Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «Поліграфіка Плюс» - Сторінка 3

Тов «Поліграфіка Плюс»

Сторінка3/3
1   2   3


Таблиця 2. Витяг зі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ТОВ «Юна» за 2015 р. (тис. грн)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 

Код рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

1017
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(699)
Валовий:  

     прибуток 

2090

318
     збиток 

2095Інші операційні доходи 

2120

9528
Адміністративні витрати 

2130

(1213)
Витрати на збут

2150

(218)
Інші операційні витрати 

2180

(3493)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

4922
     збиток  

2195Дохід від участі в капіталі 

2200Інші фінансові доходи 

2220

22
Інші доходи

2240

21
Фінансові витрати 

2250

(417)
Втрати від участі в капіталі 

2255Інші витрати 

2270

(77)
Фінансовий результатдо оподаткування:

прибуток

2290

4471
збиток

2295Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(607)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

3864
     збиток 

2355II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 

Код рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Х
Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3864

У результаті перерахунку, порівняння та перевірки точності записів, зокрема вивчення та зіставлення договорів лізингу, договорів купівлі-продажу, записів бухгалтерського обліку, а також показників наданих форм фінансової звітності, Вами встановлено факти та операції, що привернули Вашу увагу як такі, що призводять до викривлень у фінансовій звітності:

1. Доходи від надання в операційний лізинг тракторів відображалися в бухгалтерському обліку бухгалтерськими проводками:

Д 377   К 713   9 846 000 грн (на загальну суму лізингових платежів);

Д 713   К 641   1 641 000 грн (на суму ПДВ).

2. У листопаді 2015 р. укладено договір купівлі-продажу № 23 від 16.11.2015 р. на продаж будівлі. Договірна вартість становить 1 432 000 грн (у т.ч. ПДВ). Залишкова вартість вказаного об’єкту на дату укладання договору становила 1050 000 грн. У 2015 р. факту передачі права власності на будівлю не відбулося. Відповідно до виписки банку від 28.12.2015 р., на поточний рахунок підприємства зараховано попередню оплату від покупця у сумі 1432 000 грн. (в т.ч. ПДВ). У бухгалтерському обліку бухгалтером відображено наступні проводки:

Д 311   К 712   1 432 000 грн;

Д 712   К 641   238 666,67 грн.

3. Протягом звітного періоду бухгалтером визнано доходи в сумі 15 000 грн. у формі очікуваної страхової виплати від СК «Надія» у зв’язку з втратою активів після пожежі на складі (сума визначена бухгалтером самостійно на основі суми прямих матеріальних збитків) та сформовано проводку:

Д 377   К 716   15 000 грн.

На Ваш письмовий запит до юриста ТОВ «Юна» отримано письмове запевнення про те, що триває розслідування працівниками СК «Надія» пожежі, що сталася. Остаточного рішення щодо виплати страхової компенсації з них не отримано.

4. У 2015 р. загальна сума дооцінки будівлі спеціалізованого гаражу (об’єкт раніше не уцінювався) становила 13 200 грн, що підтверджено Розрахунком величини дооцінки № 17 від 20.12.2015 р. Вами встановлено, що на рахунках бухгалтерського обліку дооцінка такого основного засобу відображена так:

Д 103   К 746   13 200 грн.
Відповідно до робочої документації інших партнерів із завдання, відповідальних за перевірку формування витрат, відхилень у сумах витрат періоду не встановлено.

З урахуванням обсягів та характеру виявлених Вами викривлень у сумі доходів та на основі вимог Податкового кодексу України щодо різниць, на які відбувається збільшення (зменшення) фінансових результатів до оподаткування при нарахуванні податку на прибуток, Вами визначено, що сума витрат з податку на прибуток становить 389 тис. грн.

Обговорені із замовником ідентифіковані викривлення, описані вище, були ним повністю прийняті, а відповідні коригування в Балансі (Звіті про фінансовий стан) здійснені, після чого бухгалтером ТОВ «Юна» на основі скоригованих показників сформовано довідку про залишки за розділами Балансу (Звіту про фінансовий стан) ТОВ «Юна»станом на 31.12.2015 р. (Таблиця 3).

Таблиця 3. Довідка про залишки за розділами Балансу (Звіту про фінансовий стан) ТОВ «Юна» станом на 31.12.2015 р. (тис. грн)

Розділ балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Необоротні активи

0

38364

Оборотні активи

0

17330

Власний капітал

0

20000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

23010

Поточні зобов’язання і забезпечення

0

12684


З урахуванням наведеного Вам необхідно:

‒ з посиланням на відповідний МССП:

3.1. Вказати, що є метою узгоджених процедур, та які питання слід узгодити аудитору з представниками суб’єкта господарювання або іншими визначеними сторонами, яким буде надано примірники звіту про фактичні результати(балів).

‒ здійснити процедури:

3.2. Перерахунку та визначення викривлень у сумах доходів за 2015 р., що слід зафіксувати в Робочому документі аудитора «Ідентифіковані викривлення у сумах доходів у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2015 р.» із зазначенням змісту помилок (за їх наявності) та порядку коригування показників вказаного звіту (12 балів).

3.3. Перерахунку показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 р. з урахуванням ідентифікованих викривлень (13 балів).

3.4. Аналізу рентабельності шляхом розрахунку на основі скоригованих показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 р. відповідних показників, що слід зафіксувати в Робочому документі аудитора «Розрахунок показників рентабельності підприємства за 2015 р.»(7 балів).

1   2   3

Схожі:

Організатором Програми «business плюс»
Плюс» мають право всі корпоративні абоненти, які уклали Договір про надання телекомунікаційних послуг з тов «Астеліт» та перебувають...

До Відділу державної виконавчої служби Сквирського районного управління юстиції
Тов «борг-плюс» (далі – Боржник) на користь тов «бобруйск-агро» (далі – Стягувач) грошової суми у розмірі 93 983,67 грн. – заборгованості,...

Вих. №30/05-14/390-oг/МЮ/вгсу від 30. 05. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна тов сп "соллі-плюс", ідентифікаційний код 22686972, розташованого за адресою: 62441,...

Вих. №03/07-14/483-oг/МЮ/вгсу від 03. 07. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна тов сп "соллі-плюс", ідентифікаційний код 22686972, розташованого за адресою: 62441,...

Конкурс від тм «Бепантен Плюс»

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Наказом тов «кінто, лтд» від 18. 11. 2016 р. №15. Форми вхідних та вихідних документів
Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – тов “кінто, лтд”

Тов «центр комунального розвитку»
Тов «центр комунального розвитку», в особі в о директора Вечеринського Олега Ігоровича, що діє на підставіСтатуту, надалі «виконавець»,...

3 Сложение чисел с разными знаками
Если перед скобками стоит знак «плюс» или нет знака, то их просто убирают: ( 2 – Х) + (а – в + с) = 2 – Х + а – в + с

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал»
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал», надалі – «Оператор», в особі директора Малюк Володимира Євгеновича, який...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

4 тов «веза-украина», іменоване надалі «Постачальник»
Тов «веза-украина», іменоване надалі «Постачальник», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Програмний комплекс "бест звіт плюс" Керівництво з експлуатації Версія 21
Реєстрація продавцем податкової накладної у Єдиному реєстрі та отримання покупцем даних про реєстрацію такої накладної 36

Акт перевірки встановлення обладнання на фундамент
Київ Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі» Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі»

Судова палата у господарських справах
України від 2 грудня 2014 року у справі №24/5005/14436/2011 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Добробуд»...

Шановні панове! Виставкова компанія тов “акко інтернешнл” та асоціація...
Тріумф упаковки’2013”, який буде проведений 17 вересня 2013 року у виставковому центрі тов “акко інтернешнл” у числі заходів 19-ої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт