Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір дарування земельної ділянки

Договір дарування земельної ділянки

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто Київ, шостого травня дві тисячі дев’ятого року

Ми, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину),

з однієї сторони – Іванов Іван Іванович (ідентифікаційний номер 0000000000), що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Закосмічна, буд. № 0, кв. № 00, далі – Дарувальник,

а з другої сторони – Сидоров Іван Іванович (ідентифікаційний номер 0000000000), що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. № 00, кв. № 00, далі – Обдаровуваний, разом – Сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Дарувальник передає земельну ділянку розміром 0,1000 га у власність Обдаровуваного безплатно.

1.2. Місце розташування земельної ділянки: місто Київ, вулиця Садова, 98.

1.3. Цільове призначення земельної ділянки: ведення садівництва.

1.4. Кадастровий номер земельної ділянки: 0000000000:00:000:0000.

1.5. Земельна ділянка, що дарується, належить Дарувальнику на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серії АА№ 000000, виданого 11 березня 2008 року на підставі договору дарування земельної ділянки, зареєстрованого в реєстрі № 0000 від 00 листопада 2000 року та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю і на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 00000000.

1.6. Під забороною відчуження (арештом) згідно з витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, виданого Загалуленко І. І. , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 00 жовтня 2009 року за № 0000000, земельна ділянка не перебуває.

1.7. Згідно з довідкою, виданою відділом держкомзему в місті Києві, земельна ділянка, яка відчужується, обмежень (обтяжень) не має.

2. Договірна ціна

2.1. Цей Договір відповідно до вимог чинного законодавства України є безоплатним.

2.2. Дарунок за цим Договором Сторони оцінюють у 505,96 (п’ятсот п’ять) гривень, 96 копійок.

2.3. Відповідно до відомостей, викладених у Витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1000 га, який виданий відділом держкомзему в місті Києві 28 квітня 2009 року за № 216, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що дарується, становить 505,96 (п’ятсот п’ять) гривень, 96 копійок.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Обов'язки Дарувальника:

– якщо Дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб, він зобов'язаний повідомити про них Обдаровуваного;

– Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них Обдаровуваного, зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком;

– одночасно передати Обдаровуваному документи, що стосуються земельної ділянки та підлягають переданню разом із земельною ділянкою відповідно до договору або актів цивільного законодавства;

– у разі необхідності отримати згоду іншого подружжя на відчуження земельної ділянки.

3.2. Права Дарувальника:

– Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей, якщо Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності Дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей. Якщо Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника, спадкоємці Дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;

– Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо Обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

– Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення Обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;

– Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.

3.3. Обов'язки Обдаровуваного:

– у разі розірвання договору дарування на вимогу Дарувальника Обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

3.4. Права Обдаровуваного:

– за взаємною згодою з Дарувальником розірвати цей Договір;

– вимагати передання документів, що стосуються земельної ділянки та підлягають переданню разом із земельною ділянкою відповідно до договору або актів цивільного законодавства;

– вимагати від Дарувальника, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них Обдаровуваного, відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

Чинним законодавством України Сторонам можуть бути надані й інші права, а також на них може бути покладено інші обов’язки.

3.5. Дарувальник стверджує, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору, на момент його укладення нікому іншому не продана, не подарована, у найом (оренду) не здана, не відчужена іншим способом, не заставлена, у спорі, податковій заставі чи під забороною (арештом) не перебуває, інших прав щодо неї у третіх осіб (у тому числі за шлюбним контрактом, договорами найму тощо) як у межах, так і за межами, України немає; земельні сервітути, як постійні, так і строкові, щодо зазначеної земельної ділянки не встановлені.

3.6. Дарувальник підтверджує, що відчужувана земельна ділянка належить йому на праві особистої приватної власності, оскільки була набута ним у власність на підставі договору дарування.

3.7. Відчужувана земельна ділянка оглянута Обдаровуваним. Недоліків, які перешкоджають використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Дарувальника щодо якісних характеристик відчужуваної земельної ділянки Обдаровуваний не має.

3.8. Сторони підтверджують, що цей договір не носить характеру уявного та удаваного правочину.

3.9. Дарувальник стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального, що йому зрозуміла природа цього правочину.

3.10. Підписанням цього Договору Обдаровуваний підтверджує, що йому доведено до відома нотаріусом, що відчужувана земельна ділянка належить Дарувальнику на праві особистої приватної власності, оскільки була набута ним у власність на підставі договору дарування.

4. Відповідальність сторін та розгляд спорів

4.1. Сторони свідчать, що вони всі разом і кожна окремо в даний момент жодною мірою ні законом чи іншим нормативним актом, ні судовим рішенням, ні іншим способом не обмежені в праві укладати та виконувати цей чи подібні договори. Необхідність дотримання встановлених законодавством процедур і правил не розглядається сторонами як обмеження їх прав за умови їх доброчесного і своєчасного виконання.

4.2. Усі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а в разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку.

5. Інші умови

5.1. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, сплачує Одбаровуваний.

5.2. Зміст ст. 190 Кримінального кодексу України; пп. «є» п. 1.3, п. 1.10, ст. 1, ст. 14 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», статей 717–728 Цивільного кодексу України, статей 103–109, 125, 126, 202 Земельного кодексу України, статей 60, 65 Сімейного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

5.3. Цей договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації*.

5.4. Сторони вирішили посвідчити цей Договір у місті Києві за місцезнаходженням однієї зі сторін Договору.

5.5. Право власності Обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття. Прийняття обдаровуваним документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку після державної реєстрації, є прийняттям дарунка.

Право власності на земельну ділянку посвідчується цим Договором. Додатком до Договору є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, який зазначено в п.1.5 цього Договору (у випадку отримання Обдаровуваним державного акта про право власності на земельну ділянку на своє ім’я – новий державний акт на право власності на земельну ділянку) *.

5.6. На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує Договір, робить відмітку про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження *.

5.7. Підписання цього договору Обдаровуваним свідчить, що він дарунок приймає.

Цей договір складено у двох примірниках, один з яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, а інший видається ПОКУПЦЮ. 

ПІДПИСИ СТОРІН:

ДАРУВАЛЬНИК


ОБДАРОВУВАНИЙ«06» травня 2009 року цей договір посвідчено мною, 00000000000, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами в моїй присутності. Особи сторін установлено, їх дієздатність,
а також належність земельної ділянки 000000000000000000000000000000, що відчужується, перевірено.

Відповідно до ст. 210 Цивільного кодексу України цей договір підлягає державній реєстрації.

Зареєстровано в реєстрі за № _________

Стягнуто плату згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус 0000000000
* – позначено пункти, які або залишити, або змінити, або взагалі вилучити з тексту договору.

** – п. 5.5. Право власності на земельну ділянку переходить до Обдаровуваного з моменту прийняття ним дарунка та державної реєстрації земельної ділянки та прав на неї в порядку, встановленому чинним законодавством.

Або

«Право власності на земельну ділянку, що дарується, переходить до Обдаровуваного з моменту передачі дарунка, про що свідчитиме одержання Обдаровуваним цього договору після його нотаріального посвідчення та державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підписання цього договору Обдаровуваним свідчить, що він дарунок приймає».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір дарування садового будинку та земельної ділянки

Овариство з обмеженою відповідальністю
Підстава набуття земельної ділянки дог купівлі-продажу, дарування, рішення сільської ради, серія, номер, тощо

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м....

Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та надання витягів із поземельної книги
України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» доповнено...

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році
Гу дфс у Харківській області звертає увагу на деякі зміни та доповнення в обчисленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної...

Форма анкети земельної ділянки
Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км)

Зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки договiр купівлі-продажу земельної ділянки
«Покупець», діючі добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені...

Зразок договору купівліпродажу земельної ділянки з розташованим на...
...

Роз’яснення щодо процедури видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Мінрегіону України...

Слід враховувати що форма попереднього договору повинна відповідати...
Отже, під час укладання попереднього договору основне чому слід приділити увагу: термін укладення основного договору, умови основного...

Суддя Львівського окружного адміністративного суду
Це невід’ємні елементи днів наро­джень, одружень та інших урочистих моментів. Безперечно, договір дарування — один із найприємніших...

«Підготування проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки...

«Рішення міської ради про надання дозволу на продаж земельної ділянки...

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Зразок заповнення
Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площеюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт