Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал»

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал»

Договір № _____

про надання послуг з участі в електронних торгах


м. Харків

«__» ______________ 2015 року


Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ», надалі – «Оператор», в особі директора Малюк Володимира Євгеновича, який діє на підставі Cтатуту, з однієї сторони, та

____________________________________________________________________________________________, надалі – «Користувач», що є платником податку на прибуток _________________, в особі ____________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________, з іншої сторони, надалі разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є надання Оператором Користувачу доступу до електронного торгівельного майданчику, що належить Оператору та знаходиться в мережі інтернет за посиланням - https://www.aykcion.com.ua/ (надалі – «Система»).

1.2. Користувач відповідно до цього Договору набуває статус учасника Системи та має право приймати участь у процедурах, передбачених в Системі, шляхом подання замовлень і цінових пропозицій на постачання або придбання товарів, робіт, послуг (залежно від типу процедури), відповідно до правил та регламентів, що діють у Системі.

1.3. Ім’я (логін), що буде використовуватися для ідентифікації Користувача в Системі _____________________.

1.4. Підписанням цього Договору Користувач підтверджує свою ознайомленість та цілковиту згоду з правилами та регламентами роботи Системи, затвердженими Оператором Системи, та згоду з усіма можливими змінами що можуть бути внесені Оператором до регламентів та правил Системи у майбутньому. Правила та регламенти Системи розміщують Оператором в мережі інтернет на сайті Системи (https://www.aykcion.com.ua ).

1.5. Користувач зобов’язаний оплатити послуги Оператора у розмірі та на умовах, що визначені цим Договором.

2. Використання електронного цифрового підпису

2.1. У випадках, передбачених правилами та регламентами Системи, в Системі передбачено обов’язкове застосування електронного цифрового підпису (надалі – «ЕЦП»).

2.2. Застосування в Системі ЕЦП за правовим статусом
прирівнюється до власноручного підпису (печатки).

2.3. Договір у паперовій формі укладається організатором торгів з переможцем конкурсу поза Системою в терміни та у порядку, що встановлені в конкурсній документації, на підставі протоколу, підписаного організатором торгів та переможцем.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Користувач зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити зберігання у таємниці логіну та пароля для входу в Систему: усі дії, виконані в Системі з використанням ім’я (логіна) та паролю (за яким Система ідентифікує Користувача), вважаються виконаними Користувачем.

3.1.2. Забезпечити належні умови зберігання ключа ЕЦП, що унеможливлюють несанкціонований доступ до нього третіх осіб: усі дії, виконані в Системі з використанням ЕЦП Користувача, вважаються виконаними Користувачем.

3.1.3. Дотримуватися вимог правил та регламентів, що діють у Системі.

3.1.4. Сплачувати послуги Оператора на умовах, що визначені цим Договором.

3.1.5. Для участі в аукціонах вносити гарантійні/реєстраційні внески на рахунок Оператора у розмірах, що передбачені умовами аукціону або Оператором відповідно до п. 3.4.5 цього Договору.

3.1.6. У разі визнання Користувача переможцем аукціону, Користувач зобов’язаний підписати відповідний протокол, сплатити Оператору комісійну винагороду, укласти договір (договори) з організатором торгів, сплатити кошти за придбані на аукціоні товари, роботи, послуги згідно укладеного(них) договору (договорів).

3.1.7. Не проводити одночасно конкурси щодо одного й того ж лоту або групи лотів з використанням Системи та поза її межами.

3.1.8. У разі внесення змін в документи, що надавалися Користувачем для укладення даного Договору, в 10-денний термін повідомити про це Оператора з наданням завірених копій таких документів.
3.2. Користувач має право:

3.2.1. Ознайомитися з лотами та їх характеристиками, що виставляються на аукціони.

3.2.2. Приймати участь у аукціоні за умови успішного проходження кваліфікаційного відбору, якщо проведення кваліфікаційного відбору передбачено умовами конкурсу.

3.2.3. Отримати консультації у працівників Оператора щодо умов участі та проведення аукціонів.

3.2.4. Подавати лише одну заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом.

3.2.5. Відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її подання.
3.3. Оператор зобов’язаний:

3.3.1. У разі виконання Користувачем всіх істотних умов даного Договору, правил та регламентів Системи, реєструвати заявки Користувача на участь в аукціонах.

3.3.2. Забезпечити працездатність і функціонування Системи;

3.3.3. Забезпечити безперервність проведення процедур в електронній формі, надійність функціонування програмних і технічних засобів, використовуваних для проведення процедур.

3.3.4. Забезпечити використання електронних документів в Системі відповідно до чинного законодавства України.

3.3.5. У разі визнання Користувача переможцем аукціону перерахувати організатору аукціону суму гарантійного внеску за вирахуванням суми комісійного винагородження Оператора.

3.3.6. Повертати суму гарантійного внеску Користувачу протягом 10 робочих днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:

1) відхилення заявки Користувача на участь в аукціоні;

2) відкликання Користувачем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;

3) повернення заявки на участь в аукціоні, що надійшла з порушенням строку її подання;

4) визнання переможцем аукціону іншого покупця;

5) визнання аукціону таким, що не відбувся;

6) організатор торгів упродовж 30 календарних днів після закінчення процедури не здійснив дій, спрямованих на підведення підсумків і виявлення переможця.
3.4. Оператор має право:

3.4.1. Відмовляти в реєстрації заявки на участь в аукціонах у випадку, якщо така заявка подана після закінчення строку її подання.

3.4.2. Відмовляти в реєстрації заявки на участь в аукціонах у випадку, якщо Користувач не відповідає умовам кваліфікаційного відбору.

3.4.3. Відмовляти в допуску до участі в аукціоні у випадку не внесення Користувачем суми гарантійного внеску, якщо обов’язковість гарантійного внеску передбачена умовами конкурсу або вимогою Оператора.

3.4.4. У разі визнання Користувача переможцем аукціону, Оператор має право утримувати належне йому комісійне винагородження з суми гарантійного внеску.

3.4.5. Якщо вимога про гарантійний внесок не була встановлена організатором процедури, Оператор має право самостійно визначити необхідність внесення гарантійного внеску у розмірі, рівному комісійному винагородженню Оператора, що сплачується переможцем процедури відповідно до п.4.3., 4.4., 4.5. цього Договору.

3.4.6. Не повертати гарантійний внесок Користувачу у разі визнання Користувача переможцем аукціону та його відмови від укладання відповідних договорів з організатором аукціону.

3.4.7. Заблокувати діяльність Користувача в Системі, або розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Користувачем умов цього Договору та/ або правил/ та/ або регламентів Системи.

3.4.8. У випадку виникнення позаштатних ситуацій (DDos-атака, технічний збій, інше) самостійно визначати необхідний для час проведення відновних робіт в Системі. На період відновлення Системи Оператор має право відмовити в діях, пов’язаних з розміщенням та проведенням процедур у Системі.

4. Порядок розрахунків

4.1. При реєстрації на лот сплатити Оператору реєстраційний збір в розмірі 51,00 грн. без ПДВ.

4.2. У випадку, якщо умовами конкурсу або Оператором передбачений гарантійний внесок, Користувач зобов’язаний перерахувати гарантійний внесок на рахунок Оператора.

4.3. Користувач в разі визнання його переможцем аукціону сплачує Оператору комісійну винагороду в наступному розмірі в залежності від вартості придбаних на аукціоні лотів, розмір комісійної винагороди по кожному аукціону вказаний в оголошенні про проведення аукціону та розміщено на сайті Оператора.
Розмір комісійної винагороди може бути змінено шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору. Відмова Користувача від укладання додаткової угоди є підставою для одностороннього розірвання цього Договору Оператором.

4.4. У випадку, якщо умовами конкурсу або Оператором передбачений гарантійний внесок, Оператор перераховує гарантійний внесок по придбаних на аукціоні Користувачем лотах на розрахунковий рахунок продавця за вирахуванням суми комісійної винагороди, передбаченої п. 4.3. цього Договору.

4.5. Оператор перераховує гарантійний внесок по придбаних на аукціоні Користувачем лотах на розрахунковий рахунок продавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання Оператором письмового підтвердження від продавця про факт надходження коштів від Користувача на розрахунковий рахунок продавця за придбані на аукціоні лоти. Користувач при остаточному розрахунку з продавцем зобов’язаний компенсувати продавцю суму комісійної винагороди, що була утримана Оператором з суми гарантійного внеску.

4.6. Якщо ні умовами конкурсу, ні Оператором не передбачений гарантійний внесок, Користувач, у випадку визнання його переможцем аукціону, сплачує комісійну винагороду Оператора згідно рахунку-фактури Оператора в термін, що не перевищує 3 робочих днів з дня проведення аукціону.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Користувач несе відповідальність за невиконання цього Договору, та/або правил, та/ або регламентів Системи, що спричинило порушення законних прав Оператора Системи та/чи інших учасників Системи.

5.2. За будь-які несанкціоновані дії у Системі з використанням ім’я (логіна) та паролю Користувача всю відповідальність перед Оператором та перед іншими учасниками Системи несе Користувач.

5.3. За будь-які несанкціоновані дії у Системі з використанням ЕЦП Користувача всю відповідальність перед Оператором та перед іншими учасниками Системи несе Користувач.

5.4. Користувач, який не виконав умови п. 4.1., 4.2. даного Договору, не допускається до участі в аукціоні.

5.5. У випадку не сплати комісійного винагородження у строки, передбачені п. 4.6. цього Договору, Користувач зобов’язаний сплатити Оператору пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

5.6. У разі повного чи часткового невиконання взятих на себе зобов’язань, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

5.7. Оператор не несе відповідальності перед Користувачем та будь-якими іншими особами, у випадку протиправних /злочинних дій третіх осіб у відношенні Системи/ веб-сайту, на якому знаходиться Система.

5.8. Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки, що зазнав Користувач чи інший учасник Системи у наслідок недотримання ними регламентів та правил Системи, або внаслідок надання неповної або недостовірної інформації про товари/ роботи/ послуги, порядок та умови продажу (проведення аукціону).

5.9. Оператор не несе відповідальності за недоліки в роботі мережевих систем і обмеження, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу, які призвели до нерегламентованих і непередбачених тимчасових відключень від мережі інтернет і не дозволили повноцінно працювати на електронному майданчику.
6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе за даним Договором зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, епідемій, вибухів, пожеж та інших надзвичайних обставин. При цьому термін виконання зобов’язань переноситься пропорційно часу, впродовж якого діяли такі обставини.

6.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно сповістити у письмовій формі іншу сторону, а також надати відповідні докази зазначених обставин.

6.3. Несповіщення або несвоєчасне сповіщення про настання обставин непереборної сили тягне за собою втрату права посилатися на такі обставини.

7. Термін дії Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання та діє протягом 3 (трьох) років.

7.2. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін або у випадку порушення Користувачем умов цього Договору або регламентів та / або правил Системи.

8. Заключні положення

8.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.
9. Юридичні реквізити та підписи СторінКористувач
Адреса: _________________________________

________________________________________

Банківські реквізити: р/р __________________

в ______________________________________

МФО __________, код ЄДРПОУ ____________

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № _________________,

ІПН _____________________________

Тел./факс: _____________________________

_______________________/_______________/

м. п.

Оператор
ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Адреса: 61037, Харьківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1 офіс 17. Договір с Фондом Державного майна України №229 від 31.07.2015 р., поточний рахунок № 26003010012978 у ПАТ «ВТБ» Банк м. Київ, МФО 321767, ЄДРПОУ 30761636

Моб. (050)5320185, (067)1627305

Офіційний сайт: www.aykcion.com.ua

Адреса поштових скриньок: lg.aykcion.@ya.ru

lg.aykcion@gmail.com
Директор ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»

_____________________ / В. Є. Малюк /

м.п.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7»
Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7», (надалі – „Продавець“), в особі директора Кудлінської Оксани Василівни, яка...

2015 року товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані"
Товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані", (далі — Замовник), в особі директора Войталюка Максима Андрійовича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Батерфлай – Тревел»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Батерфлай – Тревел», ліцензія Державної служби туризму І курортів ав 505479 від 26. 02....

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрейм Рентал»
«Наймодавець» з одного боку, І товариство з обмеженою відповідальністю «євроштакет», (код єдрпоу 39349061), в особі Генерального...

Судова палата у господарських справах
України від 2 грудня 2014 року у справі №24/5005/14436/2011 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Добробуд»...

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік", в особі директора Дубова Геннадія Володимировича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «інтер авто-трейдинг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «інтер авто-трейдинг» в особі Генерального директора Шпак Анни Ігорівни, надалі «Замовник»,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро»
Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро», в особі першого заступника директора Ютовця Федора Федоровича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро»
Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро», в особі першого заступника директора Ютовця Федора Федоровича, який...

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
України від 29 вересня 2014 року в справі №911/2089/14 за позовом особа 1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком» (далі...

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «тдк» (надалі продавець)
Учасник біржових торгів, член Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті» товариство з обмеженою відповідальністю фірма «тдк» (надалі...

Рішенням зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Цей Статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій ” (далі “Товариство”)

Договір субпідрядудоговір субпідряду на проектування: реконструкція об’єкту№
Товариство з обмеженою відповідальністю «альтіс-констракшн» (тов «альтіс-констракшн»)

Організатор Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «грейп україна»
Організатор Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «грейп україна» (надалі Організатор),місцезнаходження: 01001,Україна,...

Товариство з обмеженою відповідальністю “Зразок”
Тов «Центр сертифікації ключів «Україна» пакет документів, необхідний для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ецп (далі...

Договір на супровід дитячої туристичної групи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аккорд-Тур" (тов " Аккорд-Тур "), в особі директора Бучинської Галини Ігорівни, яка діє...

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю...
Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю «ансу» (надалі – Правила) – внутрішні правила, що регулюють...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт