...

Законами n 2154-vi 2154-17
Законами n 2154-vi ( 2154-17 ) від 27. 04. 2010, ввр, 2010, n 22-23,N 24-25, ст. 263 зміни застосовуються у 2010 році n 2435-vi (...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт