Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

господарська діяльність - Проект

Проект

Сторінка4/65
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, спрямована на одержання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, якщо безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності є постійною та істотною.

Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи також через свої філії (відділення), постійні представництва чи будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії та дорученнями. Діяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування в межах їхніх невід’ємних функцій не є господарською, навіть якщо з такої діяльності стягують державне мито, плату чи іншу компенсацію;

гральний бізнес - діяльність, пов'язана з улаштуванням казино, інших гральних місць (будинків), автоматів із грошовим чи майновим виграшем, проведенням лотерей (окрім державних) та розиграшів із видачею грошових виграшів готівкою або майном;

гудвіл - нематеріальний актив, вартість якого визначають як різницю між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання найліпших управлінських якостей, панівної позиції на ринку товарів, робіт, послуг, нових технологій тощо;

давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектування, енергоносії, що їх використовують у виробництві готової продукції, з наступним поверненням цієї продукції або її частини їхньому власникові або, за його дорученням, іншій особі;

давальницька сировина, яку використовують у зовнішньоекономічних відносинах - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектування, енергоносії, що їх ввіз на митну територію України (чи закупив в Україні за іноземну валюту) іноземний замовник, або вивіз за її межі український замовник для використання у виробництві готової продукції, з наступним поверненням усієї продукції чи її частини до країни-власниці (або з реалізацією у країні-виконавиці замовником чи, за його дорученням, виконавцем) або вивезенням до іншої країни;

дебітор - юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову заборгованість перед іншою юридичною чи фізичною особою;

державні лотереї - лотереї, які відповідають таким вимогам:

1) передбачають наявність призового фонду розміром не менш за 50 відсотків суми одержаних доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України розміром не менш за 30 відсотків доходів, що залишаються після виплат призового фонду;

2) випуск і проведення лотерей реєструвати в Міністерстві фінансів України, яке встановлює порядок фінансового контролю над діяльністю агента з проведення лотереї;

державні цільові фонди – цільові страхові фонди з:

1) пенсійного страхування;

2) медичного страхування;

3) страхування через тимчасову втрату працездатності та витрати, які зумовило народження чи поховання;

4) страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

5) страхування в разі безробіття;

дериватив - фінансовий інструмент, який засвідчує зобов'язання та/або право на придбання (продаж) базового активу та/або проведення грошових розрахунків у майбутньому в установлений строк за ціною і на умовах, визначених у день засвідчення зобов'язань. Ціна похідних (деривативів) залежить безпосередньо або опосередковано від ціни (чи її зміни) їх базового активу

Базовий актив - матеріальний, нематеріальний, фінансовий або інший актив (базова змінна), щодо якого укладаються та виконуються деривативи.

До базового активу деривативів належать цінні папери, товари, валютні цінності, інші активи (базові змінні), у тому числі фондові індекси, відсоткові ставки, курси валют.

Деривативи поділяються на стандартизовані контракти, що обертаються на організованому ринку (біржові деривативи) та угоди, що укладаються за домовленістю сторін поза організованим ринком (позабіржові деривативи).

За видом базового активу деривативи поділяються на:

1) фондовий дериватив - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на визначених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових деривативів установлює державний орган, на який покладено функції реґулювання ринку цінних паперів;

2) валютний дериватив - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити валютну цінність на визначених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу валютних деривативів установлює Національний банк України;

3) товарний дериватив - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити біржовий товар (окрім цінних паперів) на визначених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу товарних деривативів установлює орган, на який покладено функції реґулювання товарного біржового ринку;

дивіденди - платіж, що його здійснює юридична особа на користь власника інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують участь інвестора в майні (активах) емітента під час розподілу частини його прибутку.

Дивідендом вважати також платіж, що його здійснює унітарне підприємство, виробничий кооператив на користь відповідного засновника (члена) під час розподілу частини прибутку такої юридичної особи. Платіж, що його виплачують власникові сертифіката фонду операцій із нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій із нерухомістю. При цьому наявність прибутку, розрахованого згідно з правилами податкового обліку, не впливає на ухвалення чи не ухвалення рішення щодо нарахування дивідендів;

довготривалий договір (контракт) - будь-який договір на виконання робіт чи надання послуг, виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, а також на створення нематеріальних активів, пов'язаних із таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу "інжиніринґ", науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планують завершити раніше ніж за 12 місяців від дня здійснення перших витрат або одержання авансу (передоплати);

договір довготривалого страхування життя - договір страхування життя терміном на 10 років і більше, який містить умову сплатити страхові внески (платежі, премії) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої в договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що їх здійснюють у разі настання страхових випадків, пов'язаних зі смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I групи. При цьому страхову виплату здійснюють незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій);

додаткові доходи - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що їх виплачує (надає) платникові податку його роботодавець (самозайнята особа) або третя особа від імені та/або за дорученням роботодавця (самозайнятої особи) чи його коштом, якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладених з таким платником податку (далі - інші виплати й винагороди);

дохід (валовий дохід) - загальна сума будь-яких коштів, одержаних від усіх видів діяльності, вартості матеріальних і нематеріальних цінностей (активів), цінних паперів, інших об'єктів власності, що їх отримано (нараховано) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, як на території України, її континентальному шельфі, винятковій (морській) економічній зоні, так і за їхніми межами;

доходи (прибутки), одержані з джерел в Україні – будь-які доходи, які отримали резиденти або нерезиденти від будь-яких видів їхньої діяльності на території України, її континентальному шельфі, винятковій (морській) економічній зоні, враховуючи відсотки, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, які сплатили резиденти України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, зокрема рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташованих в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого в Україні, а також доходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України;

доходи (прибутки), одержані з джерел за межами України - будь-які доходи, які отримали резиденти від будь-яких видів їхньої діяльності за межами митної території України, враховуючи відсотки, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, зокрема рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташованих за межами України, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого за межами України, інші доходи від господарської діяльності за межами митної території України або на територіях, непідконтрольних митній службі України;

екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів, Екологічний податок є джерелом фінансування заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, підвищення рівня екологічної безпеки життєдіяльності людини;

експорт товарів (експортна операція) - продаж товарів іноземним суб'єктам господарської діяльності з їхнім вивезенням покупцем або продавцем за межі митної території України, зокрема реекспорт товарів, окрім передачі майна суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб'єктові господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу під час спільної господарської діяльності.

Товари вважати експортованими платником податку (незалежно від умов Інкотермс, на яких здійснено продаж, і місця переходу права власності на товари) в разі, якщо їхній експорт засвідчено належно оформленою митною вантажною декларацією;

емісійний дохід - сума коштів або вартість товарів, що отримані юридичною особою:

в розмірі перевищення надходжень, отриманих юридичною особою від продажу власних акцій, інвестиційних сертифікатів, боргових цінних паперів над номінальною вартістю таких акцій, інвестиційних сертифікатів та боргових цінних паперів (при їх первинному розміщенні та будь-якому наступному продажі);

суми додаткових внесків учасників юридичної особи до капіталу такої юридичної особи;

звичайна ціна – ціна товарів (результатів робіт (послуг)), яку визначено згідно з цим пунктом.

Визначати звичайну ціну у випадках, які передбачає цей Кодекс, за такими методами:

1) порівнювальної неконтрольованої ціни (аналогів продажів);

2) ціни перепродажу, якщо немає даних для застосування методу неконтрольованої ціни, незалежно від наявності даних за іншими методами;

3) “витрати плюс”, якщо немає даних для застосування методів ціни перепродажу та порівнювальної неконтрольованої ціни, незалежно від наявності даних для застосування методу балансової вартості;

4) балансової вартості, якщо немає даних для застосування інших методів.

Якщо немає даних для застосування зазначених методів визначення звичайної ціни вважати, що звичайна ціна збігається з договірною.

У разі коли ціни на товари (роботи, послуги) підлягають державному реґулюванню згідно із законодавством, звичайною вважати ціну, встановлену за принципами такого реґулювання. Це правило не поширюється на встановлення мінімальної продажної ціни. У такому разі звичайну ціну визначати за загальними правилами, що їх установлює цей пункт.

За методом порівнювальної неконтрольованої ціни (аналогів продажів), застосовувати ціну, яку визначати за ціною на ідентичні (а якщо їх немає – однорідні) товари (роботи, послуги), що їх реалізують (придбавають) не пов’язаній із продавцем (покупцем) особі за звичайних умов діяльності.

Для визначення звичайної ціни товару (робіт, послуг) цим методом використовувати інформацію про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) в заставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). Зокрема, враховувати такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії), терміни виконання зобов’язань, умови платежів, звичайних для такої операції, а також інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних (якщо їх немає – однорідних) товарів (робіт, послуг) визнавати заставними, якщо відмінність між такими умовами суттєво не впливає на ціну або її можна економічно обґрунтувати. При цьому враховувати звичайні під час укладання угод між непов’язаними особами надбавки чи знижки до ціни. Зокрема, знижки, пов’язані із сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших властивостей, закінченням (наближенням дати закінчення) терміну зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів.

Якщо товари (роботи, послуги), стосовно яких треба визначити звичайну ціну, ідентичні (коли їх немає – однорідні) товарам (роботам, послугам), котрі прилюдно запропоновано до продажу або мають ціни, що їх встановлено на організованому ринку цінних паперів, або мають біржову ціну (біржове котирування), визначення звичайної ціни, згідно з установленим в абзаці першому цього підпункту порядком, здійснювати з урахуванням таких чинників.

Якщо товари (роботи, послуги) продають із використанням конкурсу, аукціону, біржової пропозиції чи пропозиції на організованому ринку цінних паперів, або коли продаж (відчуження) товарів здійснюють примусово згідно із законодавством, звичайною є ціна, яку отримано під час такого продажу.

За методом ціни перепродажу застосовувати договірну ціну товарів (робіт, послуг), яку визначено під час подальшого продажу такого товару (робіт, послуг) покупцем третій особі з вирахуванням відповідної націнки та витрат на збут.

За методом “витрати плюс” застосовувати ціну, що складається із собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки. Для визначення націнки використовують середньостатистичну рентабельність у даній галузі (виду діяльності).

Порядок застосування методів порівнювальної неконтрольованої ціни (аналогів продажів), ціни перепродажу та “витрати (собівартість) плюс” для визначення звичайної ціни встановлює Кабінет Міністрів України, виходячи з положень цього пункту.

За методом балансової вартості оцінювати активи або зобов’язання згідно з балансовою вартістю, яку визначати за відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

Методику визначення звичайної ціни страхового тарифу встановлює Центральний орган виконавчої влади з реґулювання ринків фінансових послуг.

Якщо неможливо визначити звичайну ціну відповідно до вказаних методів через брак потрібної інформації, за звичайну вважати ціну договору;

звичайна процентна ставка на депозит – процентна ставка, що її встановлюють залежно від термінів та розміру депозиту, за рішенням платника податку (яке обов’язково оприлюднено), виходячи з однакових правил укладення депозитного договору з будь-якими категоріями осіб з урахуванням обмежень, установлених законом.

Порядок оприлюднення інформації щодо умов укладення депозитного договору визначає для банківських установ Національний банк України, для небанківських фінансових установ – державний орган, визначений законом.

Обов’язок доводити те, що ціна, за договором, не відповідає рівневі звичайної ціни, у випадках, які визначає цей Кодекс, покладено на податковий орган, згідно з порядком, встановленим законодавством
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Схожі:

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Хто буде реалізовувати проект? Якщо ви є членами однієї го, напишіть її назву
Реєструється після отримання попереднього варіанту проекту електронною поштою. Попередній проект має бути надісланий на електронну...

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та...
Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та учнівського колективу

ПроектБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт