Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ Міністерства праці та

Наказ Міністерства праці та

Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

07.02.2014 N 260
ЗРАЗОК
Форма трудового договору між працівником

і фізичною особою, яка використовує найману працю
Місто_____________ "__" ____________ 200_ р.
Прізвище ____________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________

По батькові ________________________________________________,

Рік народження ______________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує

найману працю, пов'язану з наданням послуг) ______________________

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________

Для фізичної особи - підприємця

Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________

Місце проживання ____________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище ____________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________

По батькові ________________________________________________,

Дата народження _____________________________________________

Вид діяльності (професія) ___________________________________

Останнє місце роботи ________________________________________

Місце проживання ____________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________________,
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою

цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що

укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________;

(указати строк дії договору)
таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)
2. Працівник зобов'язаний виконувати ________________________

__________________________________________________________________

(зазначаються докладні характеристики роботи продавця,

__________________________________________________________________

водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня

__________________________________________________________________

її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю

__________________________________________________________________

виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)
3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі _______________________

грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не

нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної

плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання

прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце

відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати

необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з _____________________

__________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість

кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до

12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня

на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що

складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік

робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість

робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді

нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на

тиждень.
5. Вихідні дні надаються ____________________________________

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися,

про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається

тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до

чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її

надання __________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш

як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором,

сторони керуються загальними нормами законодавства про працю

України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його

підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не

пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною

особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у

державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий

строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються

районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про

визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений,

наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки

(фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в

порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з

громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими

договорами, підлягають загальнообов'язковому державному

соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у

розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

__________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців,

інші підстави)
14. Трудовий договір складений у трьох автентичних

примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у

Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила

реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:
Фізична особа (або за нотаріальним Працівник _________________

дорученням уповноважена нею особа)

___________________
"___" ________________ 200_ р. "___" _____________ 200_ р.
16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 200_ р.

за N ________

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М.П. ______________ ______________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)
17. Трудовий договір розірваний сторонами "__" ______ 20__ р.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням

на відповідні статті КЗпП України)
Підписи сторін:
Фізична особа _______________________ Працівник ________________

(або за нотаріальним (крім випадків розірвання

дорученням уповноважена трудового договору

нею особа) за ініціативою фізичної

особи у випадках,

визначених КЗпП,

за відсутності працівника)


18. Трудовий договір від "___" ____________ 200_ р. за N ____

знято з реєстрації "___" ___________ 200_ р.

__________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М.П. ______________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)
19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від

"___" __________ 200_ р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

__________________________________________________________________
20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з

реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до

трудової книжки Працівника та її зберігання.
Підписи сторін:
Фізична особа (або за нотаріальним Працівник _________________

дорученням уповноважена нею особа)

___________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Перелік документів по охороні праці, які необхідно розробити
Наказ „Про затвердження графіка перевірки стану умов та безпеки праці у структурних підрозділах ”

Перелік документів по охороні праці, які необхідно розробити
Наказ „Про затвердження графіка перевірки стану умов та безпеки праці у структурних підрозділах ”

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Затверджую
Мвс україни, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства освіти І науки України, Міністерства праці та соціальної політики...

Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Витяг міністерство освіти І науки україни наказ від 08. 2001 р. №563
На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» та розпорядження Міністерства освіти України від 24. 06. 99 №62

Наказ
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України та Академії педагогічних наук від 15 серпня 2001 р. №592/33 про забезпечення...

Про призначення відповідального за роботу з трудовими книжками
Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівни­ків, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства...

Методичні рекомендації на тему
Постанова №245). На виконання постанови №245 наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів України від...

Наказ
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого...

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року...

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці", з метою встановлення вимог щодо організації навчання І перевірки...

Наказ Міністерства охорони
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої)...

Наказ
Міністерства місцевими органами управління освітою, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать...

«Про надання права внесення записів до трудових книжок працівників підприємства»
З метою оптимізації кадрового діловодства на підприємстві, відповідно до п 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,...

Законом України "Про охорону праці"
Довднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт