Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»

ДОГОВІР№

оренди контейнерівм. Кривий Ріг

" " 201_ року


Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс», що іменується надалі «ОРЕНДОДАВЕЦЬ начальника управління маркетингу та продаж Лещенко Олександр Олегович, який діє на підставі довіреності № 8 від 03.02.2012 та начальника відділу по роботі з юридичними особами управління маркетингу та продаж Попової О.Р., що діє на підставі довіреності № 7 від 03.02.2012, з іншої сторони, надалі при сумісному згадуванні - “СТОРОНИ”, уклали даний Договір оренди (надалі іменується "Договір") про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ТЕРМІНИ
  1. В порядку та на умовах цього Договору, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується надати, а ОРЕНДАР зобов’язується прийняти в строкове платне користування (надалі за текстом – «Оренда») металеві контейнера нові об’ємом 1,1 м3 для збирання твердих побутових відходів ОРЕНДОДАВЦЯ (надалі за текстом – «Майно») у кількості, зазначеній в актах прийому-передачі до цього договору.

  2. Терміни в цьому договорі, у відповідності до чинного законодавства вживаються у наступному значенні:

 • “тверді побутові відходи” («ТПВ») маються на увазі відходи, які утворюються в процесі життя й діяльності людини, що накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах /харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали, тощо, і не мають подальшого використання за місцем їх утворення;

 • “небезпечні відходи” маються на увазі відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

 • «великогабаритні відходи» - тверді побутові відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 см (старі меблі, зношені холодильники, пральні машини та інші побутові прилади, сантехнічні вироби, стовбури дерев та інше);
 • «будівельні відходи» - тверді відходи, що утворюються при будівництві, реконструкції, ремонті приміщень та споруд; відходи будівельних матеріалів і конструкцій, ґрунт, пісок, асфальт тощо.


  1. Сторони погодили, що Майно може використовуватись ОРЕНДАРЕМ виключно для збирання та зберігання твердих побутових відходів. ОРЕНДАР не вправі використовувати Майно в інших цілях в тому числі для зберігання небезпечних відходів, будівельних відходів, великогабаритних відходів. 1. ВАРТІСТЬ МАЙНА
  1. Вартість одного контейнера складає ___________ грн. (з урахуванням ПДВ). Загальна вартість всіх контейнерів, які передаються за цим договором складає ______________ грн. (з урахуванням ПДВ). 1. ОРЕНДНА ПЛАТА. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


3.1. Орендна плата за поточний місяць сплачується ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЮ за розрахунковий період до 20 числа місяця у вигляді передоплати, згідно виставленого рахунку на оплату.

3.2. Розмір орендної плати за 1 (один) контейнер, на місяць складає __________ грн. (в тому числі ПДВ).

3.3. Розмір орендної плати за користування майном підлягає періодичному перегляду (індексації) з ініціативи ОРЕНДОДАВЦЯ.

3.4. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ за час з моменту передачі Майна в оренду по Акту приймання-передачі та до моменту його повернення згідно акту повернення Майна. Інші види платежів, не узгоджені в даному договорі, ОРЕНДАРЕМ не сплачуються.

3.5. Використання амортизаційних відрахувань здійснюється згідно чинного законодавства України. 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
  1. Майно повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнято ОРЕНДАРЕМ протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання цього Договору по Акту приймання-передачі, що підписується уповноваженими представниками Сторін.

  2. Після закінчення строку дії договору ОРЕНДАР зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів повернути майно ОРЕНДОДАВЦЮ за Актом приймання-передачі. Майно повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЮ у стані, в якому воно було на момент передачі в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, пов'язаного із спливом часу та цільовим використанням майна, що орендується.


 1. СТРОК ОРЕНДИ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Строк дії цього Договору починається з дня його підписання і діє до «31» грудня 2012 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. У випадку, якщо ОРЕНДАР повернув майно пізніше, ніж строк закінчення договору, договір вважається автоматично продовженим на строк затримки повернення майна. У випадку, якщо не менш ніж за 30 календарних днів до дати закінчення договору жодна із Сторін письмово не повідомить іншу сторону про намір не продовжувати взаємовідносини, то договір вважається автоматично пролонгованим ще на 12 календарних місяців.

  2. Строк оренди починається із дати підписання акту приймання-передачі майна від ОРЕНДОДАВЦЯ до ОРЕНДАРЯ, а закінчується в момент підписання акту приймання-передачі (повернення) від ОРЕНДАРЯ до ОРЕНДОДАВЦЯ.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО МАЙНА
  1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим договором.

  2. У випадку порушення ОРЕНДАРЕМ строків оплати орендної плати, встановлених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право вимагати від ОРЕНДАРЯ, а той зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

  3. У разі погіршення, знищення або втрати Майна, що орендується, ОРЕНДАР зобов’язаний відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЮ завдані збитки в повному розмірі протягом 10 (десяти) календарних днів з дня виявлення таких фактів.

  4. У разі передачі Майна в суборенду третім особам без дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАР на першу ж вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ припиняє такі дії та сплачує штраф у розмірі 50% від суми місячної орендної плати.

  5. За несвоєчасне повернення майна, що орендується, після закінчення строку оренди, ОРЕНДАР сплачує неустойку у розмірі подвійної плати від базового розрахунку орендної плати за місяць.

  6. У випадку недотримання ОРЕНДАРЕМ особливої умови орендного користування, яка вказана в п.9.1. цього договору, він зобов’язаний, за вимогою ОРЕНДОДАВЦЯ, виплатити йому неустойку у розмірі 1000 грн. за кожен такий випадок використання.

  7. Якщо на момент повернення Майна з оренди воно перебуватиме у стані, гіршому, ніж в якому воно було передане в оренду, за винятком наслідків нормального зносу, то ОРЕНДАР зобов’язаний компенсувати ОРЕНДОДАВЦЮ вказану ним суму, яка необхідна для відновлення майна до попереднього стану, протягом 10 (десяти) календарних днів від дати повернення Майна.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

7.1.1. Передати Майно в оренду ОРЕНДАРЮ в строк, визначений в цьому Договорі.

7.1.2. Надавати інформаційне та консультаційне сприяння ОРЕНДАРЕВІ щодо порядку правильної експлуатації майна‚ що орендується.

  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право:

   1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати орендну плату згідно розділу 3 цього Договору.

   2. На відшкодування шкоди, завданої майну згідно розділу 6 цього Договору.

   3. Змінювати орендну плату, встановлену в п.2.1. цього Договору, письмово повідомивши про це ОРЕНДАРЯ за один місяць.

   4. Здійснювати перевірку стану Майна, порядку його використання ОРЕНДАРЕМ відповідно до умов цього Договору.

7.2.5. Вимагати дострокового розірвання Договору згідно розділу 8 цього Договору.

  1. ОРЕНДАР зобов'язується:

   1. Не допускати використання Майна для інших цілей, ніж вказаних у п. 1.3. цього Договору.

   2. Вчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату.

   3. Утримувати Майно у повній справності та належному санітарному стані;

   4. Не передавати майно, що орендується, у суборенду без згоди на це ОРЕНДОДАВЦЯ.

   5. У разі припинення або розірвання Договору повернути ОРЕНДОДАВЦЮ майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду з урахуванням нормального зносу.

   6. У разі погіршення майна усунути це погіршення за власний рахунок. У разі неможливості відновлення майна відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЮ вартість пошкодженого майна в повному розмірі.

   7. У разі знищення або втрати майна не пізніше того ж дня повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про цей факт.

   8. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання майна‚ що передано в оренду‚ у відповідності до технічної документації.

  2. ОРЕНДАР має право:

   1. Користуватися майном, що орендується згідно умов даного Договору.

   2. Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку згідно умов цього Договору.


 1. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


8.1. Договір підлягає достроковому розірванню за вимогою ОРЕНДОДАВЦЯ у випадках:

 • у разі несплати ОРЕНДАРЕМ орендної плати,

 • у разі передачі майна третім особам без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ,

 • у разі користування майном всупереч меті оренди (п.1.3. цього договору),

8.2. Договір підлягає достроковому розірванню за вимогою однієї із Сторін при умові попередження іншої Сторони за один місяць до передбачуваної дати припинення Договору та здійснення всіх розрахунків за цим Договором.

8.3. Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою сторін.


 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Сторони погодили особливу умову орендного користування переданих контейнерів для ТПВ, а саме: вивозити ТПВ із контейнерів, що передані в оренду згідно цього договору, має право тільки ОРЕНДОДАВЕЦЬ, про що Сторони зобов’язалися підписати окремий договір. Невиконання цієї умови є підставою для накладення на ОРЕНДАРЯ штрафних санкцій та дострокового розірвання цього договору оренди.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ стверджує, що є платником податку на прибуток на підставі та у відповідності з нормами діючого податкового законодавства України.

9.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ є платником екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях.

9.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються умов цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

9.6. Доповнення, акти, зазначені в тексті цього Договорі, а також оформлені в майбутньому, являються невід’ємними частинами цього Договору.

9.7. Зміни або доповнення до Договору здійснюються шляхом укладання Сторонами додаткових угод до цього Договору.

9.8. Цей Договір підписано у двох примірниках на українській мові – по одному для кожної Сторони. Кожен примірник має однакову юридичну силу.


 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Орендодавець:

Орендар:

ТОВ "Екоспецтранс"

__________________________________

Адреса:

Юридична адреса:50045 м. Кривий Ріг,

вул. Урожайна, 1.

Фактична адреса: 50007, м. Кривий Ріг,

вул. Іллічівська, 2Г, тел. (056) 92-23-34

Р\Р № 26008310159501

у філії АБ „Південний”, м. Кривий Ріг

МФО 306975

код ЄДРПОУ 33265283

ІПН 332652804846

Св-во платника ПДВ 100079221


____________________________/ Лещенко О.О. /Місцезнаходження:

_____________________________________

р/р № _____________________________________

_____________________________________

МФО ________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________

ІПН _____________________

Свід. платника ПДВ__________________

Підприємство має статус платника податку

___________________________________________

Контактний телефон: __________________

Контактна особа _______________________


_______________/_________________________/


___________________________/ Попова О.Р./

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7»
Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7», (надалі – „Продавець“), в особі директора Кудлінської Оксани Василівни, яка...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал»
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал», надалі – «Оператор», в особі директора Малюк Володимира Євгеновича, який...

2015 року товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані"
Товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані", (далі — Замовник), в особі директора Войталюка Максима Андрійовича, який...

Виконавець
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» в особі директора Ліщука Л. С., який діє на підставі Статуту та...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Батерфлай – Тревел»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Батерфлай – Тревел», ліцензія Державної служби туризму І курортів ав 505479 від 26. 02....

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрейм Рентал»
«Наймодавець» з одного боку, І товариство з обмеженою відповідальністю «євроштакет», (код єдрпоу 39349061), в особі Генерального...

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік", в особі директора Дубова Геннадія Володимировича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «інтер авто-трейдинг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «інтер авто-трейдинг» в особі Генерального директора Шпак Анни Ігорівни, надалі «Замовник»,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро»
Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро», в особі першого заступника директора Ютовця Федора Федоровича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро»
Товариство з обмеженою відповідальністю «каховка протеїн агро», в особі першого заступника директора Ютовця Федора Федоровича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «тдк» (надалі продавець)
Учасник біржових торгів, член Товарної біржі «Перспектива-Коммодіті» товариство з обмеженою відповідальністю фірма «тдк» (надалі...

Рішенням зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Цей Статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій ” (далі “Товариство”)

Організатор Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «грейп україна»
Організатор Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «грейп україна» (надалі Організатор),місцезнаходження: 01001,Україна,...

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю...
Правила надання послуг факторингу товариством з обмеженою відповідальністю «ансу» (надалі – Правила) – внутрішні правила, що регулюють...

До компетентних органів кого це стосується — за належністю товариство...
Державного реєстру фізичних осіб — платників податків 1111111111, цією заявою надаю зразок свого підпису як директора цього Товариства...

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт