Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Все про діловодство І мову ділових паперів

Все про діловодство І мову ділових паперів

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ
ЗМІСТ


Типові мовні звороти організаційних документів .......................................................

..3

типові мовні звороти розпорядчих документів ............................................................

..7

Типові мовні звороти довідково-інформаційних документів......................................

..8

Типові мовні звороти документації з кадрово-контрактових питань ........................

11

Типові мовні звороти особистих офіційних документів..............................................

13

Типові мовні звороти документів з посередницькою діяльністю...............................

16

Типові мовні звороти документування господарсько-претензійної діяльності ........

22

Типові мовні звороти обліково-фінансових документів..............................................

26

Типові мовні звороти податкової документації............................................................

29

Типові мовні звороти документів з організації зовнішньоекономічної діяльності...

32

Типові мовні звороти ......................................................................................................

35

Типові мовні звороти документів у видавничій діяльності ........................................

37

Типові мовні звороти документального підтвердження операцій .............................

38

Типові мовні звороти дипломатичних
Типові фрази в офертах ..................................................................................................

45

Типові вислови та фрази прохання.................................................................................

47

Типові відповіді на прохання і пропозиції....................................................................

50

Типові фрази листа – нагадування.................................................................................

52

Типові мовні звороти рекламаційних листів і листів-претензій ................................

54

Типові мовні звороти, що вживаються у рекламаціях.................................................

56

Типові мовні звороти відповідей на “сердиті” листи...................................................

58

Типовні мовні звороти вибачення..................................................................................

58

Типові мовні звороти висловлення подяки...................................................................

58

Типові вислови супровідних листів...............................................................................

62

Вітальні звороти ………………………………………………………………………

63

Додаток 1 Назви мешканців населених пунктів України ………………………….

66

Додаток 2 Перелік посад керівників, спеціалістів та службовців ………………...

87

Додаток 3 Перелік графічних скорочень звань і посад…………………………….

97

Додаток 4 Графічні скорочення назв місяців, днів тижня, років…………………..

99

Перелік найпоширеніших графічних скорочень…………………………………….

100СПРАВОЧИНСТВО (діловодство) — це діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Основними елементами справочинства є письмові документи та документування, тобто створення документів.

ДОКУМЕНТ — основний вид ділової мови; засіб фіксації пев­ним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Документи широко використовуються у нашій повсякденній діяль­ності як джерела та носії інформації, вони сприяють удосконаленню внутрішньої організації будь-якого підприємства, закладу чи установи, є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чи­ном відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки. Більшість документів має задо­вольняти такі вимоги, як придатність до тривалого зберігання, мак­симальна точність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, його слід правильно скласти як за формою, так і за змістом.

Відповідно до цих вимог виділяють такі види документів за озна­ками класифікації та групами.ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ

ГРУПИ ДОКУМЕНТІВ

За спеціалізацією

Загальні

З адміністративних питань

Спеціалізовані з фінансових, комерційних питань та ін.

За призначенням

Організаційні

Розпорядчі

Інформаційні

Колегіальних органів

За походженням

Внутрішні

Зовнішні

За напрямом


Вхідні

Вихідні

За джерелами виникнення

Первинні

Вторинні

За формою

Стандартні

Індивідуальні

За технікою відтворення

Рукописні

Відтворені механічним способом

За секретністю

Для службового користування

Секретні

Цілком секретні

За терміном виконання

Звичайні безстрокові

Термінові

Дуже термінові

За складністю

Односкладні

Складні

За стадіями створення

Оригінали

Копії

За терміном зберігання

Постійного зберігання

Тривалого зберігання (понад 10 років)

Тимчасового зберігання (до 10 років)

Складовими частинами справочинства (діловодства) є система документації, документування й організація роботи з документами. Тобто справочинство охоплює сукупність документів, прийомів, способів та форм роботи з ними.

Система документації — це сукупність документів, взаємопо­в'язаних між собою, що взаємодіють та створюють цілісні утворен­ня із певними специфічними рисами. Систем документації багато. Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) документів. Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють специфічні (галузеві) документаційні системи, як-от: банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юридична тощо.

ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОЛОЖЕННЯ, СТАТУТ, ІНСТРУКЦІЯ, ПРАВИЛА ТА ІН.)


аппарат управления

— апарат управління

арендные отношения

— орендні відносини

брать обязательства

— брати зобов'язання

в зависимости от оснований

— залежно від підстав

в порядке, принятом общим собранием

— у порядку, ухваленому загальними зборами

в порядке, установленном для...

— у порядку, встановленому для…

в пределах своих полномочий

— у межах своїх повноважень

в пределах собственных средств

— у межах власних коштів

в связи с (тем, что, этим)

— у зв'язку з (тим, що, цим)

в случае досрочного выбытия

— при достроковому вибутті

в случае необходимости

— за необхідності

в соответствии с (действующим законодательством)

— згідно з (чинним законодавством)

в сроки

— у строки (терміни)

ввести в состав

— ввести до складу

внеочередной созыв

— позачергове скликання

возместить ущерб, который...

— відшкодувати збитки, яких...

возмещение ущерба

— відшкодування збитків

вопрос относительно...

— питання щодо

временно отстраненный (уволенный) член

— тимчасово усунений (звільнений) член

граждане, достигшие (16-летнего) возраста

— громадяни, які досягли (16-річного) віку

гражданское законодательство

— цивільне законодавство

грубое нарушение

— грубе порушення (прав, зобов'язань..-)

(прав, обязательств..-)

— чинне законодавство

действующее законодательство

— дисциплінарне стягнення

дисциплинарное взыскание

— для розгляду інших суперечок

для рассмотрения других споров

— договір внутрішньогосподарський

договор внутрихозяйственный

— договір трудовий

договор трудовой

— договір цивільно-правовий

договор гражданско-правовой подрядный

— підрядний

договорное обязательство

— договірне зобов'язання

дополнительное соглашение

— додаткова угода

досрочное выбытие члена...

— дострокове вибуття члена...

дочернее предприятие

— дочірнє підприємство

если право не предусмотрено

— якщо право не передбачене

заинтересованный член предприятия

— зацікавлений член підприємства

злоупотребления служебных лиц

— зловживання службових осіб

злоупотреблять служебным положением

— зловживати службовим становищем

иметь преимущественное право

— мати переважне право

инструкция по составлению

— інструкція для складання

исключительное право

— виняткове право

исчисленная (вычисленная) плата

— обчислена (нарахована) платня

как указывалось выше

— як зазначалося вище

лица не в состоянии (неспособные)

— особи неспроможні

на основе контракта

— на підставі контракту

на основе положения о...

— на підставі положення про...

наем и освобождение работника

— наймання й звільнення працівника

наложение взысканий

— накладання стягнень

нанести ущерб (урон)

— завдати шкоди

не меньше чем одной третьей арендаторов

— не менше ніж однією третиною орендарів

необходимо учитывать

— треба враховувати

неоплачиваемые поступления

— безоплатні надходження

нести ответственность

— нести відповідальність

обращаться в соответствующую организацию

— звертатися до відповідної організації

насчитывать не меньше чем... работников

— налічувати не менше ніж... працівників

обязанности, возложенные на...

— обов'язки, покладені на...

обязанность по контракту

— обов'язок за контрактом

определять порядок

— визначати порядок

определять размеры

— визначати розміри

органы самоуправления

— органи самоврядування

основание для освобождения от...

— підстава для звільнення від...

основания для прекращения контракта

— підстави припинення контракту

отдавать предпочтение

— віддавати перевагу

открывать счет в банке

— відкривати рахунок у банку

перераспределять требования

— перерозподіляти вимоги

платить неустойку по вине

— сплачувати недотримку (неустойку) з вини

по вопросам коммерческой торговли

— з питань комерційної торгівлі

по договоренности

— за домовленістю

по закону

— згідно із законом

по инициативе

— з ініціативи

по необходимости

— за необхідності

по окончании действия контракта

— після закінчення дії контракту

по определенным обстоятельствам

— з певних обставин

по поручению

— за дорученням

по собственной инициативе

— за власною ініціативою

по собственному усмотрению

— на власний розсуд

по согласию сторон

— за згодою сторін

по требованию

— на вимогу

по указанию

— за вказівкою

повод для отказа

— привід для відмови

подрядный коллектив

— підрядний колектив

пожертвования организаций

— пожертви організацій

полномочия по найму

— повноваження із найму

порядок применения

— порядок застосування

порядок разрешения споров

— порядок розв'язання суперечок

порядок расходования фонда оплаты труда

— порядок видаткування фонду оплати праці

потребляемые средства

— споживчі кошти

право, данное юридическому лицу

— право, надане юридичній особі

право на составление контракта

— право з укладання контракту

право на разрыв контракта

— право з розірвання контракту

полномочное собрание

— повноважні збори

предприятие считает возможным

— підприємство вважає за можливе

предоставить возможность

— надати можливість

предоставить права

— наділити правами

предоставленные льготы

— надані пільги

при осмотре

— при обстеженні

при уходе с должности

— при залишенні посади

привлечение к материальной ответственности

— притягнення до матеріальної відповідальності

приказ о приеме на работу

— наказ про прийняття на роботу

принимать участие

— брати участь

принять во внимание

— взяти до уваги

производственные отношения

— виробничі відносини

противоположная сторона

— протилежна сторона

решающий голос

— ухвальний голос

решение опросом

— ухвала опитуванням

решение по рассмотренным вопросам

— ухвала з розглянутих питань

решение, принятое при отсутствии участника

— ухвала, прийнята за відсутності учасника

с наступлением условия

— з настанням умови

с нехваткой мест

— за браком місць

с целью предотвратить

— з метою запобігти

система найма

— система найму

система оплаты труда

— система оплати праці

служебная оплата

— службова платня

собственное имущество и средства

— власне майно і кошти

совещательный голос

— дорадчий голос

совместное предприятие

— спільне підприємство

социальное страхование

— соціальне страхування

спорный случай

— спірний випадок

споры по вопросу

— суперечки з питання

споры по контракту

— суперечки за контрактом

срок действия

— термін дії

становиться действующим (дееспособным) с даты начала действия

— набирати чинності з дати початку дії

степень ответственности

— ступінь відповідальності

сторона, которая нанимает

— сторона, яка наймає

товары народного потребления

— товари народного споживання

трудовые отношения

— трудові відносини

убытки, нанесенные предприятию

— збитки, завдані підприємству

удовлетворять требования

— задовольняти вимоги

уставной фонд

— статутний фонд

установленным порядком

— установленим порядком

установленный срок

— встановлений термін

утверждение отчета

— затвердження звіту

хозяйственный партнер

  • господарський партнер
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ділові папери. Заява. Автобіографія Мета
Прочитати (прослухати) речення. Вказати вжиті в них назви ділових паперів. Яке призначення кожного з названих ділових паперів? У...

Пам’ятка вимоги до ділових паперів
Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити прошу дозволу)

Н. В. Зілюк лабораторні заняття з курсу «діловодство» (спеціальність...
Зілюк Н. В. Лабораторні заняття з курсу «Діловодство» (спеціальність 02010501 «Діловодство») – збірник завдань. – Ввпк, 2011

Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Харків: Торсінг, 20101. 384 с....
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів
Великої значення у сучасному світі набуває вміння зав’язувати ділові стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися...

Підручник Першим вітчизняним друкованим підручником була «Азбука»
Один із висновків вченого такий: " все, що я виклав, здається, не припускає сумніву в тому, що, як малоросійська, так І російська...

Підручник Першим вітчизняним друкованим підручником була «Азбука»
Один із висновків вченого такий: " все, що я виклав, здається, не припускає сумніву в тому, що, як малоросійська, так І російська...

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Кадрове діловодство»
«Кадрове діловодство» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...

Хто є хто в європейській та американській політології
Тобто, це мислення Вчителя, який ще Сам вчиться: “Що я роз­умію, тому я вірю; але не все, чо­му я вірю, я розумію. Все, що я розумію...

Двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Латинська мова на юридичному факультеті одночасно з загальноосвітньою функцією виконує роль допоміжної дисципліни в підготовці фахівців-правознавця...

Моєї курсової “Документування служби зайнятості. Кадрове діловодство”...
Пропозиції роботодавцю щодо надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних с. 20

Проект положення про здійснення фінансового моніторингу професійними...
Ку цінних паперів, втрачає свою чинність Рішення нкцпфр від 19. 07. 2012 №995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Уроку з української літератури на тему: Пейзажна та інтимна лірика
«Стояла я І слухала весну…», «Хвиля», «Все, все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять: «Він навіки згинув!»

Ця методика навчання німецькій мові спрямована на 7-10 річних дітей,...
Відповідно до неї вчитель – помічник, який знайомить учнів з мовним матеріалом, граматичними структурами, а потім відходить в сторону...

Після отримання платівок за опалення все більше людей звертається...
Фахівці Мінсоцполітики дали роз’яснення щодо найпоширеніших помилкових суджень громадян

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Характеристика це документ, в якому дається оцінка ділових І моральних якостей працівника (учня)
Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових І моральних якостей працівника (учня)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт