Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу


ДОГОВІР №

ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ

(для фізичних осіб - підприємців)
м. Львів “__”____________20__ р.

Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК», іменований надалі «БАНК», в особі _______________________ _____________, що діє на підставі _____________________________________., з одного боку, та

_________________________________________ надалі Клієнт, який діє на підставі особистого волевиявлення, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі – «Договір»), нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

Банківський автомат самообслуговування (далі - банкомат) - програмно-технічний комплекс, що дає змогу Користувачу ЕПЗ здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

Довірена особа Клієнта (далі - довірена особа) - фізична особа, яка перебуває з Клієнтом в трудових відносинах та якій Клієнт довірив проведення операцій за рахунком з використанням корпоративної ЕПЗ;

Електронний платіжний засіб (ЕПЗ) - платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого Користувач цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або Банку, а також інші операції, установлені договором;

Клієнт-фізична особа або суб’єкт господарювання, яка уклала з Банком договір про відкриття поточного рахунку та обслуговування ЕПЗ.

Користувач електронного платіжного засобу - фізична особа, яка на законних підставах використовує ЕПЗ для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного ЕПЗ;

Корпоративна платіжна картка– електронний платіжний засіб, який дає змогу його Користувачу здійснювати операції за рахунком.

Мобільний банкінг - це зручний сервіс для власників карткових рахунків, що дозволяє контролювати рух коштів за допомогою мобільного телефону;

Негайно - найкоротший строк протягом робочого дня у який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;

Незнижуваний залишок – сума коштів на рахунку у розмірі, визначеному Тарифами, якою Користувач не може розпоряджатись протягом строку дії Договору з метою забезпечення можливості Банку здійснювати договірне списання в порядку та в розмірі, визначеному Договором, Правилами та Тарифами;

Несанкціонована перевитрата – перевищення дозволенного платіжного ліміту. Несанкціонована перевитрата виникає через особливості здійснення розрахунків із застосуванням ЕПЗ, зокрема, але не виключно, через розбіжності у часі між здійсненням операції з ЕПЗ та клірингом розрахунків, технічні помилки у роботі обладнання, яке використовується при здійсненні розрахунків із ЕПЗ. Розмір несанкціонованої перевитрати та час не є прогнозованим

Персональний ідентифікаційний номер (далі – ПІН) – набір цифр або букв і цифр, відомий лише Користувачу електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу;

Платіжна операція (далі-Операція)- дія, ініційована Користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками;

Стоп - список - перелік ЕПЗ, складений за певними їх реквізитами, за якими зупинено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим;

Тарифи Банку – тарифи по випуску та обслуговуванню електронних платіжних засобів (ЕПЗ), емітованих ПАТ "ОКСІ БАНК", затверджені Тарифним Комітетом Банку (надалі-Тарифи);

CVV2/CVC2 код – тризначний номер, вказаний на зворотній стороні ЕПЗ поруч із смугою для підпису, який використовується для здійснення операцій в мережі Інтернет.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1.Банк відкриває картковий рахунок № ________________ в _______________ (надалі – Рахунок), випускає на ім’я Клієнта або на його довірених осіб корпоративні електронні платіжні засоби , вид і термін дії якого визначені в Анкеті-заяві, що є невід'ємною частиною цього Договору та здійснює розрахунково-касове обслуговування Рахунку.

2.2. Використання і обслуговування Рахунку здійснюється згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, цим Договором, Тарифами Банку, Правилами користування електронними платіжними засобами (надалі – Правила)

2.3.Користувач здійснює операції передбачені пунктом 3.2 цього Договору, відповідно до чинного законодавства.

3. ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕПЗ


3.1.ЕПЗ має право використовувати лише Користувач, чиє ім’я, прізвище та підпис проставлені на ЕПЗ. У випадку,

якщо ЕПЗ неперсоніфікований, ним може користуватися лише Користувач, підпис якого проставлено на зворотному боці ЕПЗ.

3.2. Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних рахунків здійснюється суб’єктами господарювання - власниками цих рахунків.

Кошти з поточного рахунку фізичної особи - підприємця не можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі.

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - підприємця можуть бути використані за допомогою електронного платіжного засобу виключно для:

 • одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;

 • здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов’язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного Кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух.4. УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ


4.1.Рахунок обслуговується за дебетово-кредитною схемою. Користувачі корпоративних ЕПЗ можуть використовувати

усі кошти на Рахунку, за винятком Незнижувального залишку (у разі його наявності), який повертається після закриття Рахунку.

4.2. Зарахування та поповнення коштів на Рахунок здійснюється протягом операційного часу Банку:

 • за рахунок готівки, що вноситься Клієнтом в установленому порядку через касу Банку (тільки для Рахунку у

національній валюті України);

 • шляхом переказу коштів з інших власних поточних рахунків;

 • шляхом переказу коштів від інших фізичних та юридичних осіб ;

 • за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів на Рахунку.

При поповнені Рахунку першочергово погашаються нараховані проценти за користування несанкційованою перевитратою, а також відновлюється Незнижувальний залишок по Рахунку (якщо такий передбачений).

4.3.У випадку помилкового зарахування коштів з вини Банку на Рахунок, Клієнт доручає Банку списувати з Рахунку суми помилково зарахованих коштів.

4.4. При здійсненні Операції з використанням корпоративного ЕПЗ, Банк блокує суму на Рахунку, яка списується при надходженні розрахункової відомості від платіжної системи. Якщо коштів на рахунку недостатньо, то у Клієнта виникає несанкційована перевитрата, яку необхідно погасити протягом 5 робочих днів з моменту виникнення. У разі виникнення несанкційованої перевитрати Банк має право нараховувати проценти за користування несанкційованою перевитратою згідно з діючими Тарифами

4.5.Якщо Рахунок Клієнта відкрито в національній валюті, а Операція здійснюється в іноземній валюті, Банк списує

з Рахунку та купляє міжбанківському валютному ринку суму, яка необхідна для розрахунку з платіжною системою.

4.6.Якщо Рахунок Клієнта відкрито в іноземній валюті, Банк списує з Рахунку суму за послуги згідно Тарифів та

продає на міжбанківському валютному ринку. Списання здійснюється в розмірі еквівалентному сумі зобов’язань за цим Договором.

4.7. Щомісячно в останній робочий день місяця Банк нараховує та сплачує проценти користування залишками власних коштів на Рахунку Клієнта.

4.8.Банк надає Клієнту та/або Користувачу виписки про рух коштів за Рахунком за попередній місяць безпосередньо в

Банку на вимогу Клієнта або Користувача. Не отримання Виписки не звільняє Клієнта від виконання зобов’язань перед Банком. За бажанням, Клієнту та/або Користувачу може бути надана додаткова виписка за будь-який період з оплатою згідно діючих Тарифів.

4.9.Користувач, у випадку заперечень щодо операцій за Рахунком, зазначених у виписці, може подати до Банк

протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання виписки письмову претензію на оскарження операцій, вказаних у Виписці.

4.10.Перелік послуг, що надаються Банком, їх вартість, розмір процентів, що нараховуються на залишки коштів на

Рахунку, а також розмір процентної ставки за Кредитом, Несанкціонованою перевитратою, простроченим Кредитом, визначені в Договорі, можуть бути змінені у випадку прийняття уповноваженим органом Банку відповідного рішення.

4.11. Сторони домовились, що процедура зміни Тарифів, вважається Сторонами повністю погодженою та не потребує додаткового оформлення шляхом укладання додаткового договору до цього Договору, а також не потребує укладання, підписання чи обміну будь-якими документами, листами чи повідомленнями. Нові Тарифи та дата вступу їх в дію повідомляються Клієнту одним з наступних шляхів на розсуд Банку: розміщення на дошках оголошень у приміщеннях Банку, його відділень, на офіційному інтернет-сайті Банку: www.okcibank.com.ua, за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», електронної пошти Банку, вручення документа про зміну Тарифів Клієнту або Користувачу або шляхом надсилання sms-повідомлень. Нові Тарифи починають діяти з дати, зазначеної в повідомленні про їх зміну. При цьому Банк зобов'язаний не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати з якої застосовуватимуться зміни повідомити Клієнта про вищезазначені зміни.

4.12. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із Правилами та Тарифами Банку.
5.ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

5.1.Відкрити Рахунок після надання документів та інформації згідно з переліком, визначеним чинним законодавством

України та вимогами Банку, а також за умови здійснення оплати, передбаченої Тарифами.

5.2. Протягом 10 (десяти) днів з моменту подання Клієнтом відповідної заяви та необхідних для його ідентифікації та ідентифікації Довірених осіб документів та відомостей випускати корпоративні ЕПЗ на ім’я Клієнта або на його довірених осіб. Корпоративні ЕПЗ надаються не раніше отримання Банком повідомлення про взяття Рахунку на облік у відповідному органі Державної податкової адміністрації.

5.3.Здійснювати розрахунково-касове обслуговування Рахунку в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України, нормативними актами НБУ та цим Договором та забезпечити здійснення розрахунків за операціями з використанням ЕПЗ відповідно до умов Договору.

5.4.Після повідомлення Користувачем корпоративного ЕПЗ про факт крадіжки/втрати/компрометації ЕПЗ заблокувати ЕПЗ шляхом постановки їх в електронний стоп-список.

5.5.Здійснювати переоформлення ЕПЗ з оплатою згідно Тарифів в разі закінчення строку дії, втрати, крадіжки чи механічних пошкоджень ЕПЗ тощо.

5.6.Здійснювати службові розслідування у випадку отримання Банком письмової заяви Користувача щодо незгоди з операціями, здійсненими з використанням ЕПЗ, у строки, визначеними відповідними нормативними документами платіжних

систем, ініціювати процедуру оскарження таких операцій за правилами платіжних систем.

5.7.При закритті Рахунку повернути залишок коштів з Рахунку шляхом перерахування коштів протягом трьох днів на інший рахунок, вказаний Клієнтом, з оплатою послуг згідно Тарифів Банку. Повернення залишку коштів з Рахунку відбувається за умови відсутності на Рахунку заблокованих сум за операціями, здійсненими з використанням ЕПЗ, та в разі, якщо ЕПЗ, випущені до Рахунку, були заблоковані або їх термін дії був завершений не пізніше встановленого строку до дати повернення залишку з Рахунку.

5.8.Нараховувати проценти за користування грошовими коштами Клієнта в розмірі, встановленому чинними Тарифами.

5.9.Зберігати банківську таємницю по операціях Клієнта, проведених із застосуванням ЕПЗ. Банк надає інформацію про стан рахунку Клієнта третім особам лише в порядку та в обсягах, встановлених чинним законодавством України та Правилами.

5.10.Обслуговувати рахунок у порядку і на умовах, передбачених цим Договором, Правилами, по яких обслуговується ЕПЗ, чинним законодавством.

5.11.Повідомляти Клієнта про закінчення терміну дії ЕПЗ та перевипустити ЕПЗ при наявності заяви та оплати за перевипуск ЕПЗ згідно з Тарифами Банку.

6. ПРАВА БАНКУ


6.1.Призупинити дію ЕПЗ, а також відмовити у перевипуску ЕПЗ на нову, при здійсненні операцій, що суперечать інтересам Клієнта чи Банку, з використанням ЕПЗ чи нанесеної на неї інформації та невиконанні Клієнтом умов розділу 7 цього Договору.

6.2. Списати з Рахунку Клієнта суму, яка необхідна для розрахунку з платіжною системою. Сума до списання виставляється Платіжною системою та перераховується Банком у валюту ведення Рахунку за курсом, встановленим Банком на день списання, який розміщений на зовнішньому сайті Банку.

6.3. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги згідно Тарифів Банку, які діють на момент здійснення Операцій.

6.4. Встановлювати ліміти на проведення Операцій з використанням ЕПЗ (на видачу готівки та розрахунки в торгівельних закладах).

6.5.Відмовляти Користувачу у проведенні Операцій чи наданні послуг, що складають предмет цього Договору та не пізніше наступного дня повернути без виконання оформлені Користувачем розрахункові документи мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, у таких випадках:

- при наявності фактів, які свідчать про порушення Клієнтом або Користувачем чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ або внутрішньобанківських нормативних документів;

- у разі неподання Клієнтом на вимогу Банку документів та відомостей, необхідних для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану або умисного подання неправдивих відомостей про себе;

- у разі, коли фінансова операція Клієнта містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу згідно чинному законодавству України і Клієнт не надав Банку необхідну інформацію та документи, які дають змогу з’ясувати особу, суть діяльності, фінансовий стан Клієнта;

- у разі оформлення Користувачем розрахункових документів з порушенням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

6.6.Зупиняти платіжні операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним

шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог

законодавства України.

6.7.У випадку виникнення Несанкціонованої перевитрати Банк має право на примусове списання (стягнення) коштів з будь-якого рахунку Клієнта на суму заборгованості, яка виникла при розрахунках ЕПЗ.

6.8. Отримувати від Клієнта при здійсненні Банком заходів щодо проведення фінансового моніторингу документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимагати від Клієнта повідомляти про будь-які зміни до зазначених відомостей.

6.9. В межах виконання заходів щодо фінансового моніторингу, надавати інформацію про Клієнта на запит банку-кореспондента (нерезидента), що обслуговує рахунки контрагентів Клієнта або бере участь у проведенні операцій, що здійснюються на користь або за дорученням Клієнта.


7.ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

7.1.Не використовувати ЕПЗ чи нанесені на неї дані, в цілях, які не передбачені цим Договором чи суперечать чинному законодавству.


7.2. По закінченню терміну дії ЕПЗ повернути в Банк всі ЕПЗ, а також ЕПЗ, випущені Довіреним особам Клієнта, крім загублених/вкрадених.

7.3. Здійснювати розрахунки в межах Платіжного ліміту та оплачувати Банку винагороду за послуги, згідно Тарифів Банку.

7.4. Погасити заборгованість, що утворилася перед Банком, у тому числі і заборгованість, що утвориться протягом 30 днів з моменту повернення Банку ЕПЗ, виданих Клієнту і його довіреним особам.

7.5.Вживати заходи щодо запобігання втрати (крадіжки) ЕПЗ, ПІН чи інформації, нанесеної на ЕПЗ і магнітну смугу, чи їх незаконного використання.

7.6.Інформувати Банк у разі втрати ЕПЗ, ПІН, або отримання інформації про їх незаконне використання. При настанні

вищезазначених випадків необхідно звернутися за телефонами (032) 23237-51 або 0(800)30-00-45, (044) 494-25-91 (у випадку зміни цих телефонів Банк повідомляє Клієнта у спосіб, передбачений в п. 4.8 даного Договору). У триденний термін після усної заяви про втрату картки, ПІН надати письмову заяву в Банк, яка повинна містити докладне викладення обставин втрати картки та/чи ПІН чи відому Користувачу інформацію про їх незаконне використання, дату і час заяви Користувача про зазначене. Банк залишає за собою право передати отриману інформацію в розпорядження правоохоронних органів для прийняття необхідних заходів.

7.7.Письмово доручати Банку постановку ЕПЗ в Стоп-список. Плата за таку операцію сплачується Клієнтом згідно Тарифів.

7.8.При здійсненні Банком заходів щодо проведення фінансового моніторингу надавати Банку необхідну інформацію та документи, які дають змогу з’ясувати особу, суть діяльності, фінансовий стан Клієнта.

8.ПРАВА КЛІЄНТА


8.1. Доручити Банку заблокувати ЕПЗ, звернувшись у Банк особисто чи за телефонами (032) 23237-51 або 0(800)30-00-45, (044)494-25-91, а також розблокувати картку на підставі письмової заяви, поданої у Банк.

8.2. Отримувати в Банку виписку про рух коштів за Рахунком.

8.3. Вимагати від Банку належного виконання своїх обов’язків за цими Правилами та Договором.

8.4. Самостійно розпоряджатися коштами на Рахунку відповідно до режиму Рахунку та умов цього Договору.

8.5.Змінювати добові ліміти, які визначені Тарифами Банку для ЕПЗ, випущених до Рахунку, крім граничних лімітів з отримання готівки, які встановлені Національним банком України, шляхом подання до Банку відповідної письмової заяви.

8.6.Доручити Банку емітувати корпоративні ЕПЗ Довіреним особам, що перебувають у трудових відносинах з Клієнтом, шляхом подання письмової заяви, також за умови подання документів, необхідних для ідентифікації цих довірених осіб.

8.7.Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та надання інших, обумовлених цим Договором, послуг.

8.8.Розірвати Договір шляхом написання заяви встановленого зразка про закриття рахунку та блокування ЕПЗ.

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


9.1.Клієнт несе відповідальність перед Банком за невиконання умов цього Договору. Збитки, завдані Банку Клієнтом внаслідок невиконання умов цього Договору підлягають негайному безумовному відшкодуванню Клієнтом на першу вимогу Банку.

9.2.Клієнт несе відповідальність за операції, здійснені ним за допомогою усіх ЕПЗ, випущених до Рахунку, впродовж всього строку дії таких ЕПЗ, а також протягом 90 (дев‘яноста) днів після закриття Рахунку. Клієнт несе відповідальність за заборгованість по Рахунку, включаючи заборгованість, яка виникла в результаті дій Користувачів.
9.3.Клієнт несе ризик збитків та відповідальність за неналежні перекази/платіжні операції:

 • здійснені після крадіжки або втрати ЕПЗ, до моменту повідомлення про це Банку;

 • здійснені в мережі Інтернет без введення CVV2/CVC2 коду, якщо перевірка CVV2/CVC2 була відключена Банком

 • відповідно до письмової заяви Клієнта або Користувача;
  якщо доведено, що інші дії чи бездіяльність Користувача призвели до втрати ЕПЗ Клієнта, розголошення ПІНу або

іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжну операцію.
9.4.Банк несе відповідальність за своєчасність зарахування коштів на Рахунок та за правильність проведення операцій по Рахунку згідно з цим Договором.
9.5.Банк несе відповідальність за постановку ЕПЗ до електронного Стоп – списку за заявою Клієнта та за сплату всіх авторизованих після такого повідомлення операцій за умови надання Користувачем при зверненні до Банку достатніх персональних даних, необхідних для однозначної ідентифікації номеру ЕПЗ Банком, підтвердження Банком прийняття такого звернення та повідомлення про крадіжку/ втрату ЕПЗ;
9.6.Банк не несе відповідальності за:
•виникнення збоїв у роботі технічних засобів, які знаходяться поза сферою контролю Банку;
•відмову продавця послуг від прийому ЕПЗ для здійснення розрахунків за товари та послуги;
•якість товарів та послуг, придбаних за допомогою ЕПЗ;
•своєчасність та правильність сплати податків Клієнтом;
•недоставлення / несвоєчасне доставлення SMS-повідомлень, які здійснюються в рамках послуги мобільного банкінгу та/або виписок по рахунку, що надсилаються електронною поштою, якщо це є наслідком дій або бездіяльності третіх осіб.

10.СПІРНІ ПИТАННЯ


10.1. Спірні питання з приводу даного Договору вирішуються шляхом домовленості Сторін, а якщо це не можливо - згідно чинного законодавства України.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1.Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору), до яких належать: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові

безладдя, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного і ненормативного характеру Національного Банку України, що прямо або побічно забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Сторона, що опинилася під впливом обставин форс-мажору, зобов'язана негайно, але не пізніше 5 (п'яти) банківських днів із моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону. Ці обставини мають підтверджуватися документами згідно чинного законодавства.

11.2.При наявності обставин форс-мажору термін виконання зобов’язань відсувається відповідно до закінчення терміну дії цих обставин.

11.3.Банк має право розірвати цей Договір у разі, якщо ці обставини будуть тривати більш ніж 3 місяці.
12. СТРОК ДІї ДОГОВОРУ та порядок його ЗМІНИ ТА розірвання

12.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до дня закриття Рахунку та повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

12.2. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі Сторін та у випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі:

 • на підставі заяви Клієнта;

 • у разі смерті власника Рахунку за зверненням спадкоємця (для ФОП) ;

 • якщо операції за Рахунком не здійснювалися протягом трьох років підряд і на Рахунку відсутній залишок коштів;

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором.

12.3. Сторона, яка вважає за необхідне розірвати Договір, надсилає письмову пропозицію іншій Стороні, яка повинна вiдповiсти на неї не пiзнiше 20 (двадцяти) днів після отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди щодо розірвання Договору, а також у разі неотримання вiдповiдi у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на розгляд суду.

12.4. При розірванні цього Договору, Клієнт повинен не пізніше дня закриття Рахунку погасити заборгованість за цим Договором (в разі наявності) та повернути всі (крім втрачених/вкрадених) ЕПЗ, випущені Банком до цього Рахунку та передані Користувачу. Залишок грошових коштів на Рахунку видається Клієнту готівкою по чеку або перераховується протягом 3 (трьох) днів на інший рахунок, вказаний Клієнтом в Заяві.

12.5. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться за погодженням Сторін шляхом укладення договорів про внесення змін до даного Договору у письмовій формі (які є невід’ємною частиною цього Договору).

13.УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ДАНИМ БАНКІВСЬКИМ РАХУНКОМ


13.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує кожному клієнту Банку (фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю) відшкодування його коштів в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Банком від клієнта на умовах договору банківського вкладу (депозиту), договору банківського рахунку (надалі – вклад), за винятком випадків, передбачених законодавством. Фонд відшкодовує кошти, розміщені на рахунку, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів (рахунків) в одному банку.

13.2. Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб - підприємців (в тому числі коштів, розміщених на їх банківських рахунках) здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незалежно від дня відкриття рахунка починаючи з 1 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року. Клієнт набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів, розміщених на рахунку, за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

13.3. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, визначена ч.1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), про що міститься інформація на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет - http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia.

13.4. Нарахування відсотків на кошти, що розміщені на рахунку, припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

13.5. Відшкодування коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунку, відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми коштів за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).

13.6. Фонд не відшкодовує кошти у випадках, передбачених у п.4 ст.26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (детальніша інформація міститься на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет - http://www.fg.gov.ua).

13.7. Інформація про умови гарантування Фондом коштів за вкладами (в тому числі коштів, розміщених на банківських рахунках) розміщена на офіційному сайті ПАТ «ОКСІ БАНК» http://www.okcibank.com.ua/privatnim-klientam/depoziti та на дошці оголошень в обслуговуючій Вас установі ПАТ «ОКСІ БАНК». Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, з якою укладається даний договір, ознайомлена з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, і засвідчує це своїм підписом

________________________.»

(підпис Клієнта)
14. інші ПОЛОЖЕННЯ

14.1.Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

14.2.Умови цього Договору є конфіденційними і не можуть розголошуватися Клієнтом без письмового дозволу Банку.

14.3.Клієнт підтверджує, він має належним чином оформлені згоди своїх працівників, яким надаються корпоративні ЕПЗ, на обробку та передачу їх персональних даних в необхідному обсязі та з метою виконання Клієнтом цього Договору.

14.4.Сторони гарантують виконання положень Закону України «Про захист персональних даних». Клієнт надає Банку право збирати, зберігати та будь-яким іншим чином обробляти персональні дані Клієнта. Клієнт також надає Банку право передавати персональні дані Клієнта, що знаходяться у базах персональних даних Банку, третім особам, якщо таке передання є необхідним для здійснення Банком своєї звичайної діяльності, в тому числі при отриманні Банком послуг від третіх осіб, або вимагається законодавством України. Банк зобов’язаний повідомляти Клієнта про дії з персональними даними Клієнта відповідно до законодавства України. Шляхом підписання даного Договору Клієнт підтверджує, що отримав та ознайомився з Повідомленням щодо обробки персональних даних у ПАТ «ОКСІ БАНК».

14.5. Клієнт зобов’язується в день укладення цього Договору надати Банку повний пакет документів, необхідний для відкриття Рахунку, відповідно до переліку, визначеного Національним банком України, а також законодавством України з питань фінансового моніторингу, в тому числі інформацію щодо належності Клієнта до публічний осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами, а також інформацію про те, чи дана особа - публічний діяч є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або керівником юридичних осіб.

14.6. Клієнт зобов’язується у терміни, визначені Банком, надавати відомості, які витребовує Банк з метою виконання вимог законодавства щодо ідентифікації та/або верифікації Клієнта, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі надавати документи, які дають змогу з’ясувати особу, суть діяльності, фінансовий стан Клієнта.

14.7. У випадку зміни прізвища, ім'я, по-батькові, місцезнаходження, заміни паспорта Клієнта, а також у випадку набуття Клієнтом статусу публічної особи, особи близької або пов’язаної з публічною особою, надавати Банку відповідну інформацію, а також інформацію про те, чи дана особа - публічний діяч є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Код:

Версія:

Дата:

Сторінка __ /__

Паспорт опублікований на Втутрішньому сайті Банку

або керівником юридичних осіб. Клієнт зобов’язується надавати Банку зазначені вище інформацію та оформлені належним чином відповідні документи у термін не пізніше 3 робочих днів з дня настання таких змін.

14.8.Клієнт, підписуючи цей Договір, засвідчує, що він отримав та ознайомлений з Тарифами та Правилами і зобов‘язується безумовно їх дотримуватись.

14.9.По всіх питаннях, неврегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

До уваги платників пдв!!! Правильне заповнення реквізитів платіжного...
Гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє, що сплата нарахованих сум пдв по податкових деклараціях з пдв починаючи з лютого 2015...

Про відкриття поточного рахунку

Реквізити платіжного доручення в системі електронного адміністрування пдв
При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний...

Анкета-заява
Прошу відкрити мені рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу – платіжної картки...

Розділ порядок укладення договору банківського рахунку на розрахунково-касове...
Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає...
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт