Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 4 до документації конкурсних торгів - «04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

Додаток 4

до документації конкурсних торгів


ДОГОВІР

про закупівлю товарів за державні кошти

(договір поставки)
м. Київ _________ 20____ р.
__________________________________, (далі – Постачальник), в особі _________________________________, що діє на підставі ________________, з однієї сторони, та

Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", (далі – Покупець), в особі _______________________________, що діє на підставі довіреності від _____________ р. за № ___________, з іншої сторони, разом іменовані надалі "Сторони", приймаючи до уваги, що Сторони правомочні відповідно до установчих документів і чинного законодавства України підписувати та виконувати зобов’язання за даним Договором, керуючись законодавством України щодо здійснення державних закупівель, уклали даний Договір про наступне:

I. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов'язується у 20__ році поставити Покупцеві Товари, зазначені в специфікації/-ях, що додається/-ються до Договору і є його невід'ємною/-ими частиною/-ами (далі – Специфікація/-ії), а Покупець - прийняти і оплатити такі Товари .

1.2. Найменування товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість договору вказується у Специфікації/-ях.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.5. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

Постачальник_____________________ Покупець____________________
II. Якість Товару
2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості або паспортом виробника та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду.

2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника. Гарантійний строк на Товар встановлюється в Специфікації/-іях до цього Договору.
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору включає ПДВ і вказується в Специфікації/-іях.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Умови оплати транспортних витрат Товару зазначаються у Специфікації/-ях.

3.4. У разі, якщо до ціни Товару не включені витрати по оплаті транспортних послуг, що здійснюються автотранспортом (автотранспортні послуги), оплата таких послуг здійснюється на підставі автотранспортних накладних, наданих Постачальником.

У разі укладання Постачальником окремого договору перевезення Товару автотранспортом з іншою особою, то у такому договорі та автотранспортній накладній повинні зазначатися відомості, що власником товару (вантажу), є Постачальник.

У разі, якщо до ціни Товару не включені витрати по оплаті транспортних витрат, що здійснюються залізницею (залізничний тариф), оплата таких послуг компенсується Постачальнику на підставі відповідних підтверджуючих документів (залізничної накладної з розрахунком вартості перевезення Товару).

Відшкодування транспортних витрат повинно відображатися шляхом включення суми транспортних витрат до акту приймання–передачі або видаткової накладної на підставі підтверджуючих документів (залізничної накладної, товарно-транспортної накладної), в яких повинна вказуватися сума витрат на перевезення.

3.5. Документи щодо передачі Товару та транспортних витрат необхідно надавати в один звітний період.

3.6. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю Товару, вказаного в Специфікації/-ях до цього Договору.


Постачальник_____________________ Покупець____________________

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Покупцем після пред’явлення Постачальником рахунка на оплату Товару та підписаного Сторонами акту приймання–передачі або видаткової накладної, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника, з урахуванням ПДВ, на умовах, зазначених у Специфікації/-ях.

4.2. До рахунка додаються: підписаний уповноваженими представниками Сторін акт приймання-передачі товарів або видаткова накладна.
V. Поставка Товару

5.1. Строк поставки, умови та місце поставки Товару, перелік вантажовідправників і вантажоотримувачів вказуються в Специфікації/-ях до цього Договору.

5.2. Обсяг постачання кожної окремої партії Товару визначається в рознарядках Покупця (узгоджена до поставки партія Товару).

5.3 Датою поставки Товару є дата акту приймання–передачі Товару, підписаного уповноваженими представниками Сторін.

5.4. Постачальник письмово повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження шляхом направлення листа.

5.4.1. Відвантаження Товару проводиться лише після отримання рознарядки Покупця.

5.4.2. За вимогою Покупця або вантажоотримувача Постачальник зобов'язаний відвантажувати Товар в присутності повноважних представників Покупця.

5.5. Протягом 48 годин після закінчення відвантаження Постачальник повідомляє про це Покупця і вантажоотримувача.
5.6. Постачальник надає на адресу Покупця наступні документи:

 • товаросупровідні документи (товарно-транспортна накладна);

 • сертифікат якості та/або паспорт виробника;

 • відвантажувальна специфікація (акт завантаження) або пакувальний лист;

 • сертифікат походження (за вимогою Покупця);

 • сертифікат відповідності (за вимогою Покупця).

5.7. Після відвантаження Товару залізничним транспортом Постачальник направляє Покупцю оригінали податкової накладної, акту приймання–передачі Товару та копію залізничної накладної.

При відвантаженні автотранспортом Постачальник надає Покупцю оригінал податкової накладної та акту приймання–передачі Товару або видаткову накладну та копію товарно-транспортної накладної.

Постачальник_____________________ Покупець____________________

При здійсненні перевезення Товару автотранспортом, незалежно від того чи включені витрати на перевезення в ціну Товару, Постачальник зобов’язується оформити та надати Покупцю другий примірник товарно-транспортної накладної (ф.№1-ТН). Товарно-транспортна накладна повинна бути оформлена відповідно до правил перевезення вантажів автомобільним транспортом чинних на день складання товарно-транспортної накладної.

Відправлення вказаних документів здійснюється Постачальником протягом 2-х (двох) днів нарочним або рекомендованим листом кур’єрською поштою.

Постачальник зобов’язується передати Покупцю бухгалтерські документи на відвантажений та отриманий Товар не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки.

5.8. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його приймання проводиться безпосередньо вантажоотримувачем.

5.9. Приймання Товару по кількості проводиться відповідно до Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», затвердженої постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965р., по якості - Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», затвердженої постановою Держарбітражу № П-7 від 25.04.1966р., та сертифікатом якості або паспортом заводу-виробника. У разі виявлення невідповідності в якості або нестачі Товару, виклик представників Постачальника - обов'язковий, а представників заводу-виробника - за вимогою Покупця.

5.10. Правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і пов'язаних із цим затримок при відвантаженні Товару приймає на себе Постачальник.

5.11.При виникненні додаткових витрат у зв’язку з неправильністю оформлення товаросупровідних документів або неможливістю відправлення Товару з вини Постачальника, такі витрати (у тому числі по доставці Товару в кінцевий пункт призначення) покриваються Постачальником.

5.12. Вантажовідправником Товару за цим Договором є Постачальник або завод-виробник, про що зазначається у Специфікації/-ях.

5.13. Постачальник зобов’язаний забезпечити, щоб у залізничній накладній Вантажовідправником зазначалися відомості, що власником товару (вантажу) є Постачальник.

5.14. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам.

5.15. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром).

5.16. Порядок і терміни повернення тари, умови розрахунків за тару обумовлюються у Специфікації/-ях.
Постачальник_____________________ Покупець____________________

VI. Права та обов'язки Сторін
6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари.

6.1.2. Приймати поставлені Товари, у разі відсутності зауважень, згідно з актом приймання-передачі Товару.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір частково або в повному обсязі у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 30 днів.

6.2.2. Контролювати поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Протягом 10 днів з моменту підписання Договору надати копію довіреності особи, уповноваженої здійснювати постачання товарів та підписувати податкові накладні. У разі зміни протягом дії Договору такої особи, надати копію нової довіреності протягом 10 днів з моменту такої зміни.
6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари.

6.4.2. На дострокову поставку Товарів за письмовим погодженням Покупця.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 30 днів.
VII. Відповідальність Сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Постачальник_____________________ Покупець____________________

7.2. Товар, що не відповідає комплекту/комплектності та/або кількості або/та якості може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника, до його заміни та/або доукомплектації. Постачальник зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання протягом 10 днів. Якщо Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право реалізувати Товар для відшкодування понесених своїх збитків.

7.3. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості Товару, обумовленої Договором, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару за його місцезнаходженням або замінити неякісний Товар на Товар належної якості в узгоджені між Сторонами строки, але не більше 20 календарних днів з дня отримання повідомлення від вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невідповідність якості Товару.

7.4. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості або некомплектного Товару.

7.5. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару і порушення строків надання відвантажувальних документів, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, про відвантаження якого не було своєчасно повідомлено або відвантажувальні документи щодо якого надані з порушенням строку.

7.6. У випадку невиконання Постачальником взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю всі збитки, що завдані йому таким невиконання, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів.

7.7. Постачальник компенсує витрати Покупцю за простій транспорту, коли такий простій буде викликаний необхідністю приймання Товару у присутності повноважних представників Постачальника, у разі поставки Товару, що не відповідає вказаній у товаросупровідних документах кількості та якості.

7.8. У разі невиконання Постачальником взятих на себе зобов‘язань з поставки Товару у строки, зазначені у специфікаціях до даного Договору, останній сплачує пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого або недопоставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого або недопоставленого Товару.

7.9. За порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7.10. Оплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

Постачальник_____________________ Покупець____________________
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або органом, на який покладені обов'язки по ліквідації таких обставин.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Покупцю кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
X. Строк дії Договору
10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до ______________________ (строк дії договору може бути на два, три місяці довше ніж строк поставки), а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.
XI. Інші умови
11.1. Всі доповнення, специфікації і додатки до Договору є його невід'ємними частинами, якщо викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками.

11.2. Постачальник не має права передавати свої права та обов`язки за Договором третім особам без письмової згоди Покупця.

11.3. При тлумаченні умов поставки по Договору застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (редакція 2000 року).

11.4. Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків

Постачальник_____________________ Покупець____________________
передбачених чинним законодавством України.

11.5. Відповідно до податкового законодавства Постачальник за даним Договором є платником податку на прибуток на _________________, Покупець є платником консолідованого податку на прибуток на загальних умовах.

11.6. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю Товару (продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю, а також інших випадків, передбачених законодавством, що регулює державні закупівлі.

11.7. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.8. Визнання недійсним одного або кількох пунктів Договору не тягне за собою недійсність інших його положень, якщо можна вважати, що Договір було укладено без включення недійсного/них пункту/тів.

11.9. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.10. У разі зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів Сторони, вона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 3-х днів про такі зміни.

11.11. Договір складений українською мовою в двух примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу.

XII. Додатки до Договору

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є Специфікація/-ї №__,

XIII. Місцезнаходження та банківські

реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ
Дочірня компанія «Укргазвидобування»

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Адреса: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28

п/р ______________

код ЄДРПОУ 30019775

ІПН 300197726657

Свідоцтво № 35481203

Тел. _________________

Тел./факс

від Постачальника:

від Покупця:

______________________

М.П.

________________________

М.П.Додаток №____


До Договору №_____ від______

СПЕЦИФІКАЦІЯ №_____


від "___" ______________ 20__ р.
п/п

Найменування Товару

Код

УКТЗЕД

ДЕСТ/ТУ

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)ВСЬОГО:
 1. Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає (______________________________________________________________) гривень, у т.ч. ПДВ________ .

 2. Умови поставки Товару:

 • DDP : кінцеве місце призначення _____________________________________________________________

(назва кожного місця призначення, адреса, код станції т.д.)

 1. Строк поставки Товару: ________________________________________________________________________

 2. Умови та строки оплати: ___________________________________________________

 3. Умови оплати транспортних витрат____________________________________

 4. Гарантія на Товар становить ________________________________________________

 5. Виробник товару: _________________________________________________________

 6. Рік виготовлення Товару_______________________________________________

9. Відвантаження Товару проводиться за рознарядкою Покупця.

10. Вимоги до тари та упаковки _________________________________________________

11. Реквізити Вантажовідправника:____________________________________________

12. Реквізити Вантажоотримувача:_____________________________________________

13. Ця Специфікація є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

14. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю).
ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Покупець:

______________________

М.П.


________________________

М.П.


1   2   3   4   5

Схожі:

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«30» квітня 2013 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівельБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт