Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюро приймає доручення Клієнта

Бюро приймає доручення Клієнта
Договір №____

про надання правової допомоги

м. ____________________ «__»____________ року
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «________________», місцезнаходження: _________________________________________, ідентифікаційний код _______ (далі за текстом – Бюро), в особі керуючого бюро __________________________, який діє на підставі статуту, з однієї сторони та
________________________________, місце проживання: ______________________________________________, в подальшому Клієнт, з іншої сторони, при спільному згадуванні у тексті – „Сторони”, уклали цей договір про надання правової допомоги (далі за текстом – Договір) про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Бюро приймає доручення Клієнта та бере на себе зобов’язання надати Клієнту правову допомогу щодо:

  • Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань.

  • Складання звернень (заяв, скарг, пропозицій) та інших документів правового характеру.

  • Складання процесуальних документів (заперечень, клопотань, претензій, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про вжиття заходів забезпечення позову та інших документів відповідно до вимог процесуального законодавства).

  • Представництва та захисту інтересів Клієнта в будь-яких органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування, а також у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та конституційного судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення, органах державної виконавчої служби, органах Національної поліції України, прокуратури, органах Державної фіскальної служби України та усіх інших правоохоронних органах, органах Державної реєстраційної служби України, Міністерства юстиції України тощо з будь-яких питань.

 1. ПОВНОВАЖННЯ БЮРО ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ КІЛЄНТА

  1. Клієнт надає Бюро наступні повноваження: бути представником Клієнта у судових органах України будь-якої ланки з усіма необхідними для того повноваженнями, які надано законом позивачеві, відповідачу, третій особі, заявнику, зацікавленій особі, потерпілому, підозрюваному, обвинуваченому, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, з питань, пов’язаних із захистом прав, у тому числі право: пред’явити від імені Клієнта та у його інтересах відповідний позов (позови); брати участь у судових засіданнях; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення у судах, які розглядають справу Клієнта; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати повністю або частково позови; змінювати підстави або предмет позовів; зменшувати або збільшувати предмет та/або вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; передавати справу на розгляд третейського суду; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду та користуватись іншими процесуальними правами, що передбачені законом; отримувати рішення (ухвали, постанови) суду (їх завірені у встановленому порядку копії); подавати виконавчі документи до стягнення, а також отримувати, підписувати та подавати від імені Клієнта та у його інтересах усі необхідні документи (серед іншого, але не виключно, заяви, заперечення, замовлення, клопотання, скарги, у тому числі апеляційну та касаційну, доповнення до них, додаткові документи тощо; представляти інтереси Клієнта усіма законними способами у судових органах та перед іншими органами, діяльність яких пов’язана із вирішенням питань, передбачених Договором; ознайомлюватися з матеріалами справи та з матеріалами виконавчого провадження – при звернення виконавчого документа до виконання; отримувати належне Клієнтові майно та грошові суми; робити виписки та копії з документів, що є в матеріалах справи та порушувати питання про їх засвідчення у встановленому для того порядку; заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством України; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; замовляти проведення експертизи; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникнуть у ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуальним законодавством, та при здійсненні виконавчого провадження; заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників процесу та/або виконавчого провадження; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції; апелювати до вищої судової інстанції; оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб (у тому числі виконавчих органів) у встановленому законодавством позасудовому порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством, сплачувати державне мито, обов’язкові збори та інші необхідні платежі; вчиняти всі інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень та які, на думку Бюро, будуть доцільними для правильного і ефективного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

  2. Безпосереднє представництво інтересів Клієнта від імені Бюро за цим договором здійснює адвокат _______________________. Бюро може залучати до виконання укладених ним договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. При цьому зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

  3. Визначений цим Договором об’єм правової допомоги може бути змінений (збільшений/зменшений) виключно за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової письмової угоди.

 2. ГОНОРАР

  1. Розмір гонорару, який Клієнт сплачує Бюро за надану в межах цього Договору правову допомогу, визначається сторонами окремою додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору. Така додаткова угода може бути викладена у формі додатку до Договору, який набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін.

 3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей договір діє з моменту погодження сторонами усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору та додатків (додаткових угод) до нього.

  2. Дія договору припиняється через один рік з дня його укладення.

  3. Клієнт має право у будь-який час відмовитися від правової допомоги за чинним Договором та розірвати його в односторонньому порядку, попередивши про це Бюро не пізніше як за 5 робочих днів письмовим повідомленням. При цьому клієнт зобов'язаний оплатити Бюро гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Бюро зобов'язане повідомити Клієнта про можливі наслідки та ризики, пов'язані з достроковим припиненням (розірванням) договору, а також повернути Клієнту документи, отримані від останнього або для нього у зв’язку із наданням правової допомоги, крім тих, які були залучені Адвокатом, який залучається Бюро до надання правової допомоги Клієнту, до матеріалів справ у суді, органах досудового слідства, прокуратури або при надісланні скарг/заяв/звернень до інших установ.

  4. Бюро має право відмовитися від надання правової допомоги Клієнту у випадках:

   1. Якщо Клієнт діє всупереч порадам Адвоката, який залучається Бюро до надання правової допомоги.

   2. Якщо Клієнт використовує поради Адвоката, який залучається Бюро до надання правової допомоги, для вчинення правопорушення.

   3. Якщо Клієнт не виконує прийняті на себе за чинним Договором зобов’язання, у тому числі в частині оплати гонорару та додаткових витрат, обумовлених Договором.

 4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Договір укладений Сторонами у двох автентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

  2. Повноваження адвоката щодо представництва/захисту інтересів Клієнта перед особами, які не є сторонами цього Договору, підтверджуються цим Договором.

  3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, повноваження адвоката щодо представництва/захисту інтересів Клієнта можуть також підтверджуватись ордером, до якого додається витяг з цього Договору, підписаний Сторонами.

  4. Положення цього Договору та додатків до нього щодо гонорару можуть бути розголошені Бюро у випадку стягнення заборгованості Клієнта по оплаті наданої правової допомоги в судовому порядку.

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «__________________»

в особі керуючого бюро ___________________________ _____________
Клієнт

____________________________ _____________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета при проведенні фінансової операції купівлі-продажу ½ частки...
Відкритого реєстру національних публічних діячів України ( додатково дописати самостійно )

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Регламент конкурсної комісії
Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних...

3. Опитувальник клієнта – фінансової установи – кореспондента
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк»
Кр співробітників Клієнта. Відомість містить інформацію про суми заробітної плати, авансів на відрядження та інших виплат для зарахування...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Порядок встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта
Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, зобов’язаний встановити відомості про структуру власності...

П. Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи / відокремленого...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Статут адвокатського бюро «костянтина гусева»
Бюро створено на підставі статті 14 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за рішенням засновника адвоката Гусева...

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента

Договір доручення

Договір доручення

Жне доручення

1. 1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт:...

Посада та піб) (статуту, довіреності, положення)
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступну споруду (далі за текстом "об’єкт‚ що орендується")

Договір про надання ветеринарних послуг
Замовник доручає, а виконавець приймає на себе забов’язання надати ветеринарні послуги на умовах, передбачених даним Договором

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт