Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Загальні положення - Загальні положення

Загальні положення

Сторінка3/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Загальні положення


Основною формою підготовки наукових i науково-педагогічних працiвникiв вищої квалiфiкацiї є аспірантура.

Аспірантура створює умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної i наукової квалiфiкацiї громадян i здобуття наукового ступеня кандидата або наук.

Аспірантура в Маріупольському державному гуманітарному університеті (надалі - Університет) провадиться і фінансується відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” та інших актів законодавства України.
Аспірантура є структурним підрозділом наукового відділу Університету, основною метою діяльності якої є підготовка кандидатів наук за галузями наук та спеціальностями.
У своїй діяльності Аспірантура керується чинним законодавством України, внутрішніми актами Університету, цим Положенням, планом роботи Університету на поточний навчальний рік та планом набору аспірантів.

Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.
Підготовка в Аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;

 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.


Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в Аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до Аспірантури за державним замовленням.
Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором Університету, з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і консультування.

1.1. Структурна модель


Структура та чисельність Аспірантури, умови та порядок оплати праці визначаються згідно з чинним законодавством України, Статуту та інших внутрішніх актів Університету.

Штатні та позаштатні працівники Аспірантури користуються фондами бібліотеки, читальних залів, комп’ютерних класів, що діють на факультетах Університету.

Аспірантура має у своєму розпорядженні комп’ютерну, копіювальну та іншу техніку, якщо це потрібне для організації роботи.

Штатний розклад Аспірантури визначається ректором Університету згідно з напрямками діяльності, фонду заробітної плати.

До штату Аспірантури входять:

завідувач аспірантурою;

методисти.

В Аспірантурі можуть працювати науково-педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є факультети, спеціалізовані кафедри, інші структурні підрозділи Університету. Оплата праці таких працівників здійснюється на договірних засадах за поданням проректора з наукової роботи.

Зміни в штатний розклад вносяться ректором Університету за поданням проректора з наукової роботи.

1.2. Повноваження

Завідуючий аспірантурою здійснює керівництво, зокрема через організацію діяльності факультетів, кафедр, бібліотеки, інших структурних підрозділів для забезпечення підготовки наукових кадрів.

1.3. Права

Аспірантура користується правами та пільгами відповідно Закону України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, інших актів законодавства України та внутрішніх актів Університету.

Використовувати необхідні кабінети, службові приміщення Університету та обладнання (в тому числі комп’ютерне).

Взаємодіяти з деканатами, кафедрами, іншими структурними підрозділами Університету для реалізації напрямків роботи Аспірантури.

1.4. Відповідальність


Відповідальність за якість та своєчасність виконання функцій роботи Аспірантури несе завідуючий аспірантурою.

Завідуючий аспірантурою підпорядковується завідуючому науковим відділом і несе перед ним відповідальність за свою діяльність, передбачену Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим Положенням.

На завідуючого аспірантурою покладено персональну відповідальність за:

- якісне та своєчасне виконання розпоряджень ректора Університету та проректора з наукової роботи;

- підготовку необхідної аналітичної інформації за напрямками діяльності.

На завідувача аспірантурою покладаються такі обов’язки:

 • складання проектів плану прийому в Аспірантуру на підставі заявок факультетів та кафедр;

 • оформлення документації для вступу до Аспірантури;

 • організація засідання комісій по допуску до вступних іспитів;

 • оформлення протоколів засідань;

 • підготовка наказів про допуск до вступних іспитів;

 • організація проведення вступних іспитів;

 • оформлення особових справ по спеціальностях, за якими організовано навчання в Аспірантурі;

 • складання аналітичних та статистичних звітів;

 • контроль за виконанням індивідуальних планів аспірантів;

 • ведення відомостей обліку аспірантів по роках та формах навчання.

Відповідальність інших працівників Аспірантури встановлюється посадовими інструкціями та Правилами внутрішнього розпорядку Університету.

Безпосередній контроль за діяльністю Аспірантури, в межах повноважень, делегованих ректором Університету, здійснює проректор з наукової роботи.


 1. Прийом до аспірантури


2.1. До Аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

  1. Університет вміщує у засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до Аспірантури із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

  2. Вступники до Аспірантури подають на ім’я ректора Університету такі документи:

 • заяву (додаток 4);

 • особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою та підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи, організації, де працює вступник;

 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності (додаток 5);

 • медичну довідку про стан здоров’я за відповідною формою;

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома) з додатком до диплому;

 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

 • рекомендація для вступу до аспірантури (для тих, хто закінчив вищий навчальний заклад у поточному році);

 • копію трудової книжки, завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи, організації, де працює вступник;

 • фотографія 3 х 4 (4 шт.);

 • ідентифікаційний номер (копія довідки податкової адміністрації).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квіток (приписне посвідчення) подаються вступником особисто.

  1. Для проведення прийому до Аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора університету. Члени приймальної комісії призначаються ректором університету з числа керівників кафедр, відділів, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

  2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до Аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до Аспірантури повідомляється у тижневий термін. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до Аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

  3. Вступники до Аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІУ рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради університету у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією. Результати вступних іспитів до Аспірантури дійсні протягом календарного року. Вступники, які на час вступу до Аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до Аспірантури і їм зараховується оцінки кандидатських іспитів.

  4. Прийом вступних іспитів до Аспірантури проводиться предметними комісіями, у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються ректором університету і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови, можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

  5. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до Аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до Аспірантури до місця знаходження університету і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до Аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом ректора Університету про його допуск до складання вступних іспитів.

  6. На підставі результатів вступних іспитів до Аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до Аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до Аспірантури вченою радою Університету, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів. Зарахування до Аспірантури проводиться наказом ректора Університету. Про зарахування до Аспірантури або про відмову в зарахуванні до Аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

  7. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням наказом ректора призначається науковий керівник, доктор наук або за рішенням вченої ради, кандидат наук. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. Кількість аспірантів у наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, для кандидата наук – 3 особи, включаючи аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням. На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.

  8. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта (індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів із спеціальності, іноземної мови та філософії, а також заліків та іспитів з дисциплін (з урахуванням профілю підготовки) та педагогічну практику), після обговорення кафедрою, затверджується вченою радою Університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до Аспірантури.

  9. Особам зарахованим за державним замовленням до Аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в Аспірантурі за контрактом, - відповідно до умов контракту. (додаток 6, 7, 8)

  10. Взаємозобов’язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням та університету визначаються в типовій угоді (додаток 9), якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення Аспірантури, забезпечення відповідних умов праці, надання впорядкованого житла тощо, та відповідальність сторін у разі невиконання умов типової угоди.

  11. Вчена рада Університету зобов’язана не менш як один раз на рік розглядати питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядати склад наукових керівників, консультантів та усувати від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.

  12. Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в Аспірантурі покладається на ректора Університету. Безпосередню відповідальність за рівень організації наукової підготовки в Аспірантурі перед ректором Університету несе проректор з наукової роботи Університету.
 1. Підготовка аспірантів
  1. Термін навчання в Аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років, крім умов, передбачених у пункті 3.2 цього Положення.

  2. До терміну навчання в Аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вчена рада Університету оцінює обставини, і визначає термін, на який продовжується навчання в Аспірантурі (не більше одного року). В окремих випадках вчена рада Університету може встановлювати термін навчання в Аспірантурі диференційовано - від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

  3. Переведення аспірантів до іншого навчального закладу, а також на іншу форму навчання здійснюється ректором Університету.

  4. Аспірант може бути відрахованим з Аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Університету, за вчинення протиправних дій, а також невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 3.2 цього Положення. Рішення про відрахування аспіранта приймає вчена рада Університету. На підставі рішення вченої ради аспірант відраховується з Аспірантури наказом ректора Університету. Аспірант, який буз зарахований до Аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

  5. Аспіранти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. Витрати, пов’язані з їх відрядженням, проводяться згідно із законодавством України.

  6. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з Аспірантури з дня захисту дисертації.

  7. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з Аспірантури.

  8. Аспіранти, які закінчили навчання в Аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в Аспірантурі поза державним замовленням, - згідно з контрактом. 1. Права та обов’язки аспірантів


4.1. Аспіранти мають право на:

 • користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою Університету;

 • отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

 • участь у науковій діяльності кафедри;

 • отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

 • переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою Університету;

 • щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

 • участь у виборах до органів самоврядування Університету;

 • роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання;

 • забезпечення впорядкованим житлом – у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням – на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом (іногороднім);

 • працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом (у разі навчання поза державним замовленням).

Термін навчання в Аспірантурі включається до науково-педагогічного стажу.

4.2. Аспіранти зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

 • глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

 • опанувати методологією проведення наукових досліджень;

 • виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією;

 • звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри, вченої ради Університету;

 • у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді;

 • дотримуватися статуту і Правил внутрішнього розпорядку Університету.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

1. загальні положення

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Регламен т
Розділ І. Загальні положення

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Урок №1 Тема Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного...
...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт