Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 9 - Загальні положення

Загальні положення

Сторінка8/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Додаток 9


ТИПОВА УГОДА

про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення
№_______ “____” ______________ ________р.
(найменування установи, де проводитиметься підготовка аспіранта, ім’я підпорядкованість)
в особі керівника з одного боку,___________________________________________

(прізвище, ініціали)

та аспіранта____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
(наукова спеціальність)

з другого боку, уклали угоду про таке:

Вищий навчальний заклад зобов’язується забезпечити:


 1. якісну наукову підготовку аспіранта згідно з програмою та індивідуальним планом;

 2. наукове керівництво (консультування);

 3. виплату відповідно до законодавства державної стипендії;

 4. місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі за рахунок коштів аспіранта. У разі розірвання контракту право на проживання в гуртожитку припиняється;

 5. після закінчення навчання в аспірантурі за умови виконання індивідуального плану місцем працевлаштування згідно з державним замовленням та цією угодою.


Аспіранти зобов’язуються:


 1. дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів;

 2. оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю;

 3. виконати індивідуальний план роботи;

 4. звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану;

 5. своєчасно подавати відділу аспірантури індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні документи;

 6. відпрацювати не менше трьох років у ВНЗ, які направляли аспіранта на навчання за рахунок державного замовлення.


Інші умови:


 1. зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод;

 2. дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

 3. усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до ”____” ___________ ____р.
Угоду складено у 2-х примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову юридичну силу.

Адреси сторін:

Вищий навчальний заклад________________________________________________

(поштовий індекс, адреса, номер телефону)


аспірант________________________________________________________________

(місце постійного проживання, адреса, номер телефону)

паспорт________________________________________________________________

(серія, номер, ким і коли виданий)


М.П.

Ректор ________________ К.В.Балабанов

(підпис)

Аспірант ________________

(підпис)
Головний

бухгалтер _______________ І.А.Садова

(підпис)

«_____» _______________ _________р.
ДОДАТОК 10

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2007/2008 навчальний рік

Аспірантура

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ

з_________________________________________________________________________

(назва дисципліни)

Форма контролю: Екзамен /залік
_________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада викладача, який виставляє підсумкову оцінку)


з/п

Прізвище, ініціали

аспіранта

Відмітка про складання заліку

Підпис викладача

Екзаменаційна оцінка

Підпис

екзаменатора
Аспірантів у групі_______________________

Не допущено___________________________

Завідувач наукового відділу ____________________О.Г. Бурова

“______”_____________________2008 р.

Не з’явилось___________________________

Були присутні__________________________

“Відмінно”____________________________

“Добре”_______________________________

“Задовільно”___________________________

“Незадовільно”_________________________

“Зараховано”___________________________

“Незараховано”_________________________

Екзаменатор___________________________
ПЛАН

заходів щодо організації роботи аспірантури

Маріупольського державного гуманітарного університету
Заходи


Термін


Відповідальні

1

Розміщення у засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури

серпень


зав. науковим відділом

2

Підготовка проекту наказу про створення приймальної комісії та організацію роботи аспірантури

вересень

зав. науковим відділом

3

Затвердження розкладу вступних іспитів

жовтень

зав. науковим відділом

4

Поновлення матеріалів підготовки аспірантів до вступних іспитів (питання до вступних іспитів, методичні рекомендації до написання рефератів)

вересень

зав. науковим відділом, зав. кафедр

5

Підготовка проекту наказу про створення предметних комісій для проведення вступних іспитів

вересень

зав. науковим відділом, зав. кафедр

6

Підготовка пакету документів для особистої справи аспіранта (заява, індивідуальний план, посвідчення аспіранта тощо)

вересень

зав. типографії

7

Здійснення розрахунку на оплату за навчання аспірантів, які навчаються на умовах повної компенсації витрат на навчання

вересень

планово-фінансовий відділ

8

Перевірка індивідуальних планів роботи аспірантів ІІ-ІV року навчання

вересень

зав. науковим відділом

9

Прийом документів до аспірантури

жовтень

зав. науковим відділом

10

Звітування аспірантів про виконання індивідуального плану

(витяги з протоколів засідання кафедр, заповнені індивідуальні плани, протоколи атестації)

жовтень

зав. науковим відділом, зав. кафедр

11

Проведення співбесіди

Перевірка рефератів

жовтень

зав. науковим відділом,

приймальна комісія, зав. кафедр

12

Підготовка протоколів приймальної комісії про допуск до складання вступних іспитів, за результатами співбесіди (додаток 11)

жовтень

зав. науковим відділом

13

Підготовка протоколів предметних комісій про складання вступних іспитів (додаток 12)

жовтень

зав. науковим відділом

14

Підготовка листів усної відповіді, перевірка та підпис екзаменаційних білетів, листів кожному аспіранту на допуск до вступних іспитів.

Оголошення про проведення вступних іспитів

жовтень

зав. науковим відділом

15

Звіт про проходження практики аспірантами ІІ року навчання

жовтень

зав. науковим відділом, зав. кафедр

16

Узагальнення інформації про керівництво аспірантами кандидатами наук (обґрунтування на керівництво)

жовтень

зав. науковим відділом

17

Підготовка наказів про переведення та випуск аспірантів

жовтень

зав. науковим відділом

18

Проведення вступних іспитів (за графіком): спеціальність, іноземна мова, філософія


листопад

зав. науковим відділом,

голови предметних комісій

19

Звітування аспірантів ІІ – ІV року навчання на вченій раді

Підготовка проекту рішення та матеріалів доповіді

листопад

зав. науковим відділом, зав. кафедр

20

Подовження аспірантських квитків

листопад

зав. науковим відділом

21

Звіт на Міністерство освіти і науки України „Фактичний прийом”

листопад

зав. науковим відділом

22

Підготовка проекту наказу про зарахування до аспірантури, призначення стипендій та наукових керівників. (додаток 13)

листопад

зав. науковим відділом

23

Підготовка обґрунтування на відкриття одноразової аспірантури

листопад

зав. науковим відділом, зав. кафедр

24

Звіт до Міністерства освіти і науки України „Плановий прийом в аспірантуру МДГУ на інші ВНЗ”

листопад

зав. науковим відділом

25

Підготовка листів на підприємства про зарахування в аспірантуру без відриву від виробництва, витягів про зарахування для особової справи, витягів про права і обов’язки аспірантів

листопад

зав. науковим відділом

26

Оформлення особових справ аспірантів

грудень

зав. науковим відділом

27

Заповнення індивідуальних планів роботи аспірантів 1-го року навчання

грудень

зав. науковим відділом,

зав. кафедр, наукові керівники

28Складання графіку навчання аспірантів 1-го року навчання

грудень

зав. науковим відділом, зав. кафедр

29

Виконання аспірантами умов оплати контрактів

грудень

планово-фінансовий відділ

30

Організаційні збори, зарахованих в аспірантуру

Видача аспірантських квитків

грудень

зав. науковим відділом

31

Оформлення запису в трудових книжках згідно з терміном навчання в аспірантурі.

грудень

зав. науковим відділом

32

Підготовка проекту рішення та матеріалів доповіді на вчену раду про прийом до аспірантури

грудень

зав. науковим відділом, зав. кафедр

33

Організація навчання в аспірантурі МДГУгрудень-червень

зав. науковим відділом,

зав. кафедр

34

Підготовка звіту до Міністерства освіти і науки України 1-НК та до Головного управління статистики Донецької області


грудень

зав. науковим відділом

35

Затвердження на вченій раді університету тем дисертаційних досліджень, індивідуальних планів аспірантів.

лютий


вчений секретар,

зав. кафедр

36

Звіт на Міністерство освіти і науки України 7-А

березень

зав. науковим відділом

37

Складання робочих навчальних планів спеціальностей

березень

зав. науковим відділом

38

Розрахунок годин на кафедри

квітень

зав. науковим відділом, зав. кафедр

39

Звітування аспірантів на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану роботи (звіти аспірантів, витяги з протоколів засідання кафедр)

травень

зав. науковим відділом,

зав. кафедр, наукові керівники

40

Підготовка проекту рішення про рекомендації ДЕК до вступу в аспірантуру випускників

червень

зав. науковим відділом, вчений секретар,

зав. кафедр


Додаток 11

Міністерство освіти і науки України

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

1. загальні положення

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Регламен т
Розділ І. Загальні положення

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Урок №1 Тема Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного...
...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт