Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь І навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь І навичок, анкет самооцінювання за результатами неформального професійного навчання

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь І навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь І навичок, анкет самооцінювання за результатами неформального професійного навчання

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

28.11.2014 № 974

 

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання

за результатами неформального професійного навчання
Загальні положення

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання за результатами неформального професійного навчання (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до пункту 11 Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340.

Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиних підходів до розробки критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок (далі – критерії оцінювання), переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок (далі – перелік засобів вимірювання), анкет самооцінювання за результатами неформального професійного навчання (далі – анкети самооцінювання), а також дотримання прозорості, об’єктивності та забезпечення якості проведення процедури оцінювання професійних знань, умінь і навичок. У Методичних рекомендаціях використано положення актів законодавства, зокрема: законів України „Про професійний розвиток працівників”, „Про зайнятість населення”, „Про професійно-технічну освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 15.05.2013  № 340 „Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями”, від 23.11.2011 № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”, наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 16.12.2013 № 875/1776 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2014 за № 3/24780, Національного класифікатора України ДК 003 : 2010 „Класифікатор професій”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010  № 327 „Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів”, Національного класифікатора України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010  № 457 „Про затвердження та скасування національних класифікаторів”. Також використано зарубіжний досвід щодо організації та проведення підтвердження результатів неформального професійного навчання.

Згідно з п. 11 Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 № 340 (далі – Порядок підтвердження результатів неформального навчання), критерії оцінювання, перелік засобів вимірювання, анкети самооцінювання мають затверджуватися підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності (далі – суб’єкти підтвердження) за погодженням із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні. Для професій, які пов’язані з роботами з підвищеною небезпекою, зазначені документи мають погоджуватися також із Держгірпромнаглядом.

Методичні рекомендації призначені для використання органами виконавчої влади, суб’єктами підтвердження, соціальними партнерами всіх рівнів соціального діалогу, професійними, громадськими організаціями, іншими сторонами, зацікавленими у розробленні та запровадженні процедури оцінювання та підтвердження результатів неформального професійного навчання.
Розділ 1. Формування переліків видів робіт

(основних трудових функцій) та їх описів

    1. Формування переліків видів робіт (основних трудових функцій)

Розроблення критеріїв оцінювання, переліку засобів вимірювання, анкет самооцінювання, складання специфікації оціночних засобів рекомендується здійснювати відповідно до переліку видів робіт (основних трудових функцій), визначених професійним стандартом, та їх опису. Вихідним матеріалом при цьому виступає відповідний професійний стандарт.

Під час розробки процедур оцінювання та діагностичних засобів рекомендується орієнтуватися на види робіт (основні трудові функції), зазначені у професійному стандарті, та вимоги до якості виконання цих видів робіт. Ці вимоги доцільно формулювати за такими параметрами: дії, що підлягають виконанню в рамках кожної трудової функції, необхідні для цього знання і уміння. Оцінювання спрямоване на винесення судження щодо того, що особа знає, розуміє і вміє робити.

Для цього рекомендується створити систему показників у вигляді набору типових професійних критеріїв щодо знань та умінь (як особа повинна робити і що для цього вона має знати) в рамках кожної трудової дії. Для цього складається опис видів робіт (основних трудових функцій).

Перелік видів робіт (основних трудових функцій) та їх описів рекомендується визначати для кожного кваліфікаційного рівня відповідно до професійного стандарту професії із урахуванням змісту, характеру та складності виконуваних робіт (приклад 1). Зразок оформлення Переліку видів робіт (основних трудових функцій) та їх описів подано у Додатку 1.

Наприклад, вид роботи для професії 5122 „Кухар” 3-го розряду - „Первинна обробка та нарізка овочів, грибів. Приготування страв, гарнірів з овочів та грибів, які потребують нескладної кулінарної обробки”; вид роботи для професії 5169 „Охоронник” 1-го розряду – „Охорона стаціонарних об’єктів з низьким ступенем ризику”; вид роботи для професії 7219 „Зварник” I-го рівня кваліфікації – „Зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами”.
Приклад 1

Перелік видів робіт (основних трудових функцій)

Вид економічної діяльності: І – Тимчасове розміщування й організація харчування

Код, назва професії: 5122 Кухар

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Таблиця 1

Перелік видів робіт (основних трудових функцій)

Шифр виду роботи

(трудової функції)

Назва виду роботи (трудової функції)

3.І.-01

Первинна обробка та нарізка овочів, грибів. Приготування страв, гарнірів з овочів та грибів, які потребують нескладної кулінарної обробки.

3.І.-02

Механічна обробка лускової риби, виготовлення з риби напівфабрикатів.

і т.д.
Примітка 1. Шифр виду роботи (трудової функції) включає: рівень кваліфікації (розряд, клас, категорія), вид економічної діяльності за КВЕД, порядковий номер виду роботи (трудової функції).
Назви видів робіт (основних трудових функцій), які зазначаються у Сертифікаті про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання, що видається відповідно до пункту 13 Порядку підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями, мають співпадати із назвами відповідних видів робіт (основних трудових функцій), що містяться у професійних стандартах.


    1. Опис виду роботи (основної трудової функції)

Опис виду роботи (основної трудової функції) рекомендується здійснювати у розрізі трудових дій відповідно до професійного стандарту, інших нормативних документів у відповідній сфері діяльності, стандартів, технічних умов, інструкцій тощо (приклад 2). Для кожної трудової дії визначаються вимоги до знань, умінь та навичок, перелік предметів і засобів праці, необхідних працівнику для її виконання. Під час формування опису виду роботи (основної трудової функції) особливу увага має бути приділена питанням безпеки праці, зокрема вимогам до знань, умінь і навичок безпечної експлуатації обладнання, машин, механізмів, устаткування.

Приклад 2
ОПИС ВИДУ РОБОТИ (ОСНОВНОЇ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ)

Шифр виду роботи ( трудової функції ) та назва:

3.І.-01 Первинна обробка та нарізка овочів, грибів. Приготування страв, гарнірів з овочів та грибів, які потребують нескладної кулінарної обробки.


Трудові дії

Уміння та навички

Знання

Засоби праці

Предмети праці

1. Готува-ти до роботи устатку-вання, інвентар та інструмент.


1.1. Органі-зувати робоче місце для обробки та нарізки овочів, грибів.

1.2.Підготу-вати устаткування для обробки овочів.

1.3. Експлу-атувати устаткуван-ня.

- пояснити правила організації роботи овочевого цеху;

- описати будову, принципи роботи і правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, посуду для обробки овочів, зелені, грибів, їх призначення та використання в технологічному процесі.

- ваговимірю-вальне обладнання;

- машина універсальна;

- картоплеочисні машини і механізми;

- овочерізальні машини і механізми;

- ванни стаціонарні та пересувні;

- раковини;

- столи виробничі;

- обробні дошки;

- ножі: кухарська трійка, корінчастий, жолобковий

- гастрономічні ємності;

- наплитний посуд;

- ложки;

- стійка-гірка з приправами.

коренеплоди: морква, буряк, редиска, коріння петрушки, селера, хрін

бульбоплоди: картопля, топінамбур

капустяні овочі: капуста білоголова, червоноголова, савойська, цвітна, брюссельська, кольрабі

цибулинні овочі: цибуля ріпчаста, цибуля-порей, цибуля зелена, часник

томатні овочі: томати, баклажани, перець

гарбузові овочі: огірки, кабачки, гарбузи, патисони, кавун, диня

салатно-шпинатові овочі

бобові овочі: зелений горошок, квасоля

зернові овочі: кукурудза,

гриби

2. і т.д.

2.1. і т.д.Під час формування опису виду роботи (основної трудової функції) рекомендується забезпечити , щоб його складові трудові дії, уміння та навички, а особливо знання були придатними для оцінювання.

Трудові дії рекомендується формулювати стисло, без двозначностей і повторів. Під час формулювання переліку трудових дій, що входять до виду роботи (основної трудової функції), рекомендується забезпечити, щоб цей перелік відображав послідовність виконання виробничого процесу в рамках трудової функції.


Приклад формулювання трудової дії для професії 5122 „Кухар” 3-го розряду, трудової функції „Первинна обробка та нарізка овочів, грибів. Приготування страв, гарнірів з овочів та грибів, які потребують нескладної кулінарної обробки” – „Готувати до роботи устаткування, інвентар та інструмент”.


Уміння і навички, що входять до опису виду роботи (основної трудової функції) рекомендується чітко розподілити між відповідними трудовими діями.Під час формулювання переліку трудових навичок, що входять до конкретної трудової дії рекомендується забезпечити відображення в ньому послідовності виконання виробничого процесу в рамках трудової дії. Формулювання умінь та навичок має відображати можливі варіанти виконання одного і того самого елементу трудової функції (за наявності таких варіантів. Рекомендується уникати слів “уміти” в описі виду робіт, оскільки для оцінювача це не є чітким показником і за ним неможливо обєктивно винести рішення.


Приклад формулювання опису умінь та навичок для професії 5122 „Кухар” 3-го розряду, трудової функції “Первинна обробка та нарізка овочів, грибів. Приготування страв, гарнірів з овочів та грибів, які потребують нескладної кулінарної обробки”, трудової дії „Готувати до роботи устаткування, інвентар та інструмент” –„Організовувати робоче місце для обробки та нарізки овочів, грибів”.


Знання, що входять до опису виду роботи (основної трудової функції) рекомендується чітко розподілити між відповідними трудовими діями.Знання, що входять до конкретної трудової дії, мають повністю охоплювати цю трудову дію і бути достатніми для її самостійного виконання. Рекомендується уникати в описі виду робіт (основних трудових функцій) використання слів „знати”, оскільки можна знати, але не вміти використовувати знання під час виконання робіт.


Приклад формулювання опису знань для професії 5122„ Кухар” 3-го розряду, трудової функції „Первинна обробка та нарізка овочів, грибів. Приготування страв, гарнірів з овочів та грибів, які потребують нескладної кулінарної обробки”, трудової дії „Готувати до роботи устаткування, інвентар та інструмент” – „Пояснити правила організації роботи овочевого цеху”.


Під час розробки опису видів робіт рекомендується використовувати активні дієслова в невизначеній формі (таблиця 2).

Перелік засобів праці рекомендується формувати вичерпним і достатнім для виконання відповідної трудової функції. За необхідності перелік засобів праці можна розподіляти між окремими трудовими діями.

Таблиця 2

Складові кваліфікації

Приклади дієслів

Уміння, навички

Брати участь, варити, вибирати, виготовити, визначати, виміряти, вимикати, відкривати, готувати, демонструвати, доповідати, зберігати, затримати, замісити, заправляти, запікати, запобігати, застосовувати, зберігати, зварювати, здійснити, з’єднати, зробити, експлуатувати, імітувати, контролювати, налагодити, налаштувати, нарізати, мити, обробити, оформляти, планувати, підбирати, подавати, підготувати, показати, приймати, припускати, перевіряти, прибирати, порціонувати, панірувати, підключати, розробити, регулювати, розділити, розподіляти, розмічати, розібрати, різати, сконструювати, смажити, сортувати, створювати, складати, спостерігати, транспортувати, чистити, шаткувати, шліфувати тощо.

Знання, розуміння

Вказати, визначити, виділити, виявити, відібрати, встановити, відрізнити, згадати, ідентифікувати, назвати, навести приклади, описати, отримати, перерахувати, перелічити, повідомити, проаналізувати, розпізнати і т.д.

Визначити (місце), вирахувати, виділити, відрізняти, встановлювати (відмінності), готувати, дати(означення), доказати, зробити (висновок), ілюструвати, інтерпретувати, навести(приклади), назвати, обговорити, описати, оцінити, пояснити, перерахувати, перекладати, перетворювати, пояснювати, порівняти, розрізнити, розуміти, оцінити тощо.


Перелік предметів праці рекомендується формувати вичерпним для виконання всіх трудових дій, що входять до складу відповідної трудової функції. За необхідності перелік предметів праці також можна розподіляти між окремими трудовими діями.

Якщо неможливо під час процедури оцінювання здійснювати діяльність із реальними засобами і предметами праці (небезпечно, надто складно, дорого тощо), рекомендується використовувати засоби організації імітаційної діяльності (моделювання), достатні і достовірні для оцінки якості виконання особою трудових дій та трудових функцій (комп’ютерне моделювання, навчальні зразки та ін.).

Імітаційна діяльністьце дії особи у штучно створеній ситуації на спеціально обладнаному робочому місці, що відповідає виробничим умовам та технології виконання робіт, професійним завданням і обов’язкам, результати якої засвідчують рівень професійної кваліфікації особи та встановлюють її готовність самостійно виконувати всі (або окремі) види робіт (основні трудові функції) з обраної професії (спеціалізації) відповідного розряду (класу, категорії, групи), передбачені кваліфікаційною характеристикою (професійним стандартом ).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань,...
Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання...

Методичні рекомендації щодо розробки робочих програм постійного удосконалення...
Метою Методичних рекомендацій щодо розробки робочих програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі – рекомендації)...

Єдині вимоги щодо контролю І обліку знань, умінь І навичок якими...
Важлива ланка навчальної роботи – облік, контроль І оцінка знань. Контроль дає змогу визначити ступінь засвоєння навчального матеріалу,...

Закону України «Про вищу освіту»
Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття І вдосконалення практичних навичок...

Будь-який урок це складне педагогічне явище, витвір учителя, де є...
Будь-який урок – це складне педагогічне явище, витвір учителя, де є змога щоразу показувати зразки засвоєння учнями знань, умінь...

Методичні рекомендації щодо процесу оцінювання та підтвердження результатів...
Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання...

Література
Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури як одного з ефективних видів перевірки знань,...

Аналіз уроку (схема аналізу І самоаналізу уроку)
Як дотримувався принцип систематичності й послідовності формування знань, умінь І навичок

Рішення від 28. 02. 2013 №265/8 м. Київ Про Методичні рекомендації...
Відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської...

Урок закріплення та застосування знань, умінь І навичок
Тема. Ярослав Стельмах. "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера". Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків головних...

Тема: «Методична компетентніть учителя на уроках інформатики»
М. М. Пістрак так характеризував методи: «Методом навчання у найзагальнішому розумінні слова ми називаємо спосіб передачі знань І...

Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів...
Метою виконання дипломної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань; їхнє застосування при проведенні...

Спеціалізація: Соціальний захист населення
Відбір на освітньо кваліфікаційний рівень – магістр із соціальної роботи проводиться на основі повної вищої освіти із врахуванням...

Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І Першого уроку в 2009-2010 навчальному році
Ки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення Першого уроку І подальшої роботи у напрямку формування...

Календарно-тематичне планування з предмету «Захист Вітчизни»
Вітчизни І проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...

Календарно-тематичне планування з предмету «Захист Вітчизни»
Вітчизни І проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...

Уроку: формування умінь та навичок. Наочність
Сприяти засвоєнню основних прийомів пиляння лобзиком. Розвивати цілеспрямованість, наполегливість у досягненні кінцевого результату,...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт