Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг»

Сторінка1/3
  1   2   3

стор. з

Договір № _______________


про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису

м. Київ «____» ___________ 20___ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі - Центр)

в особі ______________________________________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________, з одного боку, і ____________________________________________________________________________________ (далі - Клієнт) в особі ___________________________________________________, що діє на підставі __________________________ з іншого боку, далі разом іменуються як Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір про наступне:


 1. Загальні положення

  1. Цей Договір укладається безпосередньо з Клієнтом або через його уповноваженого представника, який повинен надати документ, що посвідчує його особу і документ, яким він уповноважений на укладання Договору.

  2. Підписувачем електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу. Сформований Центром посилений сертифікат відкритого ключа підписувача ЕЦП (далі - сертифікат) містить цей ключ та основні дані (реквізити) підписувача.

  3. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

  4. Всі підписувачі мають пройти процедуру реєстрації в Центрі після встановлення їх особи згідно з п.5.2 Правил посиленої сертифікації , затверджених Наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (далі - ДСТСЗІ СБУ) від 13.01.2005 року №3 (із змінами, внесеними згідно з Наказом ДСТСЗІ СБУ від 10.05.2006 р. №50) перед поданням електронної заявки на сертифікацію відкритого ключа підписувача (далі – електронна заявка) до Центру.

  5. Послуги, що надаються за цим Договором, відповідають вимогам ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння» та вимогам до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджених Наказом Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.08.2012 р. №1236/5/453 .

  6. Порядок надання послуг визначається:

 • Законами України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. №852-IV (далі - Закон) та «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05. 2003 р. №851-IV;

 • Наказом ДСТСЗІ СБУ від 13.01.2005 р. №3 «Про затвердження Правил посиленої сертифікації» (із змінами, внесеними згідно з Наказом ДСТСЗІ СБУ від 10.05.2006 р. №50) (далі - Правила);

 • Регламентом роботи акредитованого центру сертифікації ключів товариства з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі - Регламент);

 • цим Договором.

  1. Клієнт підтверджує, що ознайомився і погоджується з політикою сертифікації та умовами обслуговування посилених сертифікатів, які викладені в Регламенті Центру, розміщеному на електронному інформаційному загальнодоступному ресурсу в мережі Internet - сайт http://uakey.com.ua (далі – сайт Центру), Правилах та інших нормативно-правових актах, що розміщені на сайті Центрального засвідчувального органу http://www.czo.gov.ua .

  2. У рамках даного договору Клієнт підтверджує, що Центр передав надійний засіб ЕЦП, відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації» від 20.07.2007 року №141.

  3. Програмний комплекс «FREEDOM» – це компонент, що є складовою частиною комп’ютерної програми «M.E.Doc».

  4. Всі інші терміни в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному Законом, Правилами та іншими чинними нормативно-правовими актами України.
 1. Предмет договору

 1. Центр надає Клієнту, а Клієнт приймає і оплачує послуги (код 72310000-1 згідно ДК 021:2015) з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (далі - послуги ЕЦП) на умовах, визначених цим Договором (Додаток 1), а саме:

 • обробка даних: збір, сортування, архівація, захист, транспортування, перетворення даних, необхідних для ідентифікації Клієнта з метою проходження процедури реєстрації і формування сертифікатів;

 • обслуговування сертифікатів: Центр реєструє підписувачів, формує сертифікати (у кількості _____ шт.), зберігає, розповсюджує їх, управляє статусом сертифікатів, розповсюджує інформацію про статус сертифікатів;

 • за бажанням Клієнта Центр надає додаткові послуги: формування позначки часу, повідомлень про статус сертифікатів у реальному часі за підписом Центру;

 • за бажанням Клієнта Центр надає додаткові консультації щодо створення, перевірки та використання ЕЦП, засобів та процедури генерації особистого та відкритого ключів, а також створення електронних заявок.

 1. Центр зобов'язується здійснити постачання та передати у користування Клієнта програмний комплекс «FREEDOM», визначену в п. 1.9. цього Договору, а Клієнт прийняти та оплатити програмний комплекс «FREEDOM» у кількості та за цінами визначеними в чинному прайсі, що розміщений на сайті Центру.
 1. Права та обов’язки Центру

  1. Центр має право:

   1. отримати і перевірити відомості про підписувача, що необхідні для проходження процедури реєстрації і формування сертифіката згідно з п.5.2 Правил;

   2. відмовити Клієнту або його представнику - підписувачу в проходженні процедури реєстрації, зміні стану сертифіката та інших послугах ЕЦП у випадках, передбачених Регламентом й у разі порушення умов проходження процедури реєстрації та отримання послуг ЕЦП, передбачених цим Договором та Регламентом;

   3. вимагати від Клієнта або його представника – підписувача усунення будь-яких порушень умов даного Договору та Регламенту;

   4. розкрити інформацію про Клієнта або персональні дані його представника - підписувача відповідним органам лише у випадках, передбачених законодавством України;

   5. скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати у випадках, передбачених цим Договором та Регламентом;

   6. змінювати вартість послуг ЕЦП та вартість постачання програмного комплексу «FREEDOM» в порядку, передбаченому цим Договором;

   7. тимчасово зупиняти надання послуг та постачання програмного комплексу «FREEDOM» у випадках, передбачених цим Договором;

   8. припинити дію Договору у випадках, передбачених цим Договором;

   9. інші права, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.

  1. Центр зобов‘язаний:

   1. своєчасно та якісно надавати послуги ЕЦП, передбачені цим Договором та Регламентом;

   2. вчасно та якісно постачати програмний комплекс «FREEDOM»;

   3. забезпечувати захист інформації, персональних даних підписувачів, використовуючи комплексну систему захисту інформації, на яку контролюючим органом видано атестат відповідності;

   4. використовувати в якості алгоритмів ЕЦП стандарти ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 4145-2002, ДСТУ ГОСТ 28147:2009;

   5. використовувати надійні засоби ЕЦП для надання послуг ЕЦП;

   6. цілодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів;

   7. перевіряти дані, що вносяться до сертифіката, правочинність електронних заявок, заяв на блокування, поновлення та скасування сертифікатів;

   8. скасовувати, блокувати, поновлювати сертифікати та інформувати підписувачів про зміну статусу їх сертифікатів у випадках, передбачених Регламентом і законодавством України;

   9. перевіряти законність звернень про скасування, блокування, поновлення сертифікатів та зберігати документи, на підставі яких сертифікати були скасовані, заблоковані чи поновлені;

   10. формувати сертифікати і видавати, за бажанням Клієнта, в електронній формі та у формі паперового документа;

   11. зберігати сформовані сертифікати упродовж строку, що передбачений законодавством;

   12. надати (в рамках цього Договору) надійний засіб ЕЦП, що має експертний висновок за результатами державної експертизи ДССЗЗІ України у сфері криптографічного захисту інформації;

   13. перевірити володіння підписувачем особистим ключем, який відповідає відкритому ключу, наданому для формування сертифіката;

   14. забезпечувати цілодобовий доступ користувачів до сертифікатів підписувачів, які дали на це згоду, до даних про статус сертифікатів на сайті Центру;

   15. надавати Клієнту інформацію та документи відносно діяльності Центру (щодо послуг, тарифів та іншу інформацію, передбачену цим Договором та чинним законодавством України) за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку або шляхом розміщення її на сайті Центру;

   16. шляхом розміщення на сайті Центру, в електронному вигляді передавати Клієнту експлуатаційну документацію на програмний комплекс «FREEDOM», зокрема «Інструкцію із забезпечення безпеки експлуатації» та «Інструкцію про порядок генерації ключів та поводження із ключовими документами», в яких указуються порядок установлення та обслуговування програмного комплексу «FREEDOM», забезпечення ключовими документами (ключовими даними), а також  ужиття заходів щодо забезпечення режиму безпеки;

   17. надавати консультації з питань щодо створення, перевірки та використання ЕЦП, засобів та процедури генерації особистого та відкритого ключів, а також створення електронних заявок;

   18. інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.
 1. Права та обов’язки Клієнта і його представників - підписувачів

  1. Клієнт і його представники - підписувачі мають право:

   1. ознайомитись з інформацією щодо діяльності Центру в сфері надання послуг ЕЦП;

   2. отримати необхідні пояснення та консультації щодо предмету цього Договору, його виконання тощо;

   3. отримати консультації з питань щодо створення, перевірки та використання ЕЦП, засобів генерації особистого та відкритого ключів, а також створення електронних заявок та заяв на зміну статусу сертифіката в Центрі або його відокремленому пункті реєстрації (далі – ВПР);

   4. обумовити публікацію свого сертифіката на сайті Центру;

   5. отримати сертифікати в електронній формі та у формі паперового документа, якщо процедура реєстрації Клієнта та його представника – підписувача пройшла успішно;

   6. використовувати сформовані Центром сертифікати для вчинення правочинів на суму, що не перевищує 1 (один) мільйон гривень;

   7. подавати заяви на блокування, скасування та поновлення свого сертифіката;

   8. отримувати повідомлення щодо зміни статусу свого сертифіката;

   9. подавати заяви, скарги, претензії тощо;

   10. інші права, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.

  1. Клієнт і його представники - підписувачі зобов’язані:

   1. перед укладанням цього Договору ознайомитись із Законом, Правилами, Регламентом;

   2. виконувати вимоги, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України;

   3. надавати повні, достовірні відомості та іншу інформацію відповідно до цього Договору, Регламенту Центру та чинного законодавства України;

   4. надавати повну, достовірну інформацію, яка має бути включена до сертифіката, під час проходження процедури реєстрації в Центрі або його ВПР, подавши належним чином оформлені документи, перелік яких розміщений на сайті Центру;

   5. своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки за послуги ЕЦП та за постачання програмного комплексу «FREEDOM», що становлять предмет цього Договору;

   6. використовувати особистий ключ тільки в межах своїх повноважень;

   7. надавати Центру письмові обґрунтовані зауваження стосовно якості послуг ЕЦП та стосовно якості отриманого програмного комплексу «FREEDOM», що становлять предмет цього Договору, у разі їх виникнення, впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів після формування сертифікатів чи зміни їх статусу;

   8. використовувати тільки надійні засоби ЕЦП (під час генерації особистого та відкритого ключів, формування та перевірки ЕЦП, шифрування інформації), що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації (відповідно до умов п.3.2.12. цього Договору);

   9. повідомляти Центр про зміну реквізитів, що вносяться до цього Договору Клієнтом, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня настання відповідних змін;

   10. отриманий програмний комплекс «FREEDOM» використовувати тільки в рамках цього Договору (заборонено змінювати, модифікувати та передавати іншим особам);

   11. здійснювати експлуатацію програмного комплексу «FREEDOM» відповідно до вимог експлуатаційної документації, інструкції із забезпечення безпеки експлуатації засобів КЗІ, а також інструкції про порядок генерації ключів та поводження з ключовими документами;

   12. додержуватись вимог щодо використання особистих ключів, визначених Регламентом та цим Договором;

   13. перевіряти відповідність отриманого сертифіката до поданої електронної заявки;

   14. зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами;

   15. не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;

   16. знати пароль доступу до особистого ключа та «фразу-пароль» для голосової аутентифікації;

   17. не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль доступу до особистого ключа та «фразу-пароль» для голосової аутентифікації;

   18. негайно інформувати Центр про наступні події, якщо вони трапилися до закінчення строку чинності сертифікатів:

 • втрату або компрометацію особистого ключа;

 • втрату контролю щодо ключа через компрометацію пароля;

 • виявлення неточностей, інформації чи відомостей, що не відповідають дійсності;

 • зміну даних, що зазначаються у сертифікатах.

Ця інформація може бути прийнята Центром по телефону.

   1. при виявленні неточностей або зміні даних, зазначених у сертифікаті, відкликати цей сертифікат;

   2. використовувати особистий ключ виключно для ЕЦП, а також дотримуватись інших вимог щодо його використання, визначених Регламентом;

   3. інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Регламентом та чинним законодавством України.
 1. Підстава для надання послуг ЕЦП та умова для формування сертифікатів

 1. Підставою для надання послуг ЕЦП є отримання Центром всіх документів, перелік та порядок подання яких визначений Регламентом Центру та Правилами й розміщений на сайті Центру.

 2. Формування сертифікатів відбувається тільки за умови надання Клієнтом електронних заявок на їх створення (в електронній формі), до яких внесені реквізити підписувачів, вказаний строк чинності сертифікатів та обумовлена їх публікація.  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі Центр)

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі Центр)

Закон та «Про електронні документи та електронний документообіг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі Центр)

Рішення (наказ)
Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому...

Інструкція про порядок використання електронної пошти (надалі Інструкція)...
Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради повинні

Нормативні документи
Закон n 889 — Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22. 05. 2003 p n 889-iv

Правила проведення Конкурсу з набуття прав вимоги за кредитними договорами...
Учасника Конкурсу, що реалізований за технологією Web-сервісу та дає змогу Замовнику та Учасникам Конкурсу отримати доступ до етс...

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,...
Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи...

Закон України «Про освіту»
Державні документи та нормативно-правові акти, якими буде керуватися днз в роботі

Закон у країни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності І встановлює...

Закон про загальну середню освіту визначено, що зарахування учнів...
Однак час від часу виникають ситуації, коли для уточнення певної інформації керівнику навчального закладу потрібно, щоб батьки надали...

Закон україни
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний...

Щодо оформлення первинних документів
В україні (далі Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт