Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного акціонерного товариства львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного акціонерного товариства львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно

Сторінка1/3
  1   2   3

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) публічного акціонерного товариства "ЛЬВІВОРГРЕС» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "ЛЬВІВОРГРЕС" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

2.2. Загальні збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

2.3. Компетенція загальних зборів визначається законодавством та Статутом Товариства.

2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

2.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера, передбачених Статутом Товариства та законодавством;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, коли рішення про приєднання може прийматись наглядовою радою, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства.

2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам управління Товариства.
3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
3.1. У Товаристві проводяться чергові та позачергові загальні збори.

3.2. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного чергових загальних зборів вносяться питання щодо:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

3) розподілу прибутку і збитків Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів вносяться такі питання:

1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

3.3. Усі інші загальні збори, крім чергових, є позачерговими.

3.4. Чергові та позачергові загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
4.1. Процедура скликання загальних зборів передбачає:

1) прийняття рішення про їх скликання та затвердження порядку денного;

2) складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства України;

3) повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного Товариства та порядок денний, надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку передбаченому цим пунктом;

4) доповнення порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

5) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному;

6) складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства України;

7) призначення голови та секретаря загальних зборів, голови та членів реєстраційної комісії.  

4.2. Скликання позачергових загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення наглядової ради:

1) за власною ініціативою;

2) на вимогу виконавчого органу (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину);

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги володіють у сукупності не менше 10 відсотками простих акцій Товариства;

4) на вимогу ревізійної комісії про скликання позачергових загальних зборів.

4.3. Акціонери, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів наглядова рада не виконала зазначеної вимоги, акціонери мають право самі скликати загальні збори з дотриманням порядку їх скликання та проведення. Відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, може здійснюватися за рахунок Товариства на підставі відповідного рішення цих загальних зборів.

4.4. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства, та має містити інформацію про:

1) дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства; прізвище, ім'я, по батькові акціонерів - фізичних осіб; найменування акціонерів - юридичних осіб);

2) відомості щодо кількості, типу і класу акцій, що належать акціонерам;

3) підстави для скликання загальних зборів;

4) повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.

4.5. Вимога повинна бути підписана головою органу або кожним акціонером, який її подає. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

2) неповноти даних, які подаються відповідно до законодавства України.

4.6. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

4.7. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову у їх скликанні протягом 10 днів з дати отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів.

4.9. Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

4.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства та Статуту Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

4.11. Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів повинно містити:

1) час та місце проведення зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного;

3) порядок реєстрації акціонерів;

4) перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;

5) текст повідомлення акціонерів;

6) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення загальних зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів;1

7) затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного та проекти рішень до них;

8) інформацію про формування робочих органів загальних зборів.

4.12. Формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

4.13. У разі скликання загальних зборів на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії або акціонерів (акціонера), що володіють у сукупності не менше 10 відсотками простих акцій, наглядова рада має право вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів шляхом включення нових питань та/або проектів рішень.

4.14. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів повинно містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов’язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій у порядку затвердженому наглядовою радою. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.15. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство публікує повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Додатково товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством.

Власникам акцій, які включені до переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, в той же строк особою, яка скликає загальні збори, зазначене повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається за особистим підписом. Повідомлення надсилається на адресу акціонерів, зазначених у переліку, складеному згідно з цим Положення.

4.16. Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо надано безпосередньо акціонеру або передано для відправлення поштовій організації не пізніше як за 30 днів до проведення загальних зборів. Датою надання повідомлення вважається дата:

• вручення повідомлення безпосередньо акціонеру за особистим підписом;

• зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

4.17. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань (проектів рішень) до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства не пізніше як за сім днів.

Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона подана з урахуванням строків передбачених цим Положенням, безпосередньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства.

4.18. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;

2) відомості про кількість,тип та/або клас акцій, які належать акціонеру;

3) повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного.

У разі висування кандидата - фізичної особи до органів Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:

1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата - фізичної особи;

2) рік народження;

3) особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата;

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат;

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

7) загальний стаж роботи;

8) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);

9) наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості;

10) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;

12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

4.19. Усі вчасно подані пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів розглядаються відповідним органом (акціонерами, що скликають позачергові загальні збори) на відповідному засіданні, на якому ухвалюється рішення про зміни до порядку денного загальних зборів.

Рішення про включення або відмову від включення пропозиції до порядку денного має бути надіслане акціонерам не пізніше як через 3 дні після його прийняття.

Рішення про відмову від включення пропозиції до порядку денного може бути прийняте тільки у разі:

• недотримання акціонерами строку, встановленого цим Положенням;

• неподання даних, передбачених цим Положенням;

• якщо акціонер пропонує виключення того чи іншого питання (частини питання) із порядку денного загальних зборів, опублікованого у повідомленні про проведення загальних зборів;

• якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 5 відсотками голосів.

Рішення про відмову від включення пропозиції до порядку денного акціонерами, які володіють 5 і більше відсотків акцій, може бути прийняте тільки у разі:

• недотримання акціонерами строку, встановленого у Статуті та Положенні Товариства;

• неповноти даних, передбачених Статутом та Положенням Товариства.

Пропозиції акціонерів, які на дату їх подання володіли у сукупності більш як 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені.

4.20. Рішення про зміни до порядку денного загальних зборів наглядовій раді (акціонери, які скликають позачергові загальні збори) необхідно довести до відома акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому виданні та надсилання її рекомендованим листом або вручення за особистим підписом власникам акцій. Зміни до порядку денного публікуються у тому самому друкованому органі, у якому було опубліковано саме повідомлення про проведення загальних зборів.

4.21. Від дати повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів і до дати їх проведення акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

1) за місцем знаходження Товариства, у робочі дні та робочий час;

2) на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет, за винятком документів, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) шляхом безпосереднього надання (особисто, поштою, факсом або електронною поштою) на запит акціонера протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту;

4) у місці проведення загальних зборів в день їх проведення.

За безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання акціонеру.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат» (надалі Положення) розроблено...

Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Страхова...
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України,...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Рішенням Наглядової ради пат «дмк» Головою загальних зборів призначено
Річні загальні збори акціонерів (далі «Збори») Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (надалі –...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт