Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект - Сторінка 3

Проект

Сторінка3/65
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Компетенція Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим


 1. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та визначає:

  1. вичерпний перелік загальнодержавних податків і зборів;

  2. перелік місцевих податків і зборів, встановлення яких віднесено до компетенції сільських, селищних, міських рад;

  3. положення про платників, об'єкт, базу та одиницю оподаткування, граничну ставку та джерела сплати місцевих податків і зборів.

 1. Компетенцію Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо встановлення загальнодержавних податків і зборів складає:

 1. визначення додаткових пільг щодо податків і зборів лише у межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим.

 1. Визначення нових загальнодержавних та місцевих податків і зборів, внесення змін до переліку чинних податків і зборів та їх скасування, збільшення податкової ставки може здійснюватися лише шляхом внесення змін та доповнень у цей Кодекс. Збільшення переліку загальнодержавних чи місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом, кожен раз може мати місце не раніше, як через п'ять років з дня встановлення цього Кодексу.

 2. Збільшення переліку загальнодержавних чи місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом, кожен раз може мати місце не раніше, як через п'ять років з дня встановлення цього Кодексу.

 3. Збільшення податкової ставки та скорочення податкових пільг, змінювання положень про платників, об'єкт, базу та одиницю оподаткування, джерела сплати і порядок обчислення загальнодержавного податку може мати місце не раніше, як через 5 років з дня набрання чинності положень, які змінюються.

 4. Зміни положень, визначених в частинах 3-5 цієї статті, повинні бути встановлені не пізніше 1 липня поточного бюджетного року і набирають чинності з 1 січня нового бюджетного року. Зміни, внесені з порушенням цього терміну, набирають чинності з 1 січня бюджетного року, що наступить за новим бюджетним роком.

 5. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо місцевих податків i зборів

 1. Сільські, селищні, міські ради щодо місцевих податків і зборів i зборів уповноважені:

 1. приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів з одночасним затвердженням положення про порядок справляння кожного виду місцевого податку чи місцевого збору.

 2. скасовувати або призупиняти справляння відповідного місцевого податку чи збору, крім місцевих податків і зборів, що є обов'язкові для встановлення згідно з нормами цього Кодексу;

 3. установлювати стосовно окремих об’єктів оподаткування пільгові ставки місцевих податків і зборів, які не є обов’язковими для встановлення згідно з нормами цього Кодексу;

 4. звільняти певні категорії платників податків і зборів (громадян) від сплати місцевих податків і зборів.

 1. Місцеві податки і збори встановлюються за наявності об’єктів оподаткування або умов, пов'язаних із встановленням таких податків і зборів, у межах граничних розмірів ставок (крім комунального податку) та з урахуванням особливостей їх визначення згідно з цим Кодексом. Підготовка та прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 2. Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання пільг, які тягнуть за собою зміну податкових зобов'язань платників, приймається до початку наступного бюджетного періоду та набирають чинності з його початку. Такі рішення офіційно оприлюднюються відповідним органом місцевого самоврядування до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних рішень, що впливають на формування дохідної та/або видаткової частин бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим. Рішення про встановлення місцевих податків і зборів оприлюднюють органи місцевого самоврядування встановленим порядком.

 3. 7. Копію ухваленого Рішення до податкових органів у десятиденний термін направляє орган місцевого самоврядування, на території якого установлено місцеві податки і збори, з метою здійснення заходів щодо організації стягнення податковими органами місцевих податків і зборів.

 4. Пільги зі сплати місцевих податків і зборів визначаються лише у межах сум, що надходять до відповідних місцевих бюджетів. Не дозволяється встановлювати пільгові ставки місцевих податків і зборів для окремих юридичних чи фізичних осіб або звільняти їх від сплати цих податків і зборів. Пiльгова ставка мiсцевого податку або збору не може бути нижчою за мiнiмальну ставку, якщо таку встановлює цей Кодекс

 5. Центральний орган державної податкової служби затверджує форми податкових розрахунків з місцевих податків і зборів у порядку, встановленому цим Кодексом. У разі потреби затверджуються методичні рекомендації щодо заповнення форм податкових розрахунків.

 6. Усунення подвійного оподаткування

1. Доходи, одержані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються при визначенні його податкової бази (об’єкту оподаткування) у повному обсязі.

2. При визначенні податкової бази (об’єкту оподаткування) витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у зв’язку з одержанням доходів з джерел за межами України, враховуються у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом.

3. Доходи, одержані за межами України фізичними особами - резидентами, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.

4. Суми податків, сплачені за межами України, зараховуються при розрахунку податків в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом (за наявності міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України).

5. Для отримання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування. Така довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні або на ній повинен бути проставлений апостиль.

Визначення термінів.

алкогольні напої – продукти з умістом спирту понад 1,2 відсотка об‘ємних одиниць, які належать до товарних груп гармонізованої системи опису та кодування товарів за кодами 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208;

амортизація основних фондів і нематеріальних активів - поступове віднесення фактичних витрат на їхнє придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення валового доходу платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цим Кодексом;

активи – це:

1) матеріальні активи - основні фонди та обігові активи в будь-якому вигляді, а також електрична, теплова та інша енергія, газ, вода, що відрізняються від коштів, цінних паперів, деривативів і нематеріальних активів;
2) Нематеріальний актив - об'єкти права інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку. До об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

літературні та художні твори;

комп'ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

аукціон (публічні торги) - конкурентний спосіб продажу за кошти рухомого і нерухомого майна, майнових прав і валютних коштів у зазначений час і в установленому місці;

базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов'язаний виконувати розрахунки податків та сплачувати їх до бюджету;

бартерна операція - господарська операція, яка передбачає виконання розрахунків за товари, роботи, послуги в будь-якій формі, не грошовій, включаючи всілякі види заліку та погашення взаємної заборгованості (крім розрахунків цінними паперами, зокрема векселями), в результаті яких не передбачено зарахування коштів на рахунки продавця на компенсацію вартості таких товарів, робіт, послуг;

безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів із рахунків платників на рахунки отримувачів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів. Ці розрахунки виконує банк на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді;

безоплатно надані товари (роботи, послуги) - це:

товари, що надаються платнику податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких угод;

роботи та послуги, які надаються платнику податку без вимоги про компенсацію їх вартості;

товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею в її виробничому або господарському обороті.

безнадійна заборгованість - заборгованість, якій властива будь-яка з наведених нижче ознак:

1) заборгованість за зобов'язаннями, щодо якої минув термін позовної давності;

2) заборгованість, що її не погашено до дня оголошення боржника–юридичної особи банкрутом або до дня її ліквідації згідно зі встановленим законодавством України порядком, а також непогашена заборгованість фізичної особи, якщо в порядку, передбаченому законодавством про виконавче провадження, встановлено неможливість стягти заборгованість, і стягувач немає права повторно пред’явити виконавчий документ до виконання, або сплив термін для пред’явлення виконавчого документа до виконання;

3) заборгованість, що її не погашено через брак коштів, які одержано від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в будь-який інший спосіб, котрий передбачають умови договору застави, майна позичальника, переданого в заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;

4) заборгованість, стягнення якої унеможливила дія непереборних обставин (форс-мажору), підтверджених згідно з порядком, передбаченим законодавством України;

5) задавнена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, котрих визнано судовим порядком безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також задавнена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;

безповоротна фінансова допомога – це:

1) сума коштів, що її передано платникові податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;

2) сума безнадійної заборгованості, яку відшкодував кредиторові позичальник після списання такої безнадійної заборгованості;

3) сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після того, як сплив термін позовної давності;

4) основна сума кредиту або депозиту, яку надано платникові податку без установлення термінів повернення такої основної суми, за винятком кредитів, які надано під безтермінові облігації, та депозитів до запитання в банківських установах;

5) сума відсотків, які умовно нараховано на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного року, розміром облікової ставки Національного банку України, що її розраховано за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги;

безтермінові цінні папери - цінні папери, які не мають установленого терміну погашення чи з терміном погашення більш як 10 років від дня їхньої емісії (випуску) або, згідно з умовами емісії, передбачають право емітента самостійно й одноосібно вирішувати про продовження терміну погашення (ліквідації) таких цінних паперів, незалежно від загального терміну дії таких цінних паперів;

будівлі - житлові будинки, квартири, садові споруди, дачі, гаражі, а також інші постійно розташовані будівлі, що їх використовують не з метою підприємництва;

бюджетна дотація – безповоротна фінансова допомога з боку держави, що її надають суб'єктові підприємницької діяльності на зміцнення його фінансово-економічного становища та (або) на забезпечення виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що мають стратегічне значення для держави;

відповідальне зберігання - господарська операція платника податків, що передбачає передачу, згідно з договорами зберігання або законом, матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їхнього використання в господарській діяльності такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних цінностей платникові податків без зміни їхніх якісних або кількісних характеристик;

гастрольні заходи – видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні, розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) за участю закладів культури (підприємств, установ чи організацій), самостійних професійних колективів, у тому числі тимчасових, виконавців сольних концертів за межами адміністративно-територіальних одиниць, де знаходяться їх стаціонарні сценічні майданчики, а у разі відсутності сценічного майданчика – за межами адміністративно-територіальної одиниці за місцем їх реєстрації.

Гастрольними вважаються всі видовищні заходи, в яких беруть участь закордонні заклади культури (підприємства, установи чи організації), творчі колективи та окремі виконавці. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів, проводяться з метою отримання доходів;

організатори гастрольних заходів – суб’єкти господарювання, що займаються організацією та проведенням гастрольних заходів на території України;

благодійні гастрольні заходи – добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, окремих виконавців, що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов’язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України. Благодійними вважаються також гастрольні заходи, весь дохід від яких, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов’язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу, спрямовується на благодійництво згідно із законом;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Схожі:

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Хто буде реалізовувати проект? Якщо ви є членами однієї го, напишіть її назву
Реєструється після отримання попереднього варіанту проекту електронною поштою. Попередній проект має бути надісланий на електронну...

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та...
Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та учнівського колективу

ПроектБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт