Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Дослідження питання

Дослідження питання

ПРИКЛАД 2

У Солом'янському районному суді м. Києва розглядала­ся справа за позовом ТОВ "Ю" до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та громадянина "В" про визнання недійсним па­тенту України на винахід №50003.

За ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставлено таке питання:

Чи відповідає винахід за патентом України №50003 умові патентоздатості, а саме чи має винахідницький рівень?

Вивчивши матеріали справи, експерт, в межах своєї компетенції та керуючись пунктом 4.13 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз", затвердже­ної наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, вважає необхідним вирішувати поставле­не питання в редакції, що відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки та призначення судо­вих експертиз, а саме:

Чи містяться в наданих на дослідження матеріалах справи відомості, що спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003?

Для дослідження експерту було надано матеріали ци­вільної справи № ХХХХХ.

Об'єктами дослідження є винахід за патентом України №50003 "Спосіб підтвердження повноважень користувача на обслуговування", документи, що містяться у матеріалах справи № ХХХХХ

Предметом дослідження є фактичні дані, що стосуються властивостей матеріальних та нематеріальних (інформацій­них) об'єктів, а також їх охороноздатності.

Дослідження питання:

Чинний Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі — Закон) [1] під винаходом розуміє результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (абз. 4 ст. 1).

Відповідно до п. 1-2 ст. 6 Закону [1]: "1. Правова охорона надається винаходу (корисній моде­лі), що не суперечить публічному порядку, принци­пам гуманності і моралі та відповідає умовам патен-тоздатності.

2. Об'єктом винаходу, правова охорона якому надаєть­
ся згідно з цим Законом, може бути:


продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого про­дукту чи процесу" . Згідно зі статтею 7:

"1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, як­що він є новим, має винахідницький рівень і є промис­лово придатним.

 1. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

 2. Рівень техніки включає всі відомості, які стали за­гальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахів­ця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки".

Для визначення меж правової охорони винаходу (корис­ної моделі) потрібно стисло, але достатньо повно викласти

* Тут і далі цитати виділені курсивом.

його технічну суть, втіливши у словесну форму всі його сут­тєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула винаходу (корисної моделі) — стисла словесна характери­стика технічної суті винаходу (корисної моделі), що мі­стить сукупність її суттєвих ознак.

Формула винаходу (корисної моделі) складається з обме­жувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу винаходу (корисної моделі), розміщують у пер­шій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені ви­нахідником, — у наступній, відмінній (або відмітній) ча­стині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу (корисної моделі), які співпадають з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототи­пу), а у відмінній — суттєві ознаки, що відрізняють вина­хід (корисну модель) від прототипу.

Ознака — це показник за допомогою якого можливо впі­знати предмет, відрізнити його від інших. Сукупність ознак винаходу у незалежній формулі патенту чітко визна­чає об'єм прав патентовласника, які надаються йому патен­том [5].

Тобто іншими словами незалежний пункт формули ви­находу — це сукупність ознак за умови наявності яких в цілому, продукт можливо ідентифікувати.

Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхід­на, а всі разом — достатні для досягнення технічного ре­зультату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, тобто пере­бувають з ним у причинно-наслідковому зв'язку.

Призначення формули винаходу (корисної моделі) поля­гає в тому, щоб:

•стисло і чітко виразити технічну суть винаходу (корис­ної моделі), а саме — відобразити у логічному визна­ченні об'єкт винаходу (корисної моделі) сукупністю його суттєвих ознак;

• визначити обсяг винаходу (корисної моделі), а саме — межі прав власника патенту, наданих йому законом; •служити засобом відрізнення об'єкта винаходу (корис­ної моделі) від інших об'єктів або засобом для порівня­ння з метою встановлення факту використання винахо­ду (корисної моделі).

Тлумачення формули здійснюється в межах відповідних опису і креслень, якщо такі згадуються в описі.

Відповідно до абз. 8-9 п. 2 ст. 28 Закону [1]:

"Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежно­го пункту формули винаходу (корисної моделі), або озна­ку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається засто­сованим, якщо використано кожну ознаку, включену до не­залежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквіва­лентну їй".

Як уже зазначалося вище, згідно зі статтею 7 Закону [1], винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. Такий же підхід викладений і у теорії патентного права [3, 4].

Із цього приводу у фаховій літературі зазначають: "У За­коні поняття "спеціаліст" не звужується до поняття "спеціаліст у даній галузі техніки". Тому при оцінці вина­хідницького рівня заявленого винаходу можуть бути за­лучені загальнодоступні до дати пріоритету знання, які відносяться до будь-яких галузей науки і техніки" [7].

У працях з патентного права міститься такий підхід щодо визначення рівня техніки для встановлення винахід-ницього рівня [6]:

"Понятие "уровня техники для установлення изобре-тательского уровня" в основном коррелирует с понятием "уровня техники для целей проверки новизни". Вместе с тем следует учитьівать, что при установлений изобрета-тельского уровня используется несколько иная методика анализа уровня техники.

Новизна зто новая совокупность существенньїх при-знаков, оцениваемая по конкретному аналогу, входящему в уровень техники. Изобретательский уровень зто один или несколько нових существенньїх признаков в указан-ной совокупности, оцениваемьіх по всему спектру общедо-ступньїх сведений, входящих в уровень техники".

Перевірку винахідницького рівня проводять щодо вина­ходу, який охарактеризований у незалежному пункті фор­мули.

Така перевірка включає:

 • визначення найбільш близького аналога;

 • виявлення ознак, за якими заявлений винахід відріз­няється від найбільш близького аналога, тобто відріз-няльних ознак;

 • виявлення з рівня техніки таких рішень, які мають ознаки, що збігаються з відрізняльними ознаками заяв­леного винаходу;

 • аналіз рівня техніки з метою встановлення відомості ознак, що збігаються з відрізняльними ознаками заяв­леного винаходу, на зазначений заявником технічний результат.

Під час проведення експертизи заявки, за якою видано патент на винахід №50003, експертами патентного відом­ства виконано всі дії, передбачені "Правилами розгляду за­явки на винахід та заявки на корисну модель" [2], у тому числі — встановлення рівня техніки та перевірку винахід­ницького рівня заявленого технічного рішення.

У своїй позовній заяві Позивач стверджує, що "Проти­ставлені матеріали", а саме — заявка на патент США US 2002/0138450 А1, яка має пріоритет від 19.04.2000 p., та патент Російської Федерації на винахід № 02117328, вида­ний 10.08.1998 p., — спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України №50003.

У "Письмових поясненнях ТОВ "Ю" у справі №ХХХХХ від XX грудня 200Х року, крім зазначених "Протиставле­них матеріалів" у якості джерела доказу невідповідності винаходу за патентом України №50003 умові патентоздат-ності "винахідницький рівень", наводиться також патент США №5237612, виданий 17.08.1993 р.

Таким чином, експерт вважає, що для відповіді на по­ставлене питання необхідним і достатнім є встановлення наявності або відсутності всіх ознак відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом Украї­ни №50003 разом або окремо у матеріалах, що протистав­ляються Позивачем.

В офіційному бюлетені Державного департаменту інте­лектуальної власності "Промислова власність" № 10 за 2002 рік містяться наступні відомості щодо видачі патенту на винахід № 50003:

(11)50003

(24) 15.10.2002

(51) 7 G06F1/26,

H04L9/32

(21) 2001107379 (22) 30.10.2001

 1. Вітязь Олександр Павлович

 2. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ "ПРИВАТБАНК", ВІТЯЗЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (54) СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КОРИСТУВАЧА НА ОБСЛУГОВУВАННЯ

(57) 1. Спосіб підтвердження повноважень користувача
на обслуговування, що включає одержання користувачем
свого облікового імені і пароля при звертанні в довірчий
орган, формування у довірчому органі на їх основі однора­
зового динамічного ідентифікатора користувача, спряму­
вання його через обслуговуючий орган у довірчий орган
для підтвердження обслуговуючому органу повноважень
користувача, який відрізняється тим, що сформований од­
норазовий динамічний ідентифікатор користувача спочатку „
направляють користувачу, при цьому здійснюють додатко- ^^
вий режим підтримки рівня захищеності всього процесу
введенням у динамічну характеристику одноразового дина­
мічного ідентифікатора користувача зміни його довжини в
залежності від уже діючої її кількості.

 1. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що через зам­кнений за допомогою передачі по ньому одноразового дина­мічного ідентифікатора користувача контур із довірчого ор­гану, користувача, обслуговуючого органу і знову довірчого органу додатково здійснюють у зворотному напрямку зам­кнений зв'язок на основі облікового імені користувача у вигляді номера його персонального пристрою зв'язку.

 2. Спосіб за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що при передачі обслуговуючим органом одноразового динамічного ідентифікатора користувача для підтвердження повнова­жень користувача додатково передають ідентифікатор обра­ного користувачем одного з обслуговуючих органів.

Спосіб, описаний у незалежному пункті формули вина­ходу за патентом України №50003, можна представити у вигляді наступної схеми:

Рисі.Структурна схема до патенту №50003

 1. — попереднє звертання користувача в довірчий орган для отримання власного облікового імені та пароля;

 2. — передача користувачем в довірчий орган власного

v^ облікового імені та пароля; ~~t-

3 — отримання користувачем від довірчого органу одно­
разового динамічного ідентифікатора, довжина якого змі­
нюється в залежності від уже діючої кількості динамічних
ідентифікаторів;

4а — передача користувачем в обслуговуючий орган од­норазового динамічного ідентифікатора;

46 — передача обслуговуючим органом в довірчий орган отриманого від користувача одноразового динамічного іден­тифікатора;

 1. — перевірка довірчим органом отриманого від обслуго­вуючого органа одноразового динамічного ідентифікатора. Підтвердження або відмова повноважень користувача об­слуговуючому органу за результатами перевірки отримано­го динамічного ідентифікатора зміненої довжини;

 2. — повідомлення обслуговуючого органу користувачу про підтвердження його повноважень або про відмову.

Аналізуючи наданий у різних джерелах (наприклад [8, 9, 10]) зміст понять, що належать до сфери інформаційної безпеки, експерт вважає, що для цілей цього дослідження доцільно використовувати наступні визначення:

Ідентифікація — (англійською identification — ототож­нення) — процедура встановлення належності об'єкта або суб'єкта до однієї з груп, що має певні властивості або ознаки.

Ідентифікатор — унікальний фактор (символьно-числова послідовність, фізичний сигнал, предмет), що ототожнює потрібний об'єкт або суб'єкт.

Динамічний ідентифікатор — унікальний фактор ото­тожнення об'єкта або суб'єкта, що змінюється згідно з за­даним правилом або функцією.

Одноразовий ідентифікатор — унікальний фактор ото­тожнення об'єкта або суб'єкта, який створюється (з певною заданою вірогідністю) тільки один раз, і при наступних процедурах ототожнення не використовується.

Відрізняльна частина незалежного пункту формули вина­ходу за патентом України №50003 містить наступні ознаки:

 1. сформований одноразовий динамічний ідентифікатор — користувача спочатку направляють користувачу;

 2. при цьому здійснюють додатковий режим підтримки рівня захищеності всього процесу введенням у динаміч­ну характеристику одноразового динамічного ідентифі­катора користувача зміни його довжини;

 3. в залежності від уже діючої її кількості.

Слід зазначити, що остання з наведених ознак, на думку експерта, містить очевидну помилку, яка полягає у тому, що тут застосовано особовий займенник "її" замість особо­вого займенника "їх". Як можна зрозуміти з матеріалів за­явки №2001107379, за якою видано патент №50003, до­вжина одноразового динамічного ідентифікатора змінюєть­ся довірчим органом в залежності від попередньої кількості зареєстрованих у довірчому органі одноразових динамічних ідентифікаторів одного користувача, тобто — від кількості звернень. Таким чином ознака "в залежності від уже діючої її кількості" повинна бути викладена в редакції "в залеж­ності від уже діючої їх кількості", де слово "їх" стосується одноразових динамічних ідентифікаторів. Оскільки з опису винаходу ознака ідентифікується однозначно, помилку слід вважати очевидною, тобто такою, що може бути виправле­на Установою за заявою власника патенту.

Розглянемо інформацію, що міститься у "Протиставле­них матеріалах".

І. Заявка на патент США US 2002/0138450 А1, яка має пріоритет від 19.04.2000 р.

Патент США US 2002/0138450 А1 стосується методу і пристрою для електронних платежів, таким чином, що ко­ристувач звертається до платіжного сервера, платіжний сервер формує одноразовий номер платежу, який спочатку направляється користувачу, користувач спрямовує однора­зовий номер платежу через торговий сайт до платіжного сервера для авторизації (підтвердження повноважень).

Користувач за допомогою термінала 300 звертається до сервера приймання платежів 310 (довірчого органу) і запи­тує у платіжного сервера одноразовий номер платежу (од­норазовий ідентифікатор), при цьому передаючи до сервера приймання платежів інформацію, що ідентифікує користу­вача. Сервер приймання платежів 310 (довірчий орган) ви­значає дані, що пов'язані з клієнтом, і відправляє однора­зовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) на теле­комунікаційний термінал користувача 350 за допомогою повідомлення sms. Користувач отримує відіслану інформа­цію та передає одноразовий номер платежу (одноразовий ідентифікатор) до сайту одержувача платежу 360 (обслуго­вуючий орган) для виконання оплати за покупку. 360 (обс­луговуючий орган) передає одноразовий номер платежу (од­норазовий ідентифікатор) до сервера 310 (довірчого органу) з додатковою інформацією (сума платежу та ідентифікатор торгового сайту). Сервер 310 (довірчий орган) перевіряє від­повідність одноразового номера платежу (одноразового ідентифікатора), який отримав від 360 (обслуговуючого ор­гану) з тим, що було відправлено користувачу на термінал 350. У випадку співпадіння перевіряється, чи достатньо коштів на рахунку користувача. Якщо коштів достатньо, то сервер 310 відправляє авторизацію платежу (підтверд­ження повноважень) до сайту 360 (обслуговуючого органа) та помічає одноразовий номер платежу (одноразовий іден­тифікатор), як такий, що є використаним, що унеможлив­лює його подальше використання. 1. — попереднє звертання К за допомогою терміналу 300 у ДО (310) для отримання облікового імені і пароля;

 2. —звертання К за допомогою 300 у ДО (310), передача йому свого облікового імені і пароля та запит на отримання одноразового ідентифікатора фінансової операції;

 3. — передача ДО (310) К одноразового ідентифікатора на його додатковий термінал (350);

4а — передача К через термінал 300 в ОО (360) одноразо­вого ідентифікатора виконання фінансової операції;

46 — передача ОО (360) отриманого від К одноразового ідентифікатора у ДО (310);

5 — перевірка ДО (310) отриманого одноразового іденти­фікатора та повідомлення ОО (360) про підтвердження або відмову повноважень К.

Аналізуючи наведену інформацію, легко впевнитися, що вона не містить ознак, що є ідентичними або еквівалентни­ми ознакам 2 та 3 відрізняльної частини незалежного пунк­ту формули винаходу за патентом України №50003, тобто запропоноване технічне рішення не передбачає зміну до­вжини одноразового ідентифікатора користувача в залеж­ності від уже діючої кількості таких ідентифікаторів.

Таким чином, заявка на патент США US 2002/0138450 А1, яка має пріоритет від 19.04.2000 p., не містить відо­мостей, що в цілому спростовують винахідницький рівень винаходу за патентом України № 50003.

II. Патент Російської федерації на винахід № 02117328, виданий 10.08.1998 р.

Протиставленим патентом Російської Федерації
№02117328 охороняється спосіб, при якому при звертанні
клієнта (користувача) до банку (довірчого органу), банк
(довірчий орган) присвоює йому індивідуальний номер, ви­
значає перелік фінансових операцій для цього клієнта,
присвоює клієнту пароль для входження в систему обслуго­
вування, передає безпосередньо клієнту перелік кодів фі­
нансових операцій та індивідуальний перелік одноразових
кодів підтвердження фінансових операцій (одноразових
ідентифікаторів). При здійсненні безготівкових платежів у
банку клієнт (користувач) передає банку (як обслуговуючо­
му органу) індивідуальний номер та/або пароль, код необ­
хідної фінансової операції та код підтвердження здійснення
операції (одноразовий ідентифікатор). При цьому переда­
вання одноразових кодів підтвердження здійснюється кон­
фіденційно, тобто забезпечується захист від використання
індивідуальних одноразових кодів підтвердження третіми
особами. Код може містити від 3 до 8 символів, тобто вико-
„ ристовуються коди різної довжини, що забезпечує додатко-

^^ вий рівень захищеності.Рис.З. Структурна схема до патенту Російської Федера­ції №02117328.

1 — вертання К в ДО з метою отримання облікового імені та пароля, а також переліку одноразових ідентифіка­торів;

 • присвоєння К індивідуального номеру, пароля, переда­ча переліку кодів фінансових операцій та переліку однора­зових ідентифікаторів;

 • передача К в 00 свого облікового імені, пароля, коду фінансової операції та одноразового ідентифікатора;

 • первірка 00 облікового імені, пароля та отриманого од­норазового ідентифікатора та повідомлення К про підтвер­дження або відмову повноважень;

 • повідомлення ДО до 00 про підтвердження або відмову повноважень користувача;

 • повідомлення 00 до К про підтвердження або відмову його повноважень та виконання фінансової операції.

З аналізу опису до патенту Російської Федерації № 02117328 зрозуміло, що дане технічне рішення передба­чає використання для підтвердження повноважень корис­тувача одноразового ідентифікатора. Але у зазначених до­кументах не міститься жодних відомостей про те, що:

а) застосовуваний одноразовий ідентифікатор є динаміч­
ним, тобто таким, що змінюється згідно з заданим пра­
вилом або функцією;

б) даним технічним рішенням передбачено здійснення до­
даткового режиму підтримки рівня захищеності всього
процесу введенням у динамічну характеристику одно­
разового динамічного ідентифікатора користувача
зміни його довжини в залежності від уже діючої їх кі­
лькості.

В описі винаходу за патентом Російської Федерації №02117328 щодо довжини одноразового ідентифікатора за­значається наступне:

"В качестве одноразових кодов подтверждения соверше-ния финансових операций предпочтительно использовать набор из 6-8 символов, которьіе могут бить переданьї по средствам связи, не использующим бумажного носителя".

Таке формулювання не встановлює будь-якої залежності або закономірності, згідно з якою змінюється довжина од­норазового ідентифікатора, а також не визначає змінення цієї довжини в якості фактора додаткового режиму під­тримки рівня захищеності процесу. Більш того, з такого формулювання жодним чином не випливає, що довжина одноразового ідентифікатора змінюється з кожним наступ­ним зверненням користувача до обслуговуючого або довір­чого органів.

Отже, інформація, що міститься в описі до патенту Ро­сійської Федерації на винахід №02117328, виданому

10.08.1998 p., не містить відомостей, що в цілому спросто­вують винахідницький рівень винаходу за патентом Украї­ни №50003.

III. Патент СІЛА №5237612, виданий 17.08.1993 р.

Патентом охороняється система верифікації та підтвер­дження правильності дії базових станцій та мобільних при­строїв в межах мережі стільникового зв'язку.

У пункті 8 формули винаходу зазначено:

"Система для генерування параметрів, котра викорис­товується для підвищення безпеки і надійності зв'язку в комунікаційній мережі, в котрій мобільному пристроєві присвоєно однозначний багатоцифровий постійний ключ-код, і яка також сполучена зі змінним багатоцифровим ру­хомим ключем кодом...".

Із наведеного випливає, що у даній системі для ідентифі­кації та аутентифікації користувача використовуються два види ідентифікаторів: постійний та рухомий (динамічний). При цьому в описі до патенту відсутні відомості про те, що:

а) динамічний (рухомий) ідентифікатор є одноразовим,

тобто таким, який створюється (з певною заданою ві­рогідністю) тільки один раз, і при наступних процеду­рах ототожнення не використовується;

б) змінною величиною динамічного ідентифікатора є саме
його довжина;

в) довжина (кількість знаків) динамічного ідентифікатора
змінюється в залежності від кількості звернень корис­
тувача до системи.

Отже, опис до патенту СІЛА №5237612, виданого 17.08.1993 p., не містить відомостей, що в цілому спросто­вують винахідницький рівень винаходу за патентом Украї­ни №50003.

Зіставляючи результати аналізу всіх матеріалів, що про­тиставляються Позивачем, слід зробити наступний висно­вок: "Протиставлені матеріали", а саме: заявка на патент СІЛА US 2002/0138450 А1, яка має пріоритет від 19.04.2000 p., опис до патенту Російської Федерації №02117328, опис до патенту СІЛА №5237612, — не міс­тять ознак, що є ідентичними або еквівалентними ознакам

2 та З відрізняльної частини незалежного пункту формули винаходу за патентом України №50003, тобто жодне із за­значених технічних рішень не передбачає зміну довжини одноразового динамічного ідентифікатора користувача в за­лежності від уже діючої кількості таких ідентифікаторів.

Таким чином, експерт приходить до наступного виснов­ку з поставленого перед ним питання:

У наданих на дослідження матеріалах справи відсутні відомості, що спростовують винахідницький рівень винахо­ду за патентом України №50003.

Список використаних джерел:

 1. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корис­ні моделі" від 15 грудня 1993 р. №3678-ХП в редакції Зако­ну України від 1 червня 2000 р. №1771-111 // Відомості Вер­ховної Ради України (ВВР), 2000, №37, ст. 307.

 2. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на ко­рисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15.03.2002 p. N 197, зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 15.04.2002 р. за № 364/6652 // Офіційний вісник України, 2002, № 16, С. 356, ст. 887.

 3. Основи інтелектуальної власності: [наук.-метод, вид-ня / ред. Г.І. Якіменко]. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. — 578 с.

 4. Тофіло А.В., Левічева, О.Д. Експертиза об'єктів про­мислової власності: [конспект лекцій для студентів спеці­альності "Інтелектуальна власність"] / А.В. Тофіло, О.Д. Левічева. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2001. — 72 с.

 5. Інтелектуальна власність: [словник-довідник у 2-х томах / За заг. редакцією Святоцького О.Д.]. — К.: Видав­ничий Дім "Ін Юре", 2000.

 6. Городов О. А. Патентное право: [учебное пособие] / О.А. Городов. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 544 с.

 7. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик 1.1. Патентуван­ня винаходів в Україні / П.П. Крайнєв, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. — К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2000. — 338 с.

 1. Уфимцев Ю.С. Методика информационной безопасности / Ю.С. Уфимцев. — М.: Изд-во "Зкзамен", 2004. — 544 с.

 2. Построение систем защитьі от угрозьі нарушения кон-фиденсальности информации [Злектронньїй ресурс] / Режим доступа:

http: //www. masters. donntu.edu. ua/2006/f vti/zhidkih/ind /kyrs/chapter/chapter2/menul.html.

10. Определение понятий "идентификация" и "аутенти-
фикация" [Злектронньїй ресурс] / Режим доступа:

http: //6.209.221.83 .donpac. ru/library/courses/inf bez/ch3 0s02.dbk.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

3. Опитування як метод збору соціологічної інформації Загальна характеристика...
Гічному дослідженні. Види питань: змістовні І результативні, функціональні, питання-фільтри, контрольні питання, відкриті І закриті,...

Дослідження питання
Міністерства освіти І науки Ук­раїни та громадянина Шухмана Г. З. про визнання недійс­ним свідоцтва України №41000 та №41001 на знак...

Дослідження питання
У господарському суді м. Києва розглядалася справа за позовом компанії "Е" до компанії "Д" про порушення ви­ключних прав власника...

Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності учнів
Сучасні психологічні та дидактичні дослідження підтверджують важливість питання активізації навчального процесу, де навчання виступало...

Вступ
Розглянуто питання щодо напрямів удосконалення інвестиційної діяльності. Також встановлено особливості інвестиційних операцій комерційних...

Дослідження творчих здібностей 15
У віснику вміщені матеріали дослідження керівником гуртка «Прикладні мистецтва» впливу художньої праці на розвиток уяви дітей дошкільного...

Дослідження питання
У солом'янському районному суді м. Києва розглядала­ся справа за позовом громадянина "А" до Державного де­партаменту інтелектуальної...

Значення
У хворого Н. 64 років запідозрено рак горлянки, який не вдається підтвердити ендоскопічними засобами дослідження. Який з наведених...

Дослідження проблеми, збирання інформації
В даному посібнику розглядається питання становлення шкільного музею, етапи його створення, не включаючи широке коло питань музейної...

Всеукраїнський конкурс «Молодь тестує якість» 2013 Тема дослідження...
Предмет дослідження – споживчі властивості хліба та хлібобулочних виробів на матеріалах торговельного підприємства

Дослідження. Основні види моделювання
Моделювання – це метод дослідження явищ І процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним...

Вимоги
Завершальним етапом такого дослідження мають стати самостійні висновки та узагальнення, які відповідають визначеним на початку роботи...

Урок 1 Тема І як проводити дослідження
Методично-дидактичне забезпечення уроку: підручник «Довкілля» 4 клас, В. Р. Єльченко, К. Ж. Гуз, путівники, щоденники спостережень,...

Дослідження заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отриманн
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

Звіт по самостійній роботі №1
Завдання 1: Дати відповідь на тестові питання І знати відповіді на контрольні питання для самоперевірки

Уроки-дослідження
Уроки-дослідження з географії у 6 класі: методичні матеріали для проведення уроків-досліджень з географії у 6 класі / Укладач: Павлусів...

Дослідження таємниць квіткового царства
...

Спадкування частки в праві інтелектуальної власності
По-друге, законодавством не визначено особливостей спадкування прав на об’єкти інтелектуальної власності. По-третє, все ще залишається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт