Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про надання рекламних послуг

Про надання рекламних послуг

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГм. _________________

"___" ______________ 200_ р.


___________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ___________________________________

_________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,
та

___________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ______________________________________

_________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________-__________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник дає завдання Виконавцю, а Виконавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та відповідно до завдання Замовника надати за плату Замовнику наступні рекламні послуги: _______

_______________________________________________________________________.

1.2. Опис об'єкта реклами та рекламних засобів: ________________________

_______________________________________________________________________.

1.3. Опис рекламних послуг_________________________________________.

1.4. Строк надання рекламних послуг: ________________________________.

1.5. Обсяг рекламних послуг: _______________________________________.

1.6. Інші умови: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

1.7. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику рекламних послуг за цим Договором складається відповідний акт в строк _____________________ шляхом ________________.
2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець бере на себе наступні обов'язки:

2.1.1. Подати на затвердження Замовнику в ___-денний строк з дня набрання чинності цим Договором детальний опис рекламних послуг, визначених в п. 1.3 цього Договору, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для їх надання. Названий опис після його затвердження Рекламодавцем є невід'ємною частиною цього Договору.

2.1.2. Власними силами та з власних матеріалів виготовити необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, відеокасети, магнітні записи, фільми) в строк ___________.

2.1.3. Подати на затвердження Замовнику ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для надання послуг, в строк ____________. Виробництво реклами або публікація незатверджених Замовником матеріалів не допускається.

2.1.4. В разі незгоди Замовника із запропонованими йому для затвердження описом рекламних послуг, ескізами, оригінал-макетами та іншими матеріалами, поданими Виконавцем на підставі пп. 2.1.1 та пп. 2.1.3 п. 2.1 цього Договору, переробити їх у відповідності із зауваженнями Змовника та повторно подати йому в строк __________________ для затвердження протягом ____________________.

2.1.5. Знайомити Замовника за його вимогою з перебігом надання рекламних послуг за цим Договором в порядку _______ , в строк ____________.

2.1.6. Розмістити рекламу: ____________________________________________

(вказати яку, де, в який строк і в якому порядку)

_________________________________________________________________________.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник бере на себе наступні обов'язки:

3.1.1. Затвердити опис рекламних послуг, наданий йому відповідно до пп. 2.1.1 п. 2.1 цього Договору Виконавцем, або повернути йому із зауваженнями в строк ________________.

3.1.2. Затвердити ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, надані йому відповідно до пп. 2.1.3 п. 2.1 цього Договору Виконавцем, або повернути йому із зауваженнями в строк ________________.

3.1.3. Надати інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг), а саме: ______________ , в строк _______________.
4. ПОРЯДОК ТА РОЗМІР ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Послуги, надані Виконавцем, Замовник оплачує в сумі ____________ ____________________________________________________________________ грн. шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.2. Розрахунки за послуги здійснюються Замовником передоплатою – шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця 100 % суми в строк _____________________.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

5.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

5.5 Замовник несе відповідальність за зміст наданих Виконавцеві матеріалів.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Підписи
За ЗАМОВНИКА

Керівник ______________/___________/
м. п.


ВИКОНАВЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
сторін
За ВИКОНАВЦЯ

Керівник _______________/__________/
м. п.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Про надання рекламних послуг

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Терміни, предмет договору, перелік надаваних послуг та визначення...

Інформація про роботу Центру адміністративних послуг міської ради...
Результатом здійснення Концепції реформування системи надання адміністративних послуг в Україні є Центри надання адміністративних...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних...
Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2013 №588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг"...

Регламент центру надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької...
Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року №588 "Про затвердження...

Про роботу центрів надання адміністративних послуг з обслуговування...
Ро адміністративні послуги”, відповідно до якого при міських радах (їх виконкомах) І райдержадміністраціях були створені центри надання...

Регламент роботи Новомосковського центру надання адміністративних послуг
Регламент) встановлює порядок діяльності Новомосковського центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок...

Проект
Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська та Переліку адміністративних послуг, що надаються...

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Регламент процедурних дій адміністраторів, державних адміністраторів...
Центрі надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Регламент Центру надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради
Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі центр), порядок дій адміністраторів...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання маркетингових послуг
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт