Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про інженерно-геологічні вишукування

Звіт про інженерно-геологічні вишукування

ДОГОВІР №


на виконання вишукувальних робіт
м. Київ « » __________ 20 р.
Приватне Підприємство ГЕОБУРСЕРВІС” при Печерській районній державній адміністрації м. Києва, надалі Виконавець, в особі директора Мандрика Ігоря Петровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ « », надалі Замовник, в особі директора , що діє на підставі Статуту підприємства, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання наступних вишукувальних робіт: «Інженерно-геологічні вишукування для , які здійснюються у відповідності з Технічним завданням (додаток 1) і календарним планом робіт (додаток 2), які є невід’ємною частиною цього Договору .

1.2. Термін виконання робіт: початок - _________ 201 р.

закінчення - _________ 201 р.

1.3. Приймання і оцінка роботи здійснюється згідно діючих нормативних документів і у відповідності з основними вимогами цього Договору (п.1.1. та додатки 1 і 2).

1.4. За результатами виконання вишукувальних робіт Виконавець надає Замовнику Звіт про інженерно-геологічні вишукування (надалі Звіт), визначені цим Договором (п.1.1. та додатками 1 і 2) у кількості 2 (два) оригінальних примірники, скріплених підписом та відбитком печатки, у строк, встановлений цим Договором.

1.5. Передача Замовникові матеріалів після завершення робіт здійснюється за документами Виконавця, що супроводжують Звіт.
2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. За виконані роботи згідно з цим Договором Замовник перераховує Виконавцеві: грн., крім того ПДВгрн., разом – () грн. 00 коп.

2.2.Сторони визначають наступний порядок розрахунків за цим Договором:

- до початку проведення робіт Замовник сплачує Виконавцю необхідний для виконання робіт за даним Договором аванс в розмірі 50% від договірної ціни, що становить грн., крім того ПДВ грн., разом – () грн. 00 коп.

- остаточний розрахунок з Виконавцем здійснюється після приймання робіт і підписання Акта прийому-передачі виконаних робіт.
3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

3.1. Після завершення робіт, Виконавець надає Замовникові акт здачі-прийняття роботи та Звіт про інженерно-геологічні вишукування.

3.2. Замовник на протязі 3 робочих днів від дня закінчення робіт, зобов‘язаний підписати акт здачі-приймання виконаних робіт або мотивовану відмову від приймання робіт.

3.3. У випадку дострокового виконання робіт, Замовник зобов‘язаний достроково прийняти роботи.

3.4. У випадку неналежного виконання робіт Виконавцем Акт здачі-приймання не підписується Замовником та надається обґрунтована відмова. У разі обґрунтованої відмови Замовника Сторони складають протокол розбіжностей та діють згідно з чинним законодавством. В протоколі розбіжностей Сторони визначають порядок і терміни усунення недоліків. Усунення недоліків проводиться Виконавцем своїми силами і за свій рахунок у термін, що не перевищує 10 днів.

3.5. В разі дострокового закінчення робіт Замовник їх приймає і сплачує у відповідності з умовами, визначеними пп. 2.2.і 2.3. цього Договору.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за цим Договором Виконавець і Замовник несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством. 4.2. У разі несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов‘язань Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,5 (п’ять десятих) відсотка від вартості робіт, що виконуються, за кожний день затримки виконання робіт, обумовлених п.1.1, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

4.3. У разі порушення строків оплати робіт Замовник з урахуванням умов п.2.3. сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 0,5 (п’ять десятих) відсотка від вартості робіт за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

5. ІНШІ УМОВИ.

5.1. Виконавець приступає до виконання робіт тільки після оформлення Договору та отримання авансу від Замовника.

5.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як: пожежа, повінь, несприятлива погода, землетрус, воєнні дії та інші, пов‘язані з дією нездоланної сили або обставин, які не залежать від волі Сторін, останні не несуть майнової відповідальності за невиконання або часткове невиконання прийнятих зобов‘язань, за виключенням фінансових взаєморозрахунків.

5.6. Виконавець та Замовник здійснюють оподаткування згідно загальної системи оподаткування та є платниками податку на додану вартість на загальних підставах.
6. ДОДАТКИ

6.1. До цього договору додаються:

1. Технічне завдання

2. Календарний план робіт
7. ПОШТОВІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник: ТОВ “ ”

Україна, 03150,м. Київ, вул. тел.

Р/р

МФО , ЄДРПОУ,

ІПН , Свідоцтво платника податку №

Платник податку на прибуток на загальних умовах.

Виконавець: ПП ГЕОБУРСЕРВІС

Україна, 03150,м. Київ, пр. Перемоги,96, оф.72 тел.098-888-6-777

Р/р 26008052711849 Печерська філія, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 300711, ЄДРПОУ 35758979,

ІПН 357589726556, Свідоцтво платника податку № 100102185.

Платник податку на прибуток на загальних умовах.

Від “Замовника”

Від “Виконавця”Директор ТОВ « »

Директор ПП «Геобурсервіс»________________

(підпис)

________________ І.П.Мандрик

(підпис)

М.П.

М.П.

ДОДАТОК 2


до Договору №

від « __ »________20 р.Календарний план робіт
Назва робіт: «Інженерно-геологічні вишукування..
з/п

Назва роботи по договору та основних етапів його виконання

Термін виконання, місяць

Розрахункова ціна етапу,

грн.

1

2

3

4

1

Польові роботи

________ 20__

,00

2

Лабораторні роботи

________ 20__

,00

3

Камеральні роботи

_________20__

,00РАЗОМ:

ПДВ (20%):

РАЗОМ З ПДВ:

,00

,00

,00ГРН. 00 КОП.


Від “Замовника”

Від “Виконавця”Директор ТОВ « »

Директор ПП «Геобурсервіс»________________

(підпис)

________________ І.П.Мандрик

(підпис)

М.П.

М.П.


Замовник: ТОВ “ ”

Україна, 03150,м. Київ, вул. тел.

Р/р

МФО , ЄДРПОУ,

ІПН , Свідоцтво платника податку №

Платник податку на прибуток на загальних умовах.


Виконавець: ПП ГЕОБУРСЕРВІС

Україна, 03150,м. Київ, пр. Перемоги,96, оф.72. тел.098-888-6-777

Р/р 26008052711849 Печерська філія, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 300711, ЄДРПОУ 35758979,

ІПН 357589726556, Свідоцтво платника податку № 100102185.

Платник податку на прибуток на загальних умовах.


АКТ № 1

Здачі (приймання) виконаних робіт
« » _________20___р.
«Інженерно-геологічні вишукування…»
Ми, що підписалися нижче, представник ЗАМОВНИКА директор

з одного боку, та представник ВИКОНАВЦЯ директор І.П.Мандрик з іншого боку, склали цей акт про те, що роботи по етапу договору № від 201 р. повністю виконані, вся документація оформлена належним чином, результати роботи повністю відповідають вимогам технічного завдання та передана Замовнику.

Замовник не має претензій до Виконавця.

Загальна вартість робіт складає : грн., крім того ПДВ – грн., разом – ( ) грн. 00 коп.

Зарахований аванс: грн., крім того ПДВ – грн., разом – ( ) грн. 00 коп.

До сплати підлягає: : грн., крім того ПДВ – грн., разом – ( ) грн. 00 коп.

ЗАМОВНИК зобов`язується перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ в триденний термін з моменту підписання акту здачі (приймання) виконаних робіт.

Від “Замовника

Від “ВиконавцяДиректор ТОВ « »

Директор ПП «Геобурсервіс»________________

(підпис)

________________ І.П.Мандрик

(підпис)

М.П.

М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни вишукування, проектування І територіальна діяльність

Рішення від 15 березня 2016 року
Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні І розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Додаток 1 до рішення Київської міської ради від № Тимчасовий порядок...
Цей Тимчасовий порядок (надалі – «Порядок») визначає організаційні та економічні відносини, пов’язані з механізмом залучення, розрахунку...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

1 сфера застосування
Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень...
Звіт про основні показники діяльності підприємства", №1-підприємництво (малі) піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про використання коштів, | |
України та за кордон”, Наказу №440 від 19. 09. 2003 “Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження...

Звіт складається з трьох розділів. Показники розділу І та ІІ відображають...
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) "Звіт...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт