Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Цінні папери грошові документи, що засвідчують право володіння або визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником, І передбачають, як

Цінні папери грошові документи, що засвідчують право володіння або визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником, І передбачають, як

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

 • цінні папери (грошові документи, що засвідчують право володіння або визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником, і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих докумен­тів, іншим особам. До них відносять акції, облігації, векселі та інші цінні папери);

 • надані кредити з Державного бюджету (короткострокові й довгострокові);

 • інші активи (кошти Державного бюджету в дорозі, активи державного бюджету за взаємними розрахунками, товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в активі Державного бю-
  джету).

Зобов’язання держави як потенційні вимоги до активів останньої сплатити певну суму грошових коштів у певний момент у майбутньому на користь суб’єктів відповідних фінансових відносин також різнорідні за своїм складом. Даний об’єкт, як і активи держави, розподіляється на зобов’язання Державного бюджету та зобов’язання місцевого бюджету. Зобов’язання Державного бюджету за функціональною структурою розподіляються на:

 • цінні папери, випущені в обіг (казначейські векселі, облігації Державного бюджету тощо);

 • кредити отримані (внутрішнє фінансування Державного бюджету, зовнішнє фінансування Державного бюджету);

 • документи, отримані Державним бюджетом;

 • інші зобов’язання.

Управління зазначеними складовими Державного бюджету передбачає комплекс заходів щодо стратегічного планування, реалізації механізму стратегії, організації виконання розроблених планів, контролю за їх виконанням і обліку. Останній з вищевказаних напрямків виступає базою конкретизації інших та основою їх інформаційним забезпеченням.

Відповідно до цього облік активів та зобов’язань Державного бюджету має вирішувати наступні завдання:

 • забезпечення достовірної і своєчасної інформації за всіма складовими активів та зобов’язань Державного бюджету щодо системи керівних органів;

 • формування оптимального складу і форми показників зазначених об’єктів обліку для здійснення планування Державного бюджету;

 • контроль за використанням та формуванням активів та обсягів узятих зобов’язань.

2. Відповідно до ст.31 Закону України «Про Національний банк України», прийнятого Верховною Радою 20.05.1999 р. за № 679, Кабінет Міністрів України зобов’язаний зберігати кошти Державного бюджету України та позабюджетних фондів у Націо­нальному банку на рахунках Державного казначейства України. Для зберігання грошових коштів у Національному банку України відкрито Єдиний казначейський рахунок та інші рахунки Держав­ного казначейства, на які зараховуються надходження до Державного бюджету. Переліком операцій Національного банку України встановлено, що зазначена установа веде рахунки Державного казначейства без оплати і нарахування відсотків.

Кошти, які надходять на користь загального та спеціального фондів Державного бюджету, зараховуються на відповідні рахун­ки Державного казначейства за відповідними платіжними і меморіальними документами. На зазначений рахунок також надходять кошти розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Окрім даних видів надходжень, на зазначені кореспондентські рахунки зараховуються кошти клієнтів, рахунки яких відкриті в органах Державного казначейства. Порядок відкриття небюджетних рахунків юридичних і фізичних осіб регулюється наказом Державного казначейства № 221 «Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначей-
ства». Відповідно до зазначеного нормативного акта для відкриття рахунків клієнти подають до органів Державного казначейства такий пакет документів:

1) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка. Заяву підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріусом чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

3) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який здійснює реєстрацію. (Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Окрім того, установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають);

4) копію довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

5) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником органу Державного казначейства;

 1. довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, із зазначенням назви органу Державного казначейства, в якому буде відкритий рахунок. (Уповноважений працівник органу Державного казначейства, який приймає документи на відкриття рахунка, оформлює відривну частину довідки та повертає її клієнту для передачі до органів Пенсійного фонду України);

7) документ, що підтверджує реєстрацію клієнта як платника податків;

8) картку зі зразками підписів осіб та відбитком печатки підприємства, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку в двох примірниках. При заповненні картки до неї вноситься інформація: щодо повної назви власника рахунка; його місцезнаходження; номера телефону; назви вище-
стоящої організації; ідентифікаційного коду власника рахунка осіб, що мають право першого підпису. Також у картці проставляється відбиток печатки підприємства.

При оформленні картки, виходять із того, що право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також відповідним службовим особам, уповноваженим керівником; право другого підпису належить головному бухгалтеру, а в разі відсутності такої посади — особі, що користується правами головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, та відпо-
відним службовим особам, уповноваженим керівником. Таким чином, право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису, і, відповідно, право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У разі, якщо юридичні особи — потенційні клієнти органів Державного казначейства — обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгал­теру централізованої бухгалтерії та особам, уповноваженим останнім; за умов відсутності у штаті юридичної особи чи їх відокремлених підрозділів, а також щодо підприємців без створення юридичної особи, у картці проставляється тільки підпис осіб, що мають право першого підпису. При здійсненні операції по фіксації в картці зразка відбитка печатки, керуються встановленою нормою вимог до останньої, зокрема: печатка юридичної особи та відокремленого підрозділу повинна містити ідентифікаційний код.

Картка разом із вищевказаними документами передається упов­новаженим працівником органу Державного казначейства особам, що мають право першого чи другого підписів. Уповноважена особа органу Державного казначейства повинна зняти копію з чотирьох сторінок паспорта чи документа, що засвідчує дану особу, в присутності останньої. Надалі копії зберігаються у справі юридичної особи.

Прийняття документів супроводжується ретельною перевіркою, а саме:

 • підписи осіб повинні бути розшифровані вказівкою прізвища, ім’я, по батькові особи;

 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності має відповідати зразкам, передбаченим Положенням про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740 чи Положенням про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та реєстраційний збір за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1994 р. № 276;

 • посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.1994 р. № 7/5 «Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних документах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.1994 р. за № 38/247.

За умов успішного проходження пакетом документів перевірки між клієнтом та органом Державного казначейства укладається договір на здійснення розрахункового обслуговування, в якому фіксуються предмет договору, права та зобов’язання сторін, відповідальність сторін, порядок змін та розірвання договору, порядок розгляду спорів, строк дії договору, порядок закриття рахунків та оговорюється відповідальність сторін при виникненні ситуації «форс-мажор»; також договір розшифровує особливі умови та юридичну адресу сторін. Документи, подані підприємством, залишаються і формуються в особову справу клієнта.

Рахунки вважаються відкритими виключно за умов дозволу головного бухгалтера органу Державного казначейства (або його заступника). Відкриті рахунки включаються до зведеного реєстру рахунків, відкритих в органі Державного казначейства, що містить дані про номер рахунка, його власника, номер особової справи та аналітичні параметри. Відповідальність за правильність відкриття та перевідкриття рахунка покладається на орган Державного казначейства, на балансі якого відкрито (перевідкрито) цей рахунок.

При зміні посадових осіб, що мають право першого або другого підпису (звільнення, переведення на іншу посаду), до установ Державного казначейства подається нова картка зразків. При цьому при призначенні тимчасово виконуючого обов’язки вказаних посадових осіб оформляється нова тимчасова картка (із зразком підпису особи, що тимчасово виконує обов’язки керівника чи головного бухгалтера). При виникненні потреби тимчасового надання особі права першого чи другого підпису додатково оформляється і подається картка зі зразком підпису тимчасово уповноваженої особи, копією документа, що підтверджує повноваження та вказівкою терміну зазначених повноважень.

У разі реорганізації підприємства, проведення перереєстрації суб’єкта господарювання здійснюється переоформлення рахунка на підставі належним чином оформленого і поданого до органу Державного казначейства нового пакета вищевказаних документів. Переоформлення рахунка здійснюється і в разі ліквідації підприємства, з подальшим перенесенням права на нього до ліквідаційної комісії.

Рахунки клієнтів закриваються в органах Державного казначейства за умов:

 • подання заяви власника рахунка про закриття рахунка;

 • прийняття відповідного рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;

 • прийняття відповідного рішення судом або арбітражним судом про ліквідацію підприємства;

 • інших підстав, передбачених чинним законодавством України чи договором між органом Державного казначейства та власником рахунка.

При закритті рахунка залишки коштів установа банку, на підставі платіжного доручення власника рахунка, попередньо перераховує на інший рахунок.

Для обліку вищезазначених надходжень до Державного казначейства в системі рахунків бухгалтерського обліку призначено рахунки 1111, 1171, відповідні рахунки класів 3, 6, 8 охарактеризовані раніше, а також рахунки: 3711 «Рахунки одержувачів коштів»; 3712 «Рахунки інших клієнтів Державного казначейства» однойменного призначення.

Для забезпечення більш мобільного управління фінансовими ресурсами Державного бюджету Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 р. № 200 «Про деякі питання касового виконання Державного бюджету» Державному казначейству надано право залучати комерційні банки для обслуговування окремих державних проектів і програм, організації забезпечення надходжень до Державного бюджету та інших операцій. Отож, частина фінансових ресурсів Державного бюджету, крім тих, що знаходяться в системі НБУ, зберігаються на рахунках в інших банках. Для обліку операцій по зазначених надходженнях і їх подальшого руху використовуються такі рахунки в плані рахунків бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів як:

 • 1211 «Кореспондентські рахунки Державного казначейства в інших банках-резидентах». За дебетом рахунка відбиваються суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Державного казначейства, відкриті в інших банках-резидентах; за кредитом — суми коштів, які списуються за дорученням органів Державного казначейства з означених кореспондентських рахунків;

 • 1212 «Кореспондентські рахунки Державного казначейства в банках-нерезидентах». За дебетом субрахунка відображаються суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Державного казначейства, відкриті в інших банках-нерезидентах; за кредитом — суми коштів, які списуються за дорученням органів Державного казначейства з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках-нерезидентах.

Дані рахунки мають статус рахунків «ностро».

Рух перерахованих фінансових ресурсів Державного бюджету України здійснюється в процесі виконання Державного бюджету в системі розрахунків СЕП НБУ, яка являє собою загальнодержавну платіжну систему, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації. Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів — автоматизованих робочих місць (АРМ), що відпо­відають трьом рівням структури СЕП: Центральна розрахункова палата — АРМ-1, АРМ ІПС; розрахункові палати — АРМ—2; банківські установи — учасники СЕП-АРМ-НБУ. Переважній
більшості органів Державного казначейства, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України та НБУ від 15.09.1999 р. № 1721 «Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства» надано статус учасника системи електронних платежів НБУ.

Інші органи Державного казначейства, які не є учасниками СЕП НБУ, також зберігають фінансові ресурси державного бюджету на рахунках у банківських установах. Для обліку зазначеної частини активів призначено рахунок 1222 «Інші рахунки Державного казначейства в установах банків». За дебетом субрахунка зараховуються кошти на рахунки органів Державного казначейства, відкриті в установах банків; за кредитом — списання коштів з рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків.

Окремою частиною фінансових ресурсів у частині грошових коштів Державного бюджету виступають кошти розпорядників коштів, що не перейшли на казначейське обслуговування, як пов­ноправних учасників процесу виконання бюджету. Зазначені кошти зберігаються в уповноважених установах банків. Для обліку надходження і використання останніх призначено рахунок 1221 «Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, в установах банків». За дебетом субрахунка відбиваються суми коштів, що надходять на рахунки, на користь розпорядників бюджетних коштів, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні; за кредитом — суми коштів, що списуються з рахунків за дорученням розпорядників коштів Державного бюджету.

Через необхідність здійснення як безготівкових операцій по видатках розпорядників коштів і одержувачів, так і готівкових операцій (виплата зарплати, стипендій), кошти, що направляються на здійснення останніх, виокремлюються на відповідних рахун­ках Державного казначейства. Зокрема, для органів Державного казначейства, що мають кореспондентські рахунки в НБУ, відкривається рахунок для виплати грошових коштів. Для обліку зазначеної категорії коштів, що направляються на готівкові виплати, розпорядникам коштів бюджету та отримувачам призначено субрахунок
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), від якої прийняті суми або цінні папери, для виконання...

Інструкція щодо заповнення об’яви на внесок готівкою
Об’ява на внесок готівки – це первинний банківський документ, який засвідчує надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок,...

Право користування майном члена сім’ї власника житла пов’язано з
На думку цього складу суду, у цьому конкретному випадку згода органів опіки та піклування необхідна лише у випадку, якщо дитина є...

1. Реєстрація машин. Юридичні особи Документи, необхідні для реєстрації машини
Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини

Трудовий договір між працівником І фізичною особою
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

1 Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному цінні...
Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному цінні папери у власність, склад яких, а також порядок та умови передачі...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Реферат з дисципліни “Фінансовий ринок”
Фіксований дивіденд по привілейованим акціям – 20%, а купонна ставка – 18% річних. Які цінні папери вигідніше було б купити з точки...

Зразок заповнення
Заповнюється особою, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг, паливом, скрапленим газом,...

Про доходи сім’ї пільговика
Заповнюється особою, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг, паливом, скрапленим газом,...

22/12/1995 року Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до єдр
Пат «Києво-Святошинська аптека №5» є юридичною особою яка має право на роздрібну торгівлю лікарськими засобами відповідно до отриманої...

Виховання духовності як одна з місій сучасної школи
Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство...

Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в закладі
Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство...

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Сценарій батьківських зборів в молодшій групі «зернятко» Мета
Створити умови для знайомства батьків один з одним із вихователями групи, викликати позитивні взаємовідносини між ними

Формування ключових освітніх компетенцій через емоційне сприйняття...
Редовищем, субстратом для розвитку за індивідуальною траєкторією. Яка роль відводиться знанням, умінням І навичкам? Серед основних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт