Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір оренди нежитлового приміщення №01

Договір оренди нежитлового приміщення №01

ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ № 01
м.Київ "__" __________ 20__р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», в особі директора ______________________, що діє на підставі статуту, далі "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", з одної сторони, та __________________________________________ , в особі _______________________________________________________________, що діє на підставі статуту, далі "ОРЕНДАР", з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ, а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти у тимчасове володіння та користування приміщення, визначене у цьому Договорі, а також зобов'язується сплачувати ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату.

 1. Приміщення, яке передається в оренду за цим Договором (надалі іменується "приміщення"), знаходиться за адресою: __________________________, має загальну площу 6(шість) кв.м.

 2. Приміщення є власністю ОРЕНДОДАВЦЯ, на підставі приватної власності.

2. СТРОК ОРЕНДИ

2.1. Приміщення надається в оренду на строк 12 місяців з моменту прийняття його за актом приймання-передачі,
який є невід'ємною частиною цього Договору.

2.2. Строк оренди може бути змінений лише за письмовою згодою Сторін.

2.3.ОРЕНДАР має право відмовитись від цього Договору і припинити таким чином оренду приміщення, попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін 1 (один) місяць. При цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЮ не повертається.

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право відмовитись від цього Договору і припинити таким чином оренду приміщення, попередивши ОРЕНДАРЯ в термін 1 (один) місяць.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

 1. Приймання-передача приміщення здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із представників Сторін.

 2. Приміщення, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнято ОРЕНДАРЕМ протягом 3-х робочих днів з моменту підписання Договору.

 3. При передачі приміщення складається Акт приймання-передачі, який підписується членами двосторонньої комісії.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Розмір орендної плати за приміщення, що орендується, складає _________ грн. 00 коп. за всі 12 місяців орендного користування за цим Договором.

4.2. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати. Всі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції на наданий у користування телефон.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ приміщення та стану приміщення у будь-який час, попередивши про це ОРЕНДАРЯ не менш ніж за 1 день.

5.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідає за забезпечення приміщення електроенергією, тепловодопостачанням і слідкує за станом зовнішніх комунікацій.

5.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

 • за свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини ОРЕНДАРЯ.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ

6.1. Після закінчення строку оренди, визначеного цим Договором, ОРЕНДАР зобов'язаний передати
ОРЕНДОДАВЦЮ приміщення протягом 3-х днів з моменту закінчення строку оренди за актом приймання- передачі. Приймання-передача приміщення здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників Сторін.

6.2. Протягом строку, визначеного в п. 6.1 цього Договору, ОРЕНДАР зобов'язаний звільнити приміщення та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

6.3. Приміщення вважаються фактично переданими ОРЕНДОДАВЦЕВІ з моменту підписання акту приймання-передачі.

6.4. Приміщення повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому воно було передано в оренду з урахуванням нормального зносу.

6.5. Невіддільні поліпшення, здійснені в приміщенні ОРЕНДАРЕМ, переходять до ОРЕНДОДАВЦЯ без відшкодування здійснених витрат.

6.6. Оплата оренди ОРЕНДАРЕМ здійснюється по день фактичного звільнення приміщення.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7.3. Ризик випадкового знищення чи пошкодження приміщення, що орендується несе ОРЕНДАР.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

8.1. ОРЕНДАР має право:

8.1.1. з дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ установлювати сигналізацію та інші системи охорони приміщення;

8.2. ОРЕНДАР зобов'язаний:

8.2.1. своєчасно здійснювати розрахунки з ОРЕНДОДАВЦЕМ за орендовані приміщення;

8.2.2. безперешкодно допускати ОРЕНДОДАВЦЯ до приміщення з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору.

8.3. ОРЕНДАРЕВІ забороняється:

8.3.1 використовувати приміщення для будь-якої виробничої або торгівельної діяльності.

8.3.2. передавати приміщення в оренду, суборенду чи використовувати приміщення для співробітництва з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків:

 • коли одна із Сторін систематично порушує умови Даного договору і свої зобов'язання;

 • коли ОРЕНДАР не вніс орендної плати протягом 1 місяця з дня закінчення строку платежу.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

 1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами по даному Договору, або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 2. У випадку неможливості вирішення спорів, шляхом переговорів, спори підлягають розгляданню в господарському суді згідно порядку чинного законодавства України.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 1. Договір починає діяти з моменту його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2.Після підписання даного Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

 1. Цей Договір складений українською мовою, на 2-х сторінках у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 2. Згідно п. 2.1. договір діє з __________р. до ___________р.


12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


"ОРЕНДОДАВЕЦЬ"

"ОРЕНДАР"

ТОВ «______________»

Україна, м. Київ, вул. __________________


Україна, м. Київ, вул. __________________

ЄДРПОУ _____________

ЄДРПОУ _____________


____________


­­­­­­­­­­

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір № оренди нежитлового приміщення
Фізична особа-підприємець, назване в подальшому Орендар в особі Зіброва Павла Володимировича, що діє на підставі свідоцтва про державну...

Про наслідки залиття житлового/нежитлового приміщення

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")

Договір оренди майна з правом викупу
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом "об’єкт оренди")

2. мета орендного користування
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке

Договір №01 оренди квартири

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

Прізвище, ім’я, по батькові
Копія договору (чи іншого документу) про оренду (суборенду) приміщення або свідоцтва про право власності на приміщення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»
Попової О. Р., що діє на підставі довіреності №7 від 03. 02. 2012, з іншої сторони, надалі при сумісному згадуванні “сторони”, уклали...

Інструкція про порядок заповнення бланків
Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують...

Інструкція про порядок заповнення бланку
Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати...

Договір купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна,...
Покупець зобов’язується прийняти Об’єкт приватизації, сплатити ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі, та пройти...

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

«Посвідчення нотаріусами Київської області найму (оренди) житла у...
Бласті договорів найму (оренди ) житла та усунення проблемних питань, що виникають при вчиненні такої нотаріальної дії, Головним...

Приватний нотаріус Новгородківського районного нотаріального округу Кіровоградської області
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про оренду землі» (далі — Закон) орендар набуває право оренди земельної ділянки на підставах І в...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт