Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір публічної оферти про надання послуг

Договір публічної оферти про надання послуг

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» (надалі «Виконавець»), в особі генерального директора Бородіна Сергія Федоровича, який діє на підставі Статуту товариства, керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Правилами безпеки системи газопостачання та Кодексом газорозподільних мереж, з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі - Клієнт або Замовник, з іншої Сторони (надалі разом - Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір про надання послуг з технічного обслуговування та обстеження внутрішньо-будинкових систем газопостачання, а також газопроводів та газового обладнання).

Оферта є публічною і, згідно ст.ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів. Беззастережне прийняття умов Оферти (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України) вважається акцептом даної Оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.


1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір на визначених умовах.

1.2. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://www.lubnygaz.com.ua, яка є основним джерелом інформування Замовників.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, даного Договору.

Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

- заповнення, підписання та передача Клієнтом Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

- перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати за відповідні послуги.

1.4. Клієнт, Замовник – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, оплатила вартість відповідного Пакету послуг та Активувала послуги.

1.5. Правила надання відповідних Послуг умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання послуг технічного обслуговування. Виконавець надає послугу Замовнику відповідно до Пакету послуг, а також вчасно проводить технічне обслуговування газових приладів перелік яких вказаний в додатку №1 до договору Публічної оферти.

2.2. Замовник своєчасно та в повному обсязі сплачує вартість наданих йому послуг, згідно тарифів, встановлених Виконавцем у формі абонентської плати. Вартість послуг визначається у виставленому Виконавцем рахунку або Акті наданих послуг.

2.3. Вартість послуг згідно з цим Договором розміщується на офіційному сайті Виконавця (додаток № 2 до договору Публічної оферти).

2.4. Послуги надаються з моменту Акцепту Клієнтом умов та положень даного Договору та додатків до нього.

2.5. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Клієнта (територія міста Лубни та Лубенського, Пирятинського, Гребінківського та Оржицького районів Полтавської області)

2.6. Клієнт сплачує Послуги шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця.

2.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму офіційному сайті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

3.1.2. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг та Привілеїв.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.

3.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.2.3. Вносити абонентську плату згідно умов дійсного договору.

3.2.4. В двотижневий строк письмово повідомити Виконавця про зміну даних – про від’їзд із вказаної адреси (тимчасовий, постійний), зміни адреси обслуговування, зміни особи (Замовника) у Договорі.

3.2.5. Надати представникам Виконавця доступ для проведення технічного обстеження газових приладів. При пред’явленні посвідчення, забезпечити технічному персоналу Виконавця можливість проведення робіт з обслуговування та ремонту газових приладів.

3.2.6. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

3.3.2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

3.3.3. Відключити Замовника від системи газопостачання після повідомлення, у випадку заборгованості, а також стягувати суму боргу в судовому порядку.

3.3.4. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:

- Клієнт порушив свої зобов’язання за умовами Договору та Правила безпеки системи газопостачання;

- Клієнт використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору та Правил надання відповідних послуг.

3.4.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання послуг.

3.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання ним послуг.

3.4.4. Приймати до розгляду раціоналізаторські пропозиції Клієнтів щодо покращення та якості надання послуг.

4. ІНШІ УМОВИ.

4.1. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до нього, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України.

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

4.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

4.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

4.3.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

4.3.5. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

4.3.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дійсний договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Замовника.

6.2. Термін дії договору необмежений.

6.3. Клієнт має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця за місяць до розірвання.

6.4. Після розміщення дійсного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

6.5. У разі необхідності, за бажанням Клієнта даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Клієнтом без додаткового повідомлення Замовника про це. Дана інформація є конфіденційною.

7.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Клієнта при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

7.4. Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

7.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

Замовник, Клієнт: Виконавець:


ПАТ “Лубнигаз”

37503, м.Лубни, вул.Л.Толстого,87

Тел. (05361)72-774, (05361)52-237

р/р 260061190893

в Філії Полтавське ОУ АТ “Ощадбанк”,

МФО 331467, код ЄДРПОУ 05524713

Свід.Платника ПДВ: 100340819

ІПН: 055247116046

Генеральний директор

ПАТ «Лубнигаз»
(підпис) С.Ф.Бородін

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
Прочитайте текст даної публічної оферти І якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї

Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
Прочитайте текст даної публічної оферти І якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї

Договір публічної оферти на надання послуг спортивного навчання футболу
Харків 15. 04. 2016

Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
Вам відмовитися від освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти Вашої дитини у Приватному навчальному закладі «Кудрявський»,...

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Публічний договір (оферта) про надання послуг
Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст....

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт