Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Законами n 652-xiv 652-14

Законами n 652-xiv 652-14

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

ЗАКОН УКРАЇНИПро професійно-технічну освіту( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 32, ст.215 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 652-XIV ( 652-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.218

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.67

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 )
( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в

усіх відмінках замінено словами "центральний орган

виконавчої влади з питань економічної політики" у

відповідному відмінку згідно із Законом

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003 )
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Законодавство України про професійно-технічну освіту
Законодавство України про професійно-технічну освіту базується на Конституції України ( 254к/96-вр ) і складається з Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Законодавство України в галузі професійно-технічної освіти обов'язкове для застосування на території України незалежно від форм власності та підпорядкування закладів і установ професійно-технічної освіти.
Стаття 2. Завдання Закону України "Про професійно-технічну освіту"
Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти з метою: забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках; сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.
Стаття 3. Професійно-технічна освіта ( Назва статті 3 в редакції Закону № 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону № 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону № 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. ( Частина третя статті 3 в редакції Закону № 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії. ( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1158-IV( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності. ( Частина п'ята статті 3 в редакції Закону № 1158-IV( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку.
Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.
Стаття 4. Система професійно-технічної освіти
Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників. ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Стаття 5. Право на здобуття професійно-технічної освіти
Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі. ( Частина друга статті 5 в редакції Закону № 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.
Інші іноземці оплачують своє навчання, якщо інше не передбачене законодавством або міжнародними договорами України.
Громадяни, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у професійно-технічному навчальному закладі або в іншому навчальному закладі.
Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста статті 5 в редакції Закону № 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

Розділ II

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законами №652-xiv від 13. 05. 99
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...

Розпорядженн я
Відповідно до статей 13, 31, 32 І 41 Закону України,,Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від...

Законами n 783-xiv 783-14

Законами n 740-xiv 740-14
...

Законукра
Законами України від 15 травня 1996 року №196/96-вр, від 30 червня 1999 року №783-xiv, від 21 листопада 2002 року №229-iv законом...

Законами n 2508-iv 2508-15
України особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами

Районний методичний кабінет
Література – це інша реальність, новий світ, створений письменником за певними законами – законами художньої творчості. Спеціальні...

Законом n 770-xiv

Оформлення права на спадщину
Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про нотаріат», «Міжнародне приватне право», іншими законами,...

Узагальнена таблиця основних положень Глави 1 «Спрощена система оподаткування,...
Глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового Кодексу України...

Законом n 187-xiv 187-14
Охватывают все запасы, подлежащие уничтожению в ходе последующего годового

Законами n 70/97-вр

Законами

Законами n 2154-vi 2154-17
Законами n 2154-vi ( 2154-17 ) від 27. 04. 2010, ввр, 2010, n 22-23,N 24-25, ст. 263 зміни застосовуються у 2010 році n 2435-vi (...

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Це Положення розроблене відповідно до розділів I, II, V, XIV, XVIII податкового кодексу України (далі – Кодекс) та інших нормативно-правових...

Методичні рекомендації XIII для студентів VI курсу Зі спеціальності...
Скляров Є. Я., доценти: Вергун А. Р., Громнацька Н. М., Кобрин Т.І., Лемішко Б. Б., Склярова В. О., Шалько І. В., асистенти к мед...

Укра ї н а
Законом України «Про доступ до публічної інформації», ст. 10, пп. 12 5, пп. 12 7, п. 12. 3, ст. 12, ст. 284, Розділом XII, XIV податкового...

До перших класів загальноосвітніх
Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. №651-xiv,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт