Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

ДОГОВІР № ___

про приймання готівкових платежів

на користь _______________________________м. ________ “___” _______ 20__ р.
Публічне акціонерне товариство “ОТП Банк”, далі “Банк”, в особі ________________________________________________________________________ та __________________________________________________________________________________, що діють спільно на підставі Статуту та Довіреності, з однієї сторони та

_______________________________ (далі - “ФОП”), в особі __________________________, що діє на підставі __________ з іншої сторони, що разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей Договір про приймання готівкових платежів на користь _________________________________ (надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ФОП доручає, а Банк приймає на себе зобов’язання своїми виробничими силами здійснювати приймання і зарахування на поточний рахунок ФОП готівкових платежів за _______________ (вказати за товари чи послуги), що надходять від фізичних та юридичних осіб (в тому числі суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб) на користь ФОП.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. ФОП зобов’язується:
2.1.1. Інформувати клієнтів та/або потенційних клієнтів ФОП про можливість внесення готівкових платежів на користь ФОП через касу Банку, та спрямовувати таких осіб до кас Банку, а зацікавлених осіб (далі – „платники”) - також інформувати про передбачений цим Договором порядок здійснення платежів через каси Банку і про встановлені чинним законодавством України обмеження на проведення розрахунків готівкою між юридичними особами.
2.1.2. Забезпечити платників бланками прибуткових касових документів (Додаток № 1 до цього Договору).

2.1.3. Після отримання повідомлення Банку про помилкове зарахування на рахунок ФОП коштів - у 3-денний термін з моменту отримання зазначеного повідомлення перерахувати помилково зараховані кошти за реквізитами, вказаними Банком.
2.1.4. Довести до відома платників умови цього Договору, що встановлюють:

- порядок здійснення платежів на користь ФОП;

- порядок заповнення прибуткових касових документів;

- порядок розрахунків.
2.2. Банк зобов’язується:
2.2.1. Забезпечити належне виконання операцій по прийманню платежів, що надходять на користь ФОП від платників, через транзитний рахунок та видавати платнику квитанцію, що є підтвердженням внесення готівки в касу Банку із підписом співробітника, який прийняв готівку, та печаткою каси Банку.

2.2.2. Надавати послуги по прийманню платежів, що надходять на користь ФОП від платників, шляхом приймання готівки в касі Банку або в касах філій та відділень Банку як тих, що працюють на момент підписання цього Договору, так і тих, які буде відкрито протягом дії даного Договору та подальшому зарахуванню таких коштів кожним прийнятим платежем окремо на поточний рахунок ФОП №____________________ в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528 (далі – „Рахунок”).
2.2.3. Готівкові кошти, що прийняті в касу Банку від платників протягом операційного часу (з 9:30 до 16:00 за київським часом) зараховувати на Рахунок в той же день, в термін операційного дня Банку (до 18:00 за київським часом).

Готівкові кошти, що прийняті в касу Банку в післяопераційний час за графіком роботи каси, що працює в післяопераційний час, зараховувати на Рахунок наступного робочого дня до 12:00 за київським часом.
2.2.4. Приймати прибуткові касові документи, якщо вони відповідають встановленій формі (Додаток №1 до цього Договору) та вимогам щодо заповнення, викладеним у цьому Договорі.
2.3. Вимоги щодо заповнення прибуткових документів платниками
2.3.1. Платники подають у Банк прибуткові касові документи встановленого зразку (згідно Додатку № 1 до цього Договору) у паперовій формі.
2.3.2. На кожному бланку прибуткового касового документу повинно бути чітко, без помарок і виправлень вказано:

  • для платників – фізичних осіб: дата здійснення операції; прізвище, ім'я, по батькові платника; прізвище, ім’я, по-батькові ФОП; номер поточного рахунку ФОП; ідентифікаційний номер ФОП; назва та код Банку; сума та призначення платежу; підпис платника та інші обов’язкові реквізити у відповідності з вимогами нормативних актів Національного Банку України;

  • для платників – юридичних осіб (в т.ч. суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб): дата здійснення операції; найменування платника; прізвище, ім'я, по батькові представника платника, який вносить готівку; прізвище, ім’я, по-батькові ФОП; номер поточного рахунку ФОП; ідентифікаційний номер ФОП; назва та код банку; сума та призначення платежу; підпис представника платника та інші обов’язкові реквізити у відповідності з вимогами нормативних актів Національного Банку України.


2.3.3. При здійсненні платежів на суми, що перевищують 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, у прибутковому касовому документі окрім зазначених у п. 2.3.2 вище реквізитів, обов'язково мають зазначатися: паспортні дані платника/представника платника; дата народження платника/представника платника; місце його проживання; ідентифікаційний номер платника/представника платника. Банк ідентифікує платника на підставі паспорту або документа, що його замінює та перевіряє відповідність даних таких документів даним, що зазначені в прибутковому касовому документі.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Цей Договір може бути змінений, доповнений та розірваний за згодою Сторін. Сторона, що бажає змінити або доповнити умови Договору, повідомляє про це іншу Сторону не менш ніж за 20 (двадцять) календарних днів до запланованої дати внесення змін чи розірвання Договору.

Сторона, що одержала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, повинна дати відповідь на неї протягом не більш ніж 10 (десяти) календарних днів після отримання такої пропозиції. У разі неотримання відповіді щодо пропозиції про внесення змін та/або доповнень до Договору у встановлений строк зацікавлена Сторона має право ініціювати розірвання даного Договору.

Сторона, що одержала пропозицію про розірвання Договору, повинна дати відповідь на неї протягом не більш ніж 10 (десяти) календарних днів після отримання такої пропозиції. У разі неотримання відповіді щодо пропозиції про розірвання Договору у встановлений строк, зацікавлена Сторона має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. У даному випадку Договір вважається розірваним з дати, наступної після сплину строку, передбаченому для відповіді у пропозиції про розірвання Договору.
3.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.
3.3. Банк має право змінювати розмір комісійної винагороди за виконання операцій за цим Договором за умови, що Банк письмово попереджає ФОП про такі зміни за 20 (двадцять) календарних днів до їх введення. Узгодження змін розміру комісійної винагороди Банку відбувається шляхом переговорів між Сторонами та підписання відповідних додатків до даного Договору. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо розміру комісійної винагороди, Договір припиняє свою дію.
3.4. Банк не приймає подані платниками прибуткові документи, якщо вони оформлені не у відповідності з вимогами цього Договору та чинного законодавства України.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами цього Договору.
4.2. За несвоєчасне перерахування коштів на рахунок ФОП з вини Банку, Банк сплачує пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого до сплати платежу за кожний день прострочення, але не більше 10% від суми платежу.
4.3. За невиконання вимог п.2.1.3 цього Договору ФОП сплачує Банку пеню у розмірі 0,1% від помилково зарахованої суми за кожен день прострочення, але не більше 10% від суми платежу. Цим ФОП доручає Банку самостійно списувати неналежно отримані ФОП суми та суми нарахованої пені з Рахунку ФОП у разі невиконання ФОП вимог п.2.1.3 цього Договору.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Банк зараховує сплачені платниками на користь ФОП кошти на Рахунок ФОП в повному обсязі прийнятої готівки.
5.2. Комісійна винагорода за прийняття готівкових платежів у розмірі ____ (___________) % від суми прийнятого платежу, але не менше, ніж _____ (____________) гривень за один платіж, сплачується платником шляхом внесення готівки в касу Банку одночасно зі здійсненням платежу на користь ФОП, за окремим платіжним документом .
5.3. В разі, коли платник відмовляється від здійсненного платежу в цей же день (до закінчення операційного часу – 16:00 за київським часом), питання щодо повернення коштів вирішується на підставі пред’явлених Банку:

- письмової заяви платника;

- квитанції, яка є підтвердженням внесення готівки до каси Банку;

- документа, що засвідчує особу платника (паспорт, посвідчення особи).

У випадку, передбаченому п. 5.3. Договору комісійна винагорода за прийняття та обробку готівки платнику не повертається.

5.4. Питання про можливість повернення зарахованих на рахунок ФОП платежів після дня здійснення платежу платник вирішує безпосередньо з ФОП.
6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє протягом невизначеного терміну.
6.2. Дія даного Договору може бути припинена за згодою Сторін, з дотриманням вимог п.3.1. вище, а також у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
7.1. Спірні питання, які виникають у зв’язку з цим Договором, Сторони вирішують у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. У всьому іншому, що прямо не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі – нормативними актами Національного Банку України.
8.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється через паперові носії інформації, електронні засоби зв’язку або інші засоби на підставі додаткової домовленості Сторін.
8.3. Кожна з Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами Сторони повноваження укласти цей Договір;

- її представник, який підписує цей Договір, має усі необхідні повноваження у відповідності з законодавством України, установчими документами Сторони для того, щоб представляти Сторону та укладати від її імені цей Договір;

- не вимагається будь-яких подальших та/або попередніх схвалень укладення Договору;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору.
8.4. Цей Договір складено в двох ідентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
8.5. До цього Договору додається та складає його невід’ємну частину Додаток № 1.
8.6. Банк є резидентом України та на момент укладення цього Договору сплачує податок на прибуток на загальних підставах, без пільг.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН


ФОП

________________________
Україна, __________ м. Київ

вул.

Ідентифікаційний номер

Рахунок:

Телефон:
__________________

МП


БАНК

АТ «ОТП Банк»


Україна, 01033 м. Київ

вул. Жилянська, 43

Адреса регіонального підрозділу:

_______________________________

Телефон: ___________, факс _________

______________________
______________________ МП
Додаток № 1

до Договору № ___

від ”___”___________ 20__р.
Заява на переказ готівки №


Дата здійснення операції


_______________ 
Дата валютування 

_______________ 

Назва валюти 


UAH


N рахунку 


Сума 


Еквівалент у гривнях 


  

Дебет

  


  

  

Кредит 


  


  


  


Загальна сума (цифрами) 


  


  


Платник ___________________________________________________________

Код платника** _____________________________________________________

Банк платника* _____________________________________________________

Отримувач _________________________________________________________

Код отримувача* ____________________________________________________

Банк отримувача ____________________________________________________

Код банку отримувача* ______________________________________________

Загальна сума (словами) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Призначення платежу ________________________________________________

___________________________________________________________________ 
Пред'явлений документ** ____________________________________________

                                                (паспорт або документ, що його замінює)

серія _____ N ______________, виданий ________________________________

___________________________________________________________________

(дата видачі документа) ___________________________________________________________________

                          (дата народження)                      (місце проживання особи)

Додаткові реквізити 

_____________________________________________

_____________________________________________


Підпис платника ______________        Підписи банку _________________

________________

* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування

на рахунок, відкритий в іншому банку.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку

на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.ФОП БАНК___________________ ___________________
___________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

  публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк», надалі – «Банк», в особі, , який діє на підставі  , з одного...

Закон публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк»
Закон) публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк» (код за єдрпоу 34819265), (надалі Банк), повідомляє Вам про те, що пат...

Публічне акціонерне товариство «альфа-банк»

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «укргазбанк» далі

Засідання Правління пат «кб «фінансовий партнер»
Публічне акціонерне товариство «комерційний банк «фінансовий партнер» (далі Банк), в особі

Звітна дата за звітний період
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «радикал банк»

Публічне акціонерне товариство “Готелі Трускавця”
...

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний...

Щодо наслідків зміни Відкритого акціонерного товариства на Публічне...
Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство І закритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство...

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду...
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду по ліквідації Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Публічне акціонерне товариство «банк народний капітал»
Голови Правління ат «нк банк» про надання кредиту (відкриття кредитної лінії), в якому визначається мета заходу, що кредитується,...

Засідання Правління пат «Промінвестбанк»
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код банку: 300012

Судова палата у цивільних справах
«отп банк» до особа 1, третя особа: особа 2, про звернення стягнення на предмет іпотеки, за заявою публічного акціонерного товариства...

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Банк «Контракт», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт» в якості забезпечення кредитного договору...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт