Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності». Дата проведення

«толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності». Дата проведенняІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Донецький національний університет (Україна)

Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна)

Інститут державної служби і місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (Україна)

Бурятський державний університет (Росія)

Інститут славістики технічного університету Дрездена (Німеччина)

Жешувська політехніка (Польща)

Вища гуманітарно-теологічна школа імені Михайла Беліні-Чеховського (Польща)

Вільнюський європейський гуманітарний університет (Литва)

Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова (Білорусь)

Українсько-турецький культурний центр «СЯЙВО» (м. Київ)
проводять

IV Міжнародну науково-теоретичну конференцію

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ».

Дата проведення : 1– 2 жовтня 2015 р.

Місце проведення : Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 Житомирський державний університет імені Івана Франка.
На конференції планується обговорення таких проблем:

 • Соціально-філософська рефлексія феномена толерантності. Парадокси толерантності.

 • Толерантність в контексті сучасної комунікативної філософії.

 • Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності.

 • Толерантність: національна ідентичність і проблеми історичного минулого.

 • Проблеми толерантності в контексті соціальних комунікацій.

 • Сучасний світовий порядок: випробування толерантністю.

 • Толерантність і довіра: соціально-політичний та морально-етичний виміри.

 • Культурні смисли толерантності.

 • Міфологія та міфопоетика толерантності в сучасних умовах.

 • Мовна толерантність: типологія комунікативної взаємодії.


В межах конференції відбудуться круглі столи:

«Мультикультурний світ : мистецтво жити разом».

«Україна як геополітична реальність : між антропологією насильства і культурою толерантності».

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька, білоруська.

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді з позначенням секції конференції просимо надіслати до 7 вересня 2015 р. (!!!) на такі адреси:

zutoleranz@rambler.ru

conf.donnu@gmail.com. (з позначенням: «Конференція – 2015»).

Формуляр заявки учасника конференції додається.

Вимоги до оформлення статей див. в кінці інформаційного листа.
Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції, критеріям науковості тексту та вимогам до оформлення статей.

Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) становить 100 гривень. Доктори наук, які беруть участь у конференції, від сплати оргвнеску звільняються. Кошти слід переказувати на рахунок 4731 2171 1233 8734 (ПриватБанк, Горохова Людмила Вікторівна).

Прохання здійснювати оплату лише після підтвердження оргкомітетом включення заявки до програми конференції.

Оргвнесок можна сплатити і під час реєстрації учасників конференції.

Видання матеріалів планується до початку конференції.

Окремі статті учасників конференції за їх бажанням будуть опубліковані у наукових журналах, затверджених рішенням ДАК МОН України як фахові: «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (фахове видання з філософських, філологічних, педагогічних наук), «Українська полоністика» (фахове видання з філософських, філологічних, педагогічних наук), «Волинь Житомирщина» (фахове видання з філологічних наук) (див. додаток 1); «Історичні і політологічні дослідження» (фахове видання з історичних наук) (див. додаток 2).

Статті до зазначених наукових журналів можна подавати і до початку конференції.

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Прохання квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.
Контакти:

Адреса оргкомітету:

10008 Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, кафедра філософії;

21021 Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя 21, каб. 412, деканат історичного факультету.

Координатори конференції та їх контактні телефони:

Півень Марта Василівна +38-097-280-30-32 або +38-0412-42-10-79 (м. Житомир);

Горохова Людмила Вікторівна +38-097-648-70-32 або +38-0412-42-10-79 (м. Житомир);

Кушнір Павло Тимофійович +38-066-339-60-53 або +38-097-536-95-85 (м. Вінниця – Донецьк);

Кокорський Валентин Францович +38-095-540-18-99 (м. Вінниця – Донецьк).
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!
Оргкомітет конференції
Заявка

на участь у IV Міжнародній науково-теоретичній конференції

«Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності»


Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Напрям, до якого належить доповідь (з перелічених в оголошенні)
Електронна адреса
Контактний телефон
Форма участі у конференції

очна

заочна

Ваша участь у конференції передбачає

виступ із доповіддю

друк матеріалів

Використання технічних засобів

так

ні

Потреба у житлі

так (зазначити: гуртожиток чи готель).

ні

Адреса для зв’язку і пересилки збірника
Вимоги щодо оформлення статей
Обсяг публікації – до 5 сторінок книжкового формату А 4.

Технічні параметри. Назва статі – 14 кегль, всі літери з великої, по центру; 2-й рядок – пропуск. Текст має бути набраний у форматі MS WORD; шрифт Times New Roman Cyr, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 5 мм. Поля з усіх боків – 20 мм. Лапки в тексті «-». Посилання на використану літературу наводити у тексті [1, с. 48]. Співавторів не більше трьох, список літератури наводити в кінці тексту у порядку посилання.

Назва файлу – за прізвищем автора.

Матеріали подавати українською, англійською, російською, польською та німецькою мовами.
Зразок оформлення статті:
І. М. Захарченко (Житомир)

ДИСКУРС ТОЛЕРАНТНОСТІ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
[Текст]........................................................................................................[1, с. 48].
Література

1. Іщенко Ю. Толерантність як філософсько-світоглядна проблема // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 4. – С. 48-60.

2. Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности : Коллективная моногр. / Отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 542 с.

ДОДАТОК 1

Вимоги до оформлення статей

У наукових часописах Житомирського державного університету імені Івана Франка публікуються оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного й експериментального характеру з різних галузей науки українською, англійською, російською та польською мовами.

Технічні параметри: формат А 4, поля – 3 см, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній колонтитул – 2 см. Відступ абзацу – 0,5 см, інтервал між абзацаим – 0. Гарнітура Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів, інтервал одинарний. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано уникати набору тексту лише великими літерами. Використуються прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Рисунки нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation Editor, вставляються в таблицю.

Обсяг статті – від 0,5 до 0,8 др. арк. (від 4 до 10 стор.)

Матеріали розташовуються у такій послідовності (див. зразок): індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм); ініціали та прізвище автора / авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм); вчене звання, вчений ступінь, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм); місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац в дужках з вирівнюванням за правим краєм); персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм); назва статті (напівжирний шрифт, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром); анотація статті (6 рядків) українською мовою (курсив, абзац з вирівнюванням за центром) з ключовими словами після анотації з абзацу; текст статті; список використаних джерел та літератури, розміщених під відповідною назвою у порядку посилання у статті та оформлених відповідно до вимог ВАК України (не більше двадцяти джерел); транслітерований список джерел та літератури; місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 20____ р. (абзац, вирівнювання за правим краєм); Прізвище автора, назва та анотація статті російською мовою з ключовими словами ідентична українській. Прізвище автора, назва та анотація статті англійською мовою (250 слів) за наступним планом: постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки, ключові слова з абзацу; для статей польською мовою додатково прізвище автора, назва статті, анотація мовою оригіналу з ключовими словами ідентична українській.

Рукопис надсилається на адресу sekretar.visnyk@gmail.com або подається на диску особисто з підписаною автором роздруківкою коректору Караванській Є.В. (ауд. 204 центрального корпусу, тел. +380956840498).

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог та вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 № 7-051/1, до друку не приймаються.

Друк статей здійснюється коштом авторів (контактна особа Бірук Н.П.).

Якщо стаття є результатом проекту, фінансованого певною установою, цей факт обов’язково зазначається автором. Матеріали рецензуються протягом місяця, після чого автор повідомляється про рішення редколегії відносно публікації статті.

Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування є анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації крім тих, що зазначені у цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані у науковому журналі.


Зразок оформлення статті
УДК 378(09)(477.4/7)''19/20''

Н. А. Сейко, доктор педагогічних наук, професор

(Житомирський державний університет імені Івана Франка) Seiko@zu.edu.ua
Проблема доброчинності в Україні на сторінках ''Журналу міністерства народної освіти'' (друга половина ХІХ століття)
У статті представлено … З’ясовано… Обґрунтовано…
Ключові слова: доброчинність, освіта, стипендія, система фондів.
Текст статті.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Сейко Н. А. Доброчинність у сфері освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) : Київський учбовий округ : [монографія] / Н. А. Сейко. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 228–232.
REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)

1. Seiko N. A. Dobrochynnist' u sferi osvity Ukrainy (XIX – pochatok XX stolottia) [Charity in Ukraine in the Sphere of Education in Ukraine (XIX – the Beginning of the XX Century)] : dys. … dokt. ped. nauk : 13.00.05 / Seiko Nataliia Andriivna. – Lugans'k, 2009. – 668 s.
Матеріал надійшов до редакції 26.04. 2012 р.
Seiko N. A. The Issue of Charity in Ukraine on the Pages of the ''Folk Education Ministry Journal'' (the Second Half of the XIX Century).
The research deals with… The material of the research… The scientific method used … The results obtained… The conclusions made…
Key words: charity, education, scholarship, fund system

Додаток 2.

До уваги авторів наукового журналу Донецького національного університету

«Історичні і політологічні дослідження»

Редколегія журналу приймає до друку статті у відповідності з профілем видання. Рецензії на книги подаються разом з примірником видання.

Вимоги до оформлення містять такі елементи:

 • параметри сторінки: ліве поле – 30 мм., праве – 25 мм., верхнє – 20 мм., нижнє -–25 мм;

 • обсяг тексту – 5-8 сторінок, розміром 210х297 мм.

В електронному варіанті (подається на диску або електронною поштою).

Набір повинен бути виконаний у програмі WORD 1.0 і вище, шрифт Тimes New Roman. Розмір шрифту – 12, інтервал одинарний.

Зліва вгорі – шифр ББК.

Нижче, великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру сторінки – назва статті.

Далі зліва, курсивом – ініціали та прізвище автора.

Нижче: Анотація і Ключові слова (мовою тексту) – до 10 рядків.

Далі – текст статті. Виноски виконуються у квадратних дужках, по мірі використання (тільки порядковий номер).

Після тексту РЕЗЮМЕ (20 строк) (на українській та англійській мовах) і ключові слова.

Нижче – Виноски і примітки.

Вимоги до змісту статті:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із суттєвими науковими і практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато розгляд проблеми і на які спирається автор;

 • коротка характеристика джерел;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдань);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших робіт в даному напрямку.До електронного варіанту додається роздруківка статті у двох примірниках.

На окремому аркуші подається англійською мовою прізвище та ім’я автора й назва статті.

У Відомостях про автора, незалежно від того, чи мав він публікації в цьому журналі, необхідно вказати повністю прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь та наукове звання, місце роботи або навчання, коло наукових інтересів, основні публікації, домашній і робочий адреси, контакти телефон (домашній, робочий, мобільний); адресу електронної пошти; для аспірантів - дані про наукового керівника.

До статті додаються дві рецензії, завірені за місцем роботи (навчання) (для кандидатів наук і аспірантів).

Статті, авторами яких є студенти, приймаються у співавторстві з науковим керівником.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Виховна година на тему: «Толерантність»
«толерантність»; розвивати почуття колективіз¬му, солідарності, вміння слухати; показати, що важливим у стосунках між людьми є вміння...

Інтерогативні конструкції як лінгвістична та перекладознавча проблема
У зв`язку з такою орієнтацією проблема питальності в лінгвістиці виходить на передній план

Проект «Сім маленьких див» Проблема
Проблема: Диво як рушійна сила розвитку дитини у світлі вимог програми «Я у Світі»

Облікова політика Дніпропетровського регіонального інституту державного...
Дата проведення державної реєстрації – 5 травня 1994 року, рішення №1/21-44, дата перереєстрації – 21 серпня 2003 року, рішення №869/2003,...

Розділ Колір як мистецька та психолого-педагогічна проблема
Розділ Формування навичок кольоротворення у процесі проведення уроків образотворчого мистецтва

«Болючі проблеми сучасності в психологічній драмі О. Коломійця «Дикий Ангел»
Тема «Болючі проблеми сучасності в психологічній драмі О. Коломійця «Дикий Ангел»

Дата введення документа в дію
Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. – На заміну дсту 2: 2003

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища,...
Адміністрація (назва навчального закладу) направляє матеріали для перевірки якості проведення атестації робочих місць за умовами...

16 вересня 1991р. Арбузинським мвумвс україни в
Відомості про реєстрацію місця проживання дітей віком до 14-ти років, місце проживання яких зареєстроване разом з батьками (прізвище,...

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Тема. Толерантне відношення в колективі «Що буде, якщо…»
«толерантність», визначати значення толерантності в житті людей та в суспільстві

Урок Дата проведення: Тема уроку
Обладнання: стінні фізична та політична карти Південної Америки, атласи та підручники для 7-го класу, роздатковий матеріал, фотографії...

Дослідження: «Нітрати І ортофосфати» Тема: Нітрати І ортофосфати....
Учитель. Тема сьогоднішнього уроку: “ Нітрати І ортофосфати. Проблема вмісту нітратів у продуктах харчування”. Пропоную провести...

Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В.
Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В. Губарець – К.: Університет «Україна»,...

План-конспект відкритого уроку трудового навчання Дата проведення: 06. 11. 13
Практична робота: Виявлення найкращих ознак в моделях-аналогах та створення ескізного малюнка виробу та малюнка для вишивання

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал» – юридичної особи резидента
Дата та номер запису в єдр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації

Звіт про виконання договору
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт