Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Трудовий договір про надомну роботу трудовий договір №

Трудовий договір про надомну роботу трудовий договір №

Трудовий договір про надомну роботу

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № ______
____________ «____» _________ 20__ р.

(місце складення)
__________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

в особі ____________________________________________________________

(посада керівника — у родовому відмінку)

_______________________________________________, далі — Роботодавець,

(прізвище, ім’я, по батькові керівника — у родовому відмінку)

з однієї сторони, та _________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

далі — Працівник, з іншої сторони (надалі — Сторони), уклали цей Договір про таке:
Працівник приймається на роботу в надомних умовах ______________________

__________________________________________________________________

(вид роботи (послуг), які буде виконувати працівник особистою працею)
1. Загальні положення
1.1. Цей Договір є (потрібне відмітити):

  • безстроковим

  • строковим ____________________________________________________

(указати строк дії договору)

  • таким, що укладається на час виконання певної роботи _______________

__________________________________________________________________

(указати вид роботи)
1.2. На підставі цього Договору виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.
2. Обов’язки Сторін
2.1. За цим Договором Працівник зобов’язується виконувати вдома роботу, визначену цим Договором, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи в надомних умовах, передбачені законодавством, колективним договором і цим Договором.

2.2. Працівник зобов’язується: ________________________________________

(зазначаються основні характеристики роботи

__________________________________________________________________

та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції,

__________________________________________________________________

що виготовляється (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


2.3. Роботодавець зобов’язується:

  • організувати працю Працівника в надомних умовах, з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, виділених Роботодавцем або придбаних за рахунок коштів Роботодавця (також може дозволити працівнику-надомнику виготовляти вироби для Роботодавця з власних матеріалів і з використанням особистих механізмів та інструментів);

  • забезпечити безпечні умови праці;

  • забезпечити проведення обстеження житлово-побутових умов надомника

__________________________________________________________________

(зазначаються конкретні заходи щодо організації праці працівника-надомника тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


  • компенсувати Працівнику витрати, пов’язані з виконанням роботи вдома (електроенергія, вода тощо):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
3. Робочий час
3.1. Працівник розподіляє робочий час на свій розсуд.
4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Працівника
4.1. За фактично виконану роботу або вироблену продукцію, передбачену цим Договором, Працівнику встановлюється (потрібне відмітити):

  • відрядна розцінка у розмірі ______________ за 1 годину роботи;

  • надбавка (доплата та інші виплати) _______________________________

__________________________________________________________________

(вказати види доплат, надбавок тощо)

4.2. У разі здійснення Працівником витрат, пов’язаних з виконанням роботи вдома (електроенергії, води тощо) йому встановлюється компенсація

__________________________________________________________________

(вказати вид, розмір)

4.3. Працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю ____________ днів. До щорічної основної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі

__________________________________________________________________

4.4. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

__________________________________________________________________

(за необхідності вказати, які з пільг, гарантій, компенсацій надаються за рахунок власних коштів підприємства)

__________________________________________________________________
5. Відповідальність Сторін, вирішення спорів
5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.
6. Інші умови Договору
6.1. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за угодою сторін у письмовій формі.

6.2. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які зберігаються по одному у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.


Додатки до Договору:

__________________________________________________________________

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.3. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.4. Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг _________________

__________________________________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців,інші підстави)Відомості про Роботодавця:

Відомості про Працівника:

Повна назва підприємства, установи,

організації ________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

____________________________________

Юридична адреса ____________________

___________________________________

Паспортні дані _______________________

____________________________________

____________________________________

Фактична адреса _____________________

___________________________________

___________________________________

Адреса ______________________________

____________________________________

____________________________________

Розрахунковий рахунок _______________

Телефон ____________________________
Роботодавець

________________

(посада)

Працівник


___________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«____» __________ 20____ р.

«____» __________ 20____ р.

М.П.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

Трудовий договір №

Припинення трудового договору: загальні вимоги
Нагадую вам, що трудовий договір є угода між працівником І власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену...

Трудовий договір між працівником І фізичною особою
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

Працівник має право відкликати раніше подану заяву про звільнення,...
Право працівника за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або...

2011 зміст
Мелітопольський Муніципальний учбово-професійний соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Договір про надання фінансового кредиту (договір 1)
Пт «Ломбард «Пектораль», далі-Кредитодавець, з однієї сторони, та Позичальник, вказаний в Специфікації (далі- сп), з іншої сторони,...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Договір про відступлення права вимоги
Сторони", а кожна окремо "Сторона") керуючись ст ст. 512 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги...

Установчим з’їздом Політичної партії «Народно-трудовий союз України»...
...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання маркетингових послуг
...

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”
Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів

Договір простого товариства
Учасниками, керуючись гл. 77 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про нижченаведене

Разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт