Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір підряду на виконання робіт з монтажу повітропроводів та обладнання на об’єкті

Договір підряду на виконання робіт з монтажу повітропроводів та обладнання на об’єкті

Договір підряду

на виконання робіт з монтажу повітропроводів та обладнання на об’єкті
м._______ ___ _____ 201_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "_______________" (далі — Замовник) в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і гр. ______________________ (далі — Підрядник), з другої сторони (які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окре­мо — Сторона), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі й ясній пам'яті, діючи добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настан­ня правових наслідків, обумовлених нижче, розуміючи значення своїх дій та їх правові й фактичні наслідки, уклали цей Договір підряду (далі — Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати за дорученням Замовника та у відповідності з умовами Договору роботи зазначені в Додатку 1, а Замовник зобов'язується прийня­ти ці роботи та оплатити їх.

1.2. Характер робіт: монтаж повітропроводів та обладнання на об’єкті «Склад для безтарного зберігання цукру силосного типу ємністю 50 тисяч тон, за адресою: ______________________________.

2. Вимоги Замовника

2.1. Вимоги до робіт, що мають бути виконані Підрядником, встановлюються в проектній документації, забезпечення якою покладається на Замовника. Підрядник зобов'язується перевірити комплектність про­ектної документації та відповідність її установленим чинним законодавством України вимогам протягом 2 (двох) календарних днів з моменту її отримання. У разі виявлення невідповідності проектної документа­ції установленим вимогам Підрядник повідомляє про це Замовника.

2.2. У разі відсутності проектно-кошторисної документації на момент початку робіт Сторони складають дефектний акт, який підписується Сторонами й визначає вимоги до робіт, що мають бути виконані Підрядником.

2.3. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання робіт.

2.4. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказі­вок Замовника загрожує придатності або міцності робіт, що виконуються.

3. Обов'язки Сторін

3.1. Підрядник зобов'язаний:

3.1.1. своїми силами й засобами виконати роботи в обсягах і в строки, передбачені Договором;

3.1.2. здійснити приймання від Замовника, розвантаження, складування і зберігання необхідних для вико­нання робіт за Договором матеріалів, конструкцій, устаткування, інструментів, комплектуючих виробів;

3.1.3. інформувати Замовника про укладення договорів субпідряду з особами, що залучаються для вико­нання робіт за цим Договором, і забезпечувати контроль за ходом робіт, що виконуються ними;

3.1.4. забезпечувати на місці виконання робіт вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної без­пеки й охорони такого місця;

3.1.5. у разі виконання робіт на території Замовника протягом п'яти робочих днів з моменту підписання акта здавання-приймання предмета підряду вивезти з місця виконання робіт майно, що йому належить, за власний рахунок.

3.1.6. виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей та бережно ставитись до переданих йому документів, товарно-матеріальних цінностей, спецодягу та засобам індивідуального захисту. В разі доведення вини Підрядника у навмисному псуванні матеріальних цінностей, або інших цінностей, що належать Замовнику, Підрядник буде змушений відшкодувати вартість знищених, пошкоджених або втрачених ним цінностей.

3.1.7. протягом трьох робочих днів з моменту підписання акта здавання-приймання виконаних робіт, повернути спецодяг з логотипом компанії (куртку, напівкомбінезон, жилет сигнальний) та засоби індивідуального захисту (каску, рукавички, захисні окуляри та інше), у чистому вигляді з урахуванням природного зносу.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. оплатити виконані Підрядником роботи в розмірах і в строки, установлені Договором;

3.2.2. прийняти виконані Підрядником роботи та підписати акт здавання-приймання виконаних робіт за умови належного виконання таких робіт Підрядником.

3.2.3. видати Підряднику спецодяг з логотипом компанії (куртку, напівкомбінезон, жилет сигнальний) та засоби індивідуального захисту (каску, рукавички, захисні окуляри та інше).

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт

4.1. Роботи виконуються із матеріалів Замовника.

4.2. Для виконання роботи згідно з умовами Договору Замовник надає щоденно або по мірі необхідності матеріали Підряднику на об’єкті. Всі не використані матеріали Підрядник повинен повертати кожного дня під охорону представнику Замовника (відповідальна особа на об’єкті виконроб, інженер з нагляду за будівництвом.

4.3. Замовник на строк дії Договору надає Підряднику інструмент та обладнання для виконання робіт. Підрядник повинен повертати інструмент кожного дня під охорону представнику Замовника (відповідальна особа на об’єкті виконроб, інженер з нагляду за будівництвом.

4.4. Замовник протягом двох робочих днів з дня підписання Договору надає Підряднику необхідну проектну документацію: креслення, зразки, а також інші необхідні документи для виконання робіт.

4.5. Матеріал, інструмент та обладнання згідно з п.п. 4.2—4.3 Договору повинні бути надані Замовником Підряднику для виконання робіт щодня на вимогу Підрядника.

4.6. У випадку недоброякісності наданого матеріалу та/або інструментів (обладнання) Замовник зобов'язаний зробити заміну матеріалу протягом двох робочих днів з дня повідомлення його про це Підрядником.

4.7. Підрядник несе відповідальність за безпечну експлуатацію виданих йому інструментів та матеріалів.

5. Винагорода Підрядника

5.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються згідно з приблизним кошторисом, викладеним у Додатку № 1 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору.

5.2. Витрати Підрядника відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.

5.3. Вартість робіт за даним Договором указано без урахування ПДВ.

5.4. Загальна сума винагороди складається з сум всіх підписаних актів виконаних робіт, якщо роботи здаються поетапно. З виплат винагороди Підряднику, утримуються податки а саме: ПДФО 15-20%, Єдиний соціальний внесок -2,6%, військовий збір 1,5%.

5.5. Виплата авансу можлива по узгодженню Сторін.
6. Порядок розрахунків

6.1. Замовник здійснює оплату в такому порядкові:

6.1.1. протягом двох робочих днів із дня підписання Договору сплачує Підрядникові аванс у розмірі _______________( ______________________) грн. готівкою, за вирахуванням податків (ПДФО 15-20%, ЄСВ-2,6%, військовий збір 1,5%).

6.1.2. протягом п'яти робочих днів із дня підписання акта здавання-приймання робіт проводить із Підрядником остаточний розрахунок.

7. Термін виконання робіт

7.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт протягом двох робочих днів із дня надання ма­теріалів, інструменту та необхідної документації Замовником.

7.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу до _______ _____________ 201_ р. за умови надання всіх необхідних матеріалів Замовником. В іншому випадку термін виконання робіт подовжується, але не більш ніж до ______ _______ 201_ р. Підрядник має право достроково виконати роботи.

7.3. Проміжні терміни виконання робіт визначаються проектною документацією, наданою Замовником.

8. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт

8.1. Підрядник зобов'язується не рідше, ніж один раз на тиждень, інформувати Замовника про перебіг ви­конання робіт.

8.2. Замовник має право безперешкодного доступу (у робочий час, без перешкоджання виконанню Підрядником робіт за Договором чи інших робіт) до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються на виконання Договору.

8.3. Підрядник зобов'язується забезпечити Замовнику необхідні умови для ознайомлення з ходом вико­нання робіт.

9. Порядок здавання-приймання предмета підряду

9.1. Здавання-приймання виконаних робіт за Договором (предмета підряду) здійснюється Сторонами за актом протягом трьох робочих днів із дня повідомлення Підрядником Замовника про готовність предмета підряду до приймання.

9.2. Місце (пункт) здавання-приймання: __________________________.

9.3. Протягом трьох робочих днів з дня підписання передбаченого п. 9.1 Договору акта здавання-при­ймання Підрядник зобов'язаний надати Замовнику залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати всю проектну документацію та креслення, надані за п. 4.4 Договору.

10. Гарантійні терміни

10.1. Гарантійний термін за Договором становить один рік з дня здавання-приймання предмета підряду.

11. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

11.1. При порушенні своїх зобов'язань за Договором Сторона несе відповідальність, визначену Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне вико­нання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.

11.2. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати в повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов'язків за Договором.

11.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.

11.4. До форс-мажорних обставин належать обставини непереборної сили або події надзвичайного ха­рактеру, такі як війна, пожежа, повінь, землетрус, ураган, буря, просідання і зсув ґрунту; заборонні захо­ди законодавчих та/або виконавчих органів державної влади чи місцевого самоврядування, що виникли після укладання Договору, та які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання зобов'язань за Договором. У цьому випадку термін виконання зобов'язань за Договором змінюється за взаємною згодою, про що Сторони Договору укладають додат­кову угоду.

11.5. У разі виникнення зазначених вище форс-мажорних обставин Сторони протягом трьох календарних днів письмово сповіщають одна одну про наявність таких обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо Сторони без поважних причин не сповістили в зазначений строк про виникнення форс-ма­жорних обставин, то вони в подальшому не мають права вимагати зміни строків виконання умов Договору.

11.6. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад 30 (тридцять) календарних днів, то Сторони можуть прийняти рішення про зміну строків виконання умов Договору або про його припинення, про що укладають додаткову угоду.

11.7. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно із чинним зако­нодавством України.

12. Прикінцеві положення

12.1. Договір не підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації.

12.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

12.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбу­лося під час дії Договору.

12.4. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені в тій самій формі, що й Договір.

12.5. Після підписання Договору всі попередні переговори щодо його укладення, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні його умов.

12.6. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни до Договору

можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

12.7. Додаткова угода до Договору оформлюється за тими самими правилами, що й сам Договір.

12.8. Зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному зако­нодавстві України.

12.9. Зміна умов або припинення дії одного чи кількох пунктів Договору не припиняє дії Договору в цілому.

12.10. Якщо інше прямо не встановлено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розірваний тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

12.11. Договір уважається розірваним із моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до нього, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.

12.12. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рі­шенням суду.

12.13. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов'язані з ним, у тому числі з його дійсністю, ук­ладенням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.14. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у 10-денний строк, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим не­сприятливих наслідків.

12.15. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу.

12.16. Додатки, які є невід'ємною частиною Договору:

- Додатку № 1 «Кошторис витрат»
Місцезнаходження та реквізити Сторін

Замовник: Підрядник:

ТОВ «______________»

Адреса:

_____________________,

п/р ______________

в ПАТ «__________ МФО __________

Код ЄДРПОУ ____________

ІПН 3________________

Тел..: ____________Гр. _________________________

паспорт: серія ___ № __________

виданий ______________ __ _____ ____р.

ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків,

Адреса: ________________

Тел..: ____________Директор ____________ ______________


___________________ ______________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі
Замовник І виконавець далі по тексту разом Сторони, або окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Коментар: проектні послуги різновид підрядних послуг, відповідно...
Глави 61 Цивільного кодексу України. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити...

Разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей...

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля...
...

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Генпідрядник та Підрядник надалі разом іменовані «Сторони», а кожний...

Договір підряду з сервісного обслуговування систем кондиціювання

Договір про виконання робіт з технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція споруди кнс-3, її електросилового, технологічного обладнання та вентиляційних систем в...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Виконання робіт по об`єку: «Реконструкція споруди кнс-3, її електросилового, технологічного обладнання та вентиляційних систем в...

Технічне завдання перелік вимог до ресурсу І завдання ресурсу, терміни...
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного...
Щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту апаратури електророзподільної та контрольної, а саме послуг...

Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів дсту б а 4-10: 2009
Цей стандарт встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, виробів І мате­ріалів до основних комплектів робочих креслень...

Проведення робіт з ремонту (надалі «Договір»), про наступне
Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір на проведення робіт з ремонту (надалі...

Договір № на сервісне обслуговування та ремонт обладнання
Директора Дементьєвої Людмили Павлівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали цей Договір про наступнеБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт